Платоновское философское общество
Plato
О нас
Академии
Конференции
Летние школы
Научные проекты
Диссертации
Тексты платоников
Исследования по платонизму
Справочные издания
Партнеры

МОО «Платоновское философское общество»

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

257a     {ΣΩ.} Ἦ πολλὴν χάριν ὀφείλω σοι τῆς Θεαιτήτου γνωρί-

σεως, ὦ Θεόδωρε, ἅμα καὶ τῆς τοῦ ξένου.

     {ΘΕΟ.} Τάχα δέ [γε], ὦ Σώκρατες, ὀφειλήσεις ταύτης

τριπλασίαν· ἐπειδὰν τόν τε πολιτικὸν ἀπεργάσωνταί σοι

(5)καὶ τὸν φιλόσοφον.

     {ΣΩ.} Εἶεν· οὕτω τοῦτο, ὦ φίλε Θεόδωρε, φήσομεν

ἀκηκοότες εἶναι τοῦ περὶ λογισμοὺς καὶ τὰ γεωμετρικὰ

κρατίστου;

257b     {ΘΕΟ.} Πῶς, ὦ Σώκρατες;

     {ΣΩ.} Τῶν ἀνδρῶν ἕκαστον θέντος τῆς ἴσης ἀξίας, οἳ τῇ

τιμῇ πλέον ἀλλήλων ἀφεστᾶσιν ἢ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τὴν

τῆς ὑμετέρας τέχνης.

(5)     {ΘΕΟ.} Εὖ γε νὴ τὸν ἡμέτερον θεόν, ὦ Σώκρατες, τὸν

Ἄμμωνα, καὶ δικαίως, καὶ πάνυ μὲν οὖν μνημονικῶς ἐπέ-

πληξάς μοι τὸ περὶ τοὺς λογισμοὺς ἁμάρτημα. καὶ σὲ μὲν

ἀντὶ τούτων εἰς αὖθις μέτειμι· σὺ δ’ ἡμῖν, ὦ ξένε, μηδαμῶς

ἀποκάμῃς χαριζόμενος, ἀλλ’ ἑξῆς, εἴτε τὸν πολιτικὸν ἄνδρα

257cπρότερον εἴτε τὸν φιλόσοφον προαιρῇ, προελόμενος διέξελθε.

     {ΞΕ.} Ταῦτ’, ὦ Θεόδωρε, ποιητέον· ἐπείπερ ἅπαξ γε

ἐγκεχειρήκαμεν, [καὶ] οὐκ ἀποστατέον πρὶν ἂν αὐτῶν πρὸς

τὸ τέλος ἔλθωμεν. ἀλλὰ γὰρ περὶ Θεαιτήτου τοῦδε τί

(5)χρὴ δρᾶν με;

     {ΘΕΟ.} Τοῦ πέρι;

     {ΞΕ.} Διαναπαύσωμεν αὐτὸν μεταλαβόντες αὐτοῦ τὸν

συγγυμναστὴν τόνδε Σωκράτη; ἢ πῶς συμβουλεύεις;

     {ΘΕΟ.} Καθάπερ εἶπες, μεταλάμβανε· νέω γὰρ ὄντε ῥᾷον

(10)οἴσετον πάντα πόνον ἀναπαυομένω.

257d     {ΣΩ.} Καὶ μὴν κινδυνεύετον, ὦ ξένε, ἄμφω ποθὲν ἐμοὶ

συγγένειαν ἔχειν τινά. τὸν μέν γε οὖν ὑμεῖς κατὰ τὴν τοῦ

προσώπου φύσιν ὅμοιον ἐμοὶ φαίνεσθαί φατε, τοῦ δ’ ἡμῖν ἡ

258aκλῆσις ὁμώνυμος οὖσα καὶ ἡ πρόσρησις παρέχεταί τινα

οἰκειότητα. δεῖ δὴ τούς γε συγγενεῖς ἡμᾶς ἀεὶ προθύμως

διὰ λόγων ἀναγνωρίζειν. Θεαιτήτῳ μὲν οὖν αὐτός τε συν-

έμειξα χθὲς διὰ λόγων καὶ νῦν ἀκήκοα ἀποκρινομένου, Σω-

(5)κράτους δὲ οὐδέτερα· δεῖ δὲ σκέψασθαι καὶ τοῦτον. ἐμοὶ

μὲν οὖν εἰς αὖθις, σοὶ δὲ νῦν ἀποκρινέσθω.

     {ΞΕ.} Ταῦτ’ ἔσται. ὦ Σώκρατες, ἀκούεις δὴ Σωκράτους;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Συγχωρεῖς οὖν οἷς λέγει;

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

258b     {ΞΕ.} Οὐ τὰ σὰ κωλύειν φαίνεται, δεῖ δὲ ἴσως ἔτι ἧττον

τἀμὰ διακωλύειν. ἀλλὰ δὴ μετὰ τὸν σοφιστὴν ἀναγκαῖον, ὡς

ἐμοὶ φαίνεται, πολιτικὸν [τὸν ἄνδρα] διαζητεῖν νῷν· καί μοι λέγε

πότερον τῶν ἐπιστημόνων τιν’ ἡμῖν καὶ τοῦτον θετέον, ἢ πῶς;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὕτως.

     {ΞΕ.} Τὰς ἐπιστήμας ἄρα διαληπτέον, ὥσπερ ἡνίκα τὸν

πρότερον ἐσκοποῦμεν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τάχ’ ἄν.

     {ΞΕ.} Οὐ μὲν δὴ κατὰ ταὐτόν γε, ὦ Σώκρατες, φαίνεταί

(10)μοι τμῆμα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

258c     {ΞΕ.} Κατ’ ἄλλο.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικέν γε.

     {ΞΕ.} Τὴν οὖν πολιτικὴν ἀτραπὸν πῇ τις ἀνευρήσει;

δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς ἀφελόντας ἀπὸ τῶν

(5)ἄλλων ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπισφραγίσασθαι, καὶ ταῖς ἄλλαις

ἐκτροπαῖς ἓν ἄλλο εἶδος ἐπισημηναμένους πάσας τὰς

ἐπιστήμας ὡς οὔσας δύο εἴδη διανοηθῆναι τὴν ψυχὴν ἡμῶν

ποιῆσαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τοῦτ’ ἤδη σὸν οἶμαι τὸ ἔργον, ὦ ξένε, ἀλλ’

(10)οὐκ ἐμὸν γίγνεται.

258d     {ΞΕ.} Δεῖ γε μήν, ὦ Σώκρατες, αὐτὸ εἶναι καὶ σόν, ὅταν

ἐμφανὲς ἡμῖν γένηται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς εἶπες.

     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν οὐκ ἀριθμητικὴ μὲν καί τινες ἕτεραι ταύτῃ

(5)συγγενεῖς τέχναι ψιλαὶ τῶν πράξεών εἰσι, τὸ δὲ γνῶναι

παρέσχοντο μόνον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστιν οὕτως.

     {ΞΕ.} Αἱ δέ γε περὶ τεκτονικὴν αὖ καὶ σύμπασαν χει-

ρουργίαν ὥσπερ ἐν ταῖς πράξεσιν ἐνοῦσαν σύμφυτον τὴν

258eἐπιστήμην κέκτηνται, καὶ συναποτελοῦσι τὰ γιγνόμενα ὑπ’

αὐτῶν σώματα πρότερον οὐκ ὄντα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Ταύτῃ τοίνυν συμπάσας ἐπιστήμας διαίρει, τὴν μὲν

(5)πρακτικὴν προσειπών, τὴν δὲ μόνον γνωστικήν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστω σοι ταῦθ’ ὡς μιᾶς ἐπιστήμης τῆς ὅλης

εἴδη δύο.

     {ΞΕ.} Πότερον οὖν τὸν πολιτικὸν καὶ βασιλέα καὶ

δεσπότην καὶ ἔτ’ οἰκονόμον θήσομεν ὡς ἓν πάντα ταῦτα

(10)προσαγορεύοντες, ἢ τοσαύτας τέχνας αὐτὰς εἶναι φῶμεν

ὅσαπερ ὀνόματα ἐρρήθη; μᾶλλον δέ μοι δεῦρο ἕπου.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῇ;

259a     {ΞΕ.} Τῇδε. εἴ τῴ τις τῶν δημοσιευόντων ἰατρῶν ἱκανὸς

συμβουλεύειν ἰδιωτεύων αὐτός, ἆρ’ οὐκ ἀναγκαῖον αὐτῷ

προσαγορεύεσθαι τοὔνομα τῆς τέχνης ταὐτὸν ὅπερ ᾧ συμ-

βουλεύει;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τί δ’; ὅστις βασιλεύοντι χώρας ἀνδρὶ παραινεῖν

δεινὸς ἰδιώτης ὢν αὐτός, ἆρ’ οὐ φήσομεν ἔχειν αὐτὸν τὴν

ἐπιστήμην ἣν ἔδει τὸν ἄρχοντα αὐτὸν κεκτῆσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φήσομεν.

259b     {ΞΕ.} Ἀλλὰ μὴν ἥ γε ἀληθινοῦ βασιλέως βασιλική;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Ταύτην δὲ ὁ κεκτημένος οὐκ, ἄντε ἄρχων ἄντε

ἰδιώτης ὢν τυγχάνῃ, πάντως κατά γε τὴν τέχνην αὐτὴν

(5)βασιλικὸς ὀρθῶς προσρηθήσεται;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δίκαιον γοῦν.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν οἰκονόμος γε καὶ δεσπότης ταὐτόν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Τί δέ; μεγάλης σχῆμα οἰκήσεως ἢ σμικρᾶς αὖ

(10)πόλεως ὄγκος μῶν τι πρὸς ἀρχὴν διοίσετον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδέν.

259c     {ΞΕ.} Οὐκοῦν, ὃ νυνδὴ διεσκοπούμεθα, φανερὸν ὡς ἐπι-

στήμη μία περὶ πάντ’ ἐστὶ ταῦτα· ταύτην δὲ εἴτε βασιλικὴν

εἴτε πολιτικὴν εἴτε οἰκονομικήν τις ὀνομάζει, μηδὲν αὐτῷ

διαφερώμεθα.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί γάρ;

     {ΞΕ.} Ἀλλὰ μὴν τόδε γε δῆλον, ὡς βασιλεὺς ἅπας χερσὶ

καὶ σύμπαντι τῷ σώματι σμίκρ’ ἄττα εἰς τὸ κατέχειν τὴν

ἀρχὴν δύναται πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς σύνεσιν καὶ ῥώμην.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον.

(10)     {ΞΕ.} Τῆς δὴ γνωστικῆς μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνικῆς καὶ

259dὅλως πρακτικῆς βούλει τὸν βασιλέα φῶμεν οἰκειότερον εἶναι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Τὴν ἄρα πολιτικὴν καὶ πολιτικὸν καὶ βασιλικὴν καὶ

βασιλικὸν εἰς ταὐτὸν ὡς ἓν πάντα ταῦτα συνθήσομεν;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν πορευοίμεθ’ ἂν ἑξῆς, εἰ μετὰ ταῦτα τὴν

γνωστικὴν διοριζοίμεθα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν ἂν ἄρα ἐν αὐτῇ τινα διαφυὴν

(10)κατανοήσωμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φράζε ποίαν.

259e     {ΞΕ.} Τοιάνδε. λογιστική πού τις ἡμῖν ἦν τέχνη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τῶν γνωστικῶν γε οἶμαι παντάπασι τεχνῶν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

(5)     {ΞΕ.} Γνούσῃ δὴ λογιστικῇ τὴν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς διαφορὰν

μῶν τι πλέον ἔργον δώσομεν ἢ τὰ γνωσθέντα κρῖναι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Καὶ γὰρ ἀρχιτέκτων γε πᾶς οὐκ αὐτὸς ἐργατικὸς

ἀλλ’ ἐργατῶν ἄρχων.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Παρεχόμενός γέ που γνῶσιν ἀλλ’ οὐ χειρουργίαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὕτως.

260a     {ΞΕ.} Δικαίως δὴ μετέχειν ἂν λέγοιτο τῆς γνωστικῆς

ἐπιστήμης.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Τούτῳ δέ γε οἶμαι προσήκει κρίναντι μὴ τέλος

(5)ἔχειν μηδ’ ἀπηλλάχθαι, καθάπερ ὁ λογιστὴς ἀπήλλακτο,

προστάττειν δὲ ἑκάστοις τῶν ἐργατῶν τό γε πρόσφορον ἕως

ἂν ἀπεργάσωνται τὸ προσταχθέν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν γνωστικαὶ μὲν αἵ τε τοιαῦται σύμπασαι καὶ

(10)ὁπόσαι συνέπονται τῇ λογιστικῇ, κρίσει δὲ καὶ ἐπιτάξει

260bδιαφέρετον ἀλλήλοιν τούτω τὼ γένη;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεσθον.

     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν συμπάσης τῆς γνωστικῆς εἰ τὸ μὲν ἐπι-

τακτικὸν μέρος, τὸ δὲ κριτικὸν διαιρούμενοι προσείποιμεν,

(5)ἐμμελῶς ἂν φαῖμεν διῃρῆσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν.

     {ΞΕ.} Ἀλλὰ μὴν τοῖς γε κοινῇ τι πράττουσιν ἀγαπητὸν

ὁμονοεῖν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

(10)     {ΞΕ.} Τούτου τοίνυν μέχριπερ ἂν αὐτοὶ κοινωνῶμεν, ἐατέον

τά γε τῶν ἄλλων δοξάσματα χαίρειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

260c     {ΞΕ.} Φέρε δή, τούτοιν τοῖν τέχναιν ἡμῖν τὸν βασιλικὸν

ἐν ποτέρᾳ θετέον; ἆρ’ ἐν τῇ κριτικῇ, καθάπερ τινὰ θεατήν,

ἢ μᾶλλον τῆς ἐπιτακτικῆς ὡς ὄντα αὐτὸν τέχνης θήσομεν,

δεσπόζοντά γε;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὐ μᾶλλον;

     {ΞΕ.} Τὴν ἐπιτακτικὴν δὴ τέχνην πάλιν ἂν εἴη θεατέον

εἴ πῃ διέστηκεν. καί μοι δοκεῖ τῇδέ πῃ, καθάπερ ἡ τῶν

καπήλων τέχνη τῆς τῶν αὐτοπωλῶν διώρισται τέχνης, καὶ

260dτὸ βασιλικὸν γένος ἔοικεν ἀπὸ τοῦ τῶν κηρύκων γένους

ἀφωρίσθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Πωληθέντα που πρότερον ἔργα ἀλλότρια παρα-

(5)δεχόμενοι δεύτερον πωλοῦσι πάλιν οἱ κάπηλοι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν καὶ τὸ κηρυκικὸν φῦλον ἐπιταχθέντ’ ἀλλό-

τρια νοήματα παραδεχόμενον αὐτὸ δεύτερον ἐπιτάττει πάλιν

ἑτέροις.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα.

     {ΞΕ.} Τί οὖν; εἰς ταὐτὸν μείξομεν βασιλικὴν ἑρμηνευτικῇ,

260eκελευστικῇ, μαντικῇ, κηρυκικῇ, καὶ πολλαῖς ἑτέραις τούτων

τέχναις συγγενέσιν, αἳ σύμπασαι τό γ’ ἐπιτάττειν ἔχουσιν;

ἢ βούλει, καθάπερ ᾐκάζομεν νυνδή, καὶ τοὔνομα παρεικάσω-

μεν, ἐπειδὴ καὶ σχεδὸν ἀνώνυμον ὂν τυγχάνει τὸ τῶν αὐτ-

(5)επιτακτῶν γένος, καὶ ταύτῃ ταῦτα διελώμεθα, τὸ μὲν τῶν

βασιλέων γένος εἰς τὴν αὐτεπιτακτικὴν θέντες, τοῦ δὲ ἄλλου

παντὸς ἀμελήσαντες, ὄνομα ἕτερον αὐτοῖς παραχωρήσαντες

θέσθαι τινά; τοῦ γὰρ ἄρχοντος ἕνεκα ἡμῖν ἡ μέθοδος ἦν

261aἀλλ’ οὐχὶ τοῦ ἐναντίου.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοῦτο μετρίως ἀφέστηκεν ἀπ’ ἐκείνων,

ἀλλοτριότητι διορισθὲν πρὸς οἰκειότητα, τοῦτο αὐτὸ πάλιν αὖ

(5)διαιρεῖν ἀναγκαῖον, εἴ τινα τομὴν ἔτι ἔχομεν ὑπείκουσαν ἐν

τούτῳ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν φαινόμεθα ἔχειν· ἀλλ’ ἐπακολουθῶν σύν-

τεμνε.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῇ;

     {ΞΕ.} Πάντας ὁπόσους ἂν ἄρχοντας διανοηθῶμεν ἐπιτάξει

261bπροσχρωμένους ἆρ’ οὐχ εὑρήσομεν γενέσεώς τινος ἕνεκα

προστάττοντας;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν τά γε γιγνόμενα πάντα δίχα διαλαβεῖν οὐ

(5)παντάπασι χαλεπόν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῇ;

     {ΞΕ.} Τὰ μὲν ἄψυχα αὐτῶν ἐστί που συμπάντων, τὰ δ’

ἔμψυχα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

(10)     {ΞΕ.} Τούτοις δέ γε αὐτοῖς τὸ τοῦ γνωστικοῦ μέρος

ἐπιτακτικὸν ὄν, εἴπερ βουλόμεθα τέμνειν, τεμοῦμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κατὰ τί;

     {ΞΕ.} Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς τῶν ἀψύχων γενέσεσιν αὐτοῦ τάτ-

261cτοντες, τὸ δ’ ἐπὶ [ταῖς] τῶν ἐμψύχων· καὶ πᾶν οὕτως ἤδη

διαιρήσεται δίχα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασί γε.

     {ΞΕ.} Τὸ μὲν τοίνυν αὐτῶν παραλίπωμεν, τὸ δ’ ἀναλάβω-

(5)μεν, ἀναλαβόντες δὲ μερισώμεθα εἰς δύο τὸ σύμπαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγεις δ’ αὐτοῖν ἀναληπτέον εἶναι πότερον;

     {ΞΕ.} Πάντως που τὸ περὶ τὰ ζῷα ἐπιτακτικόν. οὐ γὰρ

δὴ τό γε τῆς βασιλικῆς ἐπιστήμης ἐστί ποτε τῶν ἀψύχων

ἐπιστατοῦν, οἷον ἀρχιτεκτονικόν, ἀλλὰ γενναιότερον, ἐν τοῖς

261dζῴοις καὶ περὶ αὐτὰ ταῦτα τὴν δύναμιν ἀεὶ κεκτημένον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Τήν γε μὴν τῶν ζῴων γένεσιν καὶ τροφὴν τὴν μέν

τις ἂν ἴδοι μονοτροφίαν οὖσαν, τὴν δὲ κοινὴν τῶν ἐν ταῖς

(5)ἀγέλαις θρεμμάτων ἐπιμέλειαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Ἀλλ’ οὐ μὴν τόν γε πολιτικὸν εὑρήσομεν ἰδιοτρόφον,

ὥσπερ βοηλάτην ἤ τινα ἱπποκόμον, ἀλλ’ ἱπποφορβῷ τε καὶ

βουφορβῷ μᾶλλον προσεοικότα.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεταί γε δὴ ῥηθὲν νῦν.

261e     {ΞΕ.} Πότερον οὖν τῆς ζῳοτροφίας τὴν τῶν συμπόλλων

κοινὴν τροφὴν ἀγελαιοτροφίαν ἢ κοινοτροφικήν τινα ὀνο-

μάζομεν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὁπότερον ἂν ἐν τῷ λόγῳ συμβαίνῃ.

(5)     {ΞΕ.} Καλῶς γε, ὦ Σώκρατες· κἂν διαφυλάξῃς τὸ μὴ

σπουδάζειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν, πλουσιώτερος εἰς τὸ γῆρας

ἀναφανήσῃ φρονήσεως. νῦν δὲ τοῦτο μέν, καθάπερ δια-

κελεύῃ, ποιητέον· τὴν δὲ ἀγελαιοτροφικὴν ἆρ’ ἐννοεῖς πῇ

262aτις δίδυμον ἀποφήνας τὸ ζητούμενον ἐν διπλασίοισι τὰ νῦν

ἐν τοῖς ἡμίσεσιν εἰς τότε ποιήσει ζητεῖσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Προθυμήσομαι. καί μοι δοκεῖ τῶν μὲν ἀνθρώπων

ἑτέρα τις εἶναι, τῶν δ’ αὖ θηρίων ἄλλη τροφή.

(5)     {ΞΕ.} Παντάπασί γε προθυμότατα καὶ ἀνδρειότατα δι-

ῄρησαι· μὴ μέντοι τοῦτό γε εἰς αὖθις κατὰ δύναμιν πάσχωμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Μὴ σμικρὸν μόριον ἓν πρὸς μεγάλα καὶ πολλὰ

262bἀφαιρῶμεν, μηδὲ εἴδους χωρίς· ἀλλὰ τὸ μέρος ἅμα εἶδος

ἐχέτω. κάλλιστον μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων εὐθὺς διαχωρίζειν

τὸ ζητούμενον, ἂν ὀρθῶς ἔχῃ, καθάπερ ὀλίγον σὺ πρότερον

οἰηθεὶς ἔχειν τὴν διαίρεσιν ἐπέσπευσας τὸν λόγον, ἰδὼν ἐπ’

(5)ἀνθρώπους πορευόμενον· ἀλλὰ γάρ, ὦ φίλε, λεπτουργεῖν οὐκ

ἀσφαλές, διὰ μέσων δὲ ἀσφαλέστερον ἰέναι τέμνοντας, καὶ

μᾶλλον ἰδέαις ἄν τις προστυγχάνοι. τοῦτο δὲ διαφέρει τὸ

262cπᾶν πρὸς τὰς ζητήσεις.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς, ὦ ξένε, λέγεις τοῦτο;

     {ΞΕ.} Πειρατέον ἔτι σαφέστερον φράζειν εὐνοίᾳ τῆς σῆς

φύσεως, ὦ Σώκρατες. ἐν τῷ μὲν οὖν παρεστηκότι τὰ νῦν

(5)δηλῶσαι μηδὲν ἐνδεῶς ἀδύνατον· ἐπιχειρητέον δέ τι καὶ

σμικρῷ πλέον αὐτὸ προαγαγεῖν εἰς τὸ πρόσθεν σαφηνείας

ἕνεκα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον οὖν δὴ φράζεις διαιρουμένους ἡμᾶς οὐκ

ὀρθῶς ἄρτι δρᾶν;

(10)     {ΞΕ.} Τοιόνδε, οἷον εἴ τις τἀνθρώπινον ἐπιχειρήσας δίχα

262dδιελέσθαι γένος διαιροῖ καθάπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἐνθάδε δια-

νέμουσι, τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ὡς ἓν ἀπὸ πάντων ἀφαιροῦντες

χωρίς, σύμπασι δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, ἀπείροις οὖσι καὶ

ἀμείκτοις καὶ ἀσυμφώνοις πρὸς ἄλληλα, βάρβαρον μιᾷ κλήσει

(5)προσειπόντες αὐτὸ διὰ ταύτην τὴν μίαν κλῆσιν καὶ γένος

ἓν αὐτὸ εἶναι προσδοκῶσιν· ἢ τὸν ἀριθμόν τις αὖ νομίζοι

κατ’ εἴδη δύο διαιρεῖν μυριάδα ἀποτεμνόμενος ἀπὸ πάντων,

262eὡς ἓν εἶδος ἀποχωρίζων, καὶ τῷ λοιπῷ δὴ παντὶ θέμενος ἓν

ὄνομα διὰ τὴν κλῆσιν αὖ καὶ τοῦτ’ ἀξιοῖ γένος ἐκείνου χωρὶς

ἕτερον ἓν γίγνεσθαι. κάλλιον δέ που καὶ μᾶλλον κατ’ εἴδη

καὶ δίχα διαιροῖτ’ ἄν, εἰ τὸν μὲν ἀριθμὸν ἀρτίῳ καὶ περιττῷ

(5)τις τέμνοι, τὸ δὲ αὖ τῶν ἀνθρώπων γένος ἄρρενι καὶ θήλει,

Λυδοὺς δὲ ἢ Φρύγας ἤ τινας ἑτέρους πρὸς ἅπαντας τάττων

ἀποσχίζοι τότε, ἡνίκα ἀποροῖ γένος ἅμα καὶ μέρος εὑρίσκειν

263aἑκάτερον τῶν σχισθέντων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα· ἀλλὰ γὰρ τοῦτο αὐτό, ὦ ξένε, πῶς

ἄν τις γένος καὶ μέρος ἐναργέστερον γνοίη, ὡς οὐ ταὐτόν

ἐστον ἀλλ’ ἕτερον ἀλλήλοιν;

(5)     {ΞΕ.} Ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, οὐ φαῦλον προστάττεις, Σώ-

κρατες. ἡμεῖς μὲν καὶ νῦν μακροτέραν τοῦ δέοντος ἀπὸ

τοῦ προτεθέντος λόγου πεπλανήμεθα, σὺ δὲ ἔτι πλέον ἡμᾶς

κελεύεις πλανηθῆναι. νῦν μὲν οὖν, ὥσπερ εἰκός, ἐπανίωμεν

263bπάλιν· ταῦτα δὲ εἰς αὖθις κατὰ σχολὴν καθάπερ ἰχνεύοντες

μέτιμεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτό γε αὖ παντάπασιν φύλαξαι, μή

ποτε παρ’ ἐμοῦ δόξῃς αὐτὸ ἐναργῶς διωρισμένον ἀκηκοέναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

(5)     {ΞΕ.} Εἶδός τε καὶ μέρος ἕτερον ἀλλήλων εἶναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Ὡς εἶδος μὲν ὅταν ᾖ του, καὶ μέρος αὐτὸ ἀναγκαῖον

εἶναι τοῦ πράγματος ὅτουπερ ἂν εἶδος λέγηται· μέρος δὲ

εἶδος οὐδεμία ἀνάγκη. ταύτῃ με ἢ ’κείνῃ μᾶλλον, ὦ Σώκρατες,

(10)ἀεὶ φάθι λέγειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ταῦτ’ ἔσται.

263c     {ΞΕ.} Φράσον δή μοι τὸ μετὰ τοῦτο.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον;

     {ΞΕ.} Τὸ τῆς ἀποπλανήσεως ὁπόθεν ἡμᾶς δεῦρ’ ἤγαγεν.

οἶμαι μὲν γὰρ μάλιστα, ὅθεν ἐρωτηθεὶς σὺ τὴν ἀγελαιοτρο-

(5)φίαν ὅπῃ διαιρετέον εἶπες μάλα προθύμως δύ’ εἶναι ζῴων

γένη, τὸ μὲν ἀνθρώπινον, ἕτερον δὲ τῶν ἄλλων συμπάντων

θηρίων ἕν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθῆ.

     {ΞΕ.} Καὶ ἔμοιγε δὴ τότ’ ἐφάνης μέρος ἀφαιρῶν ἡγεῖσθαι

(10)καταλιπεῖν τὸ λοιπὸν αὖ πάντων γένος ἕν, ὅτι πᾶσι ταὐτὸν

263dἐπονομάζειν ἔσχες ὄνομα, θηρία καλέσας.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἦν καὶ ταῦτα οὕτως.

     {ΞΕ.} Τὸ δέ γε, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, τάχ’ ἄν, εἴ που

φρόνιμόν ἐστί τι ζῷον ἕτερον, οἷον δοκεῖ τὸ τῶν γεράνων,

(5)ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο, ὃ κατὰ ταὐτὰ ἴσως διονομάζει καθάπερ

καὶ σύ, γεράνους μὲν ἓν γένος ἀντιτιθὲν τοῖς ἄλλοις ζῴοις

καὶ σεμνῦνον αὐτὸ ἑαυτό, τὰ δὲ ἄλλα μετὰ τῶν ἀνθρώπων

συλλαβὸν εἰς ταὐτὸ οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἴσως θηρία προσείποι.

263eπειραθῶμεν οὖν ἡμεῖς ἐξευλαβεῖσθαι πάνθ’ ὁπόσα τοιαῦτα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Μὴ πᾶν τὸ τῶν ζῴων γένος διαιρούμενοι, ἵνα ἧττον

αὐτὰ πάσχωμεν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδὲν γὰρ δεῖ.

     {ΞΕ.} Καὶ γὰρ οὖν καὶ τότε ἡμαρτάνετο ταύτῃ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δή;

     {ΞΕ.} Τῆς γνωστικῆς ὅσον ἐπιτακτικὸν ἡμῖν μέρος ἦν που

τοῦ ζῳοτροφικοῦ γένους, ἀγελαίων μὴν ζῴων. ἦ γάρ;

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

264a     {ΞΕ.} Διῄρητο τοίνυν ἤδη καὶ τότε σύμπαν τὸ ζῷον τῷ

τιθασῷ καὶ ἀγρίῳ. τὰ μὲν γὰρ ἔχοντα τιθασεύεσθαι φύσιν

ἥμερα προσείρηται, τὰ δὲ μὴ ’θέλοντα ἄγρια.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς.

(5)     {ΞΕ.} Ἣν δέ γε θηρεύομεν ἐπιστήμην, ἐν τοῖς ἡμέροις ἦν

τε καὶ ἔστιν, ἐπὶ τοῖς ἀγελαίοις μὴν ζητητέα θρέμμασιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Μὴ τοίνυν διαιρώμεθα ὥσπερ τότε πρὸς ἅπαντα

ἀποβλέψαντες, μηδὲ σπεύσαντες, ἵνα δὴ ταχὺ γενώμεθα

264bπρὸς τῇ πολιτικῇ. πεποίηκε γὰρ ἡμᾶς καὶ νῦν παθεῖν τὸ

κατὰ τὴν παροιμίαν πάθος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον;

     {ΞΕ.} Οὐχ ἡσύχους εὖ διαιροῦντας ἠνυκέναι βραδύτερον.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ καλῶς γε, ὦ ξένε, πεποίηκε.

     {ΞΕ.} Ταῦτ’ ἔστω. πάλιν δ’ οὖν ἐξ ἀρχῆς τὴν κοινο-

τροφικὴν πειρώμεθα διαιρεῖν· ἴσως γὰρ καὶ τοῦτο ὃ σὺ

προθυμῇ διαπεραινόμενος ὁ λόγος αὐτός σοι κάλλιον μηνύσει.

καί μοι φράζε.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον δή;

     {ΞΕ.} Τόδε, εἴ τινων πολλάκις ἄρα διακήκοας· οὐ γὰρ δὴ

264cπροστυχής γε αὐτὸς οἶδ’ ὅτι γέγονας ταῖς ἐν τῷ Νείλῳ

τιθασείαις τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ἐν ταῖς βασιλικαῖς λίμναις.

ἐν μὲν γὰρ κρήναις τάχ’ ἂν ἴσως εἴης ᾐσθημένος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν καὶ ταῦτα τεθέαμαι κἀκεῖνα

(5)πολλῶν ἀκήκοα.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν χηνοβωτίας γε καὶ γερανοβωτίας, εἰ καὶ

μὴ πεπλάνησαι περὶ τὰ Θετταλικὰ πεδία, πέπυσαι γοῦν

καὶ πιστεύεις εἶναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

264d     {ΞΕ.} Τοῦδ’ ἕνεκά τοι πάντα ἠρώτησα ταῦτα, διότι

τῆς τῶν ἀγελαίων τροφῆς ἔστι μὲν ἔνυδρον, ἔστι δὲ καὶ

ξηροβατικόν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστι γὰρ οὖν.

(5)     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν καὶ σοὶ συνδοκεῖ ταύτῃ δεῖν διχάζειν τὴν

κοινοτροφικὴν ἐπιστήμην, ἐφ’ ἑκατέρῳ τούτων τὸ μέρος

αὐτῆς ἐπινέμοντας ἑκάτερον, τὸ μὲν ἕτερον ὑγροτροφικὸν

ὀνομάζοντας, τὸ δ’ ἕτερον ξηροτροφικόν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔμοιγε.

(10)     {ΞΕ.} Καὶ μὴν καὶ τὸ βασιλικὸν οὕτως οὐ ζητήσομεν

264eὁποτέρας ἐστὶ τῆς τέχνης· δῆλον [δὴ] γὰρ παντί.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Πᾶς μὲν δὴ τό γε ξηροτροφικὸν τῆς ἀγελαιοτροφίας

διέλοιτ’ ἂν φῦλον.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Τῷ πτηνῷ τε καὶ πεζῷ διορισάμενος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα.

     {ΞΕ.} Τί δέ; τὸ πολιτικὸν ἦ περὶ τὸ πεζὸν ζητητέον; ἢ

οὐκ οἴει καὶ τὸν ἀφρονέστατον ὡς ἔπος εἰπεῖν δοξάζειν

(10)οὕτως;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔγωγε.

     {ΞΕ.} Τὴν δὲ πεζονομικήν, καθάπερ ἄρτι τὸν ἀριθμόν, δεῖ

τεμνομένην δίχα ἀποφαίνειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον.

265a     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ἐφ’ ὅ γε μέρος ὥρμηκεν ἡμῖν ὁ λόγος, ἐπ’

ἐκεῖνο δύο τινὲ καθορᾶν ὁδὼ τεταμένα φαίνεται, τὴν μὲν

θάττω, πρὸς μέγα μέρος σμικρὸν διαιρουμένην, τὴν δέ, ὅπερ

ἐν τῷ πρόσθεν ἐλέγομεν ὅτι δεῖ μεσοτομεῖν ὡς μάλιστα, τοῦτ’

(5)ἔχουσαν μᾶλλον, μακροτέραν γε μήν. ἔξεστιν οὖν ὁποτέραν

ἂν βουληθῶμεν, ταύτην πορευθῆναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δέ; ἀμφοτέρας ἀδύνατον;

     {ΞΕ.} Ἅμα γ’, ὦ θαυμαστέ· ἐν μέρει γε μὴν δῆλον ὅτι

δυνατόν.

265b     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἐν μέρει τοίνυν ἔγωγε ἀμφοτέρας αἱροῦμαι.

     {ΞΕ.} Ῥᾴδιον, ἐπειδὴ τὸ λοιπὸν βραχύ· κατ’ ἀρχὰς μὴν

καὶ μεσοῦσιν ἅμα τῆς πορείας χαλεπὸν ἂν ἦν ἡμῖν τὸ πρός-

ταγμα. νῦν δ’, ἐπειδὴ δοκεῖ ταύτῃ, τὴν μακροτέραν πρότερον

(5)ἴωμεν· νεαλέστεροι γὰρ ὄντες ῥᾷον αὐτὴν πορευσόμεθα. τὴν

δὲ δὴ διαίρεσιν ὅρα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγε.

     {ΞΕ.} Τὰ πεζὰ ἡμῖν τῶν ἡμέρων, ὅσαπερ ἀγελαῖα, διῃρημένα

ἐστὶ φύσει δίχα.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνι;

     {ΞΕ.} Τῷ τῶν μὲν τὴν γένεσιν ἄκερων εἶναι, τῶν δὲ

κερασφόρον.

265c     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται.

     {ΞΕ.} Τὴν δὴ πεζονομικὴν διελὼν ἀπόδος ἑκατέρῳ τῷ μέρει

λόγῳ χρώμενος. ἂν γὰρ ὀνομάζειν αὐτὰ βουληθῇς, ἔσται σοι

περιπεπλεγμένον μᾶλλον τοῦ δέοντος.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς οὖν χρὴ λέγειν;

     {ΞΕ.} Ὧδε· τῆς πεζονομικῆς ἐπιστήμης δίχα διαιρεθείσης

τὸ μόριον θάτερον ἐπὶ τῷ κερασφόρῳ μέρει τῷ τῆς ἀγέλης

ἐπιτετάχθαι, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ τῷ τῆς ἀκεράτου.

265d     {ΝΕ. ΣΩ.} Ταῦτ’ ἔστω ταύτῃ λεχθέντα· πάντως γὰρ ἱκανῶς

δεδήλωται.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ὅ γε βασιλεὺς ἡμῖν αὖ καταφανὴς ὅτι

κολοβὸν ἀγέλην τινὰ κεράτων νομεύει.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὐ δῆλος;

     {ΞΕ.} Ταύτην τοίνυν καταθραύσαντες τὸ γιγνόμενον αὐτῷ

πειρώμεθα ἀποδοῦναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Πότερον οὖν βούλει τῷ σχιστῷ τε καὶ τῷ καλουμένῳ

(10)μώνυχι διαιρεῖν αὐτὴν ἢ τῇ κοινογονίᾳ τε καὶ ἰδιογονίᾳ;

μανθάνεις γάρ που.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

265e     {ΞΕ.} Ὅτι τὸ μὲν τῶν ἵππων καὶ ὄνων πέφυκεν ἐξ ἀλλήλων

γεννᾶν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τὸ δέ γε λοιπὸν ἔτι τῆς λείας ἀγέλης τῶν ἡμέρων

(5)ἀμιγὲς γένει πρὸς ἄλληλα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Τί δ’; ὁ πολιτικὸς ἄρ’ ἐπιμέλειαν ἔχειν φαίνεται

πότερα κοινογενοῦς φύσεως ἤ τινος ἰδιογενοῦς;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον ὅτι τῆς ἀμείκτου.

(10)     {ΞΕ.} Ταύτην δὴ δεῖ καθάπερ τὰ ἔμπροσθεν, ὡς ἔοικεν,

ἡμᾶς δίχα διαστέλλειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δεῖ γὰρ οὖν.

266a     {ΞΕ.} Καὶ μὴν τό γε ζῷον, ὅσον ἥμερον καὶ ἀγελαῖον,

σχεδὸν πλὴν γενοῖν δυοῖν πᾶν ἤδη κατακεκερμάτισται. τὸ

γὰρ τῶν κυνῶν οὐκ ἐπάξιον καταριθμεῖν γένος ὡς ἐν ἀγελαίοις

θρέμμασιν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐ γὰρ οὖν. ἀλλὰ τίνι δὴ τὼ δύο διαιροῦμεν;

     {ΞΕ.} Ὧιπερ καὶ δίκαιόν γε Θεαίτητόν τε καὶ σὲ διανέμειν,

ἐπειδὴ καὶ γεωμετρίας ἅπτεσθον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τῷ;

     {ΞΕ.} Τῇ διαμέτρῳ δήπου καὶ πάλιν τῇ τῆς διαμέτρου

(10)διαμέτρῳ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς εἶπες;

266b     {ΞΕ.} Ἡ φύσις, ἣν τὸ γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κέκτη-

ται, μῶν ἄλλως πως εἰς τὴν πορείαν πέφυκεν ἢ καθάπερ ἡ

διάμετρος ἡ δυνάμει δίπους;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκ ἄλλως.

(5)     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ἥ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐστὶ κατὰ

δύναμιν αὖ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως διάμετρος, εἴπερ δυοῖν γέ

ἐστι ποδοῖν δὶς πεφυκυῖα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὐκ ἔστι; καὶ δὴ καὶ σχεδὸν ὃ βούλει

δηλοῦν μανθάνω.

(10)     {ΞΕ.} Πρὸς δὴ τούτοις ἕτερον αὖ τι τῶν πρὸς γέλωτα

266cεὐδοκιμησάντων ἄν, ὦ Σώκρατες, ἆρα καθορῶμεν ἡμῖν γεγονὸς

ἐν τοῖς διῃρημένοις;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Τἀνθρώπινον ἡμῶν ἅμα γένος συνειληχὸς καὶ

(5)συνδεδραμηκὸς γένει τῷ τῶν ὄντων γενναιοτάτῳ καὶ ἅμα

εὐχερεστάτῳ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καθορῶ καὶ μάλ’ ἀτόπως συμβαῖνον.

     {ΞΕ.} Τί δ’; οὐκ εἰκὸς ὕστατα ἀφικνεῖσθαι τὰ βραδύτατα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί, τοῦτό γε.

(10)     {ΞΕ.} Τόδε δὲ οὐκ ἐννοοῦμεν, ὡς ἔτι γελοιότερος ὁ βασι-

λεὺς φαίνεται μετὰ τῆς ἀγέλης συνδιαθέων καὶ σύνδρομα

266dπεπορευμένος τῷ τῶν ἀνδρῶν αὖ πρὸς τὸν εὐχερῆ βίον ἄριστα

γεγυμνασμένῳ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασι μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Νῦν γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐκεῖνό ἐστι καταφανὲς μᾶλλον

(5)τὸ ῥηθὲν τότ’ ἐν τῇ περὶ τὸν σοφιστὴν ζητήσει.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Ὅτι τῇ τοιᾷδε μεθόδῳ τῶν λόγων οὔτε σεμνοτέρου

μᾶλλον ἐμέλησεν ἢ μή, τόν τε σμικρότερον οὐδὲν ἠτίμακε

πρὸ τοῦ μείζονος, ἀεὶ δὲ καθ’ αὑτὴν περαίνει τἀληθέστατον.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικεν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἵνα μή με φθῇς ἐρωτήσας τὴν

266eβραχυτέραν ὁδὸν ἥτις τότε ἦν ἐπὶ τὸν τοῦ βασιλέως ὅρον,

αὐτός σοι πρότερον ἔλθω;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Σφόδρα γε.

     {ΞΕ.} Λέγω δὴ δεῖν τότε εὐθὺς τὸ πεζὸν τῷ δίποδι πρὸς

(5)τὸ τετράπουν γένος διανεῖμαι, κατιδόντα δὲ τἀνθρώπινον ἔτι

μόνῳ τῷ πτηνῷ συνειληχὸς τὴν δίποδα ἀγέλην πάλιν τῷ

ψιλῷ καὶ τῷ πτεροφυεῖ τέμνειν, τμηθείσης δὲ αὐτῆς καὶ

τότ’ ἤδη τῆς ἀνθρωπονομικῆς δηλωθείσης τέχνης, φέροντα

τὸν πολιτικὸν καὶ βασιλικὸν οἷον ἡνίοχον εἰς αὐτὴν ἐνστή-

(10)σαντα, παραδοῦναι τὰς τῆς πόλεως ἡνίας ὡς οἰκείας καὶ

αὐτῷ ταύτης οὔσης τῆς ἐπιστήμης.

267a     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς καὶ καθαπερεὶ χρέος ἀπέδωκάς μοι τὸν

λόγον, προσθεὶς τὴν ἐκτροπὴν οἷον τόκον καὶ ἀναπληρώσας

αὐτόν.

     {ΞΕ.} Φέρε δὴ καὶ συνείρωμεν ἐπανελθόντες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν

(5)μέχρι τῆς τελευτῆς τὸν λόγον τοῦ ὀνόματος τῆς τοῦ πολιτικοῦ

τέχνης.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Τῆς γνωστικῆς τοίνυν ἐπιστήμης ἡμῖν ἦν κατ’ ἀρχὰς

μέρος ἐπιτακτικόν· τούτου δὲ ἀπεικασθὲν τὸ μόριον αὐτεπι-

267bτακτικὸν ἐρρήθη. ζῳοτροφικὴ δὲ πάλιν αὐτεπιτακτικῆς οὐ τὸ

σμικρότατον τῶν γενῶν ἀπεσχίζετο· καὶ ζῳοτροφικῆς εἶδος

ἀγελαιοτροφικόν, ἀγελαιοτροφικοῦ δ’ αὖ πεζονομικόν· τοῦ δὲ

πεζονομικοῦ μάλιστα ἀπετέμνετο τέχνη τῆς ἀκεράτου φύσεως

(5)θρεπτική. ταύτης δ’ αὖ τὸ μέρος οὐκ ἔλαττον τριπλοῦν

συμπλέκειν ἀναγκαῖον, ἂν εἰς ἕν τις αὐτὸ ὄνομα συναγαγεῖν

βουληθῇ, γενέσεως ἀμείκτου νομευτικὴν ἐπιστήμην προς-

267cαγορεύων. τὸ δ’ ἀπὸ τούτου τμῆμα, ἐπὶ ποίμνῃ δίποδι μέρος

ἀνθρωπονομικὸν ἔτι λειφθὲν μόνον, τοῦτ’ αὐτό ἐστιν ἤδη τὸ

ζητηθέν, ἅμα βασιλικὸν ταὐτὸν κληθὲν καὶ πολιτικόν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασι μὲν οὖν.

(5)     {ΞΕ.} Ἆρά γ’, ὦ Σώκρατες, ἀληθῶς ἡμῖν τοῦτο καθάπερ

σὺ νῦν εἴρηκας οὕτως ἐστὶ καὶ πεπραγμένον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον δή;

     {ΞΕ.} Τὸ παντάπασιν ἱκανῶς εἰρῆσθαι τὸ προτεθέν; ἢ

τοῦτ’ αὐτὸ καὶ μάλιστα ἡ ζήτησις ἐλλείπει, τὸ τὸν λόγον

267dεἰρῆσθαι μέν πως, οὐ μὴν παντάπασί γε τελέως ἀπειργάσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς εἶπες;

     {ΞΕ.} Ἐγὼ νῷν πειράσομαι τοῦτ’ αὐτὸ ὃ διανοοῦμαι νῦν

ἔτι μᾶλλον δηλῶσαι.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγοις ἄν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν τῶν νομευτικῶν ἡμῖν πολλῶν φανεισῶν

ἄρτι τεχνῶν μία τις ἦν ἡ πολιτικὴ καὶ μιᾶς τινος ἀγέλης

ἐπιμέλεια;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

(10)     {ΞΕ.} Ταύτην δέ γε διώριζεν ὁ λόγος οὐχ ἵππων εἶναι τροφὸν

οὐδ’ ἄλλων θηρίων, ἀλλ’ ἀνθρώπων κοινοτροφικὴν ἐπιστήμην.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὕτως.

267e     {ΞΕ.} Τὸ δὴ τῶν νομέων πάντων διάφορον καὶ τὸ τῶν

βασιλέων θεασώμεθα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Εἴ τις τῶν ἄλλων τῳ, τέχνης ἄλλης ὄνομα ἔχων,

(5)κοινῇ τῆς ἀγέλης σύντροφος εἶναί φησι καὶ προσποιεῖται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς φῄς;

     {ΞΕ.} Οἷον οἱ ἔμποροι καὶ γεωργοὶ καὶ σιτουργοὶ πάντες,

καὶ πρὸς τούτοις γυμνασταὶ καὶ τὸ τῶν ἰατρῶν γένος, οἶσθ’

ὅτι τοῖς περὶ τὰ ἀνθρώπινα νομεῦσιν, οὓς πολιτικοὺς ἐκαλέ-

268aσαμεν, παντάπασι τῷ λόγῳ διαμάχοιντ’ ἂν οὗτοι σύμπαντες,

ὡς σφεῖς τῆς τροφῆς ἐπιμελοῦνται τῆς ἀνθρωπίνης, οὐ μόνον

ἀγελαίων ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν ὀρθῶς ἂν λέγοιεν;

(5)     {ΞΕ.} Ἴσως. καὶ τοῦτο μὲν ἐπισκεψόμεθα, τόδε δὲ ἴσμεν,

ὅτι βουκόλῳ γε οὐδεὶς ἀμφισβητήσει περὶ τούτων οὐδενός,

ἀλλ’ αὐτὸς τῆς ἀγέλης τροφὸς ὁ βουφορβός, αὐτὸς ἰατρός,

αὐτὸς οἷον νυμφευτὴς καὶ περὶ τοὺς τῶν γιγνομένων τόκους

268bκαὶ λοχείας μόνος ἐπιστήμων τῆς μαιευτικῆς. ἔτι τοίνυν

παιδιᾶς καὶ μουσικῆς ἐφ’ ὅσον αὐτοῦ τὰ θρέμματα φύσει

μετείληφεν, οὐκ ἄλλος κρείττων παραμυθεῖσθαι καὶ κηλῶν

πραΰνειν, μετά τε ὀργάνων καὶ ψιλῷ τῷ στόματι τὴν τῆς

(5)αὑτοῦ ποίμνης ἄριστα μεταχειριζόμενος μουσικήν. καὶ δὴ καὶ

τῶν ἄλλων πέρι νομέων ὁ αὐτὸς τρόπος. ἦ γάρ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

     {ΞΕ.} Πῶς οὖν ἡμῖν ὁ λόγος ὀρθὸς φανεῖται καὶ ἀκέραιος

268cὁ περὶ τοῦ βασιλέως, ὅταν αὐτὸν νομέα καὶ τροφὸν ἀγέλης

ἀνθρωπίνης θῶμεν μόνον ἐκκρίνοντες μυρίων ἄλλων ἀμφις-

βητούντων;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς.

(5)     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ὀρθῶς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐφοβήθημεν ὑπο-

πτεύσαντες μὴ λέγοντες μέν τι τυγχάνοιμεν σχῆμα βασιλικόν,

οὐ μὴν ἀπειργασμένοι γε εἶμέν πω δι’ ἀκριβείας τὸν πολι-

τικόν, ἕως ἂν τοὺς περικεχυμένους αὐτῷ καὶ τῆς συννομῆς

αὐτῷ ἀντιποιουμένους περιελόντες καὶ χωρίσαντες ἀπ’ ἐκείνων

(10)καθαρὸν μόνον αὐτὸν ἀποφήνωμεν;

268d     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Τοῦτο τοίνυν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ποιητέον, εἰ μὴ

μέλλομεν ἐπὶ τῷ τέλει καταισχῦναι τὸν λόγον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀλλὰ μὴν οὐδαμῶς τοῦτό γε δραστέον.

(5)     {ΞΕ.} Πάλιν τοίνυν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς δεῖ καθ’ ἑτέραν ὁδὸν

πορευθῆναί τινα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποίαν δή;

     {ΞΕ.} Σχεδὸν παιδιὰν ἐγκερασαμένους· συχνῷ γὰρ μέρει

δεῖ μεγάλου μύθου προσχρήσασθαι, καὶ τὸ λοιπὸν δή, καθάπερ

268eἐν τοῖς πρόσθεν, μέρος ἀεὶ μέρους ἀφαιρουμένους ἐπ’ ἄκρον

ἀφικνεῖσθαι τὸ ζητούμενον. οὐκοῦν χρή;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Ἀλλὰ δὴ τῷ μύθῳ μου πάνυ πρόσεχε τὸν νοῦν,

(5)καθάπερ οἱ παῖδες· πάντως οὐ πολλὰ ἐκφεύγεις παιδιὰς

ἔτη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγοις ἄν.

     {ΞΕ.} Ἦν τοίνυν καὶ ἔτι ἔσται τῶν πάλαι λεχθέντων

πολλά τε ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν Ἀτρέως τε καὶ

(10)Θυέστου λεχθεῖσαν ἔριν φάσμα. ἀκήκοας γάρ που καὶ

ἀπομνημονεύεις ὅ φασι γενέσθαι τότε.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ περὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς ἴσως σημεῖον

φράζεις.

269a     {ΞΕ.} Οὐδαμῶς, ἀλλὰ τὸ περὶ τῆς μεταβολῆς δύσεώς τε

καὶ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς ἄρα ὅθεν μὲν

ἀνατέλλει νῦν εἰς τοῦτον τότε τὸν τόπον ἐδύετο, ἀνέτελλε δ’

ἐκ τοῦ ἐναντίου, τότε δὲ δὴ μαρτυρήσας ἄρα ὁ θεὸς Ἀτρεῖ

(5)μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγεται γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν αὖ καὶ τήν γε βασιλείαν ἣν ἦρξε Κρόνος

πολλῶν ἀκηκόαμεν.

269b     {ΝΕ. ΣΩ.} Πλείστων μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Τί δέ; τὸ τοὺς ἔμπροσθεν φύεσθαι γηγενεῖς καὶ μὴ

ἐξ ἀλλήλων γεννᾶσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ τοῦτο ἓν τῶν πάλαι λεχθέντων.

(5)     {ΞΕ.} Ταῦτα τοίνυν ἔστι μὲν σύμπαντα ἐκ ταὐτοῦ πάθους,

καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία καὶ τούτων ἔτι θαυμαστότερα,

διὰ δὲ χρόνου πλῆθος τὰ μὲν αὐτῶν ἀπέσβηκε, τὰ δὲ διεσπαρ-

μένα εἴρηται χωρὶς ἕκαστα ἀπ’ ἀλλήλων. ὃ δ’ ἐστὶν πᾶσι

269cτούτοις αἴτιον τὸ πάθος οὐδεὶς εἴρηκεν, νῦν δὲ δὴ λεκτέον·

εἰς γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως ἀπόδειξιν πρέψει ῥηθέν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κάλλιστ’ εἶπες, καὶ λέγε μηδὲν ἐλλείπων.

     {ΞΕ.} Ἀκούοις ἄν. τὸ γὰρ πᾶν τόδε τοτὲ μὲν αὐτὸς ὁ

(5)θεὸς συμποδηγεῖ πορευόμενον καὶ συγκυκλεῖ, τοτὲ δὲ ἀνῆκεν,

ὅταν αἱ περίοδοι τοῦ προσήκοντος αὐτῷ μέτρον εἰλήφωσιν

ἤδη χρόνου, τὸ δὲ πάλιν αὐτόματον εἰς τἀναντία περιάγεται,

269dζῷον ὂν καὶ φρόνησιν εἰληχὸς ἐκ τοῦ συναρμόσαντος αὐτὸ

κατ’ ἀρχάς. τοῦτο δὲ αὐτῷ τὸ ἀνάπαλιν ἰέναι διὰ τόδ’ ἐξ

ἀνάγκης ἔμφυτον γέγονε.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Διὰ τὸ ποῖον δή;

(5)     {ΞΕ.} Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ ταὐτὸν

εἶναι τοῖς πάντων θειοτάτοις προσήκει μόνοις, σώματος

δὲ φύσις οὐ ταύτης τῆς τάξεως. ὃν δὲ οὐρανὸν καὶ

κόσμον ἐπωνομάκαμεν, πολλῶν μὲν καὶ μακαρίων παρὰ

τοῦ γεννήσαντος μετείληφεν, ἀτὰρ οὖν δὴ κεκοινώνηκέ γε

269eκαὶ σώματος· ὅθεν αὐτῷ μεταβολῆς ἀμοίρῳ γίγνεσθαι διὰ

παντὸς ἀδύνατον, κατὰ δύναμίν γε μὴν ὅτι μάλιστα ἐν τῷ

αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ μίαν φορὰν κινεῖται· διὸ τὴν ἀνακύκλησιν

εἴληχεν, ὅτι σμικροτάτην τῆς αὑτοῦ κινήσεως παράλλαξιν.

(5)αὐτὸ δὲ ἑαυτὸ στρέφειν ἀεὶ σχεδὸν οὐδενὶ δυνατὸν πλὴν τῷ

τῶν κινουμένων αὖ πάντων ἡγουμένῳ· κινεῖν δὲ τούτῳ τοτὲ

μὲν ἄλλως, αὖθις δὲ ἐναντίως οὐ θέμις. ἐκ πάντων δὴ

τούτων τὸν κόσμον μήτε αὐτὸν χρὴ φάναι στρέφειν ἑαυτὸν

ἀεί, μήτ’ αὖ ὅλον ἀεὶ ὑπὸ θεοῦ στρέφεσθαι διττὰς καὶ ἐνανίας

270aπεριαγωγάς, μήτ’ αὖ δύο τινὲ θεὼ φρονοῦντε ἑαυτοῖς ἐναντία

στρέφειν αὐτόν, ἀλλ’ ὅπερ ἄρτι ἐρρήθη καὶ μόνον λοιπόν,

τοτὲ μὲν ὑπ’ ἄλλης συμποδηγεῖσθαι θείας αἰτίας, τὸ ζῆν

πάλιν ἐπικτώμενον καὶ λαμβάνοντα ἀθανασίαν ἐπισκευαστὴν

(5)παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, τοτὲ δ’ ὅταν ἀνεθῇ, δι’ ἑαυτοῦ αὐ-

τὸν ἰέναι, κατὰ καιρὸν ἀφεθέντα τοιοῦτον, ὥστε ἀνάπαλιν

πορεύεσθαι πολλὰς περιόδων μυριάδας διὰ δὴ τὸ μέγιστον

ὂν καὶ ἰσορροπώτατον ἐπὶ μικροτάτου βαῖνον ποδὸς ἰέναι.

270b     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται γοῦν δὴ καὶ μάλα εἰκότως εἰρῆσθαι

πάνθ’ ὅσα διελήλυθας.

     {ΞΕ.} Λογισάμενοι δὴ συννοήσωμεν τὸ πάθος ἐκ τῶν νῦν

λεχθέντων, ὃ πάντων ἔφαμεν εἶναι τῶν θαυμαστῶν αἴτιον.

(5)ἔστι γὰρ οὖν δὴ τοῦτ’ αὐτό.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Τὸ τὴν τοῦ παντὸς φορὰν τοτὲ μὲν ἐφ’ ἃ νῦν

κυκλεῖται φέρεσθαι, τοτὲ δ’ ἐπὶ τἀναντία.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δή;

(10)     {ΞΕ.} Ταύτην τὴν μεταβολὴν ἡγεῖσθαι δεῖ τῶν περὶ τὸν

270cοὐρανὸν γιγνομένων τροπῶν πασῶν εἶναι μεγίστην καὶ

τελεωτάτην τροπήν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικε γοῦν.

     {ΞΕ.} Μεγίστας τοίνυν καὶ μεταβολὰς χρὴ νομίζειν γί-

(5)γνεσθαι τότε τοῖς ἐντὸς ἡμῖν οἰκοῦσιν αὐτοῦ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ τοῦτο εἰκός.

     {ΞΕ.} Μεταβολὰς δὲ μεγάλας καὶ πολλὰς καὶ παντοίας

συμφερομένας ἆρ’ οὐκ ἴσμεν τὴν τῶν ζῴων φύσιν ὅτι χαλε-

πῶς ἀνέχεται;

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Φθοραὶ τοίνυν ἐξ ἀνάγκης τότε μέγισται συμβαί-

νουσι τῶν τε ἄλλων ζῴων, καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων

270dγένος ὀλίγον τι περιλείπεται· περὶ δὲ τούτους ἄλλα τε

παθήματα πολλὰ καὶ θαυμαστὰ καὶ καινὰ συμπίπτει, μέγις-

τον δὲ τόδε καὶ συνεπόμενον τῇ τοῦ παντὸς ἀνειλίξει τότε,

ὅταν ἡ τῆς νῦν καθεστηκυίας ἐναντία γίγνηται τροπή.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Ἣν ἡλικίαν ἕκαστον εἶχε τῶν ζῴων, αὕτη πρῶτον

μὲν ἔστη πάντων, καὶ ἐπαύσατο πᾶν ὅσον ἦν θνητὸν ἐπὶ τὸ

γεραίτερον ἰδεῖν πορευόμενον, μεταβάλλον δὲ πάλιν ἐπὶ

270eτοὐναντίον οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο· καὶ τῶν

μὲν πρεσβυτέρων αἱ λευκαὶ τρίχες ἐμελαίνοντο, τῶν δ’ αὖ

γενειώντων αἱ παρειαὶ λεαινόμεναι πάλιν ἐπὶ τὴν παρελ-

θοῦσαν ὥραν ἕκαστον καθίστασαν, τῶν δὲ ἡβώντων τὰ

(5)σώματα λεαινόμενα καὶ σμικρότερα καθ’ ἡμέραν καὶ νύκτα

ἑκάστην γιγνόμενα πάλιν εἰς τὴν τοῦ νεογενοῦς παιδὸς φύσιν

ἀπῄει, κατά τε τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα·

τὸ δ’ ἐντεῦθεν ἤδη μαραινόμενα κομιδῇ τὸ πάμπαν ἐξηφα-

νίζετο. τῶν δ’ αὖ βιαίως τελευτώντων ἐν τῷ τότε χρόνῳ

(10)τὸ τοῦ νεκροῦ σῶμα τὰ αὐτὰ ταῦτα πάσχον παθήματα διὰ

271aτάχους ἄδηλον ἐν ὀλίγαις ἡμέραις διεφθείρετο.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Γένεσις δὲ δὴ τίς τότ’ ἦν, ὦ ξένε, ζῴων; καὶ

τίνα τρόπον ἐξ ἀλλήλων ἐγεννῶντο;

     {ΞΕ.} Δῆλον, ὦ Σώκρατες, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀλλήλων οὐκ ἦν

(5)ἐν τῇ τότε φύσει γεννώμενον, τὸ δὲ γηγενὲς εἶναί ποτε

γένος λεχθὲν τοῦτ’ ἦν τὸ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐκ γῆς

πάλιν ἀναστρεφόμενον, ἀπεμνημονεύετο δὲ ὑπὸ τῶν ἡμετέ-

ρων προγόνων τῶν πρώτων, οἳ τελευτώσῃ μὲν τῇ προτέρᾳ

271bπεριφορᾷ τὸν ἑξῆς χρόνον ἐγειτόνουν, τῆσδε δὲ κατ’ ἀρχὰς

ἐφύοντο· τούτων γὰρ οὗτοι κήρυκες ἐγένονθ’ ἡμῖν τῶν λόγων,

οἳ νῦν ὑπὸ πολλῶν οὐκ ὀρθῶς ἀπιστοῦνται. τὸ γὰρ ἐντεῦθεν

οἶμαι χρὴ συννοεῖν. ἑπόμενον γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρεσβύτας

(5)ἐπὶ τὴν τοῦ παιδὸς ἰέναι φύσιν, ἐκ τῶν τετελευτηκότων

αὖ, κειμένων δὲ ἐν γῇ, πάλιν ἐκεῖ συνισταμένους καὶ ἀνα-

βιωσκομένους, ἕπεσθαι τῇ τροπῇ συνανακυκλουμένης εἰς

τἀναντία τῆς γενέσεως, καὶ γηγενεῖς δὴ κατὰ τοῦτον τὸν

271cλόγον ἐξ ἀνάγκης φυομένους, οὕτως ἔχειν τοὔνομα καὶ τὸν

λόγον, ὅσους μὴ θεὸς αὐτῶν εἰς ἄλλην μοῖραν ἐκόμισεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κομιδῇ μὲν οὖν τοῦτό γε ἕπεται τοῖς ἔμ-

προσθεν. ἀλλὰ δὴ τὸν βίον ὃν ἐπὶ τῆς Κρόνου φῂς εἶναι

(5)δυνάμεως, πότερον ἐν ἐκείναις ἦν ταῖς τροπαῖς ἢ ἐν ταῖσδε;

τὴν μὲν γὰρ τῶν ἄστρων τε καὶ ἡλίου μεταβολὴν δῆλον ὡς

ἐν ἑκατέραις συμπίπτει ταῖς τροπαῖς γίγνεσθαι.

     {ΞΕ.} Καλῶς τῷ λόγῳ συμπαρηκολούθηκας. ὃ δ’ ἤρου

271dπερὶ τοῦ πάντα αὐτόματα γίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ἥκιστα

τῆς νῦν ἐστι καθεστηκυίας φορᾶς, ἀλλ’ ἦν καὶ τοῦτο τῆς

ἔμπροσθεν. τότε γὰρ αὐτῆς πρῶτον τῆς κυκλήσεως ἦρχεν

ἐπιμελούμενος ὅλης ὁ θεός, ὣς δ’ αὖ κατὰ τόπους ταὐτὸν τοῦτο,

(5)ὑπὸ θεῶν ἀρχόντων πάντ’ ἦν τὰ τοῦ κόσμου μέρη διειλημ-

μένα· καὶ δὴ καὶ τὰ ζῷα κατὰ γένη καὶ ἀγέλας οἷον νομῆς θεῖοι

διειλήφεσαν δαίμονες, αὐτάρκης εἰς πάντα ἕκαστος ἑκάστοις

271eὢν οἷς αὐτὸς ἔνεμεν, ὥστε οὔτ’ ἄγριον ἦν οὐδὲν οὔτε ἀλλή-

λων ἐδωδαί, πόλεμός τε οὐκ ἐνῆν οὐδὲ στάσις τὸ παράπαν·

ἄλλα θ’ ὅσα τῆς τοιαύτης ἐστὶ κατακοσμήσεως ἑπόμενα,

μυρία ἂν εἴη λέγειν. τὸ δ’ οὖν τῶν ἀνθρώπων λεχθὲν

(5)αὐτομάτου πέρι βίου διὰ τὸ τοιόνδε εἴρηται. θεὸς ἔνεμεν

αὐτοὺς αὐτὸς ἐπιστατῶν, καθάπερ νῦν ἄνθρωποι, ζῷον ὂν

ἕτερον θειότερον, ἄλλα γένη φαυλότερα αὑτῶν νομεύουσι·

νέμοντος δὲ ἐκείνου πολιτεῖαί τε οὐκ ἦσαν οὐδὲ κτήσεις

272aγυναικῶν καὶ παίδων· ἐκ γῆς γὰρ ἀνεβιώσκοντο πάντες,

οὐδὲν μεμνημένοι τῶν πρόσθεν· ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπῆν

πάντα, καρποὺς δὲ ἀφθόνους εἶχον ἀπό τε δένδρων καὶ

πολλῆς ὕλης ἄλλης, οὐχ ὑπὸ γεωργίας φυομένους, ἀλλ’

(5)αὐτομάτης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. γυμνοὶ δὲ καὶ ἄστρωτοι

θυραυλοῦντες τὰ πολλὰ ἐνέμοντο· τὸ γὰρ τῶν ὡρῶν αὐτοῖς

ἄλυπον ἐκέκρατο, μαλακὰς δὲ εὐνὰς εἶχον ἀναφυομένης ἐκ

272bγῆς πόας ἀφθόνου. τὸν δὴ βίον, ὦ Σώκρατες, ἀκούεις μὲν

τὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου· τόνδε δ’ ὃν λόγος ἐπὶ Διὸς εἶναι, τὸν

νυνί, παρὼν αὐτὸς ᾔσθησαι· κρῖναι δ’ αὐτοῖν τὸν εὐδαιμον-

έστερον ἆρ’ ἂν δύναιό τε καὶ ἐθελήσειας;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς.

     {ΞΕ.} Βούλει δῆτα ἐγώ σοι τρόπον τινὰ διακρίνω;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Εἰ μὲν τοίνυν οἱ τρόφιμοι τοῦ Κρόνου, παρούσης

αὐτοῖς οὕτω πολλῆς σχολῆς καὶ δυνάμεως πρὸς τὸ μὴ μόνον

(10)ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ θηρίοις διὰ λόγων δύνασθαι συγγίγνε-

272cσθαι, κατεχρῶντο τούτοις σύμπασιν ἐπὶ φιλοσοφίαν, μετά

τε θηρίων καὶ μετ’ ἀλλήλων ὁμιλοῦντες, καὶ πυνθανόμενοι

παρὰ πάσης φύσεως εἴ τινά τις ἰδίαν δύναμιν ἔχουσα ᾔσθετό

τι διάφορον τῶν ἄλλων εἰς συναγυρμὸν φρονήσεως, εὔκριτον

(5)ὅτι τῶν νῦν οἱ τότε μυρίῳ πρὸς εὐδαιμονίαν διέφερον· εἰ δ’

ἐμπιμπλάμενοι σίτων ἅδην καὶ ποτῶν διελέγοντο πρὸς ἀλλή-

λους καὶ τὰ θηρία [μύθους] οἷα δὴ καὶ τὰ νῦν περὶ αὐτῶν

272dλέγονται, καὶ τοῦτο, ὥς γε κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν ἀποφήνασθαι,

καὶ μάλ’ εὔκριτον. ὅμως δ’ οὖν ταῦτα μὲν ἀφῶμεν, ἕως ἂν

ἡμῖν μηνυτής τις ἱκανὸς φανῇ, ποτέρως οἱ τότε τὰς ἐπι-

θυμίας εἶχον περί τε ἐπιστημῶν καὶ τῆς τῶν λόγων χρείας·

(5)οὗ δ’ ἕνεκα τὸν μῦθον ἠγείραμεν, τοῦτο λεκτέον, ἵνα τὸ

μετὰ τοῦτο εἰς τὸ πρόσθεν περαίνωμεν. ἐπειδὴ γὰρ πάντων

τούτων χρόνος ἐτελεώθη καὶ μεταβολὴν ἔδει γίγνεσθαι καὶ

272eδὴ καὶ τὸ γήινον ἤδη πᾶν ἀνήλωτο γένος, πάσας ἑκάστης

τῆς ψυχῆς τὰς γενέσεις ἀποδεδωκυίας, ὅσα ἦν ἑκάστῃ προς-

ταχθὲν τοσαῦτα εἰς γῆν σπέρματα πεσούσης, τότε δὴ τοῦ

παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἴακος ἀφέμενος,

(5)εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ κόσμον πάλιν

ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε καὶ σύμφυτος ἐπιθυμία. πάντες

οὖν οἱ κατὰ τοὺς τόπους συνάρχοντες τῷ μεγίστῳ δαίμονι

θεοί, γνόντες ἤδη τὸ γιγνόμενον, ἀφίεσαν αὖ τὰ μέρη τοῦ

273aκόσμου τῆς αὑτῶν ἐπιμελείας· ὁ δὲ μεταστρεφόμενος καὶ

συμβάλλων, ἀρχῆς τε καὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν ὁρμηθείς,

σεισμὸν πολὺν ἐν ἑαυτῷ ποιῶν ἄλλην αὖ φθορὰν ζῴων

παντοίων ἀπηργάσατο. μετὰ δὲ ταῦτα προελθόντος ἱκανοῦ

(5)χρόνου, θορύβων τε καὶ ταραχῆς ἤδη παυόμενος καὶ τῶν

σεισμῶν γαλήνης ἐπιλαβόμενος εἴς τε τὸν εἰωθότα δρόμον

τὸν ἑαυτοῦ κατακοσμούμενος ᾔει, ἐπιμέλειαν καὶ κράτος ἔχων

273bαὐτὸς τῶν ἐν αὑτῷ τε καὶ ἑαυτοῦ, τὴν τοῦ δημιουργοῦ καὶ

πατρὸς ἀπομνημονεύων διδαχὴν εἰς δύναμιν. κατ’ ἀρχὰς

μὲν οὖν ἀκριβέστερον ἀπετέλει, τελευτῶν δὲ ἀμβλύτερον·

τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον, τὸ

(5)τῆς πάλαι ποτὲ φύσεως σύντροφον, ὅτι πολλῆς ἦν μετέχον

ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέσθαι. παρὰ μὲν γὰρ

τοῦ συνθέντος πάντα καλὰ κέκτηται· παρὰ δὲ τῆς ἔμπροσθεν

273cἕξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ ἄδικα ἐν οὐρανῷ γίγνεται, ταῦτα ἐξ

ἐκείνης αὐτός τε ἔχει καὶ τοῖς ζῴοις ἐναπεργάζεται. μετὰ

μὲν οὖν τοῦ κυβερνήτου τὰ ζῷα τρέφων ἐν αὑτῷ σμικρὰ μὲν

φλαῦρα, μεγάλα δὲ ἐνέτικτεν ἀγαθά· χωριζόμενος δὲ ἐκείνου

(5)τὸν ἐγγύτατα χρόνον ἀεὶ τῆς ἀφέσεως κάλλιστα πάντα

διάγει, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ λήθης ἐγγιγνομένης ἐν

αὐτῷ μᾶλλον καὶ δυναστεύει τὸ τῆς παλαιᾶς ἀναρμοστίας

273dπάθος, τελευτῶντος δὲ ἐξανθεῖ τοῦ χρόνου καὶ σμικρὰ μὲν

τἀγαθά, πολλὴν δὲ τὴν τῶν ἐναντίων κρᾶσιν ἐπεγκεραννύ-

μενος ἐπὶ διαφθορᾶς κίνδυνον αὑτοῦ τε ἀφικνεῖται καὶ τῶν

ἐν αὑτῷ. διὸ δὴ καὶ τότ’ ἤδη θεὸς ὁ κοσμήσας αὐτόν, καθο-

(5)ρῶν ἐν ἀπορίαις ὄντα, κηδόμενος ἵνα μὴ χειμασθεὶς ὑπὸ

ταραχῆς διαλυθεὶς εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα

273eπόντον δύῃ, πάλιν ἔφεδρος αὐτοῦ τῶν πηδαλίων γιγνόμενος,

τὰ νοσήσαντα καὶ λυθέντα ἐν τῇ καθ’ ἑαυτὸν προτέρᾳ περι-

όδῳ στρέψας, κοσμεῖ τε καὶ ἐπανορθῶν ἀθάνατον αὐτὸν καὶ

ἀγήρων ἀπεργάζεται. τοῦτο μὲν οὖν τέλος ἁπάντων εἴρηται·

(5)τὸ δ’ ἐπὶ τὴν τοῦ βασιλέως ἀπόδειξιν ἱκανὸν ἐκ τοῦ πρόσθεν

ἁπτομένοις τοῦ λόγου· στρεφθέντος γὰρ αὖ τοῦ κόσμου τὴν

ἐπὶ τὴν νῦν γένεσιν ὁδὸν τὸ τῆς ἡλικίας αὖ πάλιν ἵστατο

καὶ καινὰ τἀναντία ἀπεδίδου τοῖς τότε. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ

σμικρότητος ὀλίγου δέοντα ἠφανίσθαι τῶν ζῴων ηὐξάνετο,

(10)τὰ δ’ ἐκ γῆς νεογενῆ σώματα πολιὰ φύντα πάλιν ἀποθνῄ-

σκοντα εἰς γῆν κατῄει. καὶ τἆλλά τε πάντα μετέβαλλε,

274aἀπομιμούμενα καὶ συνακολουθοῦντα τῷ τοῦ παντὸς παθήματι,

καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς κυήσεως καὶ γεννήσεως καὶ τροφῆς μίμημα

συνείπετο τοῖς πᾶσιν ὑπ’ ἀνάγκης· οὐ γὰρ ἐξῆν ἔτ’ ἐν γῇ δι’

ἑτέρων συνιστάντων φύεσθαι ζῷον, ἀλλὰ καθάπερ τῷ κόσμῳ

(5)προσετέτακτο αὐτοκράτορα εἶναι τῆς αὑτοῦ πορείας, οὕτω δὴ

κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτοῖς δι’ αὑτῶν, καθ’ ὅσον οἷόν

τ’ ἦν, φύειν τε καὶ γεννᾶν καὶ τρέφειν προσετάττετο ὑπὸ τῆς

274bὁμοίας ἀγωγῆς. οὗ δὲ ἕνεκα ὁ λόγος ὥρμηκε πᾶς, ἐπ’ αὐτῷ

νῦν ἐσμὲν ἤδη. περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων θηρίων πολλὰ ἂν

καὶ μακρὰ διεξελθεῖν γίγνοιτο, ἐξ ὧν ἕκαστα καὶ δι’ ἃς αἰτίας

μεταβέβληκε· περὶ δὲ ἀνθρώπων βραχύτερα καὶ μᾶλλον

(5)προσήκοντα. τῆς γὰρ τοῦ κεκτημένου καὶ νέμοντος ἡμᾶς

δαίμονος ἀπερημωθέντες ἐπιμελείας, τῶν πολλῶν αὖ θηρίων,

ὅσα χαλεπὰ τὰς φύσεις ἦν, ἀπαγριωθέντων, αὐτοὶ δὲ ἀσθε-

νεῖς ἄνθρωποι καὶ ἀφύλακτοι γεγονότες διηρπάζοντο ὑπ’

274cαὐτῶν, καὶ ἔτ’ ἀμήχανοι καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς πρώτους

ἦσαν χρόνους, ἅτε τῆς μὲν αὐτομάτης τροφῆς ἐπιλελοιπυίας,

πορίζεσθαι δὲ οὐκ ἐπιστάμενοί πω διὰ τὸ μηδεμίαν αὐτοὺς

χρείαν πρότερον ἀναγκάζειν. ἐκ τούτων πάντων ἐν μεγά-

(5)λαις ἀπορίαις ἦσαν. ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα παρὰ

θεῶν δῶρα ἡμῖν δεδώρηται μετ’ ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παι-

δεύσεως, πῦρ μὲν παρὰ Προμηθέως, τέχναι δὲ παρ’ Ἡφαί-

274dστου καὶ τῆς συντέχνου, σπέρματα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ’

ἄλλων· καὶ πάνθ’ ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατε-

σκεύακεν ἐκ τούτων γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐκ θεῶν, ὅπερ

ἐρρήθη νυνδή, τῆς ἐπιμελείας ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δι’ ἑαυτῶν

(5)τε ἔδει τήν τε διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν

ἔχειν καθάπερ ὅλος ὁ κόσμος, ᾧ συμμιμούμενοι καὶ συνεπό-

μενοι τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν μὲν οὕτως, τοτὲ δὲ ἐκείνως ζῶμέν

274eτε καὶ φυόμεθα. καὶ τὸ μὲν δὴ τοῦ μύθου τέλος ἐχέτω,

χρήσιμον δὲ αὐτὸν ποιησόμεθα πρὸς τὸ κατιδεῖν ὅσον ἡμάρ-

τομεν ἀποφηνάμενοι τὸν βασιλικόν τε καὶ πολιτικὸν ἐν τῷ

πρόσθε λόγῳ.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς οὖν καὶ πόσον ἁμάρτημα φῂς εἶναι γεγονὸς

ἡμῖν;

     {ΞΕ.} Τῇ μὲν βραχύτερον, τῇ δὲ μάλα γενναῖον καὶ πολλῷ

μεῖζον καὶ πλέον ἢ τότε.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

(10)     {ΞΕ.} Ὅτι μὲν ἐρωτώμενοι τὸν ἐκ τῆς νῦν περιφορᾶς καὶ

γενέσεως βασιλέα καὶ πολιτικὸν τὸν ἐκ τῆς ἐναντίας περιόδου

275aποιμένα τῆς τότε ἀνθρωπίνης ἀγέλης εἴπομεν, καὶ ταῦτα θεὸν

ἀντὶ θνητοῦ, ταύτῃ μὲν πάμπολυ παρηνέχθημεν· ὅτι δὲ

συμπάσης τῆς πόλεως ἄρχοντα αὐτὸν ἀπεφήναμεν, ὅντινα

δὲ τρόπον οὐ διείπομεν, ταύτῃ δὲ αὖ τὸ μὲν λεχθὲν ἀληθές,

(5)οὐ μὴν ὅλον γε οὐδὲ σαφὲς ἐρρήθη, διὸ καὶ βραχύτερον ἢ

κατ’ ἐκεῖνο ἡμαρτήκαμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθῆ.

     {ΞΕ.} Δεῖ τοίνυν τὸν τρόπον, ὡς ἔοικε, διορίσαντας τῆς

ἀρχῆς τῆς πόλεως οὕτω τελέως τὸν πολιτικὸν ἡμῖν εἰρῆσθαι

(10)προσδοκᾶν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς.

275b     {ΞΕ.} Διὰ ταῦτα μὴν καὶ τὸν μῦθον παρεθέμεθα, ἵνα ἐν-

δείξαιτο περὶ τῆς ἀγελαιοτροφίας μὴ μόνον ὡς πάντες αὐτῆς

ἀμφισβητοῦσι τῷ ζητουμένῳ τὰ νῦν, ἀλλὰ κἀκεῖνον αὐτὸν

ἐναργέστερον ἴδοιμεν, ὃν προσήκει μόνον κατὰ τὸ παράδειγμα

(5)ποιμένων τε καὶ βουκόλων τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιμέλειαν ἔχοντα

τροφῆς τούτου μόνον ἀξιωθῆναι τοῦ προσρήματος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Οἶμαι δέ γ’, ὦ Σώκρατες, τοῦτο μὲν ἔτι μεῖζον ἢ

275cκατὰ βασιλέα εἶναι τὸ σχῆμα τὸ τοῦ θείου νομέως, τοὺς δ’

ἐνθάδε νῦν ὄντας πολιτικοὺς τοῖς ἀρχομένοις ὁμοίους τε

εἶναι μᾶλλον πολὺ τὰς φύσεις καὶ παραπλησιαίτερον παιδείας

μετειληφέναι καὶ τροφῆς.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάντως που.

     {ΞΕ.} Ζητητέοι γε μὴν οὐδὲν ἂν εἴησαν οὔθ’ ἧττον οὔτε

μᾶλλον, εἴθ’ οὕτως εἴτ’ ἐκείνως πεφύκασιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Τῇδε δὴ πάλιν ἐπανέλθωμεν. ἣν γὰρ ἔφαμεν αὐτ-

(10)επιτακτικὴν μὲν εἶναι τέχνην ἐπὶ ζῴοις, οὐ μὴν ἰδίᾳ γε ἀλλὰ

275dκοινῇ τὴν ἐπιμέλειαν ἔχουσαν, καὶ προσείπομεν δὴ τότε εὐθὺς

ἀγελαιοτροφικήν_μέμνησαι γάρ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Ταύτης τοίνυν πῃ διημαρτάνομεν. τὸν γὰρ πολιτικὸν

(5)οὐδαμοῦ συνελάβομεν οὐδ’ ὠνομάσαμεν, ἀλλ’ ἡμᾶς ἔλαθεν κατὰ

τὴν ὀνομασίαν ἐκφυγών.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Τοῦ τὰς ἀγέλας ἑκάστας τρέφειν τοῖς μὲν ἄλλοις

που πᾶσι μέτεστι νομεῦσι, τῷ πολιτικῷ δὲ οὐ μετὸν ἐπηνέγ-

275eκαμεν τοὔνομα, δέον τῶν κοινῶν ἐπενεγκεῖν τι σύμπασιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθῆ λέγεις, εἴπερ ἐτύγχανέ γε ὄν.

     {ΞΕ.} Πῶς δ’ οὐκ ἦν τό γε θεραπεύειν που πᾶσι κοινόν,

μηδὲν διορισθείσης τροφῆς μηδέ τινος ἄλλης πραγματείας;

(5)ἀλλ’ ἤ τινα ἀγελαιοκομικὴν ἢ θεραπευτικὴν ἢ καί τινα

ἐπιμελητικὴν αὐτὴν ὀνομάσασιν ὡς κατὰ πάντων ἐξῆν περι-

καλύπτειν καὶ τὸν πολιτικὸν ἅμα τοῖς ἄλλοις, ἐπειδὴ δεῖν

τοῦτ’ ἐσήμαινεν ὁ λόγος.

276a     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς. ἀλλ’ ἡ μετὰ τοῦτο διαίρεσις αὖ τίνα

τρόπον ἐγίγνετ’ ἄν;

     {ΞΕ.} Κατὰ ταὐτὰ καθ’ ἅπερ ἔμπροσθεν διῃρούμεθα τὴν

ἀγελαιοτροφικὴν πεζοῖς τε καὶ ἀπτῆσι, καὶ ἀμείκτοις τε καὶ

(5)ἀκεράτοις, τοῖς αὐτοῖς ἄν που τούτοις διαιρούμενοι καὶ τὴν

ἀγελαιοκομικὴν τήν τε νῦν καὶ τὴν ἐπὶ Κρόνου βασιλείαν

περιειληφότες ἂν ἦμεν ὁμοίως ἐν τῷ λόγῳ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται· ζητῶ δὲ αὖ τί τὸ μετὰ τοῦτο.

     {ΞΕ.} Δῆλον ὅτι λεχθέντος οὕτω τοῦ τῆς ἀγελαιοκομικῆς

276bὀνόματος οὐκ ἄν ποτε ἐγένεθ’ ἡμῖν τό τινας ἀμφισβητεῖν

ὡς οὐδ’ ἐπιμέλεια τὸ παράπαν ἐστίν, ὥσπερ τότε δικαίως

ἠμφεσβητήθη μηδεμίαν εἶναι τέχνην ἐν ἡμῖν ἀξίαν τούτου τοῦ

θρεπτικοῦ προσρήματος, εἰ δ’ οὖν τις εἴη, πολλοῖς πρότερον

(5)αὐτῆς καὶ μᾶλλον προσήκειν ἤ τινι τῶν βασιλέων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Ἐπιμέλεια δέ γε ἀνθρωπίνης συμπάσης κοινωνίας

οὐδεμία ἂν ἐθελήσειεν ἑτέρα μᾶλλον καὶ προτέρα τῆς βασι-

276cλικῆς φάναι καὶ κατὰ πάντων ἀνθρώπων ἀρχῆς εἶναι τέχνη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγεις ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Μετὰ ταῦτα δέ γε, ὦ Σώκρατες, ἆρ’ ἐννοοῦμεν ὅτι

πρὸς αὐτῷ δὴ τῷ τέλει συχνὸν αὖ διημαρτάνετο;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Τόδε, ὡς ἄρ’ εἰ καὶ διενοήθημεν ὅτι μάλιστα τῆς

δίποδος ἀγέλης εἶναί τινα θρεπτικὴν τέχνην, οὐδέν τι

μᾶλλον ἡμᾶς ἔδει βασιλικὴν αὐτὴν εὐθὺς καὶ πολιτικὴν ὡς

ἀποτετελεσμένην προσαγορεύειν.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Πρῶτον μέν, ὃ λέγομεν, τοὔνομα μετασκευω-

276dρήσασθαι, πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν μᾶλλον προσαγαγόντας ἢ

τὴν τροφήν, ἔπειτα ταύτην τέμνειν· οὐ γὰρ σμικρὰς ἂν ἔχοι

τμήσεις ἔτι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποίας;

(5)     {ΞΕ.} Ἧι τε τὸν θεῖον ἄν που διειλόμεθα νομέα χωρὶς καὶ

τὸν ἀνθρώπινον ἐπιμελητήν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Αὖθις δέ γε τὴν ἀπονεμηθεῖσαν ἐπιμελητικὴν δίχα

τέμνειν ἀναγκαῖον ἦν.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνι;

     {ΞΕ.} Τῷ βιαίῳ τε καὶ ἑκουσίῳ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δή;

276e     {ΞΕ.} Καὶ ταύτῃ που τὸ πρότερον ἁμαρτάνοντες εὐηθέστερα

τοῦ δέοντος εἰς ταὐτὸν βασιλέα καὶ τύραννον συνέθεμεν,

ἀνομοιοτάτους ὄντας αὐτούς τε καὶ τὸν τῆς ἀρχῆς ἑκατέρου

τρόπον.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθῆ.

     {ΞΕ.} Νῦν δέ γε πάλιν ἐπανορθούμενοι, καθάπερ εἶπον,

τὴν ἀνθρωπίνην ἐπιμελητικὴν δίχα διαιρώμεθα, τῷ βιαίῳ τε

καὶ ἑκουσίῳ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

(10)     {ΞΕ.} Καὶ τὴν μέν γέ που τῶν βιαίων τυραννικήν, τὴν

δὲ ἑκούσιον καὶ ἑκουσίων διπόδων ἀγελαιοκομικὴν ζῴων

προσειπόντες πολιτικήν, τὸν ἔχοντα αὖ τέχνην ταύτην καὶ

ἐπιμέλειαν ὄντως ὄντα βασιλέα καὶ πολιτικὸν ἀποφαινώμεθα;

277a     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ κινδυνεύει γε, ὦ ξένε, τελέως ἂν ἡμῖν οὕτως

ἔχειν ἡ περὶ τὸν πολιτικὸν ἀπόδειξις.

     {ΞΕ.} Καλῶς ἄν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ἔχοι. δεῖ δὲ μὴ σοὶ

μόνῳ ταῦτα, ἀλλὰ κἀμοὶ μετὰ σοῦ κοινῇ συνδοκεῖν. νῦν δὲ

(5)κατά γε τὴν ἐμὴν οὔπω φαίνεται τέλεον ὁ βασιλεὺς ἡμῖν

σχῆμα ἔχειν, ἀλλὰ καθάπερ ἀνδριαντοποιοὶ παρὰ καιρὸν

ἐνίοτε σπεύδοντες πλείω καὶ μείζω τοῦ δέοντος ἕκαστα τῶν

277bἔργων ἐπεμβαλλόμενοι βραδύνουσι, καὶ νῦν ἡμεῖς, ἵνα δὴ

πρὸς τῷ ταχὺ καὶ μεγαλοπρεπῶς δηλώσαιμεν τὸ τῆς ἔμ-

προσθεν ἁμάρτημα διεξόδου, τῷ βασιλεῖ νομίσαντες πρέπειν

μεγάλα παραδείγματα ποιεῖσθαι, θαυμαστὸν ὄγκον ἀράμενοι

(5)τοῦ μύθου, μείζονι τοῦ δέοντος ἠναγκάσθημεν αὐτοῦ μέρει

προσχρήσασθαι· διὸ μακροτέραν τὴν ἀπόδειξιν πεποιήκαμεν

καὶ πάντως τῷ μύθῳ τέλος οὐκ ἐπέθεμεν, ἀλλ’ ἀτεχνῶς ὁ

277cλόγος ἡμῖν ὥσπερ ζῷον τὴν ἔξωθεν μὲν περιγραφὴν ἔοικεν

ἱκανῶς ἔχειν, τὴν δὲ οἷον τοῖς φαρμάκοις καὶ τῇ συγκράσει

τῶν χρωμάτων ἐνάργειαν οὐκ ἀπειληφέναι πω. γραφῆς δὲ

καὶ συμπάσης χειρουργίας λέξει καὶ λόγῳ δηλοῦν πᾶν ζῷον

(5)μᾶλλον πρέπει τοῖς δυναμένοις ἕπεσθαι· τοῖς δ’ ἄλλοις διὰ

χειρουργιῶν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τοῦτο μὲν ὀρθῶς· ὅπῃ δὲ ἡμῖν οὔπω φῂς ἱκανῶς

εἰρῆσθαι δήλωσον.

277d     {ΞΕ.} Χαλεπόν, ὦ δαιμόνιε, μὴ παραδείγμασι χρώμενον

ἱκανῶς ἐνδείκνυσθαί τι τῶν μειζόνων. κινδυνεύει γὰρ ἡμῶν

ἕκαστος οἷον ὄναρ εἰδὼς ἅπαντα πάντ’ αὖ πάλιν ὥσπερ ὕπαρ

ἀγνοεῖν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς τοῦτ’ εἶπες;

     {ΞΕ.} Καὶ μάλ’ ἀτόπως ἔοικά γε ἐν τῷ παρόντι κινήσας

τὸ περὶ τῆς ἐπιστήμης πάθος ἐν ἡμῖν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δή;

     {ΞΕ.} Παραδείγματος, ὦ μακάριε, αὖ μοι καὶ τὸ παράδειγμα

(10)αὐτὸ δεδέηκεν.

277e     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί οὖν; λέγε μηδὲν ἐμοῦ γε ἕνεκα ἀποκνῶν.

     {ΞΕ.} Λεκτέον ἐπειδὴ καὶ σύ γε ἕτοιμος ἀκολουθεῖν.

τοὺς γάρ που παῖδας ἴσμεν, ὅταν ἄρτι γραμμάτων ἔμπειροι

γίγνωνται_

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον ἐν ταῖς βραχυτάταις

καὶ ῥᾴσταις τῶν συλλαβῶν ἱκανῶς διαισθάνονται, καὶ τἀληθῆ

φράζειν περὶ ἐκεῖνα δυνατοὶ γίγνονται.

278a     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Ταὐτὰ δέ γε ταῦτα ἐν ἄλλαις ἀμφιγνοοῦντες πάλιν

δόξῃ τε ψεύδονται καὶ λόγῳ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

(5)     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν οὐχ ὧδε ῥᾷστον καὶ κάλλιστον ἐπάγειν

αὐτοὺς ἐπὶ τὰ μήπω γιγνωσκόμενα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Ἀνάγειν πρῶτον ἐπ’ ἐκεῖνα ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦτα

ὀρθῶς ἐδόξαζον, ἀναγαγόντας δὲ τιθέναι παρὰ τὰ μήπω

278bγιγνωσκόμενα, καὶ παραβάλλοντας ἐνδεικνύναι τὴν αὐτὴν

ὁμοιότητα καὶ φύσιν ἐν ἀμφοτέραις οὖσαν ταῖς συμπλοκαῖς,

μέχριπερ ἂν πᾶσι τοῖς ἀγνοουμένοις τὰ δοξαζόμενα ἀληθῶς

παρατιθέμενα δειχθῇ, δειχθέντα δέ, παραδείγματα οὕτω γιγ-

(5)νόμενα, ποιήσῃ τῶν στοιχείων ἕκαστον πάντων ἐν πάσαις

ταῖς συλλαβαῖς τὸ μὲν ἕτερον ὡς τῶν ἄλλων ἕτερον ὄν, τὸ

278cδὲ ταὐτὸν ὡς ταὐτὸν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἑαυτῷ προσαγορεύεσθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασι μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν τοῦτο μὲν ἱκανῶς συνειλήφαμεν, ὅτι παρα-

δείγματός γ’ ἐστὶ τότε γένεσις, ὁπόταν ὂν ταὐτὸν ἐν ἑτέρῳ

(5)διεσπασμένῳ δοξαζόμενον ὀρθῶς καὶ συναχθὲν περὶ ἑκάτερον

ὡς συνάμφω μίαν ἀληθῆ δόξαν ἀποτελῇ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται.

     {ΞΕ.} Θαυμάζοιμεν ἂν οὖν εἰ ταὐτὸν τοῦτο ἡμῶν ἡ ψυχὴ

278dφύσει περὶ τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα πεπονθυῖα τοτὲ μὲν ὑπ’

ἀληθείας περὶ ἓν ἕκαστον ἔν τισι συνίσταται, τοτὲ δὲ περὶ

ἅπαντα ἐν ἑτέροις αὖ φέρεται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἁμῇ γέ πῃ

τῶν συγκράσεων ὀρθῶς δοξάζει, μετατιθέμενα δ’ εἰς τὰς τῶν

(5)πραγμάτων μακρὰς καὶ μὴ ῥᾳδίους συλλαβὰς ταὐτὰ ταῦτα

πάλιν ἀγνοεῖ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ θαυμαστόν γε οὐδέν.

     {ΞΕ.} Πῶς γάρ, ὦ φίλε, δύναιτο ἄν τις ἀρχόμενος ἀπὸ

278eδόξης ψευδοῦς ἐπί τι τῆς ἀληθείας καὶ μικρὸν μέρος ἀφικό-

μενος κτήσασθαι φρόνησιν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Σχεδὸν οὐδαμῶς.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ταῦτα εἰ ταύτῃ πέφυκεν, οὐδὲν δὴ πλημμε-

(5)λοῖμεν ἂν ἐγώ τε καὶ σὺ πρῶτον μὲν ἐπιχειρήσαντες ὅλου

παραδείγματος ἰδεῖν τὴν φύσιν ἐν σμικρῷ κατὰ μέρος ἄλλῳ

παραδείγματι, μετὰ δὲ ταῦτα μέλλοντες, ἐπὶ τὸ τοῦ βασιλέως

μέγιστον ὂν ταὐτὸν εἶδος ἀπ’ ἐλαττόνων φέροντές ποθεν, διὰ

παραδείγματος ἐπιχειρεῖν αὖ τὴν τῶν κατὰ πόλιν θεραπείαν

(10)τέχνῃ γνωρίζειν, ἵνα ὕπαρ ἀντ’ ὀνείρατος ἡμῖν γίγνηται;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς.

279a     {ΞΕ.} Πάλιν δὴ τὸν ἔμπροσθε λόγον ἀναληπτέον, ὡς

ἐπειδὴ τῷ βασιλικῷ γένει τῆς περὶ τὰς πόλεις ἐπιμελείας

ἀμφισβητοῦσι μυρίοι, δεῖ δὴ πάντας ἀποχωρίζειν τούτους

καὶ μόνον ἐκεῖνον λείπειν καὶ πρὸς τοῦτο δὴ παραδείγματος

(5)ἔφαμεν δεῖν τινος ἡμῖν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ μάλα.

     {ΞΕ.} Τί δῆτα παράδειγμά τις ἄν, ἔχον τὴν αὐτὴν πολιτικῇ

πραγματείαν, σμικρότατον παραθέμενος ἱκανῶς ἂν εὕροι τὸ

279bζητούμενον; βούλει πρὸς Διός, ὦ Σώκρατες, εἰ μή τι πρό-

χειρον ἕτερον ἔχομεν, ἀλλ’ οὖν τήν γε ὑφαντικὴν προελώμεθα;

καὶ ταύτην, εἰ δοκεῖ, μὴ πᾶσαν; ἀποχρήσει γὰρ ἴσως ἡ περὶ

τὰ ἐκ τῶν ἐρίων ὑφάσματα· τάχα γὰρ ἂν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ

(5)μέρος αὐτῆς μαρτυρήσειε προαιρεθὲν ὃ βουλόμεθα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Τί δῆτα οὐ, καθάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθε τέμνοντες

μέρη μερῶν ἕκαστον διῃρούμεθα, καὶ νῦν περὶ ὑφαντικὴν

279cταὐτὸν τοῦτ’ ἐδράσαμεν, καὶ κατὰ δύναμιν ὅτι μάλιστα διὰ

βραχέων ταχὺ πάντ’ ἐπελθόντες πάλιν ἤλθομεν ἐπὶ τὸ νῦν

χρήσιμον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς λέγεις;

(5)     {ΞΕ.} Αὐτὴν τὴν διέξοδον ἀπόκρισίν σοι ποιήσομαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κάλλιστ’ εἶπες.

     {ΞΕ.} Ἔστι τοίνυν πάντα ἡμῖν ὁπόσα δημιουργοῦμεν καὶ

κτώμεθα, τὰ μὲν ἕνεκα τοῦ ποιεῖν τι, τὰ δὲ τοῦ μὴ πάσχειν

ἀμυντήρια· καὶ τῶν ἀμυντηρίων τὰ μὲν ἀλεξιφάρμακα καὶ

279dθεῖα καὶ ἀνθρώπινα, τὰ δὲ προβλήματα· τῶν δὲ προβλημάτων

τὰ μὲν πρὸς τὸν πόλεμον ὁπλίσματα, τὰ δὲ φράγματα· καὶ

τῶν φραγμάτων τὰ μὲν παραπετάσματα, τὰ δὲ πρὸς χειμῶνας

καὶ καύματα ἀλεξητήρια· τῶν δὲ ἀλεξητηρίων τὰ μὲν στε-

(5)γάσματα, τὰ δὲ σκεπάσματα· καὶ τῶν σκεπασμάτων ὑποπε-

τάσματα μὲν ἄλλα, περικαλύμματα δὲ ἕτερα· περικαλυμμάτων

δὲ τὰ μὲν ὁλόσχιστα, σύνθετα δὲ ἕτερα· τῶν δὲ συνθέτων

279eτὰ μὲν τρητά, τὰ δὲ ἄνευ τρήσεως συνδετά· καὶ τῶν ἀτρή-

των τὰ μὲν νεύρινα φυτῶν ἐκ γῆς, τὰ δὲ τρίχινα· τῶν δὲ

τριχίνων τὰ μὲν ὕδασι καὶ γῇ κολλητά, τὰ δὲ αὐτὰ αὑτοῖς

συνδετά. τούτοισι δὴ τοῖς ἐκ τῶν ἑαυτοῖς συνδουμένων

(5)ἐργασθεῖσιν ἀμυντηρίοις καὶ σκεπάσμασι τὸ μὲν ὄνομα ἱμάτια

ἐκαλέσαμεν· τὴν δὲ τῶν ἱματίων μάλιστα ἐπιμελουμένην

280aτέχνην, ὥσπερ τότε τὴν τῆς πόλεως πολιτικὴν εἴπομεν,

οὕτω καὶ νῦν ταύτην προσείπωμεν ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ πράγματος

ἱματιουργικήν; φῶμεν δὲ καὶ ὑφαντικήν, ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν

ἱματίων ἐργασίᾳ μέγιστον ἦν μόριον, μηδὲν διαφέρειν πλὴν

(5)ὀνόματι ταύτης τῆς ἱματιουργικῆς, καθάπερ κἀκεῖ τότε τὴν

βασιλικὴν τῆς πολιτικῆς;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατά γε.

     {ΞΕ.} Τὸ μετὰ τοῦτο δὴ συλλογισώμεθα ὅτι τὴν ἱματίων

280bὑφαντικὴν οὕτω ῥηθεῖσάν τις τάχ’ ἂν ἱκανῶς εἰρῆσθαι δόξειεν,

μὴ δυνάμενος συννοεῖν ὅτι τῶν μὲν ἐγγὺς συνεργῶν οὔπω

διώρισται, πολλῶν δὲ ἑτέρων συγγενῶν ἀπεμερίσθη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποίων, εἰπέ, συγγενῶν;

(5)     {ΞΕ.} Οὐχ ἕσπου τοῖς λεχθεῖσιν, ὡς φαίνῃ· πάλιν οὖν

ἔοικεν ἐπανιτέον ἀρχόμενον ἀπὸ τελευτῆς. εἰ γὰρ συν-

νοεῖς τὴν οἰκειότητα, τὴν μὲν διετέμομεν ἀπ’ αὐτῆς νυνδή,

τὴν τῶν στρωμάτων σύνθεσιν περιβολῇ χωρίζοντες καὶ

ὑποβολῇ.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Μανθάνω.

280c     {ΞΕ.} Καὶ μὴν τὴν ἐκ τῶν λίνων καὶ σπάρτων καὶ πάντων

ὁπόσα φυτῶν ἄρτι νεῦρα κατὰ λόγον εἴπομεν, δημιουργίαν

πᾶσαν ἀφείλομεν· τήν τε αὖ πιλητικὴν ἀφωρισάμεθα καὶ

τὴν τρήσει καὶ ῥαφῇ χρωμένην σύνθεσιν, ἧς ἡ πλείστη

(5)σκυτοτομική.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Καὶ τοίνυν τὴν τῶν ὁλοσχίστων σκεπασμάτων θερα-

πείαν δερματουργικὴν καὶ τὰς τῶν στεγασμάτων, ὅσαι τε ἐν

οἰκοδομικῇ καὶ ὅλῃ τεκτονικῇ καὶ ἐν ἄλλαις τέχναις ῥευμάτων

280dστεκτικαὶ γίγνονται, συμπάσας ἀφείλομεν, ὅσαι τε περὶ τὰς

κλοπὰς καὶ τὰς βίᾳ πράξεις διακωλυτικὰ ἔργα παρέχονται

τέχναι φραγμάτων, περί τε γένεσιν ἐπιθηματουργίας οὖσαι

καὶ τὰς τῶν θυρωμάτων πήξεις, γομφωτικῆς ἀπονεμηθεῖσαι

(5)μόρια τέχνης· τήν τε ὁπλοποιικὴν ἀπετεμόμεθα, μεγάλης καὶ

παντοίας τῆς προβληματουργικῆς τμῆμα οὖσαν δυνάμεως·

280eκαὶ δὴ καὶ τὴν μαγευτικὴν τὴν περὶ τὰ ἀλεξιφάρμακα κατ’

ἀρχὰς εὐθὺς διωρισάμεθα σύμπασαν, καὶ λελοίπαμεν, ὡς

δόξαιμεν ἄν, αὐτὴν τὴν ζητηθεῖσαν ἀμυντικὴν χειμώνων, ἐρεοῦ

προβλήματος ἐργαστικήν, ὄνομα δὲ ὑφαντικὴν λεχθεῖσαν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικε γὰρ οὖν.

     {ΞΕ.} Ἀλλ’ οὐκ ἔστι πω τέλεον, ὦ παῖ, τοῦτο λελεγμένον.

ὁ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς τῶν ἱματίων ἐργασίας ἁπτόμενος τοὐναντίον

281aὑφῇ δρᾶν φαίνεται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Τὸ μὲν τῆς ὑφῆς συμπλοκή τίς ἐστί που.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

(5)     {ΞΕ.} Τὸ δέ γε τῶν συνεστώτων καὶ συμπεπιλημένων

διαλυτική.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον δή;

     {ΞΕ.} Τὸ τῆς τοῦ ξαίνοντος τέχνης ἔργον. ἢ τὴν ξαντικὴν

τολμήσομεν ὑφαντικὴν καὶ τὸν ξάντην ὡς ὄντα ὑφάντην

(10)καλεῖν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν τήν γε αὖ στήμονος ἐργαστικὴν καὶ κρόκης

εἴ τις ὑφαντικὴν προσαγορεύει, παράδοξόν τε καὶ ψεῦδος

281bὄνομα λέγει.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Τί δέ; κναφευτικὴν σύμπασαν καὶ τὴν ἀκεστικὴν

πότερα μηδεμίαν ἐπιμέλειαν μηδέ τινα θεραπείαν ἐσθῆτος

(5)θῶμεν, ἢ καὶ ταύτας πάσας ὡς ὑφαντικὰς λέξομεν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς.

     {ΞΕ.} Ἀλλὰ μὴν τῆς γε θεραπείας ἀμφισβητήσουσιν

αὗται σύμπασαι καὶ τῆς γενέσεως τῆς τῶν ἱματίων τῇ τῆς

ὑφαντικῆς δυνάμει, μέγιστον μὲν μέρος ἐκείνῃ διδοῦσαι,

(10)μεγάλα δὲ καὶ σφίσιν αὐταῖς ἀπονέμουσαι.

281c     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Πρὸς τοίνυν ταύταις ἔτι τὰς τῶν ἐργαλείων δη-

μιουργοὺς τέχνας, δι’ ὧν ἀποτελεῖται τὰ τῆς ὑφῆς ἔργα,

δοκεῖν χρὴ τό γε συναιτίας εἶναι προσποιήσασθαι παντὸς

(5)ὑφάσματος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

     {ΞΕ.} Πότερον οὖν ἡμῖν ὁ περὶ τῆς ὑφαντικῆς λόγος, οὗ

προειλόμεθα μέρους, ἱκανῶς ἔσται διωρισμένος, ἐὰν ἄρ’ αὐτὴν

τῶν ἐπιμελειῶν ὁπόσαι περὶ τὴν ἐρεᾶν ἐσθῆτα, εἰς τὴν

281dκαλλίστην καὶ μεγίστην πασῶν τιθῶμεν· ἢ λέγοιμεν μὲν ἄν

τι ἀληθές, οὐ μὴν σαφές γε οὐδὲ τέλεον, πρὶν ἂν καὶ ταύτας

αὐτῆς πάσας περιέλωμεν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

(5)     {ΞΕ.} Οὐκοῦν μετὰ ταῦτα ποιητέον ὃ λέγομεν, ἵν’ ἐφεξῆς

ἡμῖν ὁ λόγος ἴῃ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Πρῶτον μὲν τοίνυν δύο τέχνας οὔσας περὶ πάντα

τὰ δρώμενα θεασώμεθα.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνας;

     {ΞΕ.} Τὴν μὲν γενέσεως οὖσαν συναίτιον, τὴν δ’ αὐτὴν αἰτίαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

281e     {ΞΕ.} Ὅσαι μὲν τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μὴ δημιουργοῦσι, ταῖς

δὲ δημιουργούσαις ὄργανα παρασκευάζουσιν, ὧν μὴ παρα-

γενομένων οὐκ ἄν ποτε ἐργασθείη τὸ προστεταγμένον ἑκάστῃ

τῶν τεχνῶν, ταύτας μὲν συναιτίους, τὰς δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα

(5)ἀπεργαζομένας αἰτίας.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔχει γοῦν λόγον.

     {ΞΕ.} Μετὰ τοῦτο δὴ τὰς μὲν περί τε ἀτράκτους καὶ

κερκίδας καὶ ὁπόσα ἄλλα ὄργανα τῆς περὶ τὰ ἀμφιέσματα

γενέσεως κοινωνεῖ, πάσας συναιτίους εἴπωμεν, τὰς δὲ αὐτὰ

(10)θεραπευούσας καὶ δημιουργούσας αἰτίας;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

282a     {ΞΕ.} Τῶν αἰτιῶν δὴ πλυντικὴν μὲν καὶ ἀκεστικὴν καὶ

πᾶσαν τὴν περὶ ταῦτα θεραπευτικήν, πολλῆς οὔσης τῆς

κοσμητικῆς, τοὐνταῦθα αὐτῆς μόριον εἰκὸς μάλιστα περι-

λαμβάνειν ὀνομάζοντας πᾶν τῇ τέχνῃ τῇ κναφευτικῇ.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ξαντική γε καὶ νηστικὴ καὶ πάντα αὖ

τὰ περὶ τὴν ποίησιν αὐτὴν τῆς ἐσθῆτος ἧς λέγομεν

μέρη, μία τίς ἐστι τέχνη τῶν ὑπὸ πάντων λεγομένων,

ἡ ταλασιουργική.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

282b     {ΞΕ.} Τῆς δὴ ταλασιουργικῆς δύο τμήματά ἐστον, καὶ

τούτοιν ἑκάτερον ἅμα δυοῖν πεφύκατον τέχναιν μέρη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Τὸ μὲν ξαντικὸν καὶ τὸ τῆς κερκιστικῆς ἥμισυ καὶ

(5)ὅσα τὰ συγκείμενα ἀπ’ ἀλλήλων ἀφίστησι, πᾶν τοῦτο ὡς ἓν

φράζειν τῆς τε ταλασιουργίας αὐτῆς ἐστί που, καὶ μεγάλα τινὲ

κατὰ πάντα ἡμῖν ἤστην τέχνα, ἡ συγκριτική τε καὶ διακριτική.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τῆς τοίνυν διακριτικῆς ἥ τε ξαντικὴ καὶ τὰ νυνδὴ

282cῥηθέντα ἅπαντά ἐστιν· ἡ γὰρ ἐν ἐρίοις τε καὶ στήμοσι δια-

κριτική, κερκίδι μὲν ἄλλον τρόπον γιγνομένη, χερσὶ δὲ ἕτερον,

ἔσχεν ὅσα ἀρτίως ὀνόματα ἐρρήθη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

(5)     {ΞΕ.} Αὖθις δὴ πάλιν συγκριτικῆς μόριον ἅμα καὶ ταλα-

σιουργίας ἐν αὐτῇ γιγνόμενον λάβωμεν· ὅσα δὲ τῆς διακρι-

τικῆς ἦν αὐτόθι, μεθιῶμεν σύμπαντα, δίχα τέμνοντες τὴν

ταλασιουργίαν διακριτικῷ τε καὶ συγκριτικῷ τμήματι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Διῃρήσθω.

(10)     {ΞΕ.} Τὸ συγκριτικὸν τοίνυν αὖ σοι καὶ ταλασιουργικὸν

282dἅμα μόριον, ὦ Σώκρατες, διαιρετέον, εἴπερ ἱκανῶς μέλλομεν

τὴν προρρηθεῖσαν ὑφαντικὴν αἱρήσειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν χρή.

     {ΞΕ.} Χρὴ μὲν οὖν· καὶ λέγωμέν γε αὐτῆς τὸ μὲν εἶναι

(5)στρεπτικόν, τὸ δὲ συμπλεκτικόν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἆρ’ οὖν μανθάνω; δοκεῖς γάρ μοι τὸ περὶ τὴν

τοῦ στήμονος ἐργασίαν λέγειν στρεπτικόν.

     {ΞΕ.} Οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ κρόκης· ἢ γένεσιν ἄστροφόν

τινα αὐτῆς εὑρήσομεν;

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς.

282e     {ΞΕ.} Διόρισαι δὴ καὶ τούτοιν ἑκάτερον· ἴσως γὰρ ὁ

διορισμὸς ἔγκαιρος ἄν σοι γένοιτο.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῇ;

     {ΞΕ.} Τῇδε· τῶν περὶ ξαντικὴν ἔργων μηκυνθέν τε καὶ

(5)σχὸν πλάτος λέγομεν εἶναι κάταγμά τι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τούτου δὴ τὸ μὲν ἀτράκτῳ τε στραφὲν καὶ στερεὸν

νῆμα γενόμενον στήμονα μὲν φάθι τὸ νῆμα, τὴν δὲ ἀπευθύ-

νουσαν αὐτὸ τέχνην εἶναι στημονονητικήν.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Ὅσα δέ γε αὖ τὴν μὲν συστροφὴν χαύνην λαμβάνει,

τῇ δὲ τοῦ στήμονος ἐμπλέξει πρὸς τὴν τῆς γνάψεως ὁλκὴν

ἐμμέτρως τὴν μαλακότητα ἴσχει, ταῦτ’ ἄρα κρόκην μὲν τὰ

νηθέντα, τὴν δὲ ἐπιτεταγμένην αὐτοῖς εἶναι τέχνην τὴν

283aκροκονητικὴν φῶμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν τό γε τῆς ὑφαντικῆς μέρος ὃ προυθέ-

μεθα, παντί που δῆλον ἤδη. τὸ γὰρ συγκριτικῆς τῆς

(5)ἐν ταλασιουργίᾳ μόριον ὅταν εὐθυπλοκίᾳ κρόκης καὶ στή-

μονος ἀπεργάζηται πλέγμα, τὸ μὲν πλεχθὲν σύμπαν ἐσθῆτα

ἐρεᾶν, τὴν δ’ ἐπὶ τούτῳ τέχνην οὖσαν προσαγορεύομεν

ὑφαντικήν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

283b     {ΞΕ.} Εἶεν· τί δή ποτε οὖν οὐκ εὐθὺς ἀπεκρινάμεθα πλεκ-

τικὴν εἶναι κρόκης καὶ στήμονος ὑφαντικήν, ἀλλὰ περιήλθομεν

ἐν κύκλῳ πάμπολλα διοριζόμενοι μάτην;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὔκουν ἔμοιγε, ὦ ξένε, μάτην οὐδὲν τῶν

(5)ῥηθέντων ἔδοξε ῥηθῆναι.

     {ΞΕ.} Καὶ θαυμαστόν γε οὐδέν· ἀλλὰ τάχ’ ἄν, ὦ μακάριε,

δόξειε. πρὸς δὴ τὸ νόσημα τὸ τοιοῦτον, ἂν ἄρα πολλάκις

ὕστερον ἐπίῃ_θαυμαστὸν γὰρ οὐδέν_λόγον ἄκουσόν τινα

283cπροσήκοντα περὶ πάντων τῶν τοιούτων ῥηθῆναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγε μόνον.

     {ΞΕ.} Πρῶτον τοίνυν ἴδωμεν πᾶσαν τήν τε ὑπερβολὴν καὶ

τὴν ἔλλειψιν, ἵνα κατὰ λόγον ἐπαινῶμεν καὶ ψέγωμεν τὰ

(5)μακρότερα τοῦ δέοντος ἑκάστοτε λεγόμενα καὶ τἀναντία περὶ

τὰς τοιάσδε διατριβάς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν χρή.

     {ΞΕ.} Περὶ δὴ τούτων αὐτῶν ὁ λόγος ἡμῖν οἶμαι γιγνόμενος

ὀρθῶς ἂν γίγνοιτο.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνων;

     {ΞΕ.} Μήκους τε πέρι καὶ βραχύτητος καὶ πάσης ὑπεροχῆς

283dτε καὶ ἐλλείψεως· ἡ γάρ που μετρητικὴ περὶ πάντ’ ἐστὶ

ταῦτα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Διέλωμεν τοίνυν αὐτὴν δύο μέρη· δεῖ γὰρ δὴ πρὸς

(5)ὃ νῦν σπεύδομεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγοις ἂν τὴν διαίρεσιν ὅπῃ.

     {ΞΕ.} Τῇδε· τὸ μὲν κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα μεγέθους καὶ

σμικρότητος κοινωνίαν, τὸ δὲ [τὸ] κατὰ τὴν τῆς γενέσεως

ἀναγκαίαν οὐσίαν.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς λέγεις;

     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὐ κατὰ φύσιν δοκεῖ σοι τὸ μεῖζον μηδενὸς

ἑτέρου δεῖν μεῖζον λέγειν ἢ τοῦ ἐλάττονος, καὶ τοὔλαττον αὖ

283eτοῦ μείζονος ἔλαττον, ἄλλου δὲ μηδενός;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔμοιγε.

     {ΞΕ.} Τί δέ; τὸ τὴν τοῦ μετρίου φύσιν ὑπερβάλλον καὶ

ὑπερβαλλόμενον ὑπ’ αὐτῆς ἐν λόγοις εἴτε καὶ ἐν ἔργοις ἆρ’

(5)οὐκ αὖ λέξομεν ὡς ὄντως γιγνόμενον, ἐν ᾧ καὶ διαφέρουσι

μάλιστα ἡμῶν οἵ τε κακοὶ καὶ [οἱ] ἀγαθοί;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται.

     {ΞΕ.} Διττὰς ἄρα ταύτας οὐσίας καὶ κρίσεις τοῦ μεγάλου

καὶ τοῦ σμικροῦ θετέον, ἀλλ’ οὐχ ὡς ἔφαμεν ἄρτι πρὸς

(10)ἄλληλα μόνον δεῖν, ἀλλ’ ὥσπερ νῦν εἴρηται μᾶλλον τὴν μὲν

πρὸς ἄλληλα λεκτέον, τὴν δ’ αὖ πρὸς τὸ μέτριον· οὗ δὲ

ἕνεκα, μαθεῖν ἆρ’ ἂν βουλοίμεθα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

284a     {ΞΕ.} Εἰ πρὸς μηδὲν ἕτερον τὴν τοῦ μείζονος ἐάσει τις

φύσιν ἢ πρὸς τοὔλαττον, οὐκ ἔσται ποτὲ πρὸς τὸ μέτριον·

ἦ γάρ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὕτως.

(5)     {ΞΕ.} Οὐκοῦν τὰς τέχνας τε αὐτὰς καὶ τἆργα αὐτῶν σύμ-

παντα διολοῦμεν τούτῳ τῷ λόγῳ, καὶ δὴ καὶ τὴν ζητουμένην

νῦν πολιτικὴν καὶ τὴν ῥηθεῖσαν ὑφαντικὴν ἀφανιοῦμεν;

ἅπασαι γὰρ αἱ τοιαῦταί που τὸ τοῦ μετρίου πλέον καὶ

ἔλαττον οὐχ ὡς οὐκ ὂν ἀλλ’ ὡς ὂν χαλεπὸν περὶ τὰς πράξεις

284bπαραφυλάττουσι, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τὸ μέτρον σῴζουσαι

πάντα ἀγαθὰ καὶ καλὰ ἀπεργάζονται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἂν τὴν πολιτικὴν ἀφανίσωμεν, ἄπορος ἡμῖν

(5)ἡ μετὰ τοῦτο ἔσται ζήτησις τῆς βασιλικῆς ἐπιστήμης;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ μάλα.

     {ΞΕ.} Πότερον οὖν, καθάπερ ἐν τῷ σοφιστῇ προσηναγκά-

σαμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν, ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο διέφυγεν ἡμᾶς

ὁ λόγος, οὕτω καὶ νῦν τὸ πλέον αὖ καὶ ἔλαττον μετρητὰ

(10)προσαναγκαστέον γίγνεσθαι μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον ἀλλὰ καὶ

284cπρὸς τὴν τοῦ μετρίου γένεσιν; οὐ γὰρ δὴ δυνατόν γε οὔτε

πολιτικὸν οὔτ’ ἄλλον τινὰ τῶν περὶ τὰς πράξεις ἐπιστήμονα

ἀναμφισβητήτως γεγονέναι τούτου μὴ συνομολογηθέντος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν καὶ νῦν ὅτι μάλιστα χρὴ ταὐτὸν

(5)ποιεῖν.

     {ΞΕ.} Πλέον, ὦ Σώκρατες, ἔτι τοῦτο τὸ ἔργον ἢ ’κεῖνο_

καίτοι κἀκείνου γε μεμνήμεθα τὸ μῆκος ὅσον ἦν_ἀλλ’

ὑποτίθεσθαι μὲν τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν καὶ μάλα δίκαιον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

284d     {ΞΕ.} Ὥς ποτε δεήσει τοῦ νῦν λεχθέντος πρὸς τὴν περὶ

αὐτὸ τἀκριβὲς ἀπόδειξιν. ὅτι δὲ πρὸς τὰ νῦν καλῶς καὶ

ἱκανῶς δείκνυται, δοκεῖ μοι βοηθεῖν μεγαλοπρεπῶς ἡμῖν οὗτος

ὁ λόγος, ὡς ἄρα ἡγητέον ὁμοίως τὰς τέχνας πάσας εἶναι,

(5)μεῖζόν τε ἅμα καὶ ἔλαττον μετρεῖσθαι μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον

ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ μετρίου γένεσιν. τούτου τε γὰρ ὄντος

ἐκεῖνα ἔστι, κἀκείνων οὐσῶν ἔστι καὶ τοῦτο, μὴ δὲ ὄντος

ποτέρου τούτων οὐδέτερον αὐτῶν ἔσται ποτέ.

284e     {ΝΕ. ΣΩ.} Τοῦτο μὲν ὀρθῶς· ἀλλὰ τί δὴ τὸ μετὰ τοῦτο;

     {ΞΕ.} Δῆλον ὅτι διαιροῖμεν ἂν τὴν μετρητικήν, καθάπερ

ἐρρήθη, ταύτῃ δίχα τέμνοντες, ἓν μὲν τιθέντες αὐτῆς μόριον

συμπάσας τέχνας ὁπόσαι τὸν ἀριθμὸν καὶ μήκη καὶ βάθη

(5)καὶ πλάτη καὶ ταχυτῆτας πρὸς τοὐναντίον μετροῦσιν, τὸ δὲ

ἕτερον, ὁπόσαι πρὸς τὸ μέτριον καὶ τὸ πρέπον καὶ τὸν καιρὸν

καὶ τὸ δέον καὶ πάνθ’ ὁπόσα εἰς τὸ μέσον ἀπῳκίσθη τῶν

ἐσχάτων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ μέγα γε ἑκάτερον τμῆμα εἶπες, καὶ πολὺ

(10)διαφέρον ἀλλήλοιν.

     {ΞΕ.} Ὃ γὰρ ἐνίοτε, ὦ Σώκρατες, οἰόμενοι δή τι σοφὸν

285aφράζειν πολλοὶ τῶν κομψῶν λέγουσιν, ὡς ἄρα μετρητικὴ

περὶ πάντ’ ἐστὶ τὰ γιγνόμενα, τοῦτ’ αὐτὸ τὸ νῦν λεχθὲν ὂν

τυγχάνει. μετρήσεως μὲν γὰρ δή τινα τρόπον πάνθ’ ὁπόσα

ἔντεχνα μετείληφεν· διὰ δὲ τὸ μὴ κατ’ εἴδη συνειθίσθαι

(5)σκοπεῖν διαιρουμένους ταῦτά τε τοσοῦτον διαφέροντα συμ-

βάλλουσιν εὐθὺς εἰς ταὐτὸν ὅμοια νομίσαντες, καὶ τοὐναντίον

αὖ τούτου δρῶσιν ἕτερα οὐ κατὰ μέρη διαιροῦντες, δέον, ὅταν

285bμὲν τὴν τῶν πολλῶν τις πρότερον αἴσθηται κοινωνίαν, μὴ

προαφίστασθαι πρὶν ἂν ἐν αὐτῇ τὰς διαφορὰς ἴδῃ πάσας

ὁπόσαιπερ ἐν εἴδεσι κεῖνται, τὰς δὲ αὖ παντοδαπὰς ἀνομοιό-

τητας, ὅταν ἐν πλήθεσιν ὀφθῶσιν, μὴ δυνατὸν εἶναι δυσωπού-

(5)μενον παύεσθαι πρὶν ἂν σύμπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς

ὁμοιότητος ἕρξας γένους τινὸς οὐσίᾳ περιβάληται. ταῦτα

μὲν οὖν ἱκανῶς περί τε τούτων καὶ περὶ τῶν ἐλλείψεων καὶ

ὑπερβολῶν εἰρήσθω· φυλάττωμεν δὲ μόνον ὅτι δύο γένη

285cπερὶ αὐτὰ ἐξηύρηται τῆς μετρητικῆς, καὶ ἅ φαμεν αὔτ’ εἶναι

μεμνώμεθα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Μεμνησόμεθα.

     {ΞΕ.} Μετὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἕτερον προσδεξώμεθα

(5)περὶ αὐτῶν τε τῶν ζητουμένων καὶ περὶ πάσης τῆς ἐν τοῖς

τοιοῖσδε λόγοις διατριβῆς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Εἴ τις ἀνέροιτο ἡμᾶς τὴν περὶ γράμματα συνουσίαν

τῶν μανθανόντων, ὁπόταν τις ὁτιοῦν ὄνομα ἐρωτηθῇ τίνων

(10)ἐστὶ γραμμάτων, πότερον αὐτῷ τότε φῶμεν γίγνεσθαι τὴν

285dζήτησιν ἑνὸς ἕνεκα μᾶλλον τοῦ προβληθέντος ἢ τοῦ περὶ

πάντα τὰ προβαλλόμενα γραμματικωτέρῳ γίγνεσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον ὅτι τοῦ περὶ ἅπαντα.

     {ΞΕ.} Τί δ’ αὖ νῦν ἡμῖν ἡ περὶ τοῦ πολιτικοῦ ζήτησις;

(5)ἕνεκα αὐτοῦ τούτου προβέβληται μᾶλλον ἢ τοῦ περὶ πάντα

διαλεκτικωτέροις γίγνεσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι τοῦ περὶ πάντα.

     {ΞΕ.} Ἦ που τὸν τῆς ὑφαντικῆς γε λόγον αὐτῆς ταύτης

ἕνεκα θηρεύειν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειεν νοῦν ἔχων· ἀλλ’ οἶμαι

(10)τοὺς πλείστους λέληθεν ὅτι τοῖς μὲν τῶν ὄντων ῥᾳδίως

285eκαταμαθεῖν αἰσθηταί τινες ὁμοιότητες πεφύκασιν, ἃς οὐδὲν

χαλεπὸν δηλοῦν, ὅταν αὐτῶν τις βουληθῇ τῷ λόγον αἰτοῦντι

περί του μὴ μετὰ πραγμάτων ἀλλὰ χωρὶς λόγου ῥᾳδίως

ἐνδείξασθαι· τοῖς δ’ αὖ μεγίστοις οὖσι καὶ τιμιωτάτοις

286aοὐκ ἔστιν εἴδωλον οὐδὲν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἰργασμένον

ἐναργῶς, οὗ δειχθέντος τὴν τοῦ πυνθανομένου ψυχὴν ὁ

βουλόμενος ἀποπληρῶσαι, πρὸς τῶν αἰσθήσεών τινα προσαρ-

μόττων, ἱκανῶς πληρώσει. διὸ δεῖ μελετᾶν λόγον ἑκάστου

(5)δυνατὸν εἶναι δοῦναι καὶ δέξασθαι· τὰ γὰρ ἀσώματα, κάλλιστα

ὄντα καὶ μέγιστα, λόγῳ μόνον ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ σαφῶς δείκνυ-

ται, τούτων δὲ ἕνεκα πάντ’ ἐστὶ τὰ νῦν λεγόμενα. ῥᾴων

286bδ’ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ἡ μελέτη παντὸς πέρι μᾶλλον ἢ περὶ

τὰ μείζω.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κάλλιστ’ εἶπες.

     {ΞΕ.} Ὧν τοίνυν χάριν ἅπανθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἐρρήθη περὶ

(5)τούτων, μνησθῶμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνων;

     {ΞΕ.} Ταύτης τε οὐχ ἥκιστα αὐτῆς ἕνεκα τῆς δυσχερείας

ἣν περὶ τὴν μακρολογίαν τὴν περὶ τὴν ὑφαντικὴν ἀπεδεξά-

μεθα δυσχερῶς, καὶ τὴν περὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀνείλιξιν καὶ

(10)τὴν τοῦ σοφιστοῦ πέρι τῆς τοῦ μὴ ὄντος οὐσίας, ἐννοοῦντες

ὡς ἔσχε μῆκος πλέον, καὶ ἐπὶ τούτοις δὴ πᾶσιν ἐπεπλήξαμεν

286cἡμῖν αὐτοῖς, δείσαντες μὴ περίεργα ἅμα καὶ μακρὰ λέγοιμεν.

ἵν’ οὖν εἰς αὖθις μηδὲν πάσχωμεν τοιοῦτον, τούτων ἕνεκα

πάντων τὰ πρόσθε νῷν εἰρῆσθαι φάθι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ταῦτ’ ἔσται. λέγε ἑξῆς μόνον.

(5)     {ΞΕ.} Λέγω τοίνυν ὅτι χρὴ δὴ μεμνημένους ἐμὲ καὶ σὲ

τῶν νῦν εἰρημένων τόν τε ψόγον ἑκάστοτε καὶ ἔπαινον

ποιεῖσθαι βραχύτητος ἅμα καὶ μήκους ὧν ἂν ἀεὶ πέρι

λέγωμεν, μὴ πρὸς ἄλληλα τὰ μήκη κρίνοντες ἀλλὰ κατὰ τὸ

286dτῆς μετρητικῆς μέρος ὃ τότε ἔφαμεν δεῖν μεμνῆσθαι, πρὸς

τὸ πρέπον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Οὐ τοίνυν οὐδὲ πρὸς τοῦτο πάντα. οὔτε γὰρ πρὸς

(5)τὴν ἡδονὴν μήκους ἁρμόττοντος οὐδὲν προσδεησόμεθα, πλὴν

εἰ πάρεργόν τι· τό τε αὖ πρὸς τὴν τοῦ προβληθέντος ζήτησιν,

ὡς ἂν ῥᾷστα καὶ τάχιστα εὕροιμεν, δεύτερον ἀλλ’ οὐ πρῶτον

ὁ λόγος ἀγαπᾶν παραγγέλλει, πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πρῶτον

τὴν μέθοδον αὐτὴν τιμᾶν τοῦ κατ’ εἴδη δυνατὸν εἶναι διαιρεῖν,

286eκαὶ δὴ καὶ λόγον, ἄντε παμμήκης λεχθεὶς τὸν ἀκούσαντα

εὑρετικώτερον ἀπεργάζηται, τοῦτον σπουδάζειν καὶ τῷ μήκει

μηδὲν ἀγανακτεῖν, ἄντ’ αὖ βραχύτερος, ὡσαύτως· ἔτι δ’ αὖ

πρὸς τούτοις τὸν περὶ τὰς τοιάσδε συνουσίας ψέγοντα λόγων

(5)μήκη καὶ τὰς ἐν κύκλῳ περιόδους οὐκ ἀποδεχόμενον, ὅτι χρὴ

τὸν τοιοῦτον μὴ [πάνυ] ταχὺ μηδ’ εὐθὺς οὕτω μεθιέναι ψέξαντα

287aμόνον ὡς μακρὰ τὰ λεχθέντα, ἀλλὰ καὶ προσαποφαίνειν

οἴεσθαι δεῖν ὡς βραχύτερα ἂν γενόμενα τοὺς συνόντας

ἀπηργάζετο διαλεκτικωτέρους καὶ τῆς τῶν ὄντων λόγῳ δηλώ-

σεως εὑρετικωτέρους, τῶν δὲ ἄλλων καὶ πρὸς ἄλλ’ ἄττα

(5)ψόγων καὶ ἐπαίνων μηδὲν φροντίζειν μηδὲ τὸ παράπαν

ἀκούειν δοκεῖν τῶν τοιούτων λόγων. καὶ τούτων μὲν ἅλις,

εἰ καὶ σοὶ ταύτῃ συνδοκεῖ· πρὸς δὲ δὴ τὸν πολιτικὸν

287bἴωμεν πάλιν, τῆς προρρηθείσης ὑφαντικῆς αὐτῷ φέροντες τὸ

παράδειγμα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς εἶπες, καὶ ποιῶμεν ἃ λέγεις.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἀπό γε τῶν πολλῶν ὁ βασιλεὺς ὅσαι

(5)σύννομοι, μᾶλλον δὲ ἀπὸ πασῶν τῶν περὶ τὰς ἀγέλας

διακεχώρισται· λοιπαὶ δέ, φαμέν, αἱ κατὰ πόλιν αὐτὴν τῶν

τε συναιτίων καὶ τῶν αἰτίων, ἃς πρώτας ἀπ’ ἀλλήλων

διαιρετέον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

(10)     {ΞΕ.} Οἶσθ’ οὖν ὅτι χαλεπὸν αὐτὰς τεμεῖν δίχα; τὸ δ’

287cαἴτιον, ὡς οἶμαι, προϊοῦσιν οὐχ ἧττον ἔσται καταφανές.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν χρὴ δρᾶν οὕτως.

     {ΞΕ.} Κατὰ μέλη τοίνυν αὐτὰς οἷον ἱερεῖον διαιρώμεθα,

ἐπειδὴ δίχα ἀδυνατοῦμεν. δεῖ γὰρ εἰς τὸν ἐγγύτατα ὅτι

(5)μάλιστα τέμνειν ἀριθμὸν ἀεί.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς οὖν ποιῶμεν τὰ νῦν;

     {ΞΕ.} Ὥσπερ ἔμπροσθεν, ὁπόσαι παρείχοντο ὄργανα περὶ

τὴν ὑφαντικήν, πάσας δήπου τότε ἐτίθεμεν ὡς συναιτίους.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

(10)     {ΞΕ.} Καὶ νῦν δὴ ταὐτὸν μὲν τοῦτο, ἔτι δὲ μᾶλλον ἢ τόθ’

287dἡμῖν ποιητέον. ὅσαι γὰρ σμικρὸν ἢ μέγα τι δημιουργοῦσι

κατὰ πόλιν ὄργανον, θετέον ἁπάσας ταύτας ὡς οὔσας συναι-

τίους. ἄνευ γὰρ τούτων οὐκ ἄν ποτε γένοιτο πόλις οὐδὲ πολι-

τική, τούτων δ’ αὖ βασιλικῆς ἔργον τέχνης οὐδέν που θήσομεν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐ γάρ.

     {ΞΕ.} Καὶ μὲν δὴ χαλεπὸν ἐπιχειροῦμεν δρᾶν ἀποχωρί-

ζοντες τοῦτο ἀπὸ τῶν ἄλλων τὸ γένος· ὅτι γὰρ οὖν τῶν ὄντων

ἔστιν ὡς ἑνός γέ τινος ὄργανον εἰπόντα δοκεῖν εἰρηκέναι

287eτι πιθανόν. ὅμως δὲ ἕτερον αὖ τῶν ἐν πόλει κτημάτων

εἴπωμεν τόδε.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Ὡς οὐκ ἔστι ταύτην τὴν δύναμιν ἔχον. οὐ γὰρ ἐπὶ

(5)γενέσεως αἰτίᾳ πήγνυται, καθάπερ ὄργανον, ἀλλ’ ἕνεκα τοῦ

δημιουργηθέντος σωτηρίας.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Τοῦτο ὃ δὴ ξηροῖς καὶ ὑγροῖς καὶ ἐμπύροις καὶ

ἀπύροις παντοδαπὸν εἶδος ἐργασθὲν ἀγγεῖον [ὃ δὴ] μιᾷ κλήσει

(10)προσφθεγγόμεθα, καὶ μάλα γε συχνὸν εἶδος καὶ τῇ ζητουμένῃ

288aγε, ὡς οἶμαι, προσῆκον οὐδὲν ἀτεχνῶς ἐπιστήμῃ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Τούτων δὴ τρίτον ἕτερον εἶδος κτημάτων πάμπολυ

κατοπτέον πεζὸν καὶ ἔνυδρον καὶ πολυπλανὲς καὶ ἀπλανὲς

(5)καὶ τίμιον καὶ ἄτιμον, ἓν δὲ ὄνομα ἔχον, διότι πᾶν ἕνεκά

τινος ἐφέδρας ἐστί, θᾶκος ἀεί τινι γιγνόμενον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

     {ΞΕ.} Ὄχημα αὐτό που λέγομεν, οὐ πάνυ πολιτικῆς

ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον πολὺ τεκτονικῆς καὶ κεραμικῆς καὶ

(10)χαλκοτυπικῆς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Μανθάνω.

288b     {ΞΕ.} Τί δὲ τέταρτον; ἆρ’ ἕτερον εἶναι τούτων λεκτέον,

ἐν ᾧ τὰ πλεῖστά ἐστι τῶν πάλαι ῥηθέντων, ἐσθής τε σύμ-

πασα καὶ τῶν ὅπλων τὸ πολὺ καὶ τείχη πάντα θ’ ὅσα γήινα

περιβλήματα καὶ λίθινα, καὶ μυρία ἕτερα; προβολῆς δὲ

(5)ἕνεκα συμπάντων αὐτῶν εἰργασμένων δικαιότατ’ ἂν ὅλον

προσαγορεύοιτο πρόβλημα, καὶ πολλῷ μᾶλλον τέχνης οἰ-

κοδομικῆς ἔργον καὶ ὑφαντικῆς τὸ πλεῖστον νομίζοιτ’ ἂν

ὀρθότερον ἢ πολιτικῆς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

288c     {ΞΕ.} Πέμπτον δὲ ἆρ’ ἂν ἐθέλοιμεν τὸ περὶ τὸν κόσμον

καὶ γραφικὴν θεῖναι καὶ ὅσα ταύτῃ προσχρώμενα καὶ μουσικῇ

μιμήματα τελεῖται, πρὸς τὰς ἡδονὰς μόνον ἡμῶν ἀπειργα-

σμένα, δικαίως δ’ ἂν ὀνόματι περιληφθέντα ἑνί;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποίῳ;

     {ΞΕ.} Παίγνιόν πού τι λέγεται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Τοῦτο τοίνυν τούτοις ἓν ὄνομα ἅπασι πρέψει προς-

αγορευθέν· οὐ γὰρ σπουδῆς οὐδὲν αὐτῶν χάριν, ἀλλὰ παιδιᾶς

(10)ἕνεκα πάντα δρᾶται.

288d     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ τοῦτο σχεδόν τι μανθάνω.

     {ΞΕ.} Τὸ δὲ πᾶσιν τούτοις σώματα παρέχον, ἐξ ὧν καὶ

ἐν οἷς δημιουργοῦσιν ὁπόσαι τῶν τεχνῶν νῦν εἴρηνται,

παντοδαπὸν εἶδος πολλῶν ἑτέρων τεχνῶν ἔκγονον ὄν, ἆρ’

(5)οὐχ ἕκτον θήσομεν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον δὴ λέγεις;

     {ΞΕ.} Χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ πάνθ’ ὁπόσα μεταλ-

λεύεται καὶ ὅσα δρυοτομικὴ καὶ κουρὰ σύμπασα τέμνουσα

παρέχει τεκτονικῇ καὶ πλεκτικῇ· καὶ ἔτι φλοιστικὴ φυτῶν

288eτε καὶ ἐμψύχων δέρματα σωμάτων περιαιροῦσα σκυτοτομική,

καὶ ὅσαι περὶ τὰ τοιαῦτά εἰσιν τέχναι, καὶ φελλῶν καὶ βύβλων

καὶ δεσμῶν ἐργαστικαὶ παρέσχον δημιουργεῖν σύνθετα ἐκ μὴ

συντιθεμένων εἴδη γενῶν. ἓν δὲ αὐτὸ προσαγορεύομεν πᾶν

(5)τὸ πρωτογενὲς ἀνθρώποις κτῆμα καὶ ἀσύνθετον καὶ βασιλικῆς

ἐπιστήμης οὐδαμῶς ἔργον ὄν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς.

     {ΞΕ.} Τὴν δὴ τῆς τροφῆς κτῆσιν, καὶ ὅσα εἰς τὸ σῶμα

συγκαταμειγνύμενα ἑαυτῶν μέρεσι μέρη σώματος εἰς τὸ

289aθεραπεῦσαί τινα δύναμιν εἴληχε, λεκτέον ἕβδομον ὀνομά-

σαντας αὐτὸ σύμπαν ἡμῶν εἶναι τροφόν, εἰ μή τι κάλλιον

ἔχομεν ἄλλο θέσθαι· γεωργικῇ δὲ καὶ θηρευτικῇ καὶ γυμνα-

στικῇ καὶ ἰατρικῇ καὶ μαγειρικῇ πᾶν ὑποτιθέντες ὀρθότερον

(5)ἀποδώσομεν ἢ τῇ πολιτικῇ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Σχεδὸν τοίνυν ὅσα ἔχεται κτήσεως, πλὴν τῶν

ἡμέρων ζῴων, ἐν τούτοις ἑπτὰ οἶμαι γένεσιν εἰρῆσθαι.

σκόπει δέ· ἦν γὰρ δικαιότατα μὲν ἂν τεθὲν κατ’ ἀρχὰς τὸ

289bπρωτογενὲς εἶδος, μετὰ δὲ τοῦτο ὄργανον, ἀγγεῖον, ὄχημα,

πρόβλημα, παίγνιον, θρέμμα. [ἃ] παραλείπομεν δέ, εἴ

τι μὴ μέγα λέληθεν, εἴς τι τούτων δυνατὸν ἁρμόττειν,

οἷον ἡ τοῦ νομίσματος ἰδέα καὶ σφραγίδων καὶ παντὸς

(5)χαρακτῆρος. γένος τε γὰρ ἐν αὑτοῖς ταῦτα οὐδὲν ἔχει

μέγα σύννομον, ἀλλὰ τὰ μὲν εἰς κόσμον, τὰ δὲ εἰς ὄρ-

γανα βίᾳ μέν, ὅμως δὲ πάντως ἑλκόμενα συμφωνήσει.

τὰ δὲ περὶ ζῴων κτῆσιν τῶν ἡμέρων, πλὴν δούλων, ἡ

289cπρότερον ἀγελαιοτροφικὴ διαμερισθεῖσα πάντ’ εἰληφυῖα

ἀναφανεῖται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Τὸ δὲ δὴ δούλων καὶ πάντων ὑπηρετῶν λοιπόν, ἐν

(5)οἷς που καὶ μαντεύομαι τοὺς περὶ αὐτὸ τὸ πλέγμα ἀμφισβη-

τοῦντας τῷ βασιλεῖ καταφανεῖς γενήσεσθαι, καθάπερ τοῖς

ὑφάνταις τότε τοὺς περὶ τὸ νήθειν τε καὶ ξαίνειν καὶ ὅσα

ἄλλα εἴπομεν. οἱ δὲ ἄλλοι πάντες, ὡς συναίτιοι λεχθέντες,

ἅμα τοῖς ἔργοις τοῖς νυνδὴ ῥηθεῖσιν ἀνήλωνται καὶ ἀπεχωρί-

289dσθησαν ἀπὸ βασιλικῆς τε καὶ πολιτικῆς πράξεως.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἐοίκασι γοῦν.

     {ΞΕ.} Ἴθι δὴ σκεψώμεθα τοὺς λοιποὺς προσελθόντες

ἐγγύθεν, ἵνα αὐτοὺς εἰδῶμεν βεβαιότερον.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν χρή.

     {ΞΕ.} Τοὺς μὲν δὴ μεγίστους ὑπηρέτας, ὡς ἐνθένδε ἰδεῖν,

τοὐναντίον ἔχοντας εὑρίσκομεν οἷς ὑπωπτεύσαμεν ἐπιτήδευμα

καὶ πάθος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνας;

(10)     {ΞΕ.} Τοὺς ὠνητούς τε καὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ κτητούς· οὓς

289eἀναμφισβητήτως δούλους ἔχομεν εἰπεῖν; ἥκιστα βασιλικῆς

μεταποιουμένους τέχνης.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Τί δέ; τῶν ἐλευθέρων ὅσοι τοῖς νυνδὴ ῥηθεῖσιν εἰς

(5)ὑπηρετικὴν ἑκόντες αὑτοὺς τάττουσι, τά τε γεωργίας καὶ τὰ

τῶν ἄλλων τεχνῶν ἔργα διακομίζοντες ἐπ’ ἀλλήλους καὶ

ἀνισοῦντες, οἱ μὲν κατ’ ἀγοράς, οἱ δὲ πόλιν ἐκ πόλεως

ἀλλάττοντες κατὰ θάλατταν καὶ πεζῇ, νόμισμά τε πρὸς τὰ

ἄλλα καὶ αὐτὸ πρὸς αὑτὸ διαμείβοντες, οὓς ἀργυραμοιβούς τε

290aκαὶ ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους καὶ καπήλους ἐπωνομάκαμεν,

μῶν τῆς πολιτικῆς ἀμφισβητήσουσί τι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τάχ’ ἂν ἴσως τῆς γε τῶν ἐμπορευτικῶν.

     {ΞΕ.} Ἀλλ’ οὐ μὴν οὕς γε ὁρῶμεν μισθωτοὺς καὶ θῆτας

(5)πᾶσιν ἑτοιμότατα ὑπηρετοῦντας, μή ποτε βασιλικῆς μετα-

ποιουμένους εὕρωμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γάρ;

     {ΞΕ.} Τί δὲ ἄρα τοὺς τὰ τοιάδε διακονοῦντας ἡμῖν ἑκάστοτε;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὰ ποῖα εἶπες καὶ τίνας;

290b     {ΞΕ.} Ὧν τὸ κηρυκικὸν ἔθνος, ὅσοι τε περὶ γράμματα

σοφοὶ γίγνονται πολλάκις ὑπηρετήσαντες, καὶ πόλλ’ ἄττα

ἕτερα περὶ τὰς ἀρχὰς διαπονεῖσθαί τινες ἕτεροι πάνδεινοι,

τί τούτους αὖ λέξομεν;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὅπερ εἶπες νῦν, ὑπηρέτας, ἀλλ’ οὐκ αὐτοὺς ἐν

ταῖς πόλεσιν ἄρχοντας.

     {ΞΕ.} Ἀλλὰ οὐ μὴν οἶμαί γε ἐνύπνιον ἰδὼν εἶπον ταύτῃ

πῃ φανήσεσθαι τοὺς διαφερόντως ἀμφισβητοῦντας τῆς πολι-

τικῆς. καίτοι σφόδρα γε ἄτοπον ἂν εἶναι δόξειε τὸ ζητεῖν

290cτούτους ἐν ὑπηρετικῇ μοίρᾳ τινί.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κομιδῇ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Ἔτι δὴ προσμείξωμεν ἐγγύτερον ἐπὶ τοὺς μήπω

βεβασανισμένους. εἰσὶ δὲ οἵ τε περὶ μαντικὴν ἔχοντές

(5)τινος ἐπιστήμης διακόνου μόριον· ἑρμηνευταὶ γάρ που

νομίζονται παρὰ θεῶν ἀνθρώποις.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος, ὡς τὸ νόμιμόν

φησι, παρὰ μὲν ἡμῶν δωρεὰς θεοῖς διὰ θυσιῶν ἐπιστῆμόν

290dἐστι κατὰ νοῦν ἐκείνοις δωρεῖσθαι, παρὰ δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐ-

χαῖς κτῆσιν ἀγαθῶν αἰτήσασθαι· ταῦτα δὲ διακόνου τέχνης

ἐστί που μόρια ἀμφότερα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται γοῦν.

(5)     {ΞΕ.} Ἤδη τοίνυν μοι δοκοῦμεν οἷόν γέ τινος ἴχνους ἐφ’

ὃ πορευόμεθα προσάπτεσθαι. τὸ γὰρ δὴ τῶν ἱερέων σχῆμα

καὶ τὸ τῶν μάντεων εὖ μάλα φρονήματος πληροῦται καὶ

δόξαν σεμνὴν λαμβάνει διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐγχειρημάτων,

ὥστε περὶ μὲν Αἴγυπτον οὐδ’ ἔξεστι βασιλέα χωρὶς ἱερατικῆς

290eἄρχειν, ἀλλ’ ἐὰν ἄρα καὶ τύχῃ πρότερον ἐξ ἄλλου γένους

βιασάμενος, ὕστερον ἀναγκαῖον εἰς τοῦτο εἰστελεῖσθαι αὐτὸν

τὸ γένος· ἔτι δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων πολλαχοῦ ταῖς μεγίσταις

ἀρχαῖς τὰ μέγιστα τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα θύματα εὕροι τις

(5)ἂν προσταττόμενα θύειν. καὶ δὴ καὶ παρ’ ὑμῖν οὐχ ἥκιστα

δῆλον ὃ λέγω· τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ φασιν τῇδε τὰ

σεμνότατα καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων θυσιῶν ἀπο-

δεδόσθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ πάνυ γε.

291a     {ΞΕ.} Τούτους τε τοίνυν τοὺς κληρωτοὺς βασιλέας ἅμα

καὶ ἱερέας, καὶ ὑπηρέτας αὐτῶν καί τινα ἕτερον πάμπολυν

ὄχλον σκεπτέον, ὃς ἄρτι κατάδηλος νῦν ἡμῖν γέγονεν

ἀποχωρισθέντων τῶν ἔμπροσθεν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνας δ’ αὐτοὺς καὶ λέγεις;

     {ΞΕ.} Καὶ μάλα τινὰς ἀτόπους.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δή;

     {ΞΕ.} Πάμφυλόν τι γένος αὐτῶν, ὥς γε ἄρτι σκοπουμένῳ

φαίνεται. πολλοὶ μὲν γὰρ λέουσι τῶν ἀνδρῶν εἴξασι καὶ Κεν-

291bταύροις καὶ τοιούτοισιν ἑτέροις, πάμπολλοι δὲ Σατύροις καὶ

τοῖς ἀσθενέσι καὶ πολυτρόποις θηρίοις· ταχὺ δὲ μεταλλάτ-

τουσι τάς τε ἰδέας καὶ τὴν δύναμιν εἰς ἀλλήλους. καὶ μέντοι

μοι νῦν, ὦ Σώκρατες, ἄρτι δοκῶ κατανενοηκέναι τοὺς ἄνδρας.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγοις ἄν· ἔοικας γὰρ ἄτοπόν τι καθορᾶν.

     {ΞΕ.} Ναί· τὸ γὰρ ἄτοπον ἐξ ἀγνοίας πᾶσι συμβαίνει.

καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν αὐτὸς τοῦτ’ ἔπαθον· ἐξαίφνης ἠμφεγνόησα

291cκατιδὼν τὸν περὶ τὰ τῶν πόλεων πράγματα χορόν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον;

     {ΞΕ.} Τὸν πάντων τῶν σοφιστῶν μέγιστον γόητα καὶ

ταύτης τῆς τέχνης ἐμπειρότατον· ὃν ἀπὸ τῶν ὄντως ὄντων

(5)πολιτικῶν καὶ βασιλικῶν καίπερ παγχάλεπον ὄντα ἀφαιρεῖν

ἀφαιρετέον, εἰ μέλλομεν ἰδεῖν ἐναργῶς τὸ ζητούμενον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε οὐκ ἀνετέον.

     {ΞΕ.} Οὔκουν δὴ κατά γε τὴν ἐμήν. καί μοι φράζε τόδε.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

291d     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὐ μοναρχία τῶν πολιτικῶν ἡμῖν ἀρχῶν ἐστι μία;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Καὶ μετὰ μοναρχίαν εἴποι τις ἂν οἶμαι τὴν ὑπὸ τῶν

ὀλίγων δυναστείαν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Τρίτον δὲ σχῆμα πολιτείας οὐχ ἡ τοῦ πλήθους ἀρχή,

δημοκρατία τοὔνομα κληθεῖσα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Τρεῖς δ’ οὖσαι μῶν οὐ πέντε τρόπον τινὰ γίγνονται,

(10)δύ’ ἐξ ἑαυτῶν ἄλλα πρὸς αὑταῖς ὀνόματα τίκτουσαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖα δή;

291e     {ΞΕ.} Πρὸς τὸ βίαιόν που καὶ ἑκούσιον ἀποσκοποῦντες

νῦν καὶ πενίαν καὶ πλοῦτον καὶ νόμον καὶ ἀνομίαν ἐν αὐταῖς

γιγνόμενα διπλῆν ἑκατέραν τοῖν δυοῖν διαιροῦντες μοναρχίαν

μὲν προσαγορεύουσιν ὡς δύο παρεχομένην εἴδη δυοῖν ὀνόμασι,

(5)τυραννίδι, τὸ δὲ βασιλικῇ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Τὴν δὲ ὑπ’ ὀλίγων γε ἑκάστοτε κρατηθεῖσαν πόλιν

ἀριστοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ πάνυ γε.

(10)     {ΞΕ.} Δημοκρατίας γε μήν, ἐάντ’ οὖν βιαίως ἐάντε ἑκουσίως

292aτῶν τὰς οὐσίας ἐχόντων τὸ πλῆθος ἄρχῃ, καὶ ἐάντε τοὺς

νόμους ἀκριβῶς φυλάττον ἐάντε μή, πάντως τοὔνομα οὐδεὶς

αὐτῆς εἴωθε μεταλλάττειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθῆ.

(5)     {ΞΕ.} Τί οὖν; οἰόμεθά τινα τούτων τῶν πολιτειῶν ὀρθὴν

εἶναι τούτοις τοῖς ὅροις ὁρισθεῖσαν, ἑνὶ καὶ ὀλίγοις καὶ

πολλοῖς, καὶ πλούτῳ καὶ πενίᾳ, καὶ τῷ βιαίῳ καὶ ἑκουσίῳ, καὶ

μετὰ γραμμάτων καὶ ἄνευ νόμων συμβαίνουσαν γίγνεσθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί γὰρ δὴ καὶ κωλύει;

292b     {ΞΕ.} Σκόπει δὴ σαφέστερον τῇδε ἑπόμενος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῇ;

     {ΞΕ.} Τῷ ῥηθέντι κατὰ πρώτας πότερον ἐμμενοῦμεν ἢ

διαφωνήσομεν;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τῷ δὴ ποίῳ λέγεις;

     {ΞΕ.} Τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιστημῶν εἶναί τινα

ἔφαμεν, οἶμαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Καὶ τούτων γε οὐχ ἁπασῶν, ἀλλὰ κριτικὴν δήπου

(10)τινὰ καὶ ἐπιστατικὴν ἐκ τῶν ἄλλων προειλόμεθα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Κἀκ τῆς ἐπιστατικῆς τὴν μὲν ἐπ’ ἀψύχοις ἔργοις,

292cτὴν δ’ ἐπὶ ζῴοις· καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον μερίζοντες

δεῦρ’ ἀεὶ προεληλύθαμεν, ἐπιστήμης οὐκ ἐπιλανθανόμενοι, τὸ

δ’ ἥτις οὐχ ἱκανῶς πω δυνάμενοι διακριβώσασθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγεις ὀρθῶς.

(5)     {ΞΕ.} Τοῦτ’ αὐτὸ τοίνυν ἆρ’ ἐννοοῦμεν, ὅτι τὸν ὅρον

οὐκ ὀλίγους οὐδὲ πολλούς, οὐδὲ τὸ ἑκούσιον οὐδὲ τὸ

ἀκούσιον, οὐδὲ πενίαν οὐδὲ πλοῦτον γίγνεσθαι περὶ αὐτῶν

χρεών, ἀλλά τινα ἐπιστήμην, εἴπερ ἀκολουθήσομεν τοῖς

πρόσθεν;

292d     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον μὴ ποιεῖν.

     {ΞΕ.} Ἐξ ἀνάγκης δὴ νῦν τοῦτο οὕτω σκεπτέον, ἐν τίνι

ποτὲ τούτων ἐπιστήμη συμβαίνει γίγνεσθαι περὶ ἀνθρώπων

ἀρχῆς, σχεδὸν τῆς χαλεπωτάτης καὶ μεγίστης κτήσασθαι.

(5)δεῖ γὰρ ἰδεῖν αὐτήν, ἵνα θεασώμεθα τίνας ἀφαιρετέον ἀπὸ

τοῦ φρονίμου βασιλέως, οἳ προσποιοῦνται μὲν εἶναι πολιτικοὶ

καὶ πείθουσι πολλούς, εἰσὶ δὲ οὐδαμῶς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δεῖ γὰρ δὴ ποιεῖν τοῦτο, ὡς ὁ λόγος ἡμῖν

προείρηκεν.

292e     {ΞΕ.} Μῶν οὖν δοκεῖ πλῆθός γε ἐν πόλει ταύτην τὴν

ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι κτήσασθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ πῶς;

     {ΞΕ.} Ἀλλ’ ἆρα ἐν χιλιάνδρῳ πόλει δυνατὸν ἑκατόν τινας

(5)ἢ καὶ πεντήκοντα αὐτὴν ἱκανῶς κτήσασθαι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ῥᾴστη μεντἂν οὕτω γ’ εἴη πασῶν τῶν τεχ-

νῶν· ἴσμεν γὰρ ὅτι χιλίων ἀνδρῶν ἄκροι πεττευταὶ τοσοῦτοι

πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν οὐκ ἂν γένοιντό ποτε,

μή τι δὴ βασιλῆς γε. δεῖ γὰρ δὴ τόν γε τὴν βασιλικὴν

(10)ἔχοντα ἐπιστήμην, ἄν τ’ ἄρχῃ καὶ ἐὰν μή, κατὰ τὸν ἔμ-

293aπροσθε λόγον ὅμως βασιλικὸν προσαγορεύεσθαι.

     {ΞΕ.} Καλῶς ἀπεμνημόνευσας. ἑπόμενον δὲ οἶμαι τούτῳ

τὴν μὲν ὀρθὴν ἀρχὴν περὶ ἕνα τινὰ καὶ δύο καὶ παντάπασιν

ὀλίγους δεῖ ζητεῖν, ὅταν ὀρθὴ γίγνηται.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Τούτους δέ γε, ἐάντε ἑκόντων ἄντ’ ἀκόντων ἄρχω-

σιν, ἐάντε κατὰ γράμματα ἐάντε ἄνευ γραμμάτων, καὶ

ἐὰν πλουτοῦντες ἢ πενόμενοι, νομιστέον, ὥσπερ νῦν ἡγού-

μεθα, κατὰ τέχνην ἡντινοῦν ἀρχὴν ἄρχοντας. τοὺς ἰατροὺς

293bδὲ οὐχ ἥκιστα νενομίκαμεν, ἐάντε ἑκόντας ἐάντε ἄκοντας

ἡμᾶς ἰῶνται, τέμνοντες ἢ κάοντες ἤ τινα ἄλλην ἀλγηδόνα

προσάπτοντες, καὶ ἐὰν κατὰ γράμματα ἢ χωρὶς γραμμάτων,

καὶ ἐὰν πένητες ὄντες ἢ πλούσιοι, πάντως οὐδὲν ἧττον

(5)ἰατρούς φαμεν, ἕωσπερ ἂν ἐπιστατοῦντες τέχνῃ, καθαίροντες

εἴτε ἄλλως ἰσχναίνοντες εἴτε καὶ αὐξάνοντες, ἂν μόνον ἐπ’

ἀγαθῷ τῷ τῶν σωμάτων, βελτίω ποιοῦντες ἐκ χειρόνων,

293cσῴζωσιν οἱ θεραπεύοντες ἕκαστοι τὰ θεραπευόμενα· ταύτῃ

θήσομεν, ὡς οἶμαι, καὶ οὐκ ἄλλῃ, τοῦτον ὅρον ὀρθὸν εἶναι

μόνον ἰατρικῆς καὶ ἄλλης ἡστινοσοῦν ἀρχῆς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κομιδῇ μὲν οὖν.

(5)     {ΞΕ.} Ἀναγκαῖον δὴ καὶ πολιτειῶν, ὡς ἔοικε, ταύτην ὀρθὴν

διαφερόντως εἶναι καὶ μόνην πολιτείαν, ἐν ᾗ τις ἂν εὑρίσκοι

τοὺς ἄρχοντας ἀληθῶς ἐπιστήμονας καὶ οὐ δοκοῦντας μόνον,

ἐάντε κατὰ νόμους ἐάντε ἄνευ νόμων ἄρχωσι, καὶ ἑκόντων ἢ

293dἀκόντων, καὶ πενόμενοι ἢ πλουτοῦντες, τούτων ὑπολογιστέον

οὐδὲν οὐδαμῶς εἶναι κατ’ οὐδεμίαν ὀρθότητα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς.

     {ΞΕ.} Καὶ ἐάντε γε ἀποκτεινύντες τινὰς ἢ καὶ ἐκβάλλοντες

(5)καθαίρωσιν ἐπ’ ἀγαθῷ τὴν πόλιν, εἴτε καὶ ἀποικίας οἷον

σμήνη μελιττῶν ἐκπέμποντές ποι σμικροτέραν ποιῶσιν, ἤ

τινας ἐπεισαγόμενοί ποθεν ἄλλους ἔξωθεν πολίτας ποιοῦντες

αὐτὴν αὔξωσιν, ἕωσπερ ἂν ἐπιστήμῃ καὶ τῷ δικαίῳ προς-

χρώμενοι σῴζοντες ἐκ χείρονος βελτίω ποιῶσι κατὰ δύναμιν,

293eταύτην τότε καὶ κατὰ τοὺς τοιούτους ὅρους ἡμῖν μόνην ὀρθὴν

πολιτείαν εἶναι ῥητέον· ὅσας δ’ ἄλλας λέγομεν, οὐ γνησίας

οὐδ’ ὄντως οὔσας λεκτέον, ἀλλὰ μεμιμημένας ταύτην, ἃς μὲν

ὡς εὐνόμους λέγομεν, ἐπὶ τὰ καλλίω, τὰς δὲ ἄλλας ἐπὶ τὰ

(5)αἰσχίονα [μεμιμῆσθαι].

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ ξένε, μετρίως ἔοικεν εἰρῆσθαι·

τὸ δὲ καὶ ἄνευ νόμων δεῖν ἄρχειν χαλεπώτερον ἀκούειν ἐρρήθη.

     {ΞΕ.} Μικρόν γε ἔφθης με ἐρόμενος, ὦ Σώκρατες. ἔμελ-

294aλον γάρ σε διερωτήσειν ταῦτα πότερον ἀποδέχῃ πάντα, ἤ τι

καὶ δυσχεραίνεις τῶν λεχθέντων· νῦν δ’ ἤδη φανερὸν ὅτι

τοῦτο βουλησόμεθα τὸ περὶ τῆς τῶν ἄνευ νόμων ἀρχόντων

ὀρθότητος διελθεῖν ἡμᾶς.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Τρόπον τινὰ μέντοι δῆλον ὅτι τῆς βασιλικῆς ἐστιν

ἡ νομοθετική· τὸ δ’ ἄριστον οὐ τοὺς νόμους ἐστὶν ἰσχύειν

ἀλλ’ ἄνδρα τὸν μετὰ φρονήσεως βασιλικόν. οἶσθ’ ὅπῃ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῇ δὴ λέγεις;

(10)     {ΞΕ.} Ὅτι νόμος οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τό τε ἄριστον καὶ

294bτὸ δικαιότατον ἀκριβῶς πᾶσιν ἅμα περιλαβὼν τὸ βέλτιστον

ἐπιτάττειν· αἱ γὰρ ἀνομοιότητες τῶν τε ἀνθρώπων καὶ τῶν

πράξεων καὶ τὸ μηδέποτε μηδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἡσυχίαν

ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων οὐδὲν ἐῶσιν ἁπλοῦν ἐν οὐδενὶ περὶ

(5)ἁπάντων καὶ ἐπὶ πάντα τὸν χρόνον ἀποφαίνεσθαι τέχνην

οὐδ’ ἡντινοῦν. ταῦτα δὴ συγχωροῦμέν που;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Τὸν δέ γε νόμον ὁρῶμεν σχεδὸν ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο

294cσυντείνοντα, ὥσπερ τινὰ ἄνθρωπον αὐθάδη καὶ ἀμαθῆ καὶ

μηδένα μηδὲν ἐῶντα ποιεῖν παρὰ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν, μηδ’

ἐπερωτᾶν μηδένα, μηδ’ ἄν τι νέον ἄρα τῳ συμβαίνῃ βέλτιον

παρὰ τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἐπέταξεν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθῆ· ποιεῖ γὰρ ἀτεχνῶς καθάπερ εἴρηκας

νῦν ὁ νόμος ἡμῖν ἑκάστοις.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἀδύνατον εὖ ἔχειν πρὸς τὰ μηδέποτε ἁπλᾶ

τὸ διὰ παντὸς γιγνόμενον ἁπλοῦν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύει.

(10)     {ΞΕ.} Διὰ τί δή ποτ’ οὖν ἀναγκαῖον νομοθετεῖν, ἐπειδήπερ

294dοὐκ ὀρθότατον ὁ νόμος; ἀνευρετέον τούτου τὴν αἰτίαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν καὶ παρ’ ὑμῖν εἰσί τινες οἷαι καὶ ἐν ἄλλαις

πόλεσιν ἁθρόων ἀνθρώπων ἀσκήσεις, εἴτε πρὸς δρόμον εἴτε

(5)πρὸς ἄλλο τι, φιλονικίας ἕνεκα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ πάνυ γε πολλαί.

     {ΞΕ.} Φέρε νῦν ἀναλάβωμεν πάλιν μνήμῃ τὰς τῶν τέχνῃ

γυμναζόντων ἐπιτάξεις ἐν ταῖς τοιαύταις ἀρχαῖς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

(10)     {ΞΕ.} Ὅτι λεπτουργεῖν οὐκ ἐγχωρεῖν ἡγοῦνται καθ’ ἕνα

ἕκαστον, τῷ σώματι τὸ προσῆκον ἑκάστῳ προστάττοντες,

294eἀλλὰ παχύτερον οἴονται δεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐπὶ πολ-

λοὺς τὴν τοῦ λυσιτελοῦντος τοῖς σώμασι ποιεῖσθαι τάξιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καλῶς.

     {ΞΕ.} Διὸ δή γε καὶ ἴσους πόνους νῦν διδόντες ἁθρόοις

(5)ἅμα μὲν ἐξορμῶσιν, ἅμα δὲ καὶ καταπαύουσι δρόμου καὶ

πάλης καὶ πάντων τῶν κατὰ τὰ σώματα πόνων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστι ταῦτα.

     {ΞΕ.} Καὶ τὸν νομοθέτην τοίνυν ἡγώμεθα, τὸν ταῖσιν

ἀγέλαις ἐπιστατήσοντα τοῦ δικαίου πέρι καὶ τῶν πρὸς ἀλλή-

295aλους συμβολαίων, μή ποθ’ ἱκανὸν γενήσεσθαι πᾶσιν ἁθρόοις

προστάττοντα ἀκριβῶς ἑνὶ ἑκάστῳ τὸ προσῆκον ἀποδιδόναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ γοῦν εἰκός.

     {ΞΕ.} Ἀλλὰ τὸ τοῖς πολλοῖς γε οἶμαι καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ

(5)καί πως οὑτωσὶ παχυτέρως ἑκάστοις τὸν νόμον θήσει, καὶ ἐν

γράμμασιν ἀποδιδοὺς καὶ ἐν ἀγραμμάτοις, πατρίοις δὲ ἔθεσι

νομοθετῶν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Ὀρθῶς μέντοι. πῶς γὰρ ἄν τις ἱκανὸς γένοιτ’ ἄν

295bποτε, ὦ Σώκρατες, ὥστε διὰ βίου ἀεὶ παρακαθήμενος ἑκάστῳ

δι’ ἀκριβείας προστάττειν τὸ προσῆκον; ἐπεὶ τοῦτ’ ἂν δυνατὸς

ὤν, ὡς οἶμαι, τῶν τὴν βασιλικὴν ὁστισοῦν ὄντως ἐπιστήμην

εἰληφότων σχολῇ ποτ’ ἂν ἑαυτῷ θεῖτ’ ἐμποδίσματα γράφων

(5)τοὺς λεχθέντας τούτους νόμους.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἐκ τῶν νῦν γοῦν, ὦ ξένε, εἰρημένων.

     {ΞΕ.} Μᾶλλον δέ γε, ὦ βέλτιστε, ἐκ τῶν μελλόντων

ῥηθήσεσθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τίνων δή;

(10)     {ΞΕ.} Τῶν τοιῶνδε. εἴπωμεν γὰρ δὴ πρός γε ἡμᾶς αὐτοὺς

295cἰατρὸν μέλλοντα ἢ καί τινα γυμναστικὸν ἀποδημεῖν καὶ

ἀπέσεσθαι τῶν θεραπευομένων συχνόν, ὡς οἴοιτο, χρόνον,

μὴ μνημονεύσειν οἰηθέντα τὰ προσταχθέντα τοὺς γυμνα-

ζομένους ἢ τοὺς κάμνοντας, ὑπομνήματα γράφειν ἂν ἐθέλειν

(5)αὐτοῖς, ἢ πῶς;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὕτως.

     {ΞΕ.} Τί δ’ εἰ παρὰ δόξαν ἐλάττω χρόνον ἀποδημήσας

ἔλθοι πάλιν; ἆρ’ οὐκ ἂν παρ’ ἐκεῖνα τὰ γράμματα τολμήσειεν

ἄλλ’ ὑποθέσθαι, συμβαινόντων ἄλλων βελτιόνων τοῖς κάμ-

295dνουσι διὰ πνεύματα ἤ τι καὶ ἄλλο παρὰ τὴν ἐλπίδα τῶν ἐκ

Διὸς ἑτέρως πως τῶν εἰωθότων γενόμενα, καρτερῶν δ’ ἂν

ἡγοῖτο δεῖν μὴ ἐκβαίνειν τἀρχαῖά ποτε νομοθετηθέντα

μήτε αὐτὸν προστάττοντα ἄλλα μήτε τὸν κάμνοντα ἕτερα

(5)τολμῶντα παρὰ τὰ γραφέντα δρᾶν, ὡς ταῦτα ὄντα ἰατρικὰ

καὶ ὑγιεινά, τὰ δὲ ἑτέρως γιγνόμενα νοσώδη τε καὶ οὐκ

ἔντεχνα· ἢ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἔν γε ἐπιστήμῃ συμβαῖνον καὶ

295eἀληθεῖ τέχνῃ περὶ ἅπαντα παντάπασι γέλως ἂν ὁ μέγιστος

γίγνοιτο τῶν τοιούτων νομοθετημάτων;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασι μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Τῷ δὲ τὰ δίκαια δὴ καὶ ἄδικα καὶ καλὰ καὶ αἰσχρὰ

(5)καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ γράψαντι καὶ ἄγραφα νομοθετήσαντι

ταῖς τῶν ἀνθρώπων ἀγέλαις, ὁπόσαι κατὰ πόλιν ἐν ἑκάσταις

νομεύονται κατὰ τοὺς τῶν γραψάντων νόμους, ἂν ὁ μετὰ

τέχνης γράψας ἤ τις ἕτερος ὅμοιος ἀφίκηται, μὴ ἐξέστω δὴ

296aπαρὰ ταῦτα ἕτερα προστάττειν; ἢ καὶ τοῦτο τὸ ἀπόρρημα

οὐδὲν ἧττον ἂν ἐκείνου τῇ ἀληθείᾳ γελοῖον φαίνοιτο;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Οἶσθ’ οὖν ἐπὶ τῷ τοιούτῳ λόγον τὸν παρὰ τῶν

(5)πολλῶν λεγόμενον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκ ἐννοῶ νῦν γ’ οὕτως.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν εὐπρεπής. φασὶ γὰρ δὴ δεῖν, εἴ τις

γιγνώσκει παρὰ τοὺς τῶν ἔμπροσθεν βελτίους νόμους, νομο-

θετεῖν τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἕκαστον πείσαντα, ἄλλως δὲ μή.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί οὖν; οὐκ ὀρθῶς;

296b     {ΞΕ.} Ἴσως. ἂν δ’ οὖν μὴ πείθων τις βιάζηται τὸ βέλ-

τιον, ἀπόκριναι, τί τοὔνομα τῆς βίας ἔσται; μὴ μέντοι πω,

περὶ δὲ τῶν ἔμπροσθεν πρότερον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον δὴ λέγεις;

(5)     {ΞΕ.} Ἄν τις ἄρα μὴ πείθων τὸν ἰατρευόμενον, ἔχων δὲ

ὀρθῶς τὴν τέχνην, παρὰ τὰ γεγραμμένα τὸ βέλτιον ἀναγκάζῃ

δρᾶν παῖδα ἤ τινα ἄνδρα ἢ καὶ γυναῖκα, τί τοὔνομα τῆς

βίας ἔσται ταύτης; ἆρ’ οὐ πᾶν μᾶλλον ἢ τὸ παρὰ τὴν τέχ-

νην λεγόμενον ἁμάρτημα τὸ νοσῶδες; καὶ πάντα ὀρθῶς

296cεἰπεῖν ἔστι πρότερον τῷ βιασθέντι περὶ τὸ τοιοῦτον πλὴν

ὅτι νοσώδη καὶ ἄτεχνα πέπονθεν ὑπὸ τῶν βιασαμένων ἰατρῶν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα λέγεις.

     {ΞΕ.} Τί δὲ ἡμῖν δὴ τὸ παρὰ τὴν πολιτικὴν τέχνην ἁμάρ-

(5)τημα λεγόμενόν ἐστιν; ἆρ’ οὐ τὸ αἰσχρὸν καὶ [τὸ] κακὸν

καὶ ἄδικον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασί γε.

     {ΞΕ.} Τῶν δὴ βιασθέντων παρὰ τὰ γεγραμμένα καὶ πάτρια

δρᾶν ἕτερα δικαιότερα καὶ ἀμείνω καὶ καλλίω τῶν ἔμπροσθεν,

296dφέρε, τὸν τῶν τοιούτων αὖ ψόγον περὶ τῆς τοιαύτης βίας,

ἆρ’, εἰ μέλλει μὴ καταγελαστότατος εἶναι πάντων, πάντ’

αὐτῷ μᾶλλον λεκτέον ἑκάστοτε πλὴν ὡς αἰσχρὰ καὶ ἄδικα

καὶ κακὰ πεπόνθασιν οἱ βιασθέντες ὑπὸ τῶν βιασαμένων;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα λέγεις.

     {ΞΕ.} Ἀλλ’ ἆρα ἐὰν μὲν πλούσιος ὁ βιασάμενος ᾖ, δίκαια,

ἂν δ’ ἄρα πένης, ἄδικα τὰ βιασθέντα ἐστίν; ἢ κἂν πείσας

κἂν μὴ πείσας τις, πλούσιος ἢ πένης, ἢ κατὰ γράμματα ἢ

296eπαρὰ γράμματα, δρᾷ [μὴ σύμφορα ἢ] σύμφορα, τοῦτον δεῖ

καὶ περὶ ταῦτα τὸν ὅρον εἶναι τόν γε ἀληθινώτατον ὀρθῆς

πόλεως διοικήσεως, ὃν ὁ σοφὸς καὶ ἀγαθὸς ἀνὴρ διοικήσει

τὸ τῶν ἀρχομένων; ὥσπερ ὁ κυβερνήτης τὸ τῆς νεὼς καὶ

297aναυτῶν ἀεὶ συμφέρον παραφυλάττων, οὐ γράμματα τιθεὶς

ἀλλὰ τὴν τέχνην νόμον παρεχόμενος, σῴζει τοὺς συνναύτας,

οὕτω καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον παρὰ τῶν οὕτως

ἄρχειν δυναμένων ὀρθὴ γίγνοιτ’ ἂν πολιτεία, τὴν τῆς τέχνης

(5)ῥώμην τῶν νόμων παρεχομένων κρείττω; καὶ πάντα ποιοῦσι

τοῖς ἔμφροσιν ἄρχουσιν οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα, μέχριπερ ἂν

297bἓν μέγα φυλάττωσι, τὸ μετὰ νοῦ καὶ τέχνης δικαιότατον ἀεὶ

διανέμοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει σῴζειν τε αὐτοὺς οἷοί τε ὦσιν

καὶ ἀμείνους ἐκ χειρόνων ἀποτελεῖν κατὰ τὸ δυνατόν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκ ἔστ’ ἀντειπεῖν παρά γε ἃ νῦν εἴρηται.

(5)     {ΞΕ.} Καὶ μὴν πρὸς ἐκεῖνα οὐδὲ ἀντιρρητέον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὰ ποῖα εἶπες;

     {ΞΕ.} Ὡς οὐκ ἄν ποτε πλῆθος οὐδ’ ὡντινωνοῦν τὴν τοι-

αύτην λαβὸν ἐπιστήμην οἷόν τ’ ἂν γένοιτο μετὰ νοῦ διοικεῖν

297cπόλιν, ἀλλὰ περὶ σμικρόν τι καὶ ὀλίγον καὶ τὸ ἕν ἐστι ζη-

τητέον τὴν μίαν ἐκείνην πολιτείαν τὴν ὀρθήν, τὰς δ’ ἄλλας

μιμήματα θετέον, ὥσπερ καὶ ὀλίγον πρότερον ἐρρήθη, τὰς μὲν

ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς δ’ ἐπὶ τὰ αἰσχίω μιμουμένας ταύτην.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς τί τοῦτ’ εἴρηκας; οὐδὲ γὰρ ἄρτι δῆθεν

κατέμαθον τὸ περὶ τῶν μιμημάτων.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν οὐ φαῦλόν γε, ἂν κινήσας τις τοῦτον τὸν

λόγον αὐτοῦ καταβάλῃ καὶ μὴ διελθὼν ἐνδείξηται τὸ νῦν

297dγιγνόμενον ἁμάρτημα περὶ αὐτό.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον δή;

     {ΞΕ.} Τοιόνδε τι δεῖ γε ζητεῖν, οὐ πάνυ σύνηθες οὐδὲ ῥᾴδιον

ἰδεῖν· ὅμως μὴν πειρώμεθα λαβεῖν αὐτό. φέρε γάρ· ὀρθῆς ἡμῖν

(5)μόνης οὔσης ταύτης τῆς πολιτείας ἣν εἰρήκαμεν, οἶσθ’ ὅτι τὰς

ἄλλας δεῖ τοῖς ταύτης συγγράμμασι χρωμένας οὕτω σῴζεσθαι,

δρώσας τὸ νῦν ἐπαινούμενον, καίπερ οὐκ ὀρθότατον ὄν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

297e     {ΞΕ.} Τὸ παρὰ τοὺς νόμους μηδὲν μηδένα τολμᾶν ποιεῖν

τῶν ἐν τῇ πόλει, τὸν τολμῶντα δὲ θανάτῳ ζημιοῦσθαι καὶ

πᾶσι τοῖς ἐσχάτοις. καὶ τοῦτ’ ἔστιν ὀρθότατα καὶ κάλλιστ’

ἔχον ὡς δεύτερον, ἐπειδὰν τὸ πρῶτόν τις μεταθῇ τὸ νυνδὴ

(5)ῥηθέν· ᾧ δὲ τρόπῳ γεγονός ἐστι τοῦτο ὃ δὴ δεύτερον ἐφήσα-

μεν, διαπερανώμεθα. ἦ γάρ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Εἰς δὴ τὰς εἰκόνας ἐπανίωμεν πάλιν, αἷς ἀναγκαῖον

ἀπεικάζειν ἀεὶ τοὺς βασιλικοὺς ἄρχοντας.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποίας;

     {ΞΕ.} Τὸν γενναῖον κυβερνήτην καὶ τὸν ἑτέρων πολλῶν

ἀντάξιον ἰατρόν. κατίδωμεν γὰρ δή τι σχῆμα ἐν τούτοις

αὐτοῖς πλασάμενοι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖόν τι;

298a     {ΞΕ.} Τοιόνδε· οἷον εἰ πάντες περὶ αὐτῶν διανοηθεῖμεν

ὅτι δεινότατα ὑπ’ αὐτῶν πάσχομεν. ὃν μὲν γὰρ ἂν ἐθελή-

σωσιν ἡμῶν τούτων ἑκάτεροι σῴζειν, ὁμοίως δὴ σῴζουσιν, ὃν

δ’ ἂν λωβᾶσθαι βουληθῶσιν, λωβῶνται τέμνοντες καὶ κάοντες

(5)καὶ προστάττοντες ἀναλώματα φέρειν παρ’ ἑαυτοὺς οἷον

φόρους, ὧν σμικρὰ μὲν εἰς τὸν κάμνοντα καὶ οὐδὲν ἀναλί-

σκουσιν, τοῖς δ’ ἄλλοις αὐτοί τε καὶ οἱ οἰκέται χρῶνται· καὶ

298bδὴ καὶ τελευτῶντες ἢ παρὰ συγγενῶν ἢ παρά τινων ἐχθρῶν

τοῦ κάμνοντος χρήματα μισθὸν λαμβάνοντες ἀποκτεινύασιν.

οἵ τ’ αὖ κυβερνῆται μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἐργάζονται, κατα-

λείποντές τε ἔκ τινος ἐπιβουλῆς ἐν ταῖς ἀναγωγαῖς ἐρήμους,

(5)καὶ σφάλματα ποιοῦντες ἐν τοῖς πελάγεσιν ἐκβάλλουσιν εἰς

τὴν θάλατταν, καὶ ἕτερα κακουργοῦσιν. εἰ δὴ ταῦτα δια-

νοηθέντες βουλευσαίμεθα περὶ αὐτῶν βουλήν τινα, τούτων

298cτῶν τεχνῶν μηκέτι ἐπιτρέπειν ἄρχειν αὐτοκράτορι μηδετέρᾳ

μήτ’ οὖν δούλων μήτ’ ἐλευθέρων, συλλέξαι δ’ ἐκκλησίαν

ἡμῶν αὐτῶν, ἢ σύμπαντα τὸν δῆμον ἢ τοὺς πλουσίους μόνον,

ἐξεῖναι δὲ καὶ ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν περί τε

(5)πλοῦ καὶ περὶ νόσων γνώμην ξυμβαλέσθαι καθ’ ὅτι χρὴ

τοῖς φαρμάκοις ἡμᾶς καὶ τοῖς ἰατρικοῖς ὀργάνοις πρὸς τοὺς

κάμνοντας χρῆσθαι, καὶ δὴ καὶ τοῖς πλοίοις τε αὐτοῖς καὶ

298dτοῖς ναυτικοῖς ὀργάνοις εἰς τὴν τῶν πλοίων χρείαν καὶ περὶ

τοὺς κινδύνους τούς τε πρὸς αὐτὸν τὸν πλοῦν ἀνέμων καὶ

θαλάττης πέρι καὶ πρὸς τὰς τοῖς λῃσταῖς ἐντεύξεις, καὶ ἐὰν

ναυμαχεῖν ἄρα δέῃ που μακροῖς πλοίοις πρὸς ἕτερα τοιαῦτα·

(5)τὰ δὲ τῷ πλήθει δόξαντα περὶ τούτων, εἴτε τινῶν ἰατρῶν καὶ

κυβερνητῶν εἴτ’ ἄλλων ἰδιωτῶν συμβουλευόντων, γράψαντας

298eἐν κύρβεσί τισι καὶ στήλαις, τὰ δὲ καὶ ἄγραφα πάτρια θεμένους

ἔθη, κατὰ ταῦτα ἤδη πάντα τὸν ἔπειτα χρόνον ναυτίλλεσθαι

καὶ τὰς τῶν καμνόντων θεραπείας ποιεῖσθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κομιδῇ γε εἴρηκας ἄτοπα.

(5)     {ΞΕ.} Κατ’ ἐνιαυτὸν δέ γε ἄρχοντας καθίστασθαι τοῦ

πλήθους, εἴτε ἐκ τῶν πλουσίων εἴτε ἐκ τοῦ δήμου παντός,

ὃς ἂν κληρούμενος λαγχάνῃ· τοὺς δὲ καταστάντας ἄρχοντας

ἄρχειν κατὰ τὰ γράμματα κυβερνῶντας τὰς ναῦς καὶ τοὺς

κάμνοντας ἰωμένους.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ταῦτ’ ἔτι χαλεπώτερα.

     {ΞΕ.} Θεῶ δὴ καὶ τὸ μετὰ ταῦτα ἑπόμενον. ἐπειδὰν γὰρ

δὴ τῶν ἀρχόντων ἑκάστοις ὁ ἐνιαυτὸς ἐξέλθῃ, δεήσει δικα-

στήρια καθίσαντας ἀνδρῶν, ἢ τῶν πλουσίων ἐκ προκρίσεως ἢ

299aσύμπαντος αὖ τοῦ δήμου τοὺς λαχόντας, εἰς τούτους εἰσάγειν

τοὺς ἄρξαντας καὶ εὐθύνειν, κατηγορεῖν δὲ τὸν βουλόμενον

ὡς οὐ κατὰ τὰ γράμματα τὸν ἐνιαυτὸν ἐκυβέρνησε τὰς ναῦς

οὐδὲ κατὰ τὰ παλαιὰ τῶν προγόνων ἔθη· ταὐτὰ δὲ ταῦτα

(5)καὶ περὶ τῶν τοὺς κάμνοντας ἰωμένων· ὧν δ’ ἂν καταψηφισθῇ

τιμᾶν ὅτι χρὴ παθεῖν αὐτῶν τινας ἢ ἀποτίνειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκοῦν ὅ γ’ ἐθέλων καὶ ἑκὼν ἐν τοῖς τοιούτοις

299bἄρχειν δικαιότατ’ ἂν ὁτιοῦν πάσχοι καὶ ἀποτίνοι.

     {ΞΕ.} Καὶ τοίνυν ἔτι δεήσει θέσθαι νόμον ἐπὶ πᾶσι τού-

τοις, ἄν τις κυβερνητικὴν καὶ τὸ ναυτικὸν ἢ τὸ ὑγιεινὸν καὶ

ἰατρικῆς ἀλήθειαν περὶ πνεύματά τε καὶ θερμὰ καὶ ψυχρὰ

(5)ζητῶν φαίνηται παρὰ τὰ γράμματα καὶ σοφιζόμενος ὁτιοῦν

περὶ τὰ τοιαῦτα, πρῶτον μὲν μήτε ἰατρικὸν αὐτὸν μήτε

κυβερνητικὸν ὀνομάζειν ἀλλὰ μετεωρολόγον, ἀδολέσχην τινὰ

σοφιστήν, εἶθ’ ὡς διαφθείροντα ἄλλους νεωτέρους καὶ ἀνα-

299cπείθοντα ἐπιτίθεσθαι κυβερνητικῇ καὶ ἰατρικῇ μὴ κατὰ νόμους,

ἀλλ’ αὐτοκράτορας ἄρχειν τῶν πλοίων καὶ τῶν νοσούντων,

γραψάμενον εἰσάγειν τὸν βουλόμενον οἷς ἔξεστιν εἰς δή τι

δικαστήριον· ἂν δὲ παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ γεγραμμένα

(5)δόξῃ πείθειν εἴτε νέους εἴτε πρεσβύτας, κολάζειν τοῖς ἐσχά-

τοις. οὐδὲν γὰρ δεῖν τῶν νόμων εἶναι σοφώτερον· οὐδένα

γὰρ ἀγνοεῖν τό τε ἰατρικὸν καὶ τὸ ὑγιεινὸν οὐδὲ τὸ κυβερνη-

τικὸν καὶ ναυτικόν· ἐξεῖναι γὰρ τῷ βουλομένῳ μανθάνειν

299dγεγραμμένα καὶ πάτρια ἔθη κείμενα. ταῦτα δὴ περί τε ταύ-

τας τὰς ἐπιστήμας εἰ γίγνοιτο οὕτως ὡς λέγομεν, ὦ Σώκρατες,

καὶ στρατηγικῆς καὶ συμπάσης ἡστινοσοῦν θηρευτικῆς καὶ

γραφικῆς ἢ συμπάσης μέρος ὁτιοῦν μιμητικῆς καὶ τεκτονικῆς

(5)καὶ συνόλης ὁποιασοῦν σκευουργίας ἢ καὶ γεωργίας καὶ τῆς

περὶ τὰ φυτὰ συνόλης τέχνης, ἢ καί τινα ἱπποφορβίαν αὖ

κατὰ συγγράμματα θεασαίμεθα γιγνομένην ἢ σύμπασαν

ἀγελαιοκομικὴν ἢ μαντικὴν ἢ πᾶν ὅτι μέρος διακονικὴ

299eπεριείληφεν, ἢ πεττείαν ἢ σύμπασαν ἀριθμητικὴν ψιλὴν

εἴτε ἐπίπεδον εἴτ’ ἐν βάθεσιν εἴτ’ ἐν τάχεσιν οὖσάν που, _

περὶ ἅπαντα ταῦτα οὕτω πραττόμενα τί ποτ’ ἂν φανείη, κατὰ

συγγράμματα γιγνόμενα καὶ μὴ κατὰ τέχνην;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον ὅτι πᾶσαί τε αἱ τέχναι παντελῶς ἂν

ἀπόλοιντο ἡμῖν, καὶ οὐδ’ εἰς αὖθις γένοιντ’ ἄν ποτε διὰ τὸν

ἀποκωλύοντα τοῦτον ζητεῖν νόμον· ὥστε ὁ βίος, ὢν καὶ νῦν

χαλεπός, εἰς τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἀβίωτος γίγνοιτ’ ἂν τὸ

παράπαν.

300a     {ΞΕ.} Τί δὲ τόδε; εἰ κατὰ συγγράμματα μὲν ἀναγκάζοι-

μεν ἕκαστον γίγνεσθαι τῶν εἰρημένων καὶ τοῖς συγγράμμα-

σιν ἡμῶν ἐπιστατεῖν τὸν χειροτονηθέντα ἢ λαχόντα ἐκ τύχης,

οὗτος δὲ μηδὲν φροντίζων τῶν γραμμάτων ἢ κέρδους ἕνεκέν

(5)τινος ἢ χάριτος ἰδίας παρὰ ταῦτ’ ἐπιχειροῖ δρᾶν ἕτερα, μηδὲν

γιγνώσκων, ἆρα οὐ τοῦ κακοῦ τοῦ πρόσθεν μεῖζον ἂν ἔτι

τοῦτο γίγνοιτο κακόν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατά [γε].

300b     {ΞΕ.} Παρὰ γὰρ οἶμαι τοὺς νόμους τοὺς ἐκ πείρας πολλῆς

κειμένους καί τινων συμβούλων ἕκαστα χαριέντως συμβου-

λευσάντων καὶ πεισάντων θέσθαι τὸ πλῆθος, ὁ παρὰ ταῦτα

τολμῶν δρᾶν, ἁμαρτήματος ἁμάρτημα πολλαπλάσιον ἀπεργα-

(5)ζόμενος, ἀνατρέποι πᾶσαν ἂν πρᾶξιν ἔτι μειζόνως τῶν

συγγραμμάτων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὐ μέλλει;

300c     {ΞΕ.} Διὰ ταῦτα δὴ τοῖς περὶ ὁτουοῦν νόμους καὶ συγ-

γράμματα τιθεμένοις δεύτερος πλοῦς τὸ παρὰ ταῦτα μήτε

ἕνα μήτε πλῆθος μηδὲν μηδέποτε ἐᾶν δρᾶν μηδ’ ὁτιοῦν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

(5)     {ΞΕ.} Οὐκοῦν μιμήματα μὲν ἂν ἑκάστων ταῦτα εἴη τῆς

ἀληθείας, τὰ παρὰ τῶν εἰδότων εἰς δύναμιν εἶναι γεγραμ-

μένα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν τόν γε εἰδότα ἔφαμεν, τὸν ὄντως πολιτι-

(10)κόν, εἰ μεμνήμεθα, ποιήσειν τῇ τέχνῃ πολλὰ εἰς τὴν αὑτοῦ

πρᾶξιν τῶν γραμμάτων οὐδὲν φροντίζοντα, ὁπόταν ἄλλ’ αὐτῷ

300dβελτίω δόξῃ παρὰ τὰ γεγραμμένα ὑφ’ αὑτοῦ καὶ ἐπεσταλμένα

ἀποῦσίν τισιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔφαμεν γάρ.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἀνὴρ ὁστισοῦν εἷς ἢ πλῆθος ὁτιοῦν, οἷς ἂν

(5)νόμοι κείμενοι τυγχάνωσι, παρὰ ταῦτα ὅτι ἂν ἐπιχειρήσωσι

ποιεῖν ὡς βέλτιον ἕτερον ὄν, ταὐτὸν δρῶσι κατὰ δύναμιν

ὅπερ ὁ ἀληθινὸς ἐκεῖνος;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν εἰ μὲν ἀνεπιστήμονες ὄντες τὸ τοιοῦτον

(10)δρῷεν, μιμεῖσθαι μὲν ἂν ἐπιχειροῖεν τὸ ἀληθές, μιμοῖντ’ ἂν

300eμέντοι παγκάκως· εἰ δ’ ἔντεχνοι, τοῦτο οὐκ ἔστιν ἔτι μίμημα

ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ἀληθέστατον ἐκεῖνο;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάντως που.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ἔμπροσθέ γε ὡμολογημένον ἡμῖν κεῖται

(5)μηδὲν πλῆθος μηδ’ ἡντινοῦν δυνατὸν εἶναι λαβεῖν τέχνην.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κεῖται γὰρ οὖν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν εἰ μὲν ἔστι βασιλική τις τέχνη, τὸ τῶν

πλουσίων πλῆθος καὶ ὁ σύμπας δῆμος οὐκ ἄν ποτε λάβοι

τὴν πολιτικὴν ταύτην ἐπιστήμην.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ ἄν;

     {ΞΕ.} Δεῖ δὴ τὰς τοιαύτας γε ὡς ἔοικε πολιτείας, εἰ μέλ-

301aλουσι καλῶς τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην τὴν τοῦ ἑνὸς μετὰ τέχνης

ἄρχοντος πολιτείαν εἰς δύναμιν μιμήσεσθαι, μηδέποτε κει-

μένων αὐτοῖς τῶν νόμων μηδὲν ποιεῖν παρὰ τὰ γεγραμμένα

καὶ πάτρια ἔθη.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Κάλλιστ’ εἴρηκας.

     {ΞΕ.} Ὅταν ἄρα οἱ πλούσιοι ταύτην μιμῶνται, τότε

ἀριστοκρατίαν καλοῦμεν τὴν τοιαύτην πολιτείαν· ὁπόταν δὲ

τῶν νόμων μὴ φροντίζωσιν, ὀλιγαρχίαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύει.

(10)     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ὁπόταν αὖθις εἷς ἄρχῃ κατὰ νόμους, μιμού-

301bμενος τὸν ἐπιστήμονα, βασιλέα καλοῦμεν, οὐ διορίζοντες

ὀνόματι τὸν μετ’ ἐπιστήμης ἢ δόξης κατὰ νόμους μοναρ-

χοῦντα.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύομεν.

(5)     {ΞΕ.} Οὐκοῦν κἄν τις ἄρα ἐπιστήμων ὄντως ὢν εἷς ἄρχῃ,

πάντως τό γε ὄνομα ταὐτὸν βασιλεὺς καὶ οὐδὲν ἕτερον

προσρηθήσεται· δι’ ἃ δὴ τὰ πέντε ὀνόματα τῶν νῦν λε-

γομένων πολιτειῶν ἓν μόνον γέγονεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικε γοῦν.

(10)     {ΞΕ.} Τί δ’ ὅταν μήτε κατὰ νόμους μήτε κατὰ ἔθη πράττῃ

301cτις εἷς ἄρχων, προσποιῆται δὲ ὥσπερ ὁ ἐπιστήμων ὡς ἄρα

παρὰ τὰ γεγραμμένα τό γε βέλτιστον ποιητέον, ᾖ δέ τις

ἐπιθυμία καὶ ἄγνοια τούτου τοῦ μιμήματος ἡγουμένη, μῶν

οὐ τότε τὸν τοιοῦτον ἕκαστον τύραννον κλητέον;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Οὕτω δὴ τύραννός τε γέγονε, φαμέν, καὶ βασιλεὺς

καὶ ὀλιγαρχία καὶ ἀριστοκρατία καὶ δημοκρατία, δυσχερανάν-

των τῶν ἀνθρώπων τὸν ἕνα ἐκεῖνον μόναρχον, καὶ ἀπιστη-

σάντων μηδένα τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄξιον ἂν γενέσθαι ποτέ,

301dὥστε ἐθέλειν καὶ δυνατὸν εἶναι μετ’ ἀρετῆς καὶ ἐπιστήμης

ἄρχοντα τὰ δίκαια καὶ ὅσια διανέμειν ὀρθῶς πᾶσιν, λωβᾶ-

σθαι δὲ καὶ ἀποκτεινύναι καὶ κακοῦν ὃν ἂν βουληθῇ ἑκάστοτε

ἡμῶν· ἐπεὶ γενόμενόν γ’ ἂν οἷον λέγομεν ἀγαπᾶσθαί τε ἂν

(5)καὶ οἰκεῖν διακυβερνῶντα εὐδαιμόνως ὀρθὴν ἀκριβῶς μόνον

πολιτείαν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Νῦν δέ γε ὁπότε οὐκ ἔστι γιγνόμενος, ὡς δή

301eφαμεν, ἐν ταῖς πόλεσι βασιλεὺς οἷος ἐν σμήνεσιν ἐμφύεται,

τό τε σῶμα εὐθὺς καὶ τὴν ψυχὴν διαφέρων εἷς, δεῖ δὴ

συνελθόντας συγγράμματα γράφειν, ὡς ἔοικεν, μεταθέοντας

τὰ τῆς ἀληθεστάτης πολιτείας ἴχνη.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύει.

     {ΞΕ.} Θαυμάζομεν δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐν ταῖς τοιαύταις

πολιτείαις ὅσα συμβαίνει γίγνεσθαι κακὰ καὶ ὅσα συμβή-

σεται, τοιαύτης τῆς κρηπῖδος ὑποκειμένης αὐταῖς, τῆς κατὰ

γράμματα καὶ ἔθη μὴ μετὰ ἐπιστήμης πραττούσης τὰς

302aπράξεις, [ᾗ] ἑτέρα προσχρωμένη παντὶ κατάδηλος ὡς πάντ’

ἂν διολέσειε τὰ ταύτῃ γιγνόμενα; ἢ ἐκεῖνο ἡμῖν θαυμαστέον

μᾶλλον, ὡς ἰσχυρόν τι πόλις ἐστὶ φύσει; πάσχουσαι γὰρ

δὴ τοιαῦτα αἱ πόλεις νῦν χρόνον ἀπέραντον, ὅμως ἔνιαί

(5)τινες αὐτῶν μόνιμοί τέ εἰσι καὶ οὐκ ἀνατρέπονται· πολλαὶ

μὴν ἐνίοτε καὶ καθάπερ πλοῖα καταδυόμεναι διόλλυνται καὶ

διολώλασι καὶ ἔτι διολοῦνται διὰ τὴν τῶν κυβερνητῶν καὶ

ναυτῶν μοχθηρίαν τῶν περὶ τὰ μέγιστα μεγίστην ἄγνοιαν

302bεἰληφότων, οἳ περὶ τὰ πολιτικὰ κατ’ οὐδὲν γιγνώσκοντες

ἡγοῦνται κατὰ πάντα σαφέστατα πασῶν ἐπιστημῶν ταύτην

εἰληφέναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα.

(5)     {ΞΕ.} Τίς οὖν δὴ τῶν οὐκ ὀρθῶν πολιτειῶν τούτων ἥκιστα

χαλεπὴ συζῆν, πασῶν χαλεπῶν οὐσῶν, καὶ τίς βαρυτάτη;

δεῖ τι κατιδεῖν ἡμᾶς, καίπερ πρός γε τὸ νῦν προτεθὲν ἡμῖν

πάρεργον λεγόμενον; οὐ μὴν ἀλλ’ εἴς γε τὸ ὅλον ἴσως

ἅπανθ’ ἕνεκα τοῦ τοιούτου πάντες δρῶμεν χάριν.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Δεῖ· πῶς δ’ οὔ;

302c     {ΞΕ.} Τὴν αὐτὴν τοίνυν φάθι τριῶν οὐσῶν χαλεπὴν δια-

φερόντως γίγνεσθαι καὶ ῥᾴστην.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς φῄς;

     {ΞΕ.} Οὐκ ἄλλως, πλὴν μοναρχίαν φημὶ καὶ ὀλίγων ἀρχὴν

(5)καὶ πολλῶν, εἶναι τρεῖς ταύτας ἡμῖν λεγομένας τοῦ νῦν

ἐπικεχυμένου λόγου κατ’ ἀρχάς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἦσαν γὰρ οὖν.

     {ΞΕ.} Ταύτας τοίνυν δίχα τέμνοντες μίαν ἑκάστην ἓξ

ποιῶμεν, τὴν ὀρθὴν χωρὶς ἀποκρίναντες τούτων ἑβδό-

(10)μην.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

302d     {ΞΕ.} Ἐκ μὲν τῆς μοναρχίας βασιλικὴν καὶ τυραννικήν,

ἐκ δ’ αὖ τῶν μὴ πολλῶν τήν τε εὐώνυμον ἔφαμεν [εἶναι]

ἀριστοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν· ἐκ δ’ αὖ τῶν πολλῶν τότε

μὲν ἁπλῆν ἐπονομάζοντες ἐτίθεμεν δημοκρατίαν, νῦν δ’ αὖ

(5)καὶ ταύτην ἡμῖν θετέον ἐστὶ διπλῆν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δή; καὶ τίνι διαιροῦντες ταύτην;

     {ΞΕ.} Οὐδὲν διαφέροντι τῶν ἄλλων, οὐδ’ εἰ τοὔνομα ἤδη

302eδιπλοῦν ἐστι ταύτης· ἀλλὰ τό γε κατὰ νόμους ἄρχειν καὶ

παρανόμως ἔστι καὶ ταύτῃ καὶ ταῖς ἄλλαις.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστι γὰρ οὖν.

     {ΞΕ.} Τότε μὲν τοίνυν τὴν ὀρθὴν ζητοῦσι τοῦτο τὸ τμῆμα

(5)οὐκ ἦν χρήσιμον, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν ἀπεδείξαμεν· ἐπειδὴ

δὲ ἐξείλομεν ἐκείνην, τὰς δ’ ἄλλας ἔθεμεν ἀναγκαίας, ἐν

ταύταις δὴ τὸ παράνομον καὶ ἔννομον ἑκάστην διχοτομεῖ

τούτων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικεν τούτου νῦν ῥηθέντος τοῦ λόγου.

(10)     {ΞΕ.} Μοναρχία τοίνυν ζευχθεῖσα μὲν ἐν γράμμασιν ἀγα-

θοῖς, οὓς νόμους λέγομεν, ἀρίστη πασῶν τῶν ἕξ· ἄνομος δὲ

χαλεπὴ καὶ βαρυτάτη συνοικῆσαι.

303a     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύει.

     {ΞΕ.} Τὴν δέ γε τῶν μὴ πολλῶν, ὥσπερ ἑνὸς καὶ πλήθους

τὸ ὀλίγον μέσον, οὕτως ἡγησώμεθα μέσην ἐπ’ ἀμφότερα·

τὴν δ’ αὖ τοῦ πλήθους κατὰ πάντα ἀσθενῆ καὶ μηδὲν μήτε

(5)ἀγαθὸν μήτε κακὸν μέγα δυναμένην ὡς πρὸς τὰς ἄλλας διὰ

τὸ τὰς ἀρχὰς ἐν ταύτῃ διανενεμῆσθαι κατὰ σμικρὰ εἰς πολ-

λούς. διὸ γέγονε πασῶν μὲν νομίμων τῶν πολιτειῶν οὐσῶν

τούτων χειρίστη, παρανόμων δὲ οὐσῶν συμπασῶν βελτίστη·

303bκαὶ ἀκολάστων μὲν πασῶν οὐσῶν ἐν δημοκρατίᾳ νικᾷ ζῆν,

κοσμίων δ’ οὐσῶν ἥκιστα ἐν ταύτῃ βιωτέον, ἐν τῇ πρώτῃ

δὲ πολὺ πρῶτόν τε καὶ ἄριστον, πλὴν τῆς ἑβδόμης· πασῶν

γὰρ ἐκείνην γε ἐκκριτέον, οἷον θεὸν ἐξ ἀνθρώπων, ἐκ τῶν

(5)ἄλλων πολιτειῶν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται ταῦθ’ οὕτω συμβαίνειν τε καὶ γί-

γνεσθαι, καὶ ποιητέον ᾗπερ λέγεις.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν δὴ καὶ τοὺς κοινωνοὺς τούτων τῶν πολιτειῶν

303cπασῶν πλὴν τῆς ἐπιστήμονος ἀφαιρετέον ὡς οὐκ ὄντας

πολιτικοὺς ἀλλὰ στασιαστικούς, καὶ εἰδώλων μεγίστων προ-

στάτας ὄντας καὶ αὐτοὺς εἶναι τοιούτους, μεγίστους δὲ ὄντας

μιμητὰς καὶ γόητας μεγίστους γίγνεσθαι τῶν σοφιστῶν

(5)σοφιστάς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύει τοῦτο εἰς τοὺς πολιτικοὺς λεγο-

μένους περιεστράφθαι τὸ ῥῆμα ὀρθότατα.

     {ΞΕ.} Εἶεν· τοῦτο μὲν ἀτεχνῶς ἡμῖν ὥσπερ δρᾶμα, καθά-

περ ἐρρήθη νυνδὴ Κενταυρικὸν ὁρᾶσθαι καὶ Σατυρικόν τινα

303dθίασον, ὃν δὴ χωριστέον ἀπὸ πολιτικῆς εἴη τέχνης· νῦν δ’

οὕτω πάνυ μόγις ἐχωρίσθη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φαίνεται.

     {ΞΕ.} Τούτου δέ γ’ ἕτερον ἔτι χαλεπώτερον λείπεται τῷ

(5)συγγενές τε ὁμοῦ τ’ εἶναι μᾶλλον τῷ βασιλικῷ γένει καὶ

δυσκαταμαθητότερον· καί μοι φαινόμεθα τοῖς τὸν χρυσὸν

καθαίρουσι πάθος ὅμοιον πεπονθέναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Γῆν που καὶ λίθους καὶ πόλλ’ ἄττα ἕτερα ἀποκρί-

(10)νουσι καὶ ἐκεῖνοι πρῶτον οἱ δημιουργοί· μετὰ δὲ ταῦτα

303eλείπεται συμμεμειγμένα τὰ συγγενῆ τοῦ χρυσοῦ τίμια καὶ

πυρὶ μόνον ἀφαιρετά, χαλκὸς καὶ ἄργυρος, ἔστι δ’ ὅτε καὶ

ἀδάμας, [ἃ] μετὰ βασάνων ταῖς ἑψήσεσι μόγις ἀφαιρεθέντα

τὸν λεγόμενον ἀκήρατον χρυσὸν εἴασεν ἡμᾶς ἰδεῖν αὐτὸν

(5)μόνον ἐφ’ ἑαυτοῦ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγεται γὰρ οὖν δὴ ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι.

     {ΞΕ.} Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον ἔοικε καὶ νῦν ἡμῖν

τὰ μὲν ἕτερα καὶ ὁπόσα ἀλλότρια καὶ τὰ μὴ φίλα πολιτικῆς

ἐπιστήμης ἀποκεχωρίσθαι, λείπεσθαι δὲ τὰ τίμια καὶ συγ-

(10)γενῆ. τούτων δ’ ἐστί που στρατηγία καὶ δικαστικὴ καὶ ὅση

304aβασιλικῇ κοινωνοῦσα ῥητορεία πείθουσα τὸ δίκαιον συνδια-

κυβερνᾷ τὰς ἐν ταῖς πόλεσι πράξεις· ἃ δὴ τίνι τρόπῳ ῥᾷστά

τις ἀπομερίζων δείξει γυμνὸν καὶ μόνον ἐκεῖνον καθ’ αὑτὸν

τὸν ζητούμενον ὑφ’ ἡμῶν;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον ὅτι τοῦτό πῃ δρᾶν πειρατέον.

     {ΞΕ.} Πείρας μὲν τοίνυν ἕνεκα φανερὸς ἔσται· διὰ δὲ

μουσικῆς αὐτὸν ἐγχειρητέον δηλῶσαι. καί μοι λέγε.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

304b     {ΞΕ.} Μουσικῆς ἔστι πού τις ἡμῖν μάθησις, καὶ ὅλως τῶν

περὶ χειροτεχνίας ἐπιστημῶν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστιν.

     {ΞΕ.} Τί δέ; τὸ δ’ αὖ τούτων ἡντινοῦν εἴτε δεῖ μανθάνειν

(5)ἡμᾶς εἴτε μή, πότερα φήσομεν ἐπιστήμην αὖ καὶ ταύτην

εἶναί τινα περὶ αὐτὰ ταῦτα, ἢ πῶς;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὕτως, εἶναι φήσομεν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἑτέραν ὁμολογήσομεν ἐκείνων εἶναι ταύτην;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

(10)     {ΞΕ.} Πότερα δὲ αὐτῶν οὐδεμίαν ἄρχειν δεῖν ἄλλην ἄλλης,

304cἢ ἐκείνας ταύτης, ἢ ταύτην δεῖν ἐπιτροπεύουσαν ἄρχειν

συμπασῶν τῶν ἄλλων;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ταύτην ἐκείνων.

     {ΞΕ.} [Τὴν] εἰ δεῖ μανθάνειν ἢ μὴ τῆς μανθανομένης καὶ

(5)διδασκούσης ἄρα σύ γε ἀποφαίνῃ δεῖν ἡμῖν ἄρχειν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Σφόδρα γε.

     {ΞΕ.} Καὶ τὴν εἰ δεῖ πείθειν ἄρα ἢ μὴ τῆς δυναμένης

πείθειν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

(10)     {ΞΕ.} Εἶεν· τίνι τὸ πειστικὸν οὖν ἀποδώσομεν ἐπι-

304dστήμῃ πλήθους τε καὶ ὄχλου διὰ μυθολογίας ἀλλὰ μὴ διὰ

διδαχῆς;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φανερὸν οἶμαι καὶ τοῦτο ῥητορικῇ δοτέον ὄν.

     {ΞΕ.} Τὸ δ’ εἴτε διὰ πειθοῦς εἴτε καὶ διά τινος βίας δεῖ

(5)πράττειν πρός τινας ὁτιοῦν ἢ καὶ τὸ παράπαν [ἡσυχίαν]

ἔχειν, τοῦτ’ αὖ ποίᾳ προσθήσομεν ἐπιστήμῃ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τῇ τῆς πειστικῆς ἀρχούσῃ καὶ λεκτικῆς.

     {ΞΕ.} Εἴη δ’ ἂν οὐκ ἄλλη τις, ὡς οἶμαι, πλὴν ἡ τοῦ

πολιτικοῦ δύναμις.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Κάλλιστ’ εἴρηκας.

     {ΞΕ.} Καὶ τοῦτο μὲν ἔοικε ταχὺ κεχωρίσθαι πολιτικῆς τὸ

304eῥητορικόν, ὡς ἕτερον εἶδος ὄν, ὑπηρετοῦν μὴν ταύτῃ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τί δὲ περὶ τῆς τοιᾶσδ’ αὖ δυνάμεως διανοητέον;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποίας;

(5)     {ΞΕ.} Τῆς ὡς πολεμητέον ἑκάστοις οἷς ἂν προελώμεθα

πολεμεῖν, εἴτε αὐτὴν ἄτεχνον εἴτε ἔντεχνον ἐροῦμεν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ πῶς ἂν ἄτεχνον διανοηθεῖμεν, ἥν γε ἡ

στρατηγικὴ καὶ πᾶσα ἡ πολεμικὴ πρᾶξις πράττει;

     {ΞΕ.} Τὴν δὲ εἴτε πολεμητέον εἴτε διὰ φιλίας ἀπαλλακτέον

(10)οἵαν τε καὶ ἐπιστήμονα διαβουλεύσασθαι, ταύτης ἑτέραν

ὑπολάβωμεν ἢ τὴν αὐτὴν ταύτῃ;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τοῖς πρόσθεν ἀναγκαῖον ἑπομένοισιν ἑτέραν.

305a     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ἄρχουσαν ταύτης αὐτὴν ἀποφανούμεθα,

εἴπερ τοῖς ἔμπροσθέν γε ὑποληψόμεθα ὁμοίως;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Φημί.

     {ΞΕ.} Τίν’ οὖν ποτε καὶ ἐπιχειρήσομεν οὕτω δεινῆς καὶ

(5)μεγάλης τέχνης συμπάσης τῆς πολεμικῆς δεσπότιν ἀποφαί-

νεσθαι πλήν γε δὴ τὴν ὄντως οὖσαν βασιλικήν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδεμίαν ἄλλην.

     {ΞΕ.} Οὐκ ἄρα πολιτικὴν θήσομεν, ὑπηρετικήν γε οὖσαν,

τὴν τῶν στρατηγῶν ἐπιστήμην.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκ εἰκός.

305b     {ΞΕ.} Ἴθι δή, καὶ τὴν τῶν δικαστῶν τῶν ὀρθῶς δικαζόντων

θεασώμεθα δύναμιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν ἐπὶ πλέον τι δύναται τοῦ περὶ τὰ συμ-

(5)βόλαια πάνθ’ ὁπόσα κεῖται νόμιμα παρὰ νομοθέτου βασιλέως

παραλαβοῦσα, κρίνειν εἰς ἐκεῖνα σκοποῦσα τά τε δίκαια

ταχθέντ’ εἶναι καὶ ἄδικα, τὴν αὑτῆς ἰδίαν ἀρετὴν παρεχομένη

τοῦ μήθ’ ὑπό τινων δώρων μήθ’ ὑπὸ φόβων μήτε οἴκτων μήθ’

305cὑπό τινος ἄλλης ἔχθρας μηδὲ φιλίας ἡττηθεῖσα παρὰ τὴν

τοῦ νομοθέτου τάξιν ἐθέλειν ἂν τἀλλήλων ἐγκλήματα

διαιρεῖν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὔκ, ἀλλὰ σχεδὸν ὅσον εἴρηκας ταύτης ἐστὶ

(5)τῆς δυνάμεως ἔργον.

     {ΞΕ.} Καὶ τὴν τῶν δικαστῶν ἄρα ῥώμην ἀνευρίσκομεν οὐ

βασιλικὴν οὖσαν ἀλλὰ νόμων φύλακα καὶ ὑπηρέτιν ἐκείνης.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔοικέν γε.

     {ΞΕ.} Τόδε δὴ κατανοητέον ἰδόντι συναπάσας τὰς ἐπιστή-

(10)μας αἳ εἴρηνται, ὅτι πολιτική γε αὐτῶν οὐδεμία ἀνεφάνη.

305dτὴν γὰρ ὄντως οὖσαν βασιλικὴν οὐκ αὐτὴν δεῖ πράττειν ἀλλ’

ἄρχειν τῶν δυναμένων πράττειν, γιγνώσκουσαν τὴν ἀρχήν

τε καὶ ὁρμὴν τῶν μεγίστων ἐν ταῖς πόλεσιν ἐγκαιρίας τε

πέρι καὶ ἀκαιρίας, τὰς δ’ ἄλλας τὰ προσταχθέντα δρᾶν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθῶς.

     {ΞΕ.} Διὰ ταῦτα ἄρα ἃς μὲν ἄρτι διεληλύθαμεν, οὔτ’ ἀλλή-

λων οὔθ’ αὑτῶν ἄρχουσαι, περὶ δέ τινα ἰδίαν αὑτῆς οὖσα

ἑκάστη πρᾶξιν, κατὰ τὴν ἰδιότητα τῶν πράξεων τοὔνομα

δικαίως εἴληφεν ἴδιον.

305e     {ΝΕ. ΣΩ.} Εἴξασι γοῦν.

     {ΞΕ.} Τὴν δὲ πασῶν τε τούτων ἄρχουσαν καὶ τῶν νόμων

καὶ συμπάντων τῶν κατὰ πόλιν ἐπιμελουμένην καὶ πάντα

συνυφαίνουσαν ὀρθότατα, τοῦ κοινοῦ τῇ κλήσει περιλα-

(5)βόντες τὴν δύναμιν αὐτῆς, προσαγορεύοιμεν δικαιότατ’ ἄν,

ὡς ἔοικε, πολιτικήν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Παντάπασι μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν δὴ καὶ κατὰ τὸ τῆς ὑφαντικῆς παράδειγμα

βουλοίμεθ’ ἂν ἐπεξελθεῖν αὐτὴν νῦν, ὅτε καὶ πάντα τὰ γένη

(10)τὰ κατὰ πόλιν δῆλα ἡμῖν γέγονε;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ σφόδρα γε.

306a     {ΞΕ.} Τὴν δὴ βασιλικὴν συμπλοκήν, ὡς ἔοικε, λεκτέον

ποία τέ ἐστι καὶ τίνι τρόπῳ συμπλέκουσα ποῖον ἡμῖν

ὕφασμα ἀποδίδωσιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Δῆλον.

(5)     {ΞΕ.} Ἦ χαλεπὸν ἐνδείξασθαι πρᾶγμα ἀναγκαῖον ἄρα

γέγονεν, ὡς φαίνεται.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάντως γε μὴν ῥητέον.

     {ΞΕ.} Τὸ γὰρ ἀρετῆς μέρος ἀρετῆς εἴδει διάφορον εἶναί

τινα τρόπον τοῖς περὶ λόγους ἀμφισβητητικοῖς καὶ μάλ’

(10)εὐεπίθετον πρὸς τὰς τῶν πολλῶν δόξας.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐκ ἔμαθον.

     {ΞΕ.} Ἀλλ’ ὧδε πάλιν. ἀνδρείαν γὰρ οἶμαί σε ἡγεῖσθαι

306bμέρος ἓν ἀρετῆς ἡμῖν εἶναι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ γε.

     {ΞΕ.} Καὶ μὴν σωφροσύνην γε ἀνδρείας μὲν ἕτερον, ἓν δ’

οὖν καὶ τοῦτο μόριον ἧς κἀκεῖνο.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Τούτων δὴ πέρι θαυμαστόν τινα λόγον ἀποφαίνεσθαι

τολμητέον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον;

     {ΞΕ.} Ὡς ἐστὸν κατὰ δή τινα τρόπον εὖ μάλα πρὸς ἀλλή-

(10)λας ἔχθραν καὶ στάσιν ἐναντίαν ἔχοντε ἐν πολλοῖς τῶν

ὄντων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς λέγεις;

     {ΞΕ.} Οὐκ εἰωθότα λόγον οὐδαμῶς· πάντα γὰρ οὖν δὴ

306cἀλλήλοις τά γε τῆς ἀρετῆς μόρια λέγεταί που φίλια.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

     {ΞΕ.} Σκοπῶμεν δὴ προσσχόντες τὸν νοῦν εὖ μάλα πότε-

ρον οὕτως ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο, ἢ παντὸς μᾶλλον αὐτῶν ἔχει

(5)διαφορὰν τοῖς συγγενέσιν ἔς τι;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί, λέγοις ἂν πῇ σκεπτέον.

     {ΞΕ.} Ἐν τοῖς σύμπασι χρὴ ζητεῖν ὅσα καλὰ μὲν λέγομεν,

εἰς δύο δὲ αὐτὰ τίθεμεν ἐναντία ἀλλήλων εἴδη.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγ’ ἔτι σαφέστερον.

(10)     {ΞΕ.} Ὀξύτητα καὶ τάχος, εἴτε κατὰ σώματα εἴτ’ ἐν

306dψυχαῖς εἴτε κατὰ φωνῆς φοράν, εἴτε αὐτῶν τούτων εἴτε ἐν

εἰδώλοις ὄντων, ὁπόσα μουσικὴ μιμουμένη καὶ ἔτι γραφικὴ

μιμήματα παρέχεται, τούτων τινὸς ἐπαινέτης εἴτε αὐτὸς

πώποτε γέγονας εἴτε ἄλλου παρὼν ἐπαινοῦντος ᾔσθησαι;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

     {ΞΕ.} Ἦ καὶ μνήμην ἔχεις ὅντινα τρόπον αὐτὸ δρῶσιν ἐν

ἑκάστοις τούτων;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς.

     {ΞΕ.} Ἆρ’ οὖν δυνατὸς αὐτὸ ἂν γενοίμην, ὥσπερ καὶ

(10)διανοοῦμαι, διὰ λόγων ἐνδείξασθαί σοι;

306e     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δ’ οὔ;

     {ΞΕ.} Ῥᾴδιον ἔοικας ἡγεῖσθαι τὸ τοιοῦτον· σκοπώμεθα δ’

οὖν αὐτὸ ἐν τοῖς ὑπεναντίοις γένεσι. τῶν γὰρ δὴ πράξεων

ἐν πολλαῖς καὶ πολλάκις ἑκάστοτε τάχος καὶ σφοδρότητα

(5)καὶ ὀξύτητα διανοήσεώς τε καὶ σώματος, ἔτι δὲ καὶ φωνῆς,

ὅταν ἀγασθῶμεν, λέγομεν αὐτὸ ἐπαινοῦντες μιᾷ χρώμενοι

προσρήσει τῇ τῆς ἀνδρείας.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Ὀξὺ καὶ ἀνδρεῖον πρῶτόν πού φαμεν, καὶ ταχὺ καὶ

(10)ἀνδρικόν, καὶ σφοδρὸν ὡσαύτως· καὶ πάντως ἐπιφέροντες

τοὔνομα ὃ λέγω κοινὸν πάσαις ταῖς φύσεσι ταύταις ἐπαινοῦ-

μεν αὐτάς.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ναί.

307a     {ΞΕ.} Τί δέ; τὸ τῆς ἠρεμαίας αὖ γενέσεως εἶδος ἆρ’ οὐ

πολλάκις ἐπῃνέκαμεν ἐν πολλαῖς τῶν πράξεων;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ σφόδρα γε.

     {ΞΕ.} Μῶν οὖν οὐ τἀναντία λέγοντες ἢ περὶ ἐκείνων

(5)τοῦτο φθεγγόμεθα;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Ὡς ἡσυχαῖά πού φαμεν ἑκάστοτε καὶ σωφρονικά,

περί τε διάνοιαν πραττόμενα ἀγασθέντες καὶ κατὰ τὰς

πράξεις αὖ βραδέα καὶ μαλακά, καὶ ἔτι περὶ φωνὰς γιγνό-

(10)μενα λεῖα καὶ βαρέα, καὶ πᾶσαν ῥυθμικὴν κίνησιν καὶ ὅλην

307bμοῦσαν ἐν καιρῷ βραδυτῆτι προσχρωμένην, οὐ τὸ τῆς

ἀνδρείας ἀλλὰ τὸ τῆς κοσμιότητος ὄνομα ἐπιφέρομεν αὐτοῖς

σύμπασιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα.

(5)     {ΞΕ.} Καὶ μὴν ὁπόταν αὖ γε ἀμφότερα γίγνηται ταῦθ’

ἡμῖν ἄκαιρα, μεταβάλλοντες ἑκάτερα αὐτῶν ψέγομεν ἐπὶ

τἀναντία πάλιν ἀπονέμοντες τοῖς ὀνόμασιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Ὀξύτερα μὲν αὐτὰ γιγνόμενα τοῦ καιροῦ καὶ θάττω

(10)καὶ σκληρότερα φαινόμενα [καὶ] ὑβριστικὰ καὶ μανικὰ λέ-

307cγοντες, τὰ δὲ βαρύτερα καὶ βραδύτερα καὶ μαλακώτερα δειλὰ

καὶ βλακικά· καὶ σχεδὸν ὡς τὸ πολὺ ταῦτά τε καὶ τὴν

σώφρονα φύσιν καὶ τὴν ἀνδρείαν τὴν τῶν ἐναντίων, οἷον

πολεμίαν διαλαχούσας στάσιν ἰδέας, οὔτ’ ἀλλήλαις μειγνυ-

(5)μένας ἐφευρίσκομεν ἐν ταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα πράξεσιν, ἔτι τε

τοὺς ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτὰς ἴσχοντας διαφερομένους ἀλλήλοις

ὀψόμεθα ἐὰν μεταδιώκωμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῦ δὴ λέγεις;

     {ΞΕ.} Ἐν πᾶσί τε δὴ τούτοις οἷς νῦν εἴπομεν, ὡς εἰκός

307dτε ἐν ἑτέροις πολλοῖς. κατὰ γὰρ οἶμαι τὴν αὑτῶν ἑκατέροις

συγγένειαν τὰ μὲν ἐπαινοῦντες ὡς οἰκεῖα σφέτερα, τὰ δὲ

τῶν διαφόρων ψέγοντες ὡς ἀλλότρια, πολλὴν εἰς ἔχθραν

ἀλλήλοις καὶ πολλῶν πέρι καθίστανται.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύουσιν.

     {ΞΕ.} Παιδιὰ τοίνυν αὕτη γέ τις ἡ διαφορὰ τούτων ἐστὶ

τῶν εἰδῶν· περὶ δὲ τὰ μέγιστα νόσος συμβαίνει πασῶν

ἐχθίστη γίγνεσθαι ταῖς πόλεσιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Περὶ δὴ ποῖα φῄς;

307e     {ΞΕ.} Περὶ ὅλην, ὥς γε εἰκός, τὴν τοῦ ζῆν παρασκευήν.

οἱ μὲν γὰρ δὴ διαφερόντως ὄντες κόσμιοι τὸν ἥσυχον ἀεὶ

βίον ἕτοιμοι ζῆν, αὐτοὶ καθ’ αὑτοὺς μόνοι τὰ σφέτερα αὐτῶν

πράττοντες, οἴκοι τε αὖ πρὸς ἅπαντας οὕτως ὁμιλοῦντες, καὶ

(5)πρὸς τὰς ἔξωθεν πόλεις ὡσαύτως ἕτοιμοι πάντα ὄντες

τρόπον τινὰ ἄγειν εἰρήνην· καὶ διὰ τὸν ἔρωτα δὴ τοῦτον

ἀκαιρότερον ὄντα ἢ χρή, ὅταν ἃ βούλονται πράττωσιν,

ἔλαθον αὐτοί τε ἀπολέμως ἴσχοντες καὶ τοὺς νέους ὡσαύ-

τως διατιθέντες, ὄντες τε ἀεὶ τῶν ἐπιτιθεμένων, ἐξ ὧν

(10)οὐκ ἐν πολλοῖς ἔτεσιν αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ σύμπασα ἡ

308aπόλις ἀντ’ ἐλευθέρων πολλάκις ἔλαθον αὑτοὺς γενόμενοι

δοῦλοι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Χαλεπὸν εἶπες καὶ δεινὸν πάθος.

     {ΞΕ.} Τί δ’ οἱ πρὸς τὴν ἀνδρείαν μᾶλλον ῥέποντες; ἆρ’

(5)οὐκ ἐπὶ πόλεμον ἀεί τινα τὰς αὑτῶν συντείνοντες πόλεις

διὰ τὴν τοῦ τοιούτου βίου σφοδροτέραν τοῦ δέοντος ἐπιθυ-

μίαν εἰς ἔχθραν πολλοῖς καὶ δυνατοῖς καταστάντες ἢ πάμπαν

διώλεσαν ἢ δούλας αὖ καὶ ὑποχειρίους τοῖς ἐχθροῖς ὑπέθεσαν

τὰς αὑτῶν πατρίδας;

308b     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἔστι καὶ ταῦτα.

     {ΞΕ.} Πῶς οὖν μὴ φῶμεν ἐν τούτοις ἀμφότερα ταῦτα τὰ

γένη πολλὴν πρὸς ἄλληλα ἀεὶ καὶ τὴν μεγίστην ἴσχειν

ἔχθραν καὶ στάσιν;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδαμῶς ὡς οὐ φήσομεν.

     {ΞΕ.} Οὐκοῦν ὅπερ ἐπεσκοποῦμεν κατ’ ἀρχὰς ἀνηυρήκαμεν,

ὅτι μόρια ἀρετῆς οὐ σμικρὰ ἀλλήλοις διαφέρεσθον φύσει καὶ

δὴ καὶ τοὺς ἴσχοντας δρᾶτον τὸ αὐτὸ τοῦτο;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κινδυνεύετον.

(10)     {ΞΕ.} Τόδε τοίνυν αὖ λάβωμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ ποῖον;

308c     {ΞΕ.} Εἴ τίς που τῶν συνθετικῶν ἐπιστημῶν πρᾶγμα

ὁτιοῦν τῶν αὑτῆς ἔργων, κἂν εἰ τὸ φαυλότατον, ἑκοῦσα ἐκ

μοχθηρῶν καὶ χρηστῶν τινων συνίστησιν, ἢ πᾶσα ἐπιστήμη

πανταχοῦ τὰ μὲν μοχθηρὰ εἰς δύναμιν ἀποβάλλει, τὰ δὲ

(5)ἐπιτήδεια καὶ [τὰ] χρηστὰ ἔλαβεν, ἐκ τούτων δὲ καὶ ὁμοίων

καὶ ἀνομοίων ὄντων, πάντα εἰς ἓν αὐτὰ συνάγουσα, μίαν

τινὰ δύναμιν καὶ ἰδέαν δημιουργεῖ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί μήν;

308d     {ΞΕ.} Οὐδ’ ἄρα ἡ κατὰ φύσιν ἀληθῶς οὖσα ἡμῖν πολιτικὴ

μή ποτε ἐκ χρηστῶν καὶ κακῶν ἀνθρώπων ἑκοῦσα εἶναι

συστήσηται πόλιν τινά, ἀλλ’ εὔδηλον ὅτι παιδιᾷ πρῶτον

βασανιεῖ, μετὰ δὲ τὴν βάσανον αὖ τοῖς δυναμένοις παιδεύειν

(5)καὶ ὑπηρετεῖν πρὸς τοῦτ’ αὐτὸ παραδώσει, προστάττουσα

καὶ ἐπιστατοῦσα αὐτή, καθάπερ ὑφαντικὴ τοῖς τε ξαίνουσι

καὶ τοῖς τἆλλα προπαρασκευάζουσιν ὅσα πρὸς τὴν πλέξιν

αὐτῆς συμπαρακολουθοῦσα προστάττει καὶ ἐπιστατεῖ, τοι-

308eαῦτα ἑκάστοις ἐνδεικνῦσα τὰ ἔργα ἀποτελεῖν οἷα ἂν ἐπιτή-

δεια ἡγῆται πρὸς τὴν αὑτῆς εἶναι συμπλοκήν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΞΕ.} Ταὐτὸν δή μοι τοῦθ’ ἡ βασιλικὴ φαίνεται πᾶσι

(5)τοῖς κατὰ νόμον παιδευταῖς καὶ τροφεῦσιν, τὴν τῆς ἐπιστατι-

κῆς αὐτὴ δύναμιν ἔχουσα, οὐκ ἐπιτρέψειν ἀσκεῖν ὅτι μή τις

πρὸς τὴν αὑτῆς σύγκρασιν ἀπεργαζόμενος ἦθός τι πρέπον

ἀποτελεῖ, ταῦτα δὲ μόνα παρακελεύεσθαι παιδεύειν· καὶ

τοὺς μὲν μὴ δυναμένους κοινωνεῖν ἤθους ἀνδρείου καὶ σώ-

(10)φρονος ὅσα τε ἄλλα ἐστὶ τείνοντα πρὸς ἀρετήν, ἀλλ’ εἰς

309aἀθεότητα καὶ ὕβριν καὶ ἀδικίαν ὑπὸ κακῆς βίᾳ φύσεως

ἀπωθουμένους, θανάτοις τε ἐκβάλλει καὶ φυγαῖς καὶ ταῖς

μεγίσταις κολάζουσα ἀτιμίαις.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Λέγεται γοῦν πως οὕτως.

(5)     {ΞΕ.} Τοὺς δὲ ἐν ἀμαθίᾳ τε αὖ καὶ ταπεινότητι πολλῇ

κυλινδουμένους εἰς τὸ δουλικὸν ὑποζεύγνυσι γένος.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

     {ΞΕ.} Τοὺς λοιποὺς τοίνυν, ὅσων αἱ φύσεις ἐπὶ τὸ γεν-

309bναῖον ἱκαναὶ παιδείας τυγχάνουσαι καθίστασθαι καὶ δέξασθαι

μετὰ τέχνης σύμμειξιν πρὸς ἀλλήλας, τούτων τὰς μὲν ἐπὶ

τὴν ἀνδρείαν μᾶλλον συντεινούσας, οἷον στημονοφυὲς νομί-

σας’ αὐτῶν εἶναι τὸ στερεὸν ἦθος, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ κόσμιον

(5)πίονί τε καὶ μαλακῷ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα κροκώδει διανήματι

προσχρωμένας, ἐναντία δὲ τεινούσας ἀλλήλαις, πειρᾶται

τοιόνδε τινὰ τρόπον συνδεῖν καὶ συμπλέκειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ποῖον δή;

309c     {ΞΕ.} Πρῶτον μὲν κατὰ τὸ συγγενὲς τὸ ἀειγενὲς ὂν τῆς

ψυχῆς αὐτῶν μέρος θείῳ συναρμοσαμένη δεσμῷ, μετὰ δὲ τὸ

θεῖον τὸ ζῳογενὲς αὐτῶν αὖθις ἀνθρωπίνοις.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς τοῦτ’ εἶπες αὖ;

(5)     {ΞΕ.} Τὴν τῶν καλῶν καὶ δικαίων πέρι καὶ ἀγαθῶν καὶ

τῶν τούτοις ἐναντίων ὄντως οὖσαν ἀληθῆ δόξαν μετὰ βεβαι-

ώσεως, ὁπόταν ἐν [ταῖς] ψυχαῖς ἐγγίγνηται, θείαν φημὶ ἐν

δαιμονίῳ γίγνεσθαι γένει.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πρέπει γοῦν οὕτω.

309d     {ΞΕ.} Τὸν δὴ πολιτικὸν καὶ τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην ἆρ’

ἴσμεν ὅτι προσήκει μόνον δυνατὸν εἶναι τῇ τῆς βασιλικῆς

μούσῃ τοῦτο αὐτὸ ἐμποιεῖν τοῖς ὀρθῶς μεταλαβοῦσι παιδείας,

οὓς ἐλέγομεν νυνδή;

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Τὸ γοῦν εἰκός.

     {ΞΕ.} Ὃς δ’ ἂν δρᾶν γε, ὦ Σώκρατες, ἀδυνατῇ τὸ τοιοῦ-

τον, μηδέποτε τοῖς νῦν ζητουμένοις ὀνόμασιν αὐτὸν προς-

αγορεύωμεν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ὀρθότατα.

(10)     {ΞΕ.} Τί οὖν; ἀνδρεία ψυχὴ λαμβανομένη τῆς τοιαύτης

309eἀληθείας ἆρ’ οὐχ ἡμεροῦται καὶ τῶν δικαίων μάλιστα οὕτω

κοινωνεῖν ἂν ἐθελήσειεν, μὴ μεταλαβοῦσα δὲ ἀποκλινεῖ

μᾶλλον πρὸς θηριώδη τινὰ φύσιν;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δ’ οὔ;

(5)     {ΞΕ.} Τί δὲ τὸ τῆς κοσμίας φύσεως; ἆρ’ οὐ τούτων μὲν

μεταλαβὸν τῶν δοξῶν ὄντως σῶφρον καὶ φρόνιμον, ὥς γε ἐν

πολιτείᾳ, γίγνεται, μὴ κοινωνῆσαν δὲ ὧν λέγομεν ἐπονεί-

διστόν τινα εὐηθείας δικαιότατα λαμβάνει φήμην;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν.

(10)     {ΞΕ.} Οὐκοῦν συμπλοκὴν καὶ δεσμὸν τοῦτον τοῖς μὲν

κακοῖς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς πρὸς τοὺς κακοὺς

μηδέποτε μόνιμον φῶμεν γίγνεσθαι, μηδέ τινα ἐπιστήμην

αὐτῷ σπουδῇ πρὸς τοὺς τοιούτους ἂν χρῆσθαί ποτε;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γάρ;

310a     {ΞΕ.} Τοῖς δ’ εὐγενέσι γενομένοις τε ἐξ ἀρχῆς ἤθεσι

θρεφθεῖσί τε κατὰ φύσιν μόνοις διὰ νόμων ἐμφύεσθαι, καὶ

ἐπὶ τούτοις δὴ τοῦτ’ εἶναι τέχνῃ φάρμακον, καὶ καθάπερ

εἴπομεν τοῦτον θειότερον εἶναι τὸν σύνδεσμον ἀρετῆς μερῶν

(5)φύσεως ἀνομοίων καὶ ἐπὶ τὰ ἐναντία φερομένων.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Ἀληθέστατα.

     {ΞΕ.} Τοὺς μὴν λοιπούς, ὄντας ἀνθρωπίνους δεσμούς,

ὑπάρχοντος τούτου τοῦ θείου σχεδὸν οὐδὲν χαλεπὸν οὔτε

ἐννοεῖν οὔτε ἐννοήσαντα ἀποτελεῖν.

310b     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς δή, καὶ τίνας;

     {ΞΕ.} Τοὺς τῶν ἐπιγαμιῶν καὶ παίδων κοινωνήσεων καὶ

τῶν περὶ τὰς ἰδίας ἐκδόσεις καὶ γάμους. οἱ γὰρ πολλοὶ τὰ

περὶ ταῦτα οὐκ ὀρθῶς συνδοῦνται πρὸς τὴν τῶν παίδων

(5)γέννησιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Τί δή;

     {ΞΕ.} Τὰ μὲν πλούτου καὶ δυνάμεων ἐν τοῖς τοιούτοις

διώγματα τί καί τις ἂν ὡς ἄξια λόγου σπουδάζοι μεμφόμενος;

     {ΝΕ. ΣΩ.} Οὐδέν.

(10)     {ΞΕ.} Μᾶλλον δέ γε δίκαιον τῶν περὶ τὰ γένη ποιουμένων

310cἐπιμέλειαν τούτων πέρι λέγειν, εἴ τι μὴ κατὰ τρόπον πράτ-

τουσιν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Εἰκὸς γὰρ οὖν.

     {ΞΕ.} Πράττουσι μὲν δὴ οὐδ’ ἐξ ἑνὸς ὀρθοῦ λόγου, τὴν ἐν

(5)τῷ παραχρῆμα διώκοντες ῥᾳστώνην καὶ τῷ τοὺς μὲν προς-

ομοίους αὐτοῖς ἀσπάζεσθαι, τοὺς δ’ ἀνομοίους μὴ στέργειν,

πλεῖστον τῇ δυσχερείᾳ μέρος ἀπονέμοντες.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Οἱ μέν που κόσμιοι τὸ σφέτερον αὐτῶν ἦθος ζη-

(10)τοῦσι, καὶ κατὰ δύναμιν γαμοῦσί τε παρὰ τούτων καὶ τὰς

310dἐκδιδομένας παρ’ αὑτῶν εἰς τούτους ἐκπέμπουσι πάλιν· ὡς

δ’ αὕτως τὸ περὶ τὴν ἀνδρείαν γένος δρᾷ, τὴν αὑτοῦ μετα-

διῶκον φύσιν, δέον ποιεῖν ἀμφότερα τὰ γένη τούτων τοὐναν-

τίον ἅπαν.

(5)     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς, καὶ διὰ τί;

     {ΞΕ.} Διότι πέφυκεν ἀνδρεία τε ἐν πολλαῖς γενέσεσιν

ἄμεικτος γεννωμένη σώφρονι φύσει κατὰ μὲν ἀρχὰς ἀκμάζειν

ῥώμῃ, τελευτῶσα δὲ ἐξανθεῖν παντάπασι μανίαις.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Εἰκός.

(10)     {ΞΕ.} Ἡ δὲ αἰδοῦς γε αὖ λίαν πλήρης ψυχὴ καὶ ἀ-

310eκέραστος τόλμης ἀνδρείας, ἐπὶ δὲ γενεὰς πολλὰς οὕτω γεννη-

θεῖσα, νωθεστέρα φύεσθαι τοῦ καιροῦ καὶ ἀποτελευτῶσα δὴ

παντάπασιν ἀναπηροῦσθαι.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Καὶ τοῦτ’ εἰκὸς οὕτω συμβαίνειν.

(5)     {ΞΕ.} Τούτους δὴ τοὺς δεσμοὺς ἔλεγον ὅτι χαλεπὸν

οὐδὲν συνδεῖν ὑπάρξαντος τοῦ περὶ τὰ καλὰ κἀγαθὰ μίαν

ἔχειν ἀμφότερα τὰ γένη δόξαν. τοῦτο γὰρ ἓν καὶ ὅλον

ἐστὶ βασιλικῆς συνυφάνσεως ἔργον, μηδέποτε ἐᾶν ἀφίστα-

σθαι σώφρονα ἀπὸ τῶν ἀνδρείων ἤθη, συγκερκίζοντα δὲ

(10)ὁμοδοξίαις καὶ τιμαῖς καὶ ἀτιμίαις καὶ δόξαις καὶ ὁμηρειῶν

ἐκδόσεσιν εἰς ἀλλήλους, λεῖον καὶ τὸ λεγόμενον εὐήτριον

311aὕφασμα συνάγοντα ἐξ αὐτῶν, τὰς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀρχὰς

ἀεὶ κοινῇ τούτοις ἐπιτρέπειν.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς;

     {ΞΕ.} Οὗ μὲν ἂν ἑνὸς ἄρχοντος χρεία συμβαίνῃ, τὸν

(5)ταῦτα ἀμφότερα ἔχοντα αἱρούμενον ἐπιστάτην· οὗ δ’ ἂν

πλειόνων, τούτων μέρος ἑκατέρων συμμειγνύντα. τὰ μὲν

γὰρ σωφρόνων ἀρχόντων ἤθη σφόδρα μὲν εὐλαβῆ καὶ δίκαια

καὶ σωτήρια, δριμύτητος δὲ καί τινος ἰταμότητος ὀξείας καὶ

πρακτικῆς ἐνδεῖται.

(10)     {ΝΕ. ΣΩ.} Δοκεῖ γοῦν δὴ καὶ τάδε.

311b     {ΞΕ.} Τὰ δ’ ἀνδρεῖά γε αὖ πρὸς μὲν τὸ δίκαιον καὶ εὐλα-

βὲς ἐκείνων ἐπιδεέστερα, τὸ δὲ ἐν ταῖς πράξεσι ἰταμὸν

διαφερόντως ἴσχει. πάντα δὲ καλῶς γίγνεσθαι τὰ περὶ τὰς

πόλεις ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ τούτοιν μὴ παραγενομένοιν ἀμφοῖν

(5)ἀδύνατον.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΞΕ.} Τοῦτο δὴ τέλος ὑφάσματος εὐθυπλοκίᾳ συμπλακὲν

γίγνεσθαι φῶμεν πολιτικῆς πράξεως τὸ τῶν ἀνδρείων καὶ

σωφρόνων ἀνθρώπων ἦθος, ὁπόταν ὁμονοίᾳ καὶ φιλίᾳ κοινὸν

311cσυναγαγοῦσα αὐτῶν τὸν βίον ἡ βασιλικὴ τέχνη, πάντων

μεγαλοπρεπέστατον ὑφασμάτων καὶ ἄριστον ἀποτελέσασα

[ὥστ’ εἶναι κοινόν] τούς τ’ ἄλλους ἐν ταῖς πόλεσι πάντας

δούλους καὶ ἐλευθέρους ἀμπίσχουσα, συνέχῃ τούτῳ τῷ πλέ-

(5)γματι, καὶ καθ’ ὅσον εὐδαίμονι προσήκει γίγνεσθαι πόλει

τούτου μηδαμῇ μηδὲν ἐλλείπουσα ἄρχῃ τε καὶ ἐπιστατῇ.

     {ΝΕ. ΣΩ.} Κάλλιστα αὖ τὸν βασιλικὸν ἀπετέλεσας ἄνδρα

ἡμῖν, ὦ ξένε, καὶ τὸν πολιτικόν.