Платоновское философское общество
Plato
О нас
Академии
Конференции
Летние школы
Научные проекты
Диссертации
Тексты платоников
Исследования по платонизму
Справочные издания
Партнеры

МОО «Платоновское философское общество»

ἘΡΑΣΤΑΙ

132a     Εἰς Διονυσίου τοῦ γραμματιστοῦ εἰσῆλθον, καὶ εἶδον

αὐτόθι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας εἶναι τὴν

ἰδέαν καὶ πατέρων εὐδοκίμων, καὶ τούτων ἐραστάς. ἐτυγ-

χανέτην οὖν δύο τῶν μειρακίων ἐρίζοντε, περὶ ὅτου δέ, οὐ

(5)σφόδρα κατήκουον. ἐφαινέσθην μέντοι ἢ περὶ Ἀναξαγόρου

132bἢ περὶ Οἰνοπίδου ἐρίζειν· κύκλους γοῦν γράφειν ἐφαινέσθην

καὶ ἐγκλίσεις τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν χεροῖν ἐπικλίνοντε καὶ

μάλ’ ἐσπουδακότε. κἀγώ_καθήμην γὰρ παρὰ τὸν ἐραστὴν

τοῦ ἑτέρου αὐτοῖν_κινήσας οὖν αὐτὸν τῷ ἀγκῶνι ἠρόμην

(5)ὅτι ποτὲ οὕτως ἐσπουδακότε τὼ μειρακίω εἴτην, καὶ εἶπον·

Ἦ που μέγα τι καὶ καλόν ἐστι περὶ ὃ τοσαύτην σπουδὴν

πεποιημένω ἐστόν;

     Ὁ δ’ εἶπε, Ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ καλόν; ἀδολεσχοῦσι

μὲν οὖν οὗτοί γε περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι

(10)φιλοσοφοῦντες.

132c     Καὶ ἐγὼ θαυμάσας αὐτοῦ τὴν ἀπόκρισιν εἶπον· Ὦ νεανία,

αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν; ἢ τί οὕτως χαλεπῶς

λέγεις;

     Καὶ ὁ ἕτερος_πλησίον γὰρ καθήμενος ἐτύγχανεν αὐτοῦ,

(5)ἀντεραστὴς ὤν_ἀκούσας ἐμοῦ τε ἐρομένου κἀκείνου ἀπο-

κρινομένου, Οὐ πρὸς σοῦ γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ποιεῖς τὸ

καὶ ἀνερέσθαι τοῦτον εἰ αἰσχρὸν ἡγεῖται φιλοσοφίαν εἶναι.

ἢ οὐκ οἶσθα τοῦτον ὅτι τραχηλιζόμενος καὶ ἐμπιμπλάμενος

καὶ καθεύδων πάντα τὸν βίον διατετέλεκεν; ὥστε σὺ τί

(10)αὐτὸν ᾤου ἀποκρινεῖσθαι ἀλλ’ ἢ ὅτι αἰσχρόν ἐστι φιλοσοφία;

132d     Ἦν δὲ οὗτος μὲν τοῖν ἐρασταῖν περὶ μουσικὴν δια-

τετριφώς, ὁ δ’ ἕτερος, ὃν ἐλοιδόρει, περὶ γυμναστικήν. καί

μοι ἔδοξε χρῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναι, τὸν ἐρωτώμενον,

ὅτι οὐδ’ αὐτὸς προσεποιεῖτο περὶ λόγων ἔμπειρος εἶναι ἀλλὰ

(5)περὶ ἔργων, τὸν δὲ σοφώτερον προσποιούμενον εἶναι διε-

ρωτῆσαι, ἵνα καὶ εἴ τι δυναίμην παρ’ αὐτοῦ ὠφεληθείην.

εἶπον οὖν ὅτι Εἰς κοινὸν μὲν τὸ ἐρώτημα ἠρόμην· εἰ δὲ σὺ

οἴει τοῦδε κάλλιον ἂν ἀποκρίνασθαι, σὲ ἐρωτῶ τὸ αὐτὸ ὅπερ

καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν καλὸν εἶναι ἢ οὔ.

133a     Σχεδὸν οὖν ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἐπακούσαντε τὼ μει-

ρακίω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυσαμένω τῆς ἔριδος ἡμῶν

ἀκροαταὶ ἐγενέσθην. καὶ ὅτι μὲν οἱ ἐρασταὶ ἔπαθον οὐκ

οἶδα, αὐτὸς δ’ οὖν ἐξεπλάγην· ἀεὶ γάρ ποτε ὑπὸ τῶν νέων

(5)τε καὶ καλῶν ἐκπλήττομαι. ἐδόκει μέντοι μοι καὶ ὁ ἕτερος

οὐχ ἧττον ἐμοῦ ἀγωνιᾶν· οὐ μὴν ἀλλ’ ἀπεκρίνατό γέ μοι

καὶ μάλα φιλοτίμως. Ὁπότε γάρ τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες,

133bτὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, οὐδ’ ἂν ἄνθρωπον

νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ’ ἄλλον τὸν οὕτω διακείμενον,

ἐνδεικνύμενος εἰς τὸν ἀντεραστήν, καὶ λέγων μεγάλῃ τῇ

φωνῇ, ἵν’ αὐτοῦ κατακούοι τὰ παιδικά.

(5)     Καὶ ἐγὼ εἶπον, Καλὸν ἄρα δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν;

     Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

     Τί οὖν, ἐγὼ ἔφην· ἦ δοκεῖ σοι οἷόν τ’ εἶναι εἰδέναι

πρᾶγμα ὁτιοῦν εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείη

τις τὴν ἀρχὴν ὅτι ἔστιν;

(10)     Οὐκ ἔφη.

133c     Οἶσθ’ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἔστιν τὸ φιλοσοφεῖν;

     Πάνυ γε, ἔφη.

     Τί οὖν ἔστιν; ἔφην ἐγώ.

     Τί δ’ ἄλλο γε ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος; Σόλων γάρ που

(5)εἶπε_

                    γηράσκω δ’ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος·

καὶ ἐμοὶ δοκεῖ οὕτως ἀεὶ χρῆναι ἕν γέ τι μανθάνειν τὸν

μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ νεώτερον ὄντα καὶ πρεσβύ-

τερον, ἵν’ ὡς πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάθῃ. καί μοι τὸ μὲν

(10)πρῶτον ἔδοξε τὶ εἰπεῖν, ἔπειτά πως ἐννοήσας ἠρόμην αὐτὸν

εἰ τὴν φιλοσοφίαν πολυμαθίαν ἡγοῖτο.

133d     Κἀκεῖνος, Πάνυ, ἔφη.

     Ἡγῇ δὲ δὴ καλὸν εἶναι μόνον τὴν φιλοσοφίαν ἢ καὶ

ἀγαθόν; ἦν δ’ ἐγώ.

     Καὶ ἀγαθόν, ἔφη, πάνυ.

(5)     Πότερον οὖν ἐν φιλοσοφίᾳ τι τοῦτο ἴδιον ἐνορᾷς, ἢ καὶ

ἐν τοῖς ἄλλοις οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἷον φιλογυμναστίαν

οὐ μόνον ἡγῇ καλὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν; ἢ οὔ;

     Ὁ δὲ καὶ μάλα εἰρωνικῶς εἶπε δύο· Πρὸς μὲν τόνδε

μοι εἰρήσθω ὅτι οὐδέτερα· πρὸς μέντοι σέ, ὦ Σώκρατες,

133eὁμολογῶ καὶ καλὸν εἶναι καὶ ἀγαθόν· ἡγοῦμαι γὰρ ὀρθῶς.

     Ἠρώτησα οὖν ἐγώ, Ἆρ’ οὖν καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις τὴν

πολυπονίαν φιλογυμναστίαν ἡγῇ εἶναι;

     Κἀκεῖνος ἔφη, Πάνυ γε, ὥσπερ γε καὶ ἐν τῷ φιλοσοφεῖν

(5)τὴν πολυμαθίαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι εἶναι.

     Κἀγὼ εἶπον, Ἡγῇ δὲ δὴ τοὺς φιλογυμναστοῦντας ἄλλου

του ἐπιθυμεῖν ἢ τούτου, ὅτι ποιήσει αὐτοὺς εὖ ἔχειν τὸ

σῶμα;

     Τούτου, ἔφη.

(10)     Ἦ οὖν οἱ πολλοὶ πόνοι τὸ σῶμα, ἦν δ’ ἐγώ, ποιοῦσιν

εὖ ἔχειν;

134a     Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, ἀπό γε ὀλίγων πόνων τὸ σῶμά τις εὖ

ἔχοι;

     Καί μοι ἔδοξεν ἤδη ἐνταῦθα κινητέος εἶναι ὁ φιλογυ-

μναστής, ἵνα μοι βοηθήσῃ διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῆς γυμναστικῆς·

(5)κἄπειτα ἠρόμην αὐτόν, Σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς ἡμῖν, ὦ λῷστε,

τούτου ταῦτα λέγοντος; ἢ καὶ σοὶ δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι εὖ

τὰ σώματα ἔχειν ἀπὸ τῶν πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν

μετρίων;

     Ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ᾤμην τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο

(10)κἂν ὗν γνῶναι ὅτι οἱ μέτριοι πόνοι εὖ ποιοῦσιν ἔχειν τὰ

134bσώματα, πόθεν δὴ οὐχὶ ἄνδρα γε ἄγρυπνόν τε καὶ ἄσιτον

καὶ ἀτριβῆ τὸν τράχηλον ἔχοντα καὶ λεπτὸν ὑπὸ μεριμνῶν;

καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος ἥσθη τὰ μειράκια καὶ ἐπεγέλασεν,

ὁ δ’ ἕτερος ἠρυθρίασε.

(5)     Καὶ ἐγὼ εἶπον, Τί οὖν; σὺ ἤδη συγχωρεῖς μήτε πολλοὺς

μήτε ὀλίγους πόνους εὖ ποιεῖν ἔχειν τὰ σώματα τοὺς ἀνθρώ-

πους, ἀλλὰ τοὺς μετρίους; ἢ διαμάχῃ δυοῖν ὄντοιν νῷν περὶ

τοῦ λόγου;

134c     Κἀκεῖνος, Πρὸς μὲν τοῦτον, ἔφη, κἂν πάνυ ἡδέως δια-

γωνισαίμην, καὶ εὖ οἶδ’ ὅτι ἱκανὸς ἂν γενοίμην βοηθῆσαι

τῇ ὑποθέσει ἣν ὑπεθέμην, καὶ εἰ ταύτης ἔτι φαυλοτέραν

ὑπεθέμην_οὐδὲν γάρ ἐστι_πρὸς μέντοι σὲ οὐδὲν δέομαι

(5)παρὰ δόξαν φιλονικεῖν, ἀλλ’ ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλὰ ἀλλὰ

τὰ μέτρια γυμνάσια τὴν εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖς ἀνθρώποις.

     Τί δὲ τὰ σιτία; τὰ μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην ἐγώ.

     Καὶ τὰ σιτία ὡμολόγει.

134d     Ἔτι δὲ κἀγὼ προσηνάγκαζον αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ τἆλλα

πάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα ὠφελιμώτατα εἶναι τὰ μέτρια ἀλλὰ

μὴ τὰ πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα· καί μοι ὡμολόγει τὰ μέτρια.

     Τί δ’, ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν; τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἢ

(5)τὰ ἄμετρα τῶν προσφερομένων;

     Τὰ μέτρια, ἔφη.

     Οὐκοῦν ἓν τῶν προσφερομένων ψυχῇ ἐστι καὶ τὰ μαθή-

ματα;

     Ὡμολόγει.

(10)     Καὶ τούτων ἄρα τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἀλλ’ οὐ τὰ πολλά;

     Συνέφη.

134e     Τίνα οὖν ἐρόμενοι ἂν δικαίως ἐροίμεθα ὁποῖοι μέτριοι

πόνοι καὶ σιτία πρὸς τὸ σῶμά ἐστιν;

     Ὡμολογοῦμεν μὲν τρεῖς ὄντες, ὅτι ἰατρὸν ἢ παιδοτρίβην.

     Τίνα δ’ ἂν περὶ σπερμάτων σπορᾶς ὁπόσον μέτριον;

(5)     Καὶ τούτου τὸν γεωργὸν ὡμολογοῦμεν.

     Τίνα δὲ περὶ μαθημάτων εἰς ψυχὴν φυτεύσεώς τε καὶ

σπορᾶς ἐρωτῶντες δικαίως ἂν ἐροίμεθα ὁπόσα καὶ ὁποῖα

μέτρια;

135a     Τοὐντεῦθεν ἤδη ἀπορίας μεστοὶ ἦμεν ἅπαντες· κἀγὼ

προσπαίζων αὐτοὺς ἠρόμην, Βούλεσθε, ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖς

ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, ἐρώμεθα ταυτὶ τὰ μειράκια; ἢ ἴσως

αἰσχυνόμεθα, ὥσπερ ἔφη τοὺς μνηστῆρας Ὅμηρος, μὴ

(5)ἀξιούντων εἶναί τινα ἄλλον ὅστις ἐντενεῖ τὸ τόξον;

     Ἐπειδὴ οὖν μοι ἐδόκουν ἀθυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, ἄλλῃ

ἐπειρώμην σκοπεῖν, καὶ εἶπον, Ποῖα δὲ μάλιστα ἄττα το-

πάζομεν εἶναι τῶν μαθημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα

μανθάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά;

135b     Ὑπολαβὼν οὖν ὁ σοφώτερος εἶπεν ὅτι Κάλλιστα ταῦτ’

εἴη τῶν μαθημάτων καὶ προσήκοντα ἀφ’ ὧν ἂν πλείστην

δόξαν ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν· πλείστην δ’ ἂν ἔχοι δόξαν,

εἰ δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειρος εἶναι πασῶν, εἰ δὲ μή, ὡς

(5)πλείστων γε καὶ μάλιστα τῶν ἀξιολόγων, μαθὼν αὐτῶν

ταῦτα ἃ προσήκει τοῖς ἐλευθέροις μαθεῖν, ὅσα συνέσεως

ἔχεται, μὴ ὅσα χειρουργίας.

     Ἆρ’ οὖν οὕτω λέγεις, ἔφην ἐγώ, ὥσπερ ἐν τῇ τεκτονικῇ;

135cκαὶ γὰρ ἐκεῖ τέκτονα μὲν ἂν πρίαιο πέντε ἢ ἓξ μνῶν, ἄκρον

ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ’ ἂν μυρίων δραχμῶν· ὀλίγοι γε μὴν κἂν

ἐν πᾶσι τοῖς Ἕλλησι γίγνοιντο. ἆρα μή τι τοιοῦτον λέγεις;

Καὶ ὃς ἀκούσας μου συνεχώρει καὶ αὐτὸς λέγειν τοιοῦτον.

(5)     Ἠρόμην δ’ αὐτὸν εἰ οὐκ ἀδύνατον εἴη δύο μόνας τέχνας

οὕτω μαθεῖν τὸν αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰς καὶ μεγάλας· ὁ δέ,

Μὴ οὕτως μου, ἔφη, ὑπολάβῃς, ὦ Σώκρατες, ὡς λέγοντος

ὅτι δεῖ ἑκάστην τῶν τεχνῶν τὸν φιλοσοφοῦντα ἐπίστασθαι

135dἀκριβῶς ὥσπερ αὐτὸν τὸν τὴν τέχνην ἔχοντα, ἀλλ’ ὡς

εἰκὸς ἄνδρα ἐλεύθερόν τε καὶ πεπαιδευμένον, ἐπακολουθῆσαί

τε τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ οἷόν τ’ εἶναι δια-

φερόντως τῶν παρόντων, καὶ αὐτὸν ξυμβάλλεσθαι γνώμην,

(5)ὥστε δοκεῖν χαριέστατον εἶναι καὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ

παρόντων ἐν τοῖς λεγομένοις τε καὶ πραττομένοις περὶ τὰς

τέχνας.

     Κἀγώ, ἔτι γὰρ αὐτοῦ ἠμφεγνόουν τὸν λόγον ὅτι ἐβούλετο,

135eἎρ’ ἐννοῶ, ἔφην, οἷον λέγεις τὸν φιλόσοφον ἄνδρα; δοκεῖς

γάρ μοι λέγειν οἷοι ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰσὶν οἱ πένταθλοι πρὸς

τοὺς δρομέας ἢ τοὺς παλαιστάς. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τούτων

μὲν λείπονται κατὰ τὰ τούτων ἆθλα καὶ δεύτεροί εἰσι πρὸς

(5)τούτους, τῶν δ’ ἄλλων ἀθλητῶν πρῶτοι καὶ νικῶσιν αὐτούς.

τάχ’ ἂν ἴσως τοιοῦτόν τι λέγοις καὶ τὸ φιλοσοφεῖν ἀπερ-

γάζεσθαι τοὺς ἐπιτηδεύοντας τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα· τῶν μὲν

136aπρώτων εἰς σύνεσιν περὶ τὰς τέχνας ἐλλείπεσθαι, τὰ δευ-

τερεῖα δ’ ἔχοντας τῶν ἄλλων περιεῖναι, καὶ οὕτως γίγνεσθαι

περὶ πάντα ὕπακρόν τινα ἄνδρα τὸν πεφιλοσοφηκότα·

τοιοῦτόν τινά μοι δοκεῖς ἐνδείκνυσθαι.

(5)     Καλῶς γέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φαίνῃ ὑπολαμβάνειν

τὰ περὶ τοῦ φιλοσόφου, ἀπεικάσας αὐτὸν τῷ πεντάθλῳ.

ἔστιν γὰρ ἀτεχνῶς τοιοῦτος οἷος μὴ δουλεύειν μηδενὶ πρά-

γματι, μηδ’ εἰς τὴν ἀκρίβειαν μηδὲν διαπεπονηκέναι, ὥστε

διὰ τὴν τοῦ ἑνὸς τούτου ἐπιμέλειαν τῶν ἄλλων ἁπάντων

136bἀπολελεῖφθαι, ὥσπερ οἱ δημιουργοί, ἀλλὰ πάντων μετρίως

ἐφῆφθαι.

     Μετὰ ταύτην δὴ τὴν ἀπόκρισιν ἐγὼ προθυμούμενος σαφῶς

εἰδέναι ὅτι λέγοι, ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τοὺς ἀγαθοὺς πότερον

(5)χρησίμους ἢ ἀχρήστους εἶναι ὑπολαμβάνοι.

     Χρησίμους δήπου, ὦ Σώκρατες, ἔφη.

     Ἆρ’ οὖν, εἴπερ οἱ ἀγαθοὶ χρήσιμοι, οἱ πονηροὶ

ἄχρηστοι;

     Ὡμολόγει.

(10)     Τί δέ; τοὺς φιλοσόφους ἄνδρας χρησίμους ἡγῇ ἢ οὔ;

136c     Ὁ δὲ ὡμολόγει χρησίμους, καὶ πρός γε ἔφη χρησιμω-

τάτους εἶναι ἡγεῖσθαι.

     Φέρε δὴ γνῶμεν, εἰ σὺ ἀληθῆ λέγεις, ποῦ καὶ χρήσιμοι

ἡμῖν εἰσιν οἱ ὕπακροι οὗτοι; δῆλον γὰρ ὅτι ἑκάστου γε τῶν

(5)τὰς τέχνας ἐχόντων φαυλότερός ἐστιν ὁ φιλόσοφος.

     Ὡμολόγει.

     Φέρε δὴ σύ, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ τύχοις ἢ αὐτὸς ἀσθενήσας ἢ

τῶν φίλων τις τῶν σῶν περὶ ὧν σὺ σπουδὴν μεγάλην ἔχεις,

πότερον ὑγείαν βουλόμενος κτήσασθαι τὸν ὕπακρον ἐκεῖνον

(10)[τὸν φιλόσοφον] εἰσάγοις ἂν εἰς τὴν οἰκίαν ἢ τὸν ἰατρὸν

λάβοις;

136d     Ἀμφοτέρους ἔγωγ’ ἄν, ἔφη.

     Μή μοι, εἶπον ἐγώ, ἀμφοτέρους λέγε, ἀλλ’ ὁπότερον

μᾶλλόν τε καὶ πρότερον.

     Οὐδεὶς ἄν, ἔφη, τοῦτό γε ἀμφισβητήσειεν, ὡς οὐχὶ τὸν

(5)ἰατρὸν καὶ μᾶλλον καὶ πρότερον.

     Τί δ’; ἐν νηὶ χειμαζομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλλον ἐπιτρέποις

σαυτόν τε καὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ ἢ τῷ φιλοσόφῳ;

     Τῷ κυβερνήτῃ ἔγωγε.

     Οὐκοῦν καὶ τἆλλα πάνθ’ οὕτως, ἕως ἄν τις δημιουργὸς ᾖ,

(10)οὐ χρήσιμός ἐστιν ὁ φιλόσοφος;

     Φαίνεται, ἔφη.

136e     Οὐκοῦν νῦν ἄχρηστός τις ἡμῖν ἐστιν ὁ φιλόσοφος; εἰσὶ

γὰρ ἡμῖν ἀεί που δημιουργοί· ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲν

ἀγαθοὺς χρησίμους εἶναι, τοὺς δὲ μοχθηροὺς ἀχρήστους.

     Ἠναγκάζετο ὁμολογεῖν.

(5)     Τί οὖν μετὰ τοῦτο; ἔρωμαί σε ἢ ἀγροικότερόν ἐστιν

ἐρέσθαι_

     Ἐροῦ ὅτι βούλει.

     Οὐδὲν δή, ἔφην ἐγώ, ζητῶ ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασθαι τὰ

137aεἰρημένα. ἔχει δέ πως ὡδί. ὡμολογήσαμεν καλὸν εἶναι

τὴν φιλοσοφίαν καὶ αὐτοὶ φιλόσοφοι εἶναι, τοὺς δὲ φιλοσό-

φους ἀγαθούς, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς χρησίμους, τοὺς δὲ πονηροὺς

ἀχρήστους· αὖθις δ’ αὖ τοὺς φιλοσόφους ὡμολογήσαμεν, ἕως

(5)ἂν οἱ δημιουργοὶ ὦσιν, ἀχρήστους εἶναι, δημιουργοὺς δὲ ἀεὶ

εἶναι. οὐ γὰρ ταῦτα ὡμολόγηται;

     Πάνυ γε, ἦ δ’ ὅς.

     Ὡμολογοῦμεν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατά γε τὸν σὸν λόγον,

εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν ἐστι περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας

(10)εἶναι ὃν σὺ λέγεις τὸν τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ

137bἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν ἀνθρώποις τέχναι ὦσιν. ἀλλὰ μὴ

οὐχ οὕτως, ὦ φίλε, ἔχωσι, μηδ’ ᾖ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ

τὰς τέχνας ἐσπουδακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτά-

ζοντα ζῆν οὐδὲ πολυμαθοῦντα, ἀλλ’ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ᾤμην

(5)καὶ ὄνειδος εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσους καλεῖσθαι τοὺς περὶ τὰς

τέχνας ἐσπουδακότας. ὧδε δὲ σαφέστερον εἰσόμεθα εἰ ἄρα

ἀληθῆ λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποκρίνῃ· τίνες ἵππους ἐπίστανται

137cκολάζειν ὀρθῶς; πότερον οἵπερ βελτίστους ποιοῦσιν ἢ ἄλλοι;

     Οἵπερ βελτίστους.

     Τί δέ; κύνας οὐχ οἳ βελτίστους ἐπίστανται ποιεῖν, οὗτοι

καὶ κολάζειν ὀρθῶς ἐπίστανται;

(5)     Ναί.

     Ἡ αὐτὴ ἄρα τέχνη βελτίστους τε ποιεῖ καὶ κολάζει

ὀρθῶς;

     Φαίνεταί μοι, ἦ δ’ ὅς.

     Τί δέ; πότερον ἥπερ βελτίστους τε ποιεῖ καὶ κολάζει

(10)ὀρθῶς, ἡ αὐτὴ δὲ καὶ γιγνώσκει τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς

μοχθηρούς, ἢ ἑτέρα τις;

     Ἡ αὐτή, ἔφη.

     Ἐθελήσεις οὖν καὶ κατ’ ἀνθρώπους τοῦτο ὁμολογεῖν,

137dἥπερ βελτίστους ἀνθρώπους ποιεῖ, ταύτην εἶναι καὶ τὴν

κολάζουσαν ὀρθῶς καὶ διαγιγνώσκουσαν τοὺς χρηστούς τε

καὶ μοχθηρούς;

     Πάνυ γ’, ἔφη.

(5)     Οὐκοῦν καὶ ἥτις ἕνα, καὶ πολλούς, καὶ ἥτις πολλούς, καὶ

ἕνα;

     Ναί.

     Καὶ καθ’ ἵππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὕτως;

     Φημί.

(10)     Τίς οὖν ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, ἥτις τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν

ἀκολασταίνοντας καὶ παρανομοῦντας ὀρθῶς κολάζει; οὐχ ἡ

δικαστική;

     Ναί.

     Ἦ ἄλλην οὖν τινα καλεῖς καὶ δικαιοσύνην ἢ ταύτην;

(15)     Οὐκ, ἀλλὰ ταύτην.

137e     Οὐκοῦν ᾗπερ κολάζουσιν ὀρθῶς, ταύτῃ καὶ γιγνώσκουσι

τοὺς χρηστοὺς καὶ μοχθηρούς;

     Ταύτῃ.

     Ὅστις δὲ ἕνα γιγνώσκει, καὶ πολλοὺς γνώσεται;

(5)     Ναί.

     Καὶ ὅστις γε πολλοὺς ἀγνοεῖ, καὶ ἕνα;

     Φημί.

     Εἰ ἄρα ἵππος ὢν ἀγνοοῖ τοὺς χρηστοὺς καὶ πονηροὺς

ἵππους, κἂν ἑαυτὸν ἀγνοοῖ ποῖός τίς ἐστιν;

(10)     Φημί.

     Καὶ εἰ βοῦς ὢν ἀγνοοῖ τοὺς πονηροὺς καὶ χρηστοὺς

[βοῦς], κἂν αὑτὸν ἀγνοοῖ ποῖός τίς ἐστιν;

     Ναί, ἔφη.

     Οὕτω δὴ καὶ εἰ κύων;

(15)     Ὡμολόγει.

138a     Τί δ’; ἐπειδὰν ἄνθρωπός τις ὢν ἀγνοῇ τοὺς χρηστοὺς

καὶ μοχθηροὺς ἀνθρώπους, ἆρ’ οὐχ αὑτὸν ἀγνοεῖ πότερον

χρηστός ἐστιν ἢ πονηρός, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἄνθρωπός ἐστιν;

     Συνεχώρει.

(5)     Τὸ δὲ αὑτὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν ἐστιν ἢ μὴ σωφρονεῖν;

     Μὴ σωφρονεῖν.

     Τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώσκειν ἐστὶ σωφρονεῖν;

     Φημί, ἔφη.

     Τοῦτ’ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ἐν Δελφοῖς γράμμα παρακελεύεται,

(10)σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ δικαιοσύνην.

     Ἔοικεν.

     Τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα;

     Ναί.

138b     Οὐκοῦν ᾗ μὲν κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα, δικαιοσύνη

αὕτη ἐστίν, ᾗ δὲ διαγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν καὶ ἄλλους,

σωφροσύνη;

     Ἔοικεν, ἔφη.

(5)     Ταὐτὸν ἄρα ἐστὶ καὶ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη;

     Φαίνεται.

     Καὶ μὴν οὕτω γε καὶ αἱ πόλεις εὖ οἰκοῦνται, ὅταν οἱ

ἀδικοῦντες δίκην διδῶσιν.

     Ἀληθῆ λέγεις, ἔφη.

(10)     Καὶ πολιτικὴ ἄρα αὑτή ἐστιν.

     Συνεδόκει.

     Τί δὲ ὅταν εἷς ἀνὴρ ὀρθῶς πόλιν διοικῇ, ὄνομά γε

τούτῳ οὐ τύραννός τε καὶ βασιλεύς;

     Φημί.

(15)     Οὐκοῦν βασιλικῇ τε καὶ τυραννικῇ τέχνῃ διοικεῖ;

     Οὕτως.

     Καὶ αὗται ἄρ’ αἱ αὐταὶ τέχναι εἰσὶν ἐκείναις;

     Φαίνονται.

138c     Τί δ’ ὅταν εἷς ὢν ἀνὴρ οἰκίαν διοικῇ ὀρθῶς, τί ὄνομα

τούτῳ ἐστίν; οὐκ οἰκονόμος τε καὶ δεσπότης;

     Ναί.

     Πότερον οὖν καὶ οὗτος δικαιοσύνῃ εὖ ἂν τὴν οἰκίαν

(5)διοικοῖ ἢ κἄλλῃ τινὶ τέχνῃ;

     Δικαιοσύνῃ.

     Ἔστιν ἄρα ταὐτόν, ὡς ἔοικε, βασιλεύς, τύραννος, πολι-

τικός, οἰκονόμος, δεσπότης, σώφρων, δίκαιος. καὶ μία

τέχνη ἐστὶν βασιλική, τυραννική, πολιτική, δεσποτική, οἰκο-

(10)νομική, δικαιοσύνη, σωφροσύνη.

     Φαίνεται, ἔφη, οὕτως.

138d     Πότερον οὖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν ἰατρὸς περὶ τῶν

καμνόντων τι λέγῃ, αἰσχρὸν μήθ’ ἕπεσθαι τοῖς λεγομένοις

δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι μηδὲν περὶ τῶν λεγομένων

ἢ πραττομένων, καὶ ὁπόταν ἄλλος τις τῶν δημιουργῶν,

(5)ὡσαύτως· ὅταν δὲ δικαστὴς ἢ βασιλεὺς ἢ ἄλλος τις ὧν

νυνδὴ διεληλύθαμεν, οὐκ αἰσχρὸν περὶ τούτων μήτε ἕπεσθαι

δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι περὶ αὐτῶν;

     Πῶς δ’ οὐκ αἰσχρόν, ὦ Σώκρατες, περί γε τοσούτων

πραγμάτων μηδὲν ἔχειν συμβάλλεσθαι;

138e     Πότερον οὖν καὶ περὶ ταῦτα λέγωμεν, ἔφην, πένταθλον

αὐτὸν δεῖν εἶναι καὶ ὕπακρον, καὶ ταύτης μὲν τὰ δευτερεῖα

ἔχοντα πάντων τὸν φιλόσοφον, καὶ ἀχρεῖον εἶναι ἕως ἂν

τούτων τις ᾖ, ἢ πρῶτον μὲν τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οὐκ ἄλλῳ

(5)ἐπιτρεπτέον οὐδὲ τὰ δευτερεῖα ἐν τούτῳ ἑκτέον, ἀλλ’ αὐτὸν

κολαστέον δικάζοντα ὀρθῶς, εἰ μέλλει εὖ οἰκεῖσθαι αὐτοῦ

ἡ οἰκία;

     Συνεχώρει δή μοι.

     Ἔπειτά γε δήπου ἐάντε οἱ φίλοι αὐτῷ διαίτας ἐπιτρέ-

(10)πωσιν, ἐάντε ἡ πόλις τι προστάττῃ διακρίνειν ἢ δικάζειν,

139aαἰσχρὸν ἐν τούτοις, ὦ ἑταῖρε, δεύτερον φαίνεσθαι ἢ τρίτον

καὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι;

     Δοκεῖ μοι.

     Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πολυ-

(5)μαθία τε εἶναι καὶ ἡ περὶ τὰς τέχνας πραγματεία.

     Εἰπόντος δ’ ἐμοῦ ταῦτα ὁ μὲν σοφὸς αἰσχυνθεὶς τοῖς

προειρημένοις ἐσίγησεν, ὁ δὲ ἀμαθὴς ἔφη ἐκείνως εἶναι·

καὶ οἱ ἄλλοι ἐπῄνεσαν τὰ εἰρημένα.