Платоновское философское общество
Plato
О нас
Академии
Конференции
Летние школы
Научные проекты
Диссертации
Тексты платоников
Исследования по платонизму
Справочные издания
Партнеры

МОО «Платоновское философское общество»

ΛΑΧΗΣ

178a     {ΛΥ.} Τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὅπλοις, ὦ

Νικία τε καὶ Λάχης· οὗ δ’ ἕνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσαμεν συνθεά-

σασθαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, τότε μὲν οὐκ εἴπομεν, νῦν

δ’ ἐροῦμεν. ἡγούμεθα γὰρ χρῆναι πρός γε ὑμᾶς παρρησιά-

(5)ζεσθαι. εἰσὶ γάρ τινες οἳ τῶν τοιούτων καταγελῶσι, καὶ ἐάν

178bτις αὐτοῖς συμβουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴποιεν ἃ νοοῦσιν, ἀλλὰ

στοχαζόμενοι τοῦ συμβουλευομένου ἄλλα λέγουσι παρὰ τὴν

αὑτῶν δόξαν· ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς ἡγησάμενοι καὶ ἱκανοὺς γνῶναι

καὶ γνόντας ἁπλῶς ἂν εἰπεῖν ἃ δοκεῖ ὑμῖν, οὕτω παρελάβομεν

(5)ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ ὧν μέλλομεν ἀνακοινοῦσθαι. ἔστιν

179aοὖν τοῦτο, περὶ οὗ πάλαι τοσαῦτα προοιμιάζομαι, τόδε. ἡμῖν

εἰσὶν ὑεῖς οὑτοιί, ὅδε μὲν τοῦδε, πάππου ἔχων ὄνομα Θουκυ-

δίδης, ἐμὸς δὲ αὖ ὅδε_παππῷον δὲ καὶ οὗτος ὄνομ’ ἔχει

τοὐμοῦ πατρός· Ἀριστείδην γὰρ αὐτὸν καλοῦμεν_ἡμῖν οὖν

(5)τούτων δέδοκται ἐπιμεληθῆναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καὶ μὴ

ποιῆσαι ὅπερ οἱ πολλοί, ἐπειδὴ μειράκια γέγονεν, ἀνεῖναι

αὐτοὺς ὅτι βούλονται ποιεῖν, ἀλλὰ νῦν δὴ καὶ ἄρχεσθαι

αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι καθ’ ὅσον οἷοί τ’ ἐσμέν. εἰδότες οὖν καὶ

179bὑμῖν ὑεῖς ὄντας ἡγησάμεθα μεμεληκέναι περὶ αὐτῶν, εἴπερ

τισὶν ἄλλοις, πῶς ἂν θεραπευθέντες γένοιντο ἄριστοι· εἰ δ’

ἄρα πολλάκις μὴ προσεσχήκατε τὸν νοῦν τῷ τοιούτῳ, ὑπομνή-

σοντες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμελεῖν, καὶ παρακαλοῦντες ὑμᾶς

(5)ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινα ποιήσασθαι τῶν ὑέων κοινῇ μεθ’

ἡμῶν. ὅθεν δὲ ἡμῖν ταῦτ’ ἔδοξεν, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης,

χρὴ ἀκοῦσαι, κἂν ᾖ ὀλίγῳ μακρότερα. συσσιτοῦμεν γὰρ

δὴ ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, καὶ ἡμῖν τὰ μειράκια παρα-

179cσιτεῖ. ὅπερ οὖν καὶ ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου, παρρη-

σιασόμεθα πρὸς ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ

πατρὸς πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους,

καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ ἠργάσαντο καὶ ὅσα ἐν εἰρήνῃ, διοικοῦντες

(5)τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως· ἡμέτερα δ’

αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά

τε τούσδε καὶ αἰτιώμεθα τοὺς πατέρας ἡμῶν ὅτι ἡμᾶς μὲν

179dεἴων τρυφᾶν, ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων

πράγματα ἔπραττον· καὶ τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα

ἐνδεικνύμεθα, λέγοντες ὅτι εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ

μὴ πείσονται ἡμῖν, ἀκλεεῖς γενήσονται, εἰ δ’ ἐπιμελήσονται,

(5)τάχ’ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιντο ἃ ἔχουσιν. οὗτοι μὲν

οὖν φασιν πείσεσθαι· ἡμεῖς δὲ δὴ τοῦτο σκοποῦμεν, τί

ἂν οὗτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅτι ἄριστοι γένοιντο.

179eεἰσηγήσατο οὖν τις ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μάθημα, ὅτι καλὸν εἴη

τῷ νέῳ μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι· καὶ ἐπῄνει τοῦτον ὃν

νῦν ὑμεῖς ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον, κᾆτ’ ἐκέλευε θεάσασθαι.

ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτούς τε ἐλθεῖν ἐπὶ θέαν τἀνδρὸς καὶ ὑμᾶς

(5)συμπαραλαβεῖν ἅμα μὲν συνθεατάς, ἅμα δὲ συμβούλους τε

καὶ κοινωνούς, ἐὰν βούλησθε, περὶ τῆς τῶν ὑέων ἐπιμελείας.

180aταῦτ’ ἐστὶν ἃ ἐβουλόμεθα ὑμῖν ἀνακοινώσασθαι. ἤδη οὖν

ὑμέτερον μέρος συμβουλεύειν καὶ περὶ τούτου τοῦ μαθήματος,

εἴτε δοκεῖ χρῆναι μανθάνειν εἴτε μή, καὶ περὶ τῶν ἄλλων, εἴ

τι ἔχετε ἐπαινέσαι μάθημα νέῳ ἀνδρὶ ἢ ἐπιτήδευμα, καὶ περὶ

(5)τῆς κοινωνίας λέγειν ὁποῖόν τι ποιήσετε.

     {ΝΙ.} Ἐγὼ μέν, ὦ Λυσίμαχε καὶ Μελησία, ἐπαινῶ τε ὑμῶν

τὴν διάνοιαν καὶ κοινωνεῖν ἕτοιμος, οἶμαι δὲ καὶ Λάχητα

τόνδε.

180b     {ΛΑ.} Ἀληθῆ γὰρ οἴει, ὦ Νικία. ὡς ὅ γε ἔλεγεν ὁ Λυσί-

μαχος ἄρτι περὶ τοῦ πατρὸς τοῦ αὑτοῦ τε καὶ τοῦ Μελησίου,

πάνυ μοι δοκεῖ εὖ εἰρῆσθαι καὶ εἰς ἐκείνους καὶ εἰς ἡμᾶς καὶ

εἰς ἅπαντας ὅσοι τὰ τῶν πόλεων πράττουσιν, ὅτι αὐτοῖς

(5)σχεδόν τι ταῦτα συμβαίνει ἃ οὗτος λέγει καὶ περὶ παῖδας

καὶ περὶ τἆλλα, τὰ ἴδια ὀλιγωρεῖσθαί τε καὶ ἀμελῶς διατί-

θεσθαι. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς λέγεις, ὦ Λυσίμαχε· ὅτι δ’

ἡμᾶς μὲν συμβούλους παρακαλεῖς ἐπὶ τὴν τῶν νεανίσκων

180cπαιδείαν, Σωκράτη δὲ τόνδε οὐ παρακαλεῖς, θαυμάζω, πρῶτον

μὲν ὄντα δημότην, ἔπειτα ἐνταῦθα ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιού-

μενον ὅπου τί ἐστι τῶν τοιούτων ὧν σὺ ζητεῖς περὶ τοὺς

νέους ἢ μάθημα ἢ ἐπιτήδευμα καλόν.

(5)     {ΛΥ.} Πῶς λέγεις, ὦ Λάχης; Σωκράτης γὰρ ὅδε τινὸς τῶν

τοιούτων ἐπιμέλειαν πεποίηται;

     {ΛΑ.} Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχε.

     {ΝΙ.} Τοῦτο μέν σοι κἂν ἐγὼ ἔχοιμι εἰπεῖν οὐ χεῖρον

Λάχητος· καὶ γὰρ αὐτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προυξένησε τῷ

180dὑεῖ διδάσκαλον μουσικῆς, Ἀγαθοκλέους μαθητὴν Δάμωνα,

ἀνδρῶν χαριέστατον οὐ μόνον τὴν μουσικήν, ἀλλὰ καὶ τἆλλα

ὁπόσου βούλει ἄξιον συνδιατρίβειν τηλικούτοις νεανίσκοις.

     {ΛΥ.} Οὔτοι, ὦ Σώκρατές τε καὶ Νικία καὶ Λάχης, οἱ

(5)ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσκομεν τοὺς νεωτέρους, ἅτε κατ’ οἰκίαν

τὰ πολλὰ διατρίβοντες ὑπὸ τῆς ἡλικίας· ἀλλ’ εἴ τι καὶ σύ,

ὦ παῖ Σωφρονίσκου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δημότῃ ἀγαθὸν

180eσυμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. δίκαιος δ’ εἶ· καὶ γὰρ

πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ὤν· ἀεὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ

σὸς πατὴρ ἑταίρω τε καὶ φίλω ἦμεν, καὶ πρότερον ἐκεῖνος

ἐτελεύτησε, πρίν τι ἐμοὶ διενεχθῆναι. περιφέρει δέ τίς με

(5)καὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων· τὰ γὰρ μειράκια τάδε πρὸς

ἀλλήλους οἴκοι διαλεγόμενοι θαμὰ ἐπιμέμνηνται Σωκράτους

καὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν· οὐ μέντοι πώποτε αὐτοὺς ἀνηρώτησα

181aεἰ τὸν Σωφρονίσκου λέγοιεν. ἀλλ’, ὦ παῖδες, λέγετέ μοι,

ὅδ’ ἐστὶ Σωκράτης, περὶ οὗ ἑκάστοτε ἐμέμνησθε;

     {ΠΑΙ.} Πάνυ μὲν οὖν, ὦ πάτερ, οὗτος.

     {ΛΥ.} Εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὀρθοῖς τὸν

(5)πατέρα, ἄριστον ἀνδρῶν ὄντα, καὶ ἄλλως καὶ δὴ καὶ ὅτι

οἰκεῖα τά τε σὰ ἡμῖν ὑπάρξει καὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα.

     {ΛΑ.} Καὶ μήν, ὦ Λυσίμαχε, μὴ ἀφίεσό γε τἀνδρός· ὡς

ἐγὼ καὶ ἄλλοθί γε αὐτὸν ἐθεασάμην οὐ μόνον τὸν πατέρα

181bἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα ὀρθοῦντα· ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ Δηλίου

φυγῇ μετ’ ἐμοῦ συνανεχώρει, κἀγώ σοι λέγω ὅτι εἰ οἱ ἄλλοι

ἤθελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρθὴ ἂν ἡμῶν ἡ πόλις ἦν καὶ οὐκ ἂν

ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτῶμα.

(5)     {ΛΥ.} Ὦ Σώκρατες, οὗτος μέντοι ὁ ἔπαινός ἐστιν καλός, ὃν

σὺ νῦν ἐπαινῇ ὑπ’ ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσθαι καὶ εἰς ταῦτα

εἰς ἃ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν ἴσθι ὅτι ἐγὼ ταῦτα ἀκούων

χαίρω ὅτι εὐδοκιμεῖς, καὶ σὺ δὲ ἡγοῦ με ἐν τοῖς εὐνούστατόν

181cσοι εἶναι. χρῆν μὲν οὖν καὶ πρότερόν γε φοιτᾶν αὐτὸν παρ’

ἡμᾶς καὶ οἰκείους ἡγεῖσθαι, ὥσπερ τὸ δίκαιον· νῦν δ’ οὖν

ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, μὴ

ἄλλως ποίει, ἀλλὰ σύνισθί τε καὶ γνώριζε καὶ ἡμᾶς καὶ

(5)τούσδε τοὺς νεωτέρους, ὅπως ἂν διασῴζητε καὶ ὑμεῖς τὴν

ἡμετέραν φιλίαν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ σὺ ποιήσεις καὶ ἡμεῖς

σε καὶ αὖθις ὑπομνήσομεν· περὶ δὲ ὧν ἠρξάμεθα τί φατε;

τί δοκεῖ; τὸ μάθημα τοῖς μειρακίοις ἐπιτήδειον εἶναι ἢ οὔ, τὸ

μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι;

181d     {ΣΩ.} Ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι, ὦ Λυσίμαχε, ἔγωγε πειρά-

σομαι συμβουλεύειν ἄν τι δύνωμαι, καὶ αὖ ἃ προκαλῇ πάντα

ποιεῖν. δικαιότατον μέντοι μοι δοκεῖ εἶναι ἐμὲ νεώτερον ὄντα

τῶνδε καὶ ἀπειρότερον τούτων ἀκούειν πρότερον τί λέγουσιν

(5)καὶ μανθάνειν παρ’ αὐτῶν· ἐὰν δ’ ἔχω τι ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ

τούτων λεγόμενα, τότ’ ἤδη διδάσκειν καὶ πείθειν καὶ σὲ καὶ

τούτους. ἀλλ’, ὦ Νικία, τί οὐ λέγει πότερος ὑμῶν;

     {ΝΙ.} Ἀλλ’ οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώκρατες. δοκεῖ γὰρ καὶ

181eἐμοὶ τοῦτο τὸ μάθημα τοῖς νέοις ὠφέλιμον εἶναι ἐπίστασθαι

πολλαχῇ. καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοθι διατρίβειν, ἐν οἷς δὴ

φιλοῦσιν οἱ νέοι τὰς διατριβὰς ποιεῖσθαι ὅταν σχολὴν

ἄγωσιν, ἀλλ’ ἐν τούτῳ, εὖ ἔχει, ὅθεν καὶ τὸ σῶμα βέλτιον

(5)ἴσχειν ἀνάγκη_οὐδενὸς γὰρ τῶν γυμνασίων φαυλότερον οὐδ’

182aἐλάττω πόνον ἔχει_καὶ ἅμα προσήκει μάλιστ’ ἐλευθέρῳ

τοῦτό τε τὸ γυμνάσιον καὶ ἡ ἱππική· οὗ γὰρ ἀγῶνος ἀθληταί

ἐσμεν καὶ ἐν οἷς ἡμῖν ὁ ἀγὼν πρόκειται, μόνοι οὗτοι γυμνά-

ζονται οἱ ἐν τούτοις τοῖς [τὸν] περὶ τὸν πόλεμον ὀργάνοις

(5)γυμναζόμενοι. ἔπειτα ὀνήσει μέν τι τοῦτο τὸ μάθημα καὶ

ἐν τῇ μάχῃ αὐτῇ, ὅταν ἐν τάξει δέῃ μάχεσθαι μετὰ πολλῶν

ἄλλων· μέγιστον μέντοι αὐτοῦ ὄφελος, ὅταν λυθῶσιν αἱ

τάξεις καὶ ἤδη τι δέῃ μόνον πρὸς μόνον ἢ διώκοντα ἀμυνο-

182bμένῳ τινὶ ἐπιθέσθαι ἢ καὶ ἐν φυγῇ ἐπιτιθεμένου ἄλλου

ἀμύνασθαι αὐτόν· οὔτ’ ἂν ὑπό γε ἑνὸς εἷς ὁ τοῦτ’ ἐπιστά-

μενος οὐδὲν ἂν πάθοι, ἴσως δ’ οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, ἀλλὰ

πανταχῇ ἂν ταύτῃ πλεονεκτοῖ. ἔτι δὲ καὶ εἰς ἄλλου καλοῦ

(5)μαθήματος ἐπιθυμίαν παρακαλεῖ τὸ τοιοῦτον· πᾶς γὰρ ἂν

μαθὼν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι ἐπιθυμήσειε καὶ τοῦ ἑξῆς μαθή-

ματος τοῦ περὶ τὰς τάξεις, καὶ ταῦτα λαβὼν καὶ φιλοτιμηθεὶς

182cἐν αὐτοῖς ἐπὶ πᾶν ἂν τὸ περὶ τὰς στρατηγίας ὁρμήσειε· καὶ

ἤδη δῆλον ὅτι τὰ τούτων ἐχόμενα καὶ μαθήματα πάντα

καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ καλὰ καὶ πολλοῦ ἄξια ἀνδρὶ μαθεῖν

τε καὶ ἐπιτηδεῦσαι, ὧν καθηγήσαιτ’ ἂν τοῦτο τὸ μάθημα.

(5)προσθήσομεν δ’ αὐτῷ οὐ σμικρὰν προσθήκην, ὅτι πάντα

ἄνδρα ἐν πολέμῳ καὶ θαρραλεώτερον καὶ ἀνδρειότερον ἂν

ποιήσειεν αὐτὸν αὑτοῦ οὐκ ὀλίγῳ αὕτη ἡ ἐπιστήμη. μὴ

ἀτιμάσωμεν δὲ εἰπεῖν, εἰ καί τῳ σμικρότερον δοκεῖ εἶναι, ὅτι

καὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦθα οὗ χρὴ τὸν ἄνδρα εὐσχημονέ-

182dστερον φαίνεσθαι, οὗ ἅμα καὶ δεινότερος τοῖς ἐχθροῖς φανεῖται

διὰ τὴν εὐσχημοσύνην. ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχε, ὥσπερ

λέγω, δοκεῖ τε χρῆναι διδάσκειν τοὺς νεανίσκους ταῦτα καὶ

δι’ ἃ δοκεῖ εἴρηκα· Λάχητος δ’, εἴ τι παρὰ ταῦτα λέγει, κἂν

(5)αὐτὸς ἡδέως ἀκούσαιμι.

     {ΛΑ.} Ἀλλ’ ἔστι μέν, ὦ Νικία, χαλεπὸν λέγειν περὶ

ὁτουοῦν μαθήματος ὡς οὐ χρὴ μανθάνειν· πάντα γὰρ ἐπί-

στασθαι ἀγαθὸν δοκεῖ εἶναι. καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο,

182eεἰ μέν ἐστιν μάθημα, ὅπερ φασὶν οἱ διδάσκοντες, καὶ οἷον

Νικίας λέγει, χρὴ αὐτὸ μανθάνειν· εἰ δ’ ἔστιν μὲν μὴ μάθημα,

ἀλλ’ ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι, ἢ μάθημα μὲν τυγχάνει

ὄν, μὴ μέντοι πάνυ σπουδαῖον, τί καὶ δέοι ἂν αὐτὸ μανθάνειν;

(5)λέγω δὲ ταῦτα περὶ αὐτοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι

ἐγὼ τοῦτο, εἰ τὶ ἦν, οὐκ ἂν λεληθέναι Λακεδαιμονίους, οἷς

οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν τῷ βίῳ ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν,

183aὅτι ἂν μαθόντες καὶ ἐπιτηδεύσαντες πλεονεκτοῖεν τῶν ἄλλων

περὶ τὸν πόλεμον. εἰ δ’ ἐκείνους λέληθεν, ἀλλ’ οὐ τούτους

γε τοὺς διδασκάλους αὐτοῦ λέληθεν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνοι

μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις καὶ

(5)ὅτι παρ’ ἐκείνοις ἄν τις τιμηθεὶς εἰς ταῦτα καὶ παρὰ τῶν

ἄλλων πλεῖστ’ ἂν ἐργάζοιτο χρήματα, ὥσπερ γε καὶ τρα-

γῳδίας ποιητὴς παρ’ ἡμῖν τιμηθείς. τοιγάρτοι ὃς ἂν οἴηται

τραγῳδίαν καλῶς ποιεῖν, οὐκ ἔξωθεν κύκλῳ περὶ τὴν Ἀττικὴν

183bκατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιδεικνύμενος περιέρχεται, ἀλλ’ εὐθὺς

δεῦρο φέρεται καὶ τοῖσδ’ ἐπιδείκνυσιν εἰκότως· τοὺς δὲ ἐν

ὅπλοις μαχομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ τὴν μὲν Λακεδαίμονα

ἡγουμένους εἶναι ἄβατον ἱερὸν καὶ οὐδὲ ἄκρῳ ποδὶ ἐπι-

(5)βαίνοντας, κύκλῳ δὲ περιιόντας αὐτὴν καὶ πᾶσι μᾶλλον

ἐπιδεικνυμένους, καὶ μάλιστα τούτοις οἳ κἂν αὐτοὶ ὁμολογή-

σειαν πολλοὺς σφῶν προτέρους εἶναι πρὸς τὰ τοῦ πολέμου.

183cἔπειτα, ὦ Λυσίμαχε, οὐ πάνυ ὀλίγοις ἐγὼ τούτων παρα-

γέγονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, καὶ ὁρῶ οἷοί εἰσιν. ἔξεστι δὲ καὶ

αὐτόθεν ἡμῖν σκέψασθαι. ὥσπερ γὰρ ἐπίτηδες οὐδεὶς πώποτ’

εὐδόκιμος γέγονεν ἐν τῷ πολέμῳ ἀνὴρ τῶν τὰ ὁπλιτικὰ

(5)ἐπιτηδευσάντων. καίτοι εἴς γε τἆλλα πάντα ἐκ τούτων οἱ

ὀνομαστοὶ γίγνονται, ἐκ τῶν ἐπιτηδευσάντων ἕκαστα· οὗτοι

δ’, ὡς ἔοικε, παρὰ τοὺς ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο

δεδυστυχήκασιν. ἐπεὶ καὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων, ὃν ὑμεῖς

183dμετ’ ἐμοῦ ἐν τοσούτῳ ὄχλῳ ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον καὶ τὰ

μεγάλα περὶ αὑτοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἑτέρωθι ἐγὼ κάλλιον

ἐθεασάμην ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὡς ἀληθῶς ἐπιδεικνύμενον οὐχ

ἑκόντα. προσβαλούσης γὰρ τῆς νεὼς ἐφ’ ᾗ ἐπεβάτευεν

(5)πρὸς ὁλκάδα τινά, ἐμάχετο ἔχων δορυδρέπανον, διαφέρον δὴ

ὅπλον ἅτε καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων διαφέρων. τὰ μὲν οὖν ἄλλα

οὐκ ἄξια λέγειν περὶ τἀνδρός, τὸ δὲ σόφισμα τὸ τοῦ δρεπάνου

183eτοῦ πρὸς τῇ λόγχῃ οἷον ἀπέβη. μαχομένου γὰρ αὐτοῦ

ἐνέσχετό που ἐν τοῖς τῆς νεὼς σκεύεσιν καὶ ἀντελάβετο·

εἷλκεν οὖν ὁ Στησίλεως βουλόμενος ἀπολῦσαι, καὶ οὐχ οἷός

τ’ ἦν, ἡ δὲ ναῦς τὴν ναῦν παρῄει. τέως μὲν οὖν παρέθει

(5)ἐν τῇ νηὶ ἀντεχόμενος τοῦ δόρατος· ἐπεὶ δὲ δὴ παρημείβετο

ἡ ναῦς τὴν ναῦν καὶ ἐπέσπα αὐτὸν τοῦ δόρατος ἐχόμενον,

184aἐφίει τὸ δόρυ διὰ τῆς χειρός, ἕως ἄκρου τοῦ στύρακος ἀντε-

λάβετο. ἦν δὲ γέλως καὶ κρότος ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς ὁλκάδος

ἐπί τε τῷ σχήματι αὐτοῦ, καὶ ἐπειδὴ βαλόντος τινὸς λίθῳ

παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὸ κατάστρωμα ἀφίεται τοῦ

(5)δόρατος, τότ’ ἤδη καὶ οἱ ἐκ τῆς τριήρους οὐκέτι οἷοί τ’ ἦσαν

τὸν γέλωτα κατέχειν, ὁρῶντες αἰωρούμενον ἐκ τῆς ὁλκάδος

τὸ δορυδρέπανον ἐκεῖνο. ἴσως μὲν οὖν εἴη ἂν τὶ ταῦτα,

ὥσπερ Νικίας λέγει· οἷς δ’ οὖν ἐγὼ ἐντετύχηκα, τοιαῦτ’

184bἄττα ἐστίν. ὃ οὖν καὶ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, εἴτε οὕτω σμικρὰς

ὠφελίας ἔχει μάθημα ὄν, εἴτε μὴ ὂν φασὶ καὶ προσποιοῦνται

αὐτὸ εἶναι μάθημα, οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν μανθάνειν. καὶ γὰρ

οὖν μοι δοκεῖ, εἰ μὲν δειλός τις ὢν οἴοιτο αὐτὸ ἐπίστασθαι,

(5)θρασύτερος ἂν δι’ αὐτὸ γενόμενος ἐπιφανέστερος γένοιτο

οἷος ἦν, εἰ δὲ ἀνδρεῖος, φυλαττόμενος ἂν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,

εἰ καὶ σμικρὸν ἐξαμάρτοι, μεγάλας ἂν διαβολὰς ἴσχειν·

184cἐπίφθονος γὰρ ἡ προσποίησις τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης, ὥστ’

εἰ μή τι θαυμαστὸν ὅσον διαφέρει τῇ ἀρετῇ τῶν ἄλλων, οὐκ

ἔσθ’ ὅπως ἄν τις φύγοι τὸ καταγέλαστος γενέσθαι φάσκων

ἔχειν ταύτην τὴν ἐπιστήμην. τοιαύτη τις ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ

(5)Λυσίμαχε, ἡ περὶ τοῦτο τὸ μάθημα εἶναι σπουδή· χρὴ

δ’ ὅπερ σοι ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, καὶ Σωκράτη τόνδε μὴ

ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖσθαι συμβουλεύειν ὅπῃ δοκεῖ αὐτῷ περὶ

τοῦ προκειμένου.

     {ΛΥ.} Ἀλλὰ δέομαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες· καὶ γὰρ ὥσπερ

184dτοῦ ἐπιδιακρινοῦντος δοκεῖ μοι δεῖν ἡμῖν ἡ βουλή. εἰ μὲν

γὰρ συνεφερέσθην τώδε, ἧττον ἂν τοῦ τοιούτου ἔδει· νῦν

δὲ τὴν ἐναντίαν γάρ, ὡς ὁρᾷς, Λάχης Νικίᾳ ἔθετο, εὖ δὴ

ἔχει ἀκοῦσαι καὶ σοῦ ποτέρῳ τοῖν ἀνδροῖν σύμψηφος εἶ.

(5)     {ΣΩ.} Τί δέ, ὦ Λυσίμαχε; ὁπότερ’ ἂν οἱ πλείους ἐπαι-

νῶσιν ἡμῶν, τούτοις μέλλεις χρῆσθαι;

     {ΛΥ.} Τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ, ὦ Σώκρατες;

     {ΣΩ.} Ἦ καὶ σύ, ὦ Μελησία, οὕτως ἂν ποιοῖς; κἂν εἴ

184eτις περὶ ἀγωνίας τοῦ ὑέος σοι βουλὴ εἴη τί χρὴ ἀσκεῖν, ἆρα

τοῖς πλείοσιν ἂν ἡμῶν πείθοιο, ἢ ’κείνῳ ὅστις τυγχάνει ὑπὸ

παιδοτρίβῃ ἀγαθῷ πεπαιδευμένος καὶ ἠσκηκώς;

     {ΜΕ.} Ἐκείνῳ εἰκός γε, ὦ Σώκρατες.

(5)     {ΣΩ.} Αὐτῷ ἄρ’ ἂν μᾶλλον πείθοιο ἢ τέτταρσιν οὖσιν

ἡμῖν;

     {ΜΕ.} Ἴσως.

     {ΣΩ.} Ἐπιστήμῃ γὰρ οἶμαι δεῖ κρίνεσθαι ἀλλ’ οὐ πλήθει

τὸ μέλλον καλῶς κριθήσεσθαι.

(10)     {ΜΕ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν καὶ νῦν χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο σκέψασθαι,

185aεἰ ἔστιν τις ἡμῶν τεχνικὸς περὶ οὗ βουλευόμεθα ἢ οὔ· καὶ εἰ

μὲν ἔστιν, ἐκείνῳ πείθεσθαι ἑνὶ ὄντι, τοὺς δ’ ἄλλους ἐᾶν, εἰ

δὲ μή, ἄλλον τινὰ ζητεῖν. ἢ περὶ σμικροῦ οἴεσθε νυνὶ

κινδυνεύειν καὶ σὺ καὶ Λυσίμαχος ἀλλ’ οὐ περὶ τούτου τοῦ

(5)κτήματος ὃ τῶν ὑμετέρων μέγιστον ὂν τυγχάνει; ὑέων γάρ

που ἢ χρηστῶν ἢ τἀναντία γενομένων καὶ πᾶς ὁ οἶκος ὁ τοῦ

πατρὸς οὕτως οἰκήσεται, ὁποῖοι ἄν τινες οἱ παῖδες γένωνται.

     {ΜΕ.} Ἀληθῆ λέγεις.

     {ΣΩ.} Πολλὴν ἄρα δεῖ προμηθίαν αὐτοῦ ἔχειν.

(10)     {ΜΕ.} Πάνυ γε.

185b     {ΣΩ.} Πῶς οὖν, ὃ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, ἐσκοποῦμεν ἄν, εἰ

ἐβουλόμεθα σκέψασθαι τίς ἡμῶν περὶ ἀγωνίαν τεχνικώτατος;

ἆρ’ οὐχ ὁ μαθὼν καὶ ἐπιτηδεύσας, ᾧ καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ

γεγονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου;

(5)     {ΜΕ.} Ἔμοιγε δοκεῖ.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου [οὗ] ζητοῦ-

μεν τοὺς διδασκάλους;

     {ΜΕ.} Πῶς λέγεις;

     {ΣΩ.} Ὧδε ἴσως μᾶλλον κατάδηλον ἔσται. οὔ μοι δοκεῖ

(10)ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ὡμολογῆσθαι τί ποτ’ ἔστιν περὶ οὗ βουλευό-

μεθα [καὶ σκεπτόμεθα], ὅστις ἡμῶν τεχνικὸς καὶ τούτου

185cἕνεκα διδασκάλους ἐκτήσατο, καὶ ὅστις μή.

     {ΝΙ.} Οὐ γάρ, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μάχε-

σθαι σκοποῦμεν, εἴτε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσκους μανθάνειν

εἴτε μή;

(5)     {ΣΩ.} Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Νικία. ἀλλ’ ὅταν περὶ φαρμάκου

τίς του πρὸς ὀφθαλμοὺς σκοπῆται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπαλεί-

φεσθαι εἴτε μή, πότερον οἴει τότε εἶναι τὴν βουλὴν περὶ

τοῦ φαρμάκου ἢ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν;

     {ΝΙ.} Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν.

185d     {ΣΩ.} Οὐκοῦν καὶ ὅταν ἵππῳ χαλινὸν σκοπῆταί τις εἰ

προσοιστέον ἢ μή, καὶ ὁπότε, τότε που περὶ τοῦ ἵππου

βουλεύεται ἀλλ’ οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ;

     {ΝΙ.} Ἀληθῆ.

(5)     {ΣΩ.} Οὐκοῦν ἑνὶ λόγῳ, ὅταν τίς τι ἕνεκά του σκοπῇ,

περὶ ἐκείνου ἡ βουλὴ τυγχάνει οὖσα οὗ ἕνεκα ἐσκόπει, ἀλλ’

οὐ περὶ τοῦ ὃ ἕνεκα ἄλλου ἐζήτει.

     {ΝΙ.} Ἀνάγκη.

     {ΣΩ.} Δεῖ ἄρα καὶ τὸν σύμβουλον σκοπεῖν ἆρα τεχνικός

(10)ἐστιν εἰς ἐκείνου θεραπείαν, οὗ ἕνεκα σκοπούμενοι σκο-

ποῦμεν.

     {ΝΙ.} Πάνυ γε.

185e     {ΣΩ.} Οὐκοῦν νῦν φαμεν περὶ μαθήματος σκοπεῖν τῆς

ψυχῆς ἕνεκα τῆς τῶν νεανίσκων;

     {ΝΙ.} Ναί.

     {ΣΩ.} Εἴ τις ἄρα ἡμῶν τεχνικὸς περὶ ψυχῆς θεραπείαν

(5)καὶ οἷός τε καλῶς τοῦτο θεραπεῦσαι, καὶ ὅτῳ διδάσκαλοι

ἀγαθοὶ γεγόνασιν, τοῦτο σκεπτέον.

     {ΛΑ.} Τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὔπω ἑώρακας ἄνευ διδασκάλων

τεχνικωτέρους γεγονότας εἰς ἔνια ἢ μετὰ διδασκάλων;

     {ΣΩ.} Ἔγωγε, ὦ Λάχης· οἷς γε σὺ οὐκ ἂν ἐθέλοις πιστεῦ-

(10)σαι, εἰ φαῖεν ἀγαθοὶ εἶναι δημιουργοί, εἰ μή τί σοι τῆς

αὑτῶν τέχνης ἔργον ἔχοιεν ἐπιδεῖξαι εὖ εἰργασμένον, καὶ ἓν

186aκαὶ πλείω.

     {ΛΑ.} Τοῦτο μὲν ἀληθῆ λέγεις.

     {ΣΩ.} Καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὦ Λάχης τε καὶ Νικία_ἐπειδὴ

Λυσίμαχος καὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην

(5)ἡμᾶς περὶ τοῖν ὑέοιν, προθυμούμενοι αὐτοῖν ὅτι ἀρίστας

γενέσθαι τὰς ψυχάς_εἰ μέν φαμεν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς

καὶ διδασκάλους οἵτινες [ἡμῶν γεγόνασιν] αὐτοὶ πρῶτον

ἀγαθοὶ ὄντες καὶ πολλῶν νέων τεθεραπευκότες ψυχὰς ἔπειτα

186bκαὶ ἡμᾶς διδάξαντες φαίνονται· ἢ εἴ τις ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτῷ

διδάσκαλον μὲν οὔ φησι γεγονέναι, ἀλλ’ οὖν ἔργα αὐτὸν

αὑτοῦ ἔχειν εἰπεῖν καὶ ἐπιδεῖξαι τίνες Ἀθηναίων ἢ τῶν

ξένων, ἢ δοῦλοι ἢ ἐλεύθεροι, δι’ ἐκεῖνον ὁμολογουμένως ἀγα-

(5)θοὶ γεγόνασιν· εἰ δὲ μηδὲν ἡμῖν τούτων ὑπάρχει, ἄλλους

κελεύειν ζητεῖν καὶ μὴ ἐν ἑταίρων ἀνδρῶν ὑέσιν κινδυνεύειν

διαφθείροντας τὴν μεγίστην αἰτίαν ἔχειν ὑπὸ τῶν οἰκειοτά-

των. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία, πρῶτος

186cπερὶ ἐμαυτοῦ λέγω ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ γέγονε τούτου πέρι.

καίτοι ἐπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος ἐκ νέου ἀρξάμενος. ἀλλὰ

τοῖς μὲν σοφισταῖς οὐκ ἔχω τελεῖν μισθούς, οἵπερ μόνοι

ἐπηγγέλλοντό με οἷοί τ’ εἶναι ποιῆσαι καλόν τε κἀγαθόν·

(5)αὐτὸς δ’ αὖ εὑρεῖν τὴν τέχνην ἀδυνατῶ ἔτι νυνί. εἰ δὲ

Νικίας ἢ Λάχης ηὕρηκεν ἢ μεμάθηκεν, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι·

καὶ γὰρ χρήμασιν ἐμοῦ δυνατώτεροι, ὥστε μαθεῖν παρ’ ἄλ-

λων, καὶ ἅμα πρεσβύτεροι, ὥστε ἤδη ηὑρηκέναι. δοκοῦσι

186dδή μοι δυνατοὶ εἶναι παιδεῦσαι ἄνθρωπον· οὐ γὰρ ἄν ποτε

ἀδεῶς ἀπεφαίνοντο περὶ ἐπιτηδευμάτων νέῳ χρηστῶν τε καὶ

πονηρῶν, εἰ μὴ αὑτοῖς ἐπίστευον ἱκανῶς εἰδέναι. τὰ μὲν οὖν

ἄλλα ἔγωγε τούτοις πιστεύω· ὅτι δὲ διαφέρεσθον ἀλλήλοιν,

(5)ἐθαύμασα. τοῦτο οὖν σου ἐγὼ ἀντιδέομαι, ὦ Λυσίμαχε·

καθάπερ ἄρτι Λάχης μὴ ἀφίεσθαί σε ἐμοῦ διεκελεύετο ἀλλὰ

ἐρωτᾶν, καὶ ἐγὼ νῦν παρακελεύομαί σοι μὴ ἀφίεσθαι Λάχητος

μηδὲ Νικίου, ἀλλ’ ἐρωτᾶν λέγοντα ὅτι ὁ μὲν Σωκράτης οὔ

186eφησιν ἐπαΐειν περὶ τοῦ πράγματος οὐδ’ ἱκανὸς εἶναι δια-

κρῖναι ὁπότερος ὑμῶν ἀληθῆ λέγει_οὔτε γὰρ εὑρετὴς οὔτε

μαθητὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιούτων γεγονέναι_σὺ δ’, ὦ

Λάχης καὶ Νικία, εἴπετον ἡμῖν ἑκάτερος τίνι δὴ δεινοτάτῳ

(5)συγγεγόνατον περὶ τῆς τῶν νέων τροφῆς, καὶ πότερα μαθόντε

παρά του ἐπίστασθον ἢ αὐτὼ ἐξευρόντε, καὶ εἰ μὲν μαθόντε,

187aτίς ὁ διδάσκαλος ἑκατέρῳ καὶ τίνες ἄλλοι ὁμότεχνοι αὐτοῖς,

ἵν’, ἂν μὴ ὑμῖν σχολὴ ᾖ ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων,

ἐπ’ ἐκείνους ἴωμεν καὶ πείθωμεν ἢ δώροις ἢ χάρισιν ἢ ἀμ-

φότερα ἐπιμεληθῆναι καὶ τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν ὑμετέρων

(5)παίδων, ὅπως μὴ καταισχύνωσι τοὺς αὑτῶν προγόνους φαῦλοι

γενόμενοι· εἰ δ’ αὐτοὶ εὑρεταὶ γεγονότε τοῦ τοιούτου, δότε

παράδειγμα τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληθέντες ἐκ φαύλων

καλούς τε κἀγαθοὺς ἐποιήσατε. εἰ γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξεσθε

187bπαιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος

κινδυνεύηται, ἀλλ’ ἐν τοῖς ὑέσι τε καὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων

παισί, καὶ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν παροιμίαν ὑμῖν

συμβαίνῃ ἐν πίθῳ ἡ κεραμεία γιγνομένη. λέγετε οὖν τί

(5)τούτων ἢ φατὲ ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ προσήκειν ἢ οὔ φατε.

ταῦτ’, ὦ Λυσίμαχε, παρ’ αὐτῶν πυνθάνου τε καὶ μὴ μεθίει

τοὺς ἄνδρας.

     {ΛΥ.} Καλῶς μὲν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ ἄνδρες, Σωκράτης λέγειν·

187cεἰ δὲ βουλομένοις ὑμῖν ἐστι περὶ τῶν τοιούτων ἐρωτᾶσθαί

τε καὶ διδόναι λόγον, αὐτοὺς δὴ χρὴ γιγνώσκειν, ὦ Νικία

τε καὶ Λάχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ Μελησίᾳ τῷδε δῆλον ὅτι

ἡδομένοις ἂν εἴη εἰ πάντα ἃ Σωκράτης ἐρωτᾷ ἐθέλοιτε λόγῳ

(5)διεξιέναι· καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐντεῦθεν ἠρχόμην λέγων, ὅτι

εἰς συμβουλὴν διὰ ταῦτα ὑμᾶς παρακαλέσαιμεν, ὅτι μεμελη-

κέναι ὑμῖν ἡγούμεθα, ὡς εἰκός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως

καὶ ἐπειδὴ οἱ παῖδες ὑμῖν ὀλίγου ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι ἡλικίαν

187dἔχουσι παιδεύεσθαι. εἰ οὖν ὑμῖν μή τι διαφέρει, εἴπατε καὶ

κοινῇ μετὰ Σωκράτους σκέψασθε, διδόντες τε καὶ δεχόμενοι

λόγον παρ’ ἀλλήλων· εὖ γὰρ καὶ τοῦτο λέγει ὅδε, ὅτι περὶ

τοῦ μεγίστου νῦν βουλευόμεθα τῶν ἡμετέρων. ἀλλ’ ὁρᾶτε

(5)εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν.

     {ΝΙ.} Ὦ Λυσίμαχε, δοκεῖς μοι ὡς ἀληθῶς Σωκράτη πατρό-

θεν γιγνώσκειν μόνον, αὐτῷ δ’ οὐ συγγεγονέναι ἀλλ’ ἢ

187eπαιδὶ ὄντι, εἴ που ἐν τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ πατρὸς ἀκολου-

θῶν ἐπλησίασέν σοι ἢ ἐν ἱερῷ ἢ ἐν ἄλλῳ τῳ συλλόγῳ τῶν

δημοτῶν· ἐπειδὴ δὲ πρεσβύτερος γέγονεν, οὐκ ἐντετυχηκὼς

τῷ ἀνδρὶ δῆλος ἔτι εἶ.

(5)     {ΛΥ.} Τί μάλιστα, ὦ Νικία;

     {ΝΙ.} Οὔ μοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι ὃς ἂν ἐγγύτατα Σωκράτους

ᾖ [λόγῳ ὥσπερ γένει] καὶ πλησιάζῃ διαλεγόμενος, ἀνάγκη

αὐτῷ, ἐὰν ἄρα καὶ περὶ ἄλλου του πρότερον ἄρξηται διαλέ-

γεσθαι, μὴ παύεσθαι ὑπὸ τούτου περιαγόμενον τῷ λόγῳ,

(10)πρὶν [ἂν] ἐμπέσῃ εἰς τὸ διδόναι περὶ αὑτοῦ λόγον, ὅντινα

188aτρόπον νῦν τε ζῇ καὶ ὅντινα τὸν παρεληλυθότα βίον βεβί-

ωκεν· ἐπειδὰν δ’ ἐμπέσῃ, ὅτι οὐ πρότερον αὐτὸν ἀφήσει

Σωκράτης, πρὶν ἂν βασανίσῃ ταῦτα εὖ τε καὶ καλῶς ἅπαντα.

ἐγὼ δὲ συνήθης τέ εἰμι τῷδε καὶ οἶδ’ ὅτι ἀνάγκη ὑπὸ τούτου

(5)πάσχειν ταῦτα, καὶ ἔτι γε αὐτὸς ὅτι πείσομαι ταῦτα εὖ οἶδα·

χαίρω γάρ, ὦ Λυσίμαχε, τῷ ἀνδρὶ πλησιάζων, καὶ οὐδὲν

οἶμαι κακὸν εἶναι τὸ ὑπομιμνῄσκεσθαι ὅτι μὴ καλῶς ἢ πεποιή-

188bκαμεν ἢ ποιοῦμεν, ἀλλ’ εἰς τὸν ἔπειτα βίον προμηθέστερον

ἀνάγκη εἶναι τὸν ταῦτα μὴ φεύγοντα ἀλλ’ ἐθέλοντα κατὰ

τὸ τοῦ Σόλωνος καὶ ἀξιοῦντα μανθάνειν ἕωσπερ ἂν ζῇ, καὶ

μὴ οἰόμενον αὐτῷ τὸ γῆρας νοῦν ἔχον προσιέναι. ἐμοὶ μὲν

(5)οὖν οὐδὲν ἄηθες οὐδ’ αὖ ἀηδὲς ὑπὸ Σωκράτους βασανίζεσθαι,

ἀλλὰ καὶ πάλαι σχεδόν τι ἠπιστάμην ὅτι οὐ περὶ τῶν μει-

ρακίων ἡμῖν ὁ λόγος ἔσοιτο Σωκράτους παρόντος, ἀλλὰ περὶ

188cἡμῶν αὐτῶν. ὅπερ οὖν λέγω, τὸ μὲν ἐμὸν οὐδὲν κωλύει

Σωκράτει συνδιατρίβειν ὅπως οὗτος βούλεται· Λάχητα δὲ

τόνδε ὅρα ὅπως ἔχει περὶ τοῦ τοιούτου.

     {ΛΑ.} Ἁπλοῦν τό γ’ ἐμόν, ὦ Νικία, περὶ λόγων ἐστίν, εἰ

(5)δὲ βούλει, οὐχ ἁπλοῦν ἀλλὰ διπλοῦν· καὶ γὰρ ἂν δόξαιμί

τῳ φιλόλογος εἶναι καὶ αὖ μισόλογος. ὅταν μὲν γὰρ

ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς διαλεγομένου ἢ περί τινος σοφίας

ὡς ἀληθῶς ὄντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τῶν λόγων ὧν λέγει,

188dχαίρω ὑπερφυῶς, θεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα καὶ τὰ

λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά ἐστι. καὶ

κομιδῇ μοι δοκεῖ μουσικὸς ὁ τοιοῦτος εἶναι, ἁρμονίαν καλ-

λίστην ἡρμοσμένος οὐ λύραν οὐδὲ παιδιᾶς ὄργανα, ἀλλὰ τῷ

(5)ὄντι [ζῆν ἡρμοσμένος οὗ] αὐτὸς αὑτοῦ τὸν βίον σύμφωνον

τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, ἀτεχνῶς δωριστὶ ἀλλ’ οὐκ ἰαστί,

οἴομαι δὲ οὐδὲ φρυγιστὶ οὐδὲ λυδιστί, ἀλλ’ ἥπερ μόνη Ἑλ-

ληνική ἐστιν ἁρμονία. ὁ μὲν οὖν τοιοῦτος χαίρειν με ποιεῖ

188eφθεγγόμενος καὶ δοκεῖν ὁτῳοῦν φιλόλογον εἶναι_οὕτω σφό-

δρα ἀποδέχομαι παρ’ αὐτοῦ τὰ λεγόμενα_ὁ δὲ τἀναντία

τούτου πράττων λυπεῖ με, ὅσῳ ἂν δοκῇ ἄμεινον λέγειν,

τοσούτῳ μᾶλλον, καὶ ποιεῖ αὖ δοκεῖν εἶναι μισόλογον.

(5)Σωκράτους δ’ ἐγὼ τῶν μὲν λόγων οὐκ ἔμπειρός εἰμι, ἀλλὰ

πρότερον, ὡς ἔοικε, τῶν ἔργων ἐπειράθην, καὶ ἐκεῖ αὐτὸν

189aηὗρον ἄξιον ὄντα λόγων καλῶν καὶ πάσης παρρησίας. εἰ

οὖν καὶ τοῦτο ἔχει, συμβούλομαι τἀνδρί, καὶ ἥδιστ’ ἂν

ἐξεταζοίμην ὑπὸ τοῦ τοιούτου, καὶ οὐκ ἂν ἀχθοίμην μανθά-

νων, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ τῷ Σόλωνι, ἓν μόνον προσλαβών, συγ-

(5)χωρῶ· γηράσκων γὰρ πολλὰ διδάσκεσθαι ἐθέλω ὑπὸ χρηστῶν

μόνον. τοῦτο γάρ μοι συγχωρείτω, ἀγαθὸν καὶ αὐτὸν εἶναι

τὸν διδάσκαλον, ἵνα μὴ δυσμαθὴς φαίνωμαι ἀηδῶς μανθάνων·

εἰ δὲ νεώτερος ὁ διδάσκων ἔσται ἢ μήπω ἐν δόξῃ ὢν ἤ τι

189bἄλλο τῶν τοιούτων ἔχων, οὐδέν μοι μέλει. σοὶ οὖν, ὦ

Σώκρατες, ἐγὼ ἐπαγγέλλομαι καὶ διδάσκειν καὶ ἐλέγχειν

ἐμὲ ὅτι ἂν βούλῃ, καὶ μανθάνειν γε ὅτι αὖ ἐγὼ οἶδα· οὕτω

σὺ παρ’ ἐμοὶ διάκεισαι ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ᾗ μετ’ ἐμοῦ

(5)συνδιεκινδύνευσας καὶ ἔδωκας σαυτοῦ πεῖραν ἀρετῆς ἣν χρὴ

διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως δώσειν. λέγ’ οὖν ὅτι σοι

φίλον, μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν ὑπόλογον ποιούμενος.

189c     {ΣΩ.} Οὐ τὰ ὑμέτερα, ὡς ἔοικεν, αἰτιασόμεθα μὴ οὐχ

ἕτοιμα εἶναι καὶ συμβουλεύειν καὶ συσκοπεῖν.

     {ΛΥ.} Ἀλλ’ ἡμέτερον δὴ ἔργον, ὦ Σώκρατες_ἕνα γάρ σε

ἔγωγε ἡμῶν τίθημι_σκόπει οὖν ἀντ’ ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν νεανί-

(5)σκων ὅτι δεόμεθα παρὰ τῶνδε πυνθάνεσθαι, καὶ συμβούλευε

διαλεγόμενος τούτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ ἐπιλανθάνομαι ἤδη

τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν ὧν ἂν διανοηθῶ ἐρέσθαι καὶ αὖ ἃ

ἂν ἀκούσω· ἐὰν δὲ μεταξὺ ἄλλοι λόγοι γένωνται, οὐ πάνυ

189dμέμνημαι. ὑμεῖς οὖν λέγετε καὶ διέξιτε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς

περὶ ὧν προυθέμεθα· ἐγὼ δ’ ἀκούσομαι καὶ ἀκούσας αὖ μετὰ

Μελησίου τοῦδε ποιήσω τοῦτο ὅτι ἂν καὶ ὑμῖν δοκῇ.

     {ΣΩ.} Πειστέον, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης, Λυσιμάχῳ καὶ

(5)Μελησίᾳ. ἃ μὲν οὖν νυνδὴ ἐπεχειρήσαμεν σκοπεῖν, τίνες

οἱ διδάσκαλοι ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν ἢ τίνας

ἄλλους βελτίους πεποιήκαμεν, ἴσως μὲν οὐ κακῶς εἶχεν

189eἐξετάζειν καὶ τὰ τοιαῦτα ἡμᾶς αὐτούς· ἀλλ’ οἶμαι καὶ ἡ

τοιάδε σκέψις εἰς ταὐτὸν φέρει, σχεδὸν δέ τι καὶ μᾶλλον ἐξ

ἀρχῆς εἴη ἄν. εἰ γὰρ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι ὁτουοῦν πέρι

ὅτι παραγενόμενόν τῳ βέλτιον ποιεῖ ἐκεῖνο ᾧ παρεγένετο,

(5)καὶ προσέτι οἷοί τέ ἐσμεν αὐτὸ ποιεῖν παραγίγνεσθαι ἐκείνῳ,

δῆλον ὅτι αὐτό γε ἴσμεν τοῦτο οὗ πέρι σύμβουλοι ἂν γενοί-

μεθα ὡς ἄν τις αὐτὸ ῥᾷστα καὶ ἄριστ’ ἂν κτήσαιτο. ἴσως

οὖν οὐ μανθάνετέ μου ὅτι λέγω, ἀλλ’ ὧδε ῥᾷον μαθήσεσθε.

190aεἰ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι ὅτι ὄψις παραγενομένη ὀφθαλ-

μοῖς βελτίους ποιεῖ ἐκείνους οἷς παρεγένετο, καὶ προσέτι

οἷοί τ’ ἐσμὲν ποιεῖν αὐτὴν παραγίγνεσθαι ὄμμασι, δῆλον

ὅτι ὄψιν γε ἴσμεν αὐτὴν ὅτι ποτ’ ἔστιν, ἧς πέρι σύμβουλοι

(5)ἂν γενοίμεθα ὡς ἄν τις αὐτὴν ῥᾷστα καὶ ἄριστα κτήσαιτο.

εἰ γὰρ μηδ’ αὐτὸ τοῦτο εἰδεῖμεν, ὅτι ποτ’ ἔστιν ὄψις ἢ ὅτι

ἔστιν ἀκοή, σχολῇ ἂν σύμβουλοί γε ἄξιοι λόγου γενοίμεθα

καὶ ἰατροὶ ἢ περὶ ὀφθαλμῶν ἢ περὶ ὤτων, ὅντινα τρόπον

190bἀκοὴν ἢ ὄψιν κάλλιστ’ ἂν κτήσαιτό τις.

     {ΛΑ.} Ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν, ὦ Λάχης, καὶ νῦν ἡμᾶς τώδε παρακαλεῖτον

εἰς συμβουλήν, τίν’ ἂν τρόπον τοῖς ὑέσιν αὐτῶν ἀρετὴ

(5)παραγενομένη ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειε;

     {ΛΑ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Ἆρ’ οὖν ἡμῖν τοῦτό γ’ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὅτι

ποτ’ ἔστιν ἀρετή; εἰ γάρ που μηδ’ ἀρετὴν εἰδεῖμεν τὸ

παράπαν ὅτι ποτε τυγχάνει ὄν, τίν’ ἂν τρόπον τούτου

190cσύμβουλοι γενοίμεθ’ ἂν ὁτῳοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ κάλλιστα

κτήσαιτο;

     {ΛΑ.} Οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Φαμὲν ἄρα, ὦ Λάχης, εἰδέναι αὐτὸ ὅτι ἔστιν.

(5)     {ΛΑ.} Φαμὲν μέντοι.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν ὅ γε ἴσμεν, κἂν εἴποιμεν δήπου τί ἐστιν.

     {ΛΑ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΣΩ.} Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως

σκοπώμεθα_πλέον γὰρ ἴσως ἔργον_ἀλλὰ μέρους τινὸς

(10)πέρι πρῶτον ἴδωμεν εἰ ἱκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ εἰδέναι· καὶ

190dἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ῥᾴων ἡ σκέψις ἔσται.

     {ΛΑ.} Ἀλλ’ οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ βούλει.

     {ΣΩ.} Τί οὖν ἂν προελοίμεθα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; ἢ

δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς ὃ τείνειν δοκεῖ ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις

(5)μάθησις; δοκεῖ δέ που τοῖς πολλοῖς εἰς ἀνδρείαν. ἦ γάρ;

     {ΛΑ.} Καὶ μάλα δὴ οὕτω δοκεῖ.

     {ΣΩ.} Τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ Λάχης,

εἰπεῖν, ἀνδρεία τί ποτ’ ἐστίν· ἔπειτα μετὰ τοῦτο σκεψόμεθα

190eκαὶ ὅτῳ ἂν τρόπῳ τοῖς νεανίσκοις παραγένοιτο, καθ’ ὅσον

οἷόν τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων τε καὶ μαθημάτων παραγενέσθαι.

ἀλλὰ πειρῶ εἰπεῖν ὃ λέγω, τί ἐστιν ἀνδρεία.

     {ΛΑ.} Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν·

(5)εἰ γάρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει μένων ἀμύνεσθαι τοὺς πολε-

μίους καὶ μὴ φεύγοι, εὖ ἴσθι ὅτι ἀνδρεῖος ἂν εἴη.

     {ΣΩ.} Εὖ μὲν λέγεις, ὦ Λάχης· ἀλλ’ ἴσως ἐγὼ αἴτιος,

οὐ σαφῶς εἰπών, τὸ σὲ ἀποκρίνασθαι μὴ τοῦτο ὃ διανοού-

μενος ἠρόμην, ἀλλ’ ἕτερον.

(10)     {ΛΑ.} Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες;

191a     {ΣΩ.} Ἐγὼ φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ἀνδρεῖός που

οὗτος, ὃν καὶ σὺ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μάχηται

τοῖς πολεμίοις.

     {ΛΑ.} Ἐγὼ γοῦν φημι.

(5)     {ΣΩ.} Καὶ γὰρ ἐγώ. ἀλλὰ τί αὖ ὅδε, ὃς ἂν φεύγων

μάχηται τοῖς πολεμίοις ἀλλὰ μὴ μένων;

     {ΛΑ.} Πῶς φεύγων;

     {ΣΩ.} Ὥσπερ που καὶ Σκύθαι λέγονται οὐχ ἧττον φεύ-

γοντες ἢ διώκοντες μάχεσθαι, καὶ Ὅμηρός που ἐπαινῶν

(10)τοὺς τοῦ Αἰνείου ἵππους <κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα>

191bἔφη αὐτοὺς ἐπίστασθαι <διώκειν ἠδὲ φέβεσθαι>· καὶ αὐτὸν

τὸν Αἰνείαν κατὰ τοῦτ’ ἐνεκωμίασε, κατὰ τὴν τοῦ φόβου

ἐπιστήμην, καὶ εἶπεν αὐτὸν εἶναι <μήστωρα φόβοιο>.

     {ΛΑ.} Καὶ καλῶς γε, ὦ Σώκρατες· περὶ ἁρμάτων γὰρ

(5)ἔλεγε. καὶ σὺ τὸ τῶν Σκυθῶν ἱππέων πέρι λέγεις· τὸ μὲν

γὰρ ἱππικὸν [τὸ ἐκείνων] οὕτω μάχεται, τὸ δὲ ὁπλιτικὸν [τό

γε τῶν Ἑλλήνων], ὡς ἐγὼ λέγω.

     {ΣΩ.} Πλήν γ’ ἴσως, ὦ Λάχης, τὸ Λακεδαιμονίων. Λακε-

191cδαιμονίους γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς, ἐπειδὴ πρὸς τοῖς

γερροφόροις ἐγένοντο, οὐκ ἐθέλειν μένοντας πρὸς αὐτοὺς

μάχεσθαι, ἀλλὰ φεύγειν, ἐπειδὴ δ’ ἐλύθησαν αἱ τάξεις

τῶν Περσῶν, ἀναστρεφομένους ὥσπερ ἱππέας μάχεσθαι

(5)καὶ οὕτω νικῆσαι τὴν ἐκεῖ μάχην.

     {ΛΑ.} Ἀληθῆ λέγεις.

     {ΣΩ.} Τοῦτο τοίνυν ὃ ἄρτι ἔλεγον, ὅτι ἐγὼ αἴτιος μὴ

καλῶς σε ἀποκρίνασθαι, ὅτι οὐ καλῶς ἠρόμην_βουλόμενος

191dγάρ σου πυθέσθαι μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτικῷ ἀνδρείους,

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ ἐν σύμπαντι τῷ πολεμικῷ

εἴδει, καὶ μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν

τοῖς πρὸς τὴν θάλατταν κινδύνοις ἀνδρείους ὄντας, καὶ ὅσοι

(5)γε πρὸς νόσους καὶ ὅσοι πρὸς πενίας ἢ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ

ἀνδρεῖοί εἰσιν, καὶ ἔτι αὖ μὴ μόνον ὅσοι πρὸς λύπας ἀνδρεῖοί

εἰσιν ἢ φόβους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιθυμίας ἢ ἡδονὰς δεινοὶ

191eμάχεσθαι, καὶ μένοντες καὶ ἀναστρέφοντες_εἰσὶ γάρ πού

τινες, ὦ Λάχης, καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνδρεῖοι_

     {ΛΑ.} Καὶ σφόδρα, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οὗτοί εἰσιν, ἀλλ’ οἱ

(5)μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ’ ἐν λύπαις, οἱ δ’ ἐν ἐπιθυμίαις, οἱ δ’ ἐν

φόβοις τὴν ἀνδρείαν κέκτηνται· οἱ δέ γ’ οἶμαι δειλίαν ἐν

τοῖς αὐτοῖς τούτοις.

     {ΛΑ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Τί ποτε ὂν ἑκάτερον τούτων; τοῦτο ἐπυνθανόμην.

(10)πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν ἀνδρείαν πρῶτον τί ὂν ἐν πᾶσι

τούτοις ταὐτόν ἐστιν· ἢ οὔπω καταμανθάνεις ὃ λέγω;

     {ΛΑ.} Οὐ πάνυ τι.

192a     {ΣΩ.} Ἀλλ’ ὧδε λέγω, ὥσπερ ἂν εἰ τάχος ἠρώτων τί ποτ’

ἐστίν, ὃ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυγχάνει ὂν ἡμῖν καὶ ἐν τῷ

κιθαρίζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μανθάνειν καὶ ἐν

ἄλλοις πολλοῖς, καὶ σχεδόν τι αὐτὸ κεκτήμεθα, οὗ καὶ πέρι

(5)ἄξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν ἢ σκελῶν ἢ

στόματός τε καὶ φωνῆς ἢ διανοίας· ἢ οὐχ οὕτω καὶ σὺ λέγεις;

     {ΛΑ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Εἰ τοίνυν τίς με ἔροιτο· "Ὦ Σώκρατες, τί λέγεις

τοῦτο ὃ ἐν πᾶσιν ὀνομάζεις ταχυτῆτα εἶναι;" εἴποιμ’ ἂν

192bαὐτῷ ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττομένην δύναμιν

ταχυτῆτα ἔγωγε καλῶ καὶ περὶ φωνὴν καὶ περὶ δρόμον καὶ

περὶ τἆλλα πάντα.

     {ΛΑ.} Ὀρθῶς γε σὺ λέγων.

(5)     {ΣΩ.} Πειρῶ δὴ καὶ σύ, ὦ Λάχης, τὴν ἀνδρείαν οὕτως

εἰπεῖν τίς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν λύπῃ καὶ

ἐν ἅπασιν οἷς νυνδὴ ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀνδρεία

κέκληται.

     {ΛΑ.} Δοκεῖ τοίνυν μοι καρτερία τις εἶναι τῆς ψυχῆς, εἰ

192cτό γε διὰ πάντων [περὶ ἀνδρείας] πεφυκὸς δεῖ εἰπεῖν.

     {ΣΩ.} Ἀλλὰ μὴν δεῖ, εἴ γε τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρινούμεθα

ἡμῖν αὐτοῖς. τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται· οὔτι πᾶσά γε,

ὡς ἐγᾦμαι, καρτερία ἀνδρεία σοι φαίνεται. τεκμαίρομαι δὲ

(5)ἐνθένδε· σχεδὸν γάρ τι οἶδα, ὦ Λάχης, ὅτι τῶν πάνυ καλῶν

πραγμάτων ἡγῇ σὺ ἀνδρείαν εἶναι.

     {ΛΑ.} Εὖ μὲν οὖν ἴσθι ὅτι τῶν καλλίστων.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν ἡ μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλὴ

κἀγαθή;

(10)     {ΛΑ.} Πάνυ γε.

192d     {ΣΩ.} Τί δ’ ἡ μετ’ ἀφροσύνης; οὐ τοὐναντίον ταύτῃ

βλαβερὰ καὶ κακοῦργος;

     {ΛΑ.} Ναί.

     {ΣΩ.} Καλὸν οὖν τι φήσεις σὺ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὂν

(5)κακοῦργόν τε καὶ βλαβερόν;

     {ΛΑ.} Οὔκουν δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Οὐκ ἄρα τήν γε τοιαύτην καρτερίαν ἀνδρείαν ὁμολογή-

σεις εἶναι, ἐπειδήπερ οὐ καλή ἐστιν, ἡ δὲ ἀνδρεία καλόν ἐστιν.

     {ΛΑ.} Ἀληθῆ λέγεις.

(10)     {ΣΩ.} Ἡ φρόνιμος ἄρα καρτερία κατὰ τὸν σὸν λόγον

ἀνδρεία ἂν εἴη.

     {ΛΑ.} Ἔοικεν.

192e     {ΣΩ.} Ἴδωμεν δή, ἡ εἰς τί φρόνιμος; ἢ ἡ εἰς ἅπαντα καὶ

τὰ μεγάλα καὶ τὰ σμικρά; οἷον εἴ τις καρτερεῖ ἀναλίσκων

ἀργύριον φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας πλέον ἐκτήσεται,

τοῦτον ἀνδρεῖον καλοῖς ἄν;

(5)     {ΛΑ.} Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Ἀλλ’ οἷον εἴ τις ἰατρὸς ὤν, περιπλευμονίᾳ τοῦ

ὑέος ἐχομένου ἢ ἄλλου τινὸς καὶ δεομένου πιεῖν ἢ φαγεῖν

193aδοῦναι, μὴ κάμπτοιτο ἀλλὰ καρτεροῖ;

     {ΛΑ.} Οὐδ’ ὁπωστιοῦν οὐδ’ αὕτη.

     {ΣΩ.} Ἀλλ’ ἐν πολέμῳ καρτεροῦντα ἄνδρα καὶ ἐθέλοντα

μάχεσθαι, φρονίμως λογιζόμενον, εἰδότα μὲν ὅτι βοηθή-

(5)σουσιν ἄλλοι αὐτῷ, πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ φαυλοτέρους

μαχεῖται ἢ μεθ’ ὧν αὐτός ἐστιν, ἔτι δὲ χωρία ἔχει κρείττω,

τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοιαύτης φρονήσεως καὶ παρασκευῆς

καρτεροῦντα ἀνδρειότερον ἂν φαίης ἢ τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ

στρατοπέδῳ ἐθέλοντα ὑπομένειν τε καὶ καρτερεῖν;

193b     {ΛΑ.} Τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Ἀλλὰ μὴν ἀφρονεστέρα γε ἡ τούτου ἢ ἡ τοῦ ἑτέρου

καρτερία.

     {ΛΑ.} Ἀληθῆ λέγεις.

(5)     {ΣΩ.} Καὶ τὸν μετ’ ἐπιστήμης ἄρα ἱππικῆς καρτεροῦντα

ἐν ἱππομαχίᾳ ἧττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν ἄνευ

ἐπιστήμης.

     {ΛΑ.} Ἔμοιγε δοκεῖ.

     {ΣΩ.} Καὶ τὸν μετὰ σφενδονητικῆς ἢ τοξικῆς ἢ ἄλλης

(10)τινὸς τέχνης καρτεροῦντα.

193c     {ΛΑ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Καὶ ὅσοι ἂν ἐθέλωσιν εἰς φρέαρ καταβαίνοντες καὶ

κολυμβῶντες καρτερεῖν ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ, μὴ ὄντες δεινοί,

ἢ ἔν τινι ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδρειοτέρους φήσεις τῶν ταῦτα

(5)δεινῶν.

     {ΛΑ.} Τί γὰρ ἄν τις ἄλλο φαίη, ὦ Σώκρατες;

     {ΣΩ.} Οὐδέν, εἴπερ οἴοιτό γε οὕτως.

     {ΛΑ.} Ἀλλὰ μὴν οἶμαί γε.

     {ΣΩ.} Καὶ μήν που ἀφρονεστέρως γε, ὦ Λάχης, οἱ τοιοῦτοι

(10)κινδυνεύουσίν τε καὶ καρτεροῦσιν ἢ οἱ μετὰ τέχνης αὐτὸ

πράττοντες.

     {ΛΑ.} Φαίνονται.

193d     {ΣΩ.} Οὐκοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα τε καὶ καρτέρησις

ἐν τῷ πρόσθεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα καὶ βλαβερά;

     {ΛΑ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Ἡ δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο καλόν τι εἶναι.

(5)     {ΛΑ.} Ὡμολογεῖτο γάρ.

     {ΣΩ.} Νῦν δ’ αὖ πάλιν φαμὲν ἐκεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν

ἄφρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι.

     {ΛΑ.} Ἐοίκαμεν.

     {ΣΩ.} Καλῶς οὖν σοι δοκοῦμεν λέγειν;

(10)     {ΛΑ.} Μὰ τὸν Δί’, ὦ Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ.

     {ΣΩ.} Οὐκ ἄρα που κατὰ τὸν σὸν λόγον δωριστὶ ἡρμό-

193eσμεθα ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ Λάχης· τὰ γὰρ ἔργα οὐ συμφωνεῖ

ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔργῳ μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, φαίη ἄν τις

ἡμᾶς ἀνδρείας μετέχειν, λόγῳ δ’, ὡς ἐγᾦμαι, οὐκ ἄν, εἰ νῦν

ἡμῶν ἀκούσειε διαλεγομένων.

(5)     {ΛΑ.} Ἀληθέστατα λέγεις.

     {ΣΩ.} Τί οὖν; δοκεῖ καλὸν εἶναι οὕτως ἡμᾶς διακεῖσθαι;

     {ΛΑ.} Οὐδ’ ὁπωστιοῦν.

     {ΣΩ.} Βούλει οὖν ᾧ λέγομεν πειθώμεθα τό γε τοσοῦτον;

     {ΛΑ.} Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο, καὶ τίνι τούτῳ;

194a     {ΣΩ.} Τῷ λόγῳ ὃς καρτερεῖν κελεύει. εἰ οὖν βούλει, καὶ

ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ζητήσει ἐπιμείνωμέν τε καὶ καρτερήσωμεν, ἵνα

καὶ μὴ ἡμῶν αὐτὴ ἡ ἀνδρεία καταγελάσῃ, ὅτι οὐκ ἀνδρείως

αὐτὴν ζητοῦμεν, εἰ ἄρα πολλάκις αὐτὴ ἡ καρτέρησίς ἐστιν

(5)ἀνδρεία.

     {ΛΑ.} Ἐγὼ μὲν ἕτοιμος, ὦ Σώκρατες, μὴ προαφίστασθαι.

καίτοι ἀήθης γ’ εἰμὶ τῶν τοιούτων λόγων· ἀλλά τίς με καὶ

φιλονικία εἴληφεν πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ὡς ἀληθῶς ἀγα-

194bνακτῶ εἰ οὑτωσὶ ἃ νοῶ μὴ οἷός τ’ εἰμὶ εἰπεῖν. νοεῖν μὲν

γὰρ ἔμοιγε δοκῶ περὶ ἀνδρείας ὅτι ἔστιν, οὐκ οἶδα δ’ ὅπῃ

με ἄρτι διέφυγεν, ὥστε μὴ συλλαβεῖν τῷ λόγῳ αὐτὴν καὶ

εἰπεῖν ὅτι ἔστιν.

(5)     {ΣΩ.} Οὐκοῦν, ὦ φίλε, τὸν ἀγαθὸν κυνηγέτην μεταθεῖν

χρὴ καὶ μὴ ἀνιέναι.

     {ΛΑ.} Παντάπασι μὲν οὖν.

     {ΣΩ.} Βούλει οὖν καὶ Νικίαν τόνδε παρακαλῶμεν ἐπὶ τὸ

κυνηγέσιον, εἴ τι ἡμῶν εὐπορώτερός ἐστιν;

194c     {ΛΑ.} Βούλομαι· πῶς γὰρ οὔ;

     {ΣΩ.} Ἴθι δή, ὦ Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις ἐν

λόγῳ καὶ ἀποροῦσιν βοήθησον, εἴ τινα ἔχεις δύναμιν. τὰ

μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρᾷς ὡς ἄπορα· σὺ δ’ εἰπὼν ὅτι ἡγῇ

(5)ἀνδρείαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔκλυσαι καὶ αὐτὸς ἃ

νοεῖς τῷ λόγῳ βεβαίωσαι.

     {ΝΙ.} Δοκεῖτε τοίνυν μοι πάλαι οὐ καλῶς, ὦ Σώκρατες,

ὁρίζεσθαι τὴν ἀνδρείαν· ὃ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη καλῶς λέγοντος

ἀκήκοα, τούτῳ οὐ χρῆσθε.

(10)     {ΣΩ.} Ποίῳ δή, ὦ Νικία;

194d     {ΝΙ.} Πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος ὅτι ταῦτα ἀγαθὸς

ἕκαστος ἡμῶν ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαθής, ταῦτα δὲ κακός.

     {ΣΩ.} Ἀληθῆ μέντοι νὴ Δία λέγεις, ὦ Νικία.

     {ΝΙ.} Οὐκοῦν εἴπερ ὁ ἀνδρεῖος ἀγαθός, δῆλον ὅτι σοφός

(5)ἐστιν.

     {ΣΩ.} Ἤκουσας, ὦ Λάχης;

     {ΛΑ.} Ἔγωγε, καὶ οὐ σφόδρα γε μανθάνω ὃ λέγει.

     {ΣΩ.} Ἀλλ’ ἐγὼ δοκῶ μανθάνειν, καί μοι δοκεῖ ἁνὴρ

σοφίαν τινὰ τὴν ἀνδρείαν λέγειν.

(10)     {ΛΑ.} Ποίαν, ὦ Σώκρατες, σοφίαν;

194e     {ΣΩ.} Οὐκοῦν τόνδε τοῦτο ἐρωτᾷς;

     {ΛΑ.} Ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Ἴθι δή, αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νικία, ποία σοφία ἀνδρεία ἂν

εἴη κατὰ τὸν σὸν λόγον. οὐ γάρ που ἥ γε αὐλητική.

(5)     {ΝΙ.} Οὐδαμῶς.

     {ΣΩ.} Οὐδὲ μὴν ἡ κιθαριστική.

     {ΝΙ.} Οὐ δῆτα.

     {ΣΩ.} Ἀλλὰ τίς δὴ αὕτη ἢ τίνος ἐπιστήμη;

     {ΛΑ.} Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς αὐτὸν ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες,

(10)καὶ εἰπέτω γε τίνα φησὶν αὐτὴν εἶναι.

     {ΝΙ.} Ταύτην ἔγωγε, ὦ Λάχης, τὴν τῶν δεινῶν καὶ θαρ-

195aραλέων ἐπιστήμην καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν.

     {ΛΑ.} Ὡς ἄτοπα λέγει, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Πρὸς τί τοῦτ’ εἶπες βλέψας, ὦ Λάχης;

     {ΛΑ.} Πρὸς ὅτι; χωρὶς δήπου σοφία ἐστὶν ἀνδρείας.

(5)     {ΣΩ.} Οὔκουν φησί γε Νικίας.

     {ΛΑ.} Οὐ μέντοι μὰ Δία· ταῦτά τοι καὶ ληρεῖ.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν διδάσκωμεν αὐτὸν ἀλλὰ μὴ λοιδορῶμεν.

     {ΝΙ.} Οὔκ, ἀλλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, Λάχης ἐπιθυμεῖν

κἀμὲ φανῆναι μηδὲν λέγοντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι τοιοῦτός

195bτις ἐφάνη.

     {ΛΑ.} Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Νικία, καὶ πειράσομαί γε ἀποφῆναι·

οὐδὲν γὰρ λέγεις. ἐπεὶ αὐτίκα ἐν ταῖς νόσοις οὐχ οἱ ἰατροὶ

τὰ δεινὰ ἐπίστανται; ἢ οἱ ἀνδρεῖοι δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαι;

(5)ἢ τοὺς ἰατροὺς σὺ ἀνδρείους καλεῖς;

     {ΝΙ.} Οὐδ’ ὁπωστιοῦν.

     {ΛΑ.} Οὐδέ γε τοὺς γεωργοὺς οἶμαι. καίτοι τά γε ἐν

τῇ γεωργίᾳ δεινὰ οὗτοι δήπου ἐπίστανται, καὶ οἱ ἄλλοι

δημιουργοὶ ἅπαντες τὰ ἐν ταῖς αὑτῶν τέχναις δεινά τε καὶ

195cθαρραλέα ἴσασιν· ἀλλ’ οὐδέν τι μᾶλλον οὗτοι ἀνδρεῖοί

εἰσιν.

     {ΣΩ.} Τί δοκεῖ Λάχης λέγειν, ὦ Νικία; ἔοικεν μέντοι

λέγειν τι.

(5)     {ΝΙ.} Καὶ γὰρ λέγει γέ τι, οὐ μέντοι ἀληθές γε.

     {ΣΩ.} Πῶς δή;

     {ΝΙ.} Ὅτι οἴεται τοὺς ἰατροὺς πλέον τι εἰδέναι περὶ τοὺς

κάμνοντας ἢ τὸ ὑγιεινὸν εἰπεῖν οἷόν τε καὶ νοσῶδες. οἱ δὲ

δήπου τοσοῦτον μόνον ἴσασιν· εἰ δὲ δεινόν τῳ τοῦτό ἐστιν

(10)τὸ ὑγιαίνειν μᾶλλον ἢ τὸ κάμνειν, ἡγῇ σὺ τουτί, ὦ Λάχης,

τοὺς ἰατροὺς ἐπίστασθαι; ἢ οὐ πολλοῖς οἴει ἐκ τῆς νόσου

ἄμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι ἢ ἀναστῆναι; τοῦτο γὰρ εἰπέ·

195dσὺ πᾶσι φῂς ἄμεινον εἶναι ζῆν καὶ οὐ πολλοῖς κρεῖττον

τεθνάναι;

     {ΛΑ.} Οἶμαι ἔγωγε τοῦτό γε.

     {ΝΙ.} Οἷς οὖν τεθνάναι λυσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴει δεινὰ εἶναι

(5)καὶ οἷς ζῆν;

     {ΛΑ.} Οὐκ ἔγωγε.

     {ΝΙ.} Ἀλλὰ τοῦτο δὴ σὺ δίδως τοῖς ἰατροῖς γιγνώσκειν

ἢ ἄλλῳ τινὶ δημιουργῷ πλὴν τῷ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν

ἐπιστήμονι, ὃν ἐγὼ ἀνδρεῖον καλῶ;

(10)     {ΣΩ.} Κατανοεῖς, ὦ Λάχης, ὅτι λέγει;

195e     {ΛΑ.} Ἔγωγε, ὅτι γε τοὺς μάντεις καλεῖ τοὺς ἀνδρείους·

τίς γὰρ δὴ ἄλλος εἴσεται ὅτῳ ἄμεινον ζῆν ἢ τεθνάναι;

καίτοι σύ, ὦ Νικία, πότερον ὁμολογεῖς μάντις εἶναι ἢ οὔτε

μάντις οὔτε ἀνδρεῖος;

(5)     {ΝΙ.} Τί δέ; μάντει αὖ οἴει προσήκει τὰ δεινὰ γιγνώσκειν

καὶ τὰ θαρραλέα;

     {ΛΑ.} Ἔγωγε· τίνι γὰρ ἄλλῳ;

     {ΝΙ.} Ὧι ἐγὼ λέγω πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτιστε· ἐπεὶ

μάντιν γε τὰ σημεῖα μόνον δεῖ γιγνώσκειν τῶν ἐσομένων,

(10)εἴτε τῳ θάνατος εἴτε νόσος εἴτε ἀποβολὴ χρημάτων ἔσται,

196aεἴτε νίκη εἴτε ἧττα ἢ πολέμου ἢ καὶ ἄλλης τινὸς ἀγωνίας·

ὅτι δέ τῳ ἄμεινον τούτων ἢ παθεῖν ἢ μὴ παθεῖν, τί μᾶλλον

μάντει προσήκει κρῖναι ἢ ἄλλῳ ὁτῳοῦν;

     {ΛΑ.} Ἀλλ’ ἐγὼ τούτου οὐ μανθάνω, ὦ Σώκρατες, ὅτι βού-

(5)λεται λέγειν· οὔτε γὰρ μάντιν οὔτε ἰατρὸν οὔτε ἄλλον οὐδένα

δηλοῖ ὅντινα λέγει τὸν ἀνδρεῖον, εἰ μὴ εἰ θεόν τινα λέγει

αὐτὸν εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν φαίνεται Νικίας οὐκ ἐθέλειν

196bγενναίως ὁμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέφεται ἄνω

καὶ κάτω ἐπικρυπτόμενος τὴν αὑτοῦ ἀπορίαν· καίτοι κἂν

ἡμεῖς οἷοί τε ἦμεν ἄρτι ἐγώ τε καὶ σὺ τοιαῦτα στρέφεσθαι,

εἰ ἐβουλόμεθα μὴ δοκεῖν ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. εἰ

(5)μὲν οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἡμῖν οἱ λόγοι ἦσαν, εἶχεν ἄν τινα

λόγον ταῦτα ποιεῖν· νῦν δὲ τί ἄν τις ἐν συνουσίᾳ τοιᾷδε

μάτην κενοῖς λόγοις αὐτὸς αὑτὸν κοσμοῖ;

196c     {ΣΩ.} Οὐδὲν οὐδ’ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Λάχης· ἀλλ’ ὁρῶμεν μὴ

Νικίας οἴεταί τι λέγειν καὶ οὐ λόγου ἕνεκα ταῦτα λέγει.

αὐτοῦ οὖν σαφέστερον πυθώμεθα τί ποτε νοεῖ· καὶ ἐάν τι

φαίνηται λέγων, συγχωρησόμεθα, εἰ δὲ μή, διδάξομεν.

(5)     {ΛΑ.} Σὺ τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει πυνθάνεσθαι,

πυνθάνου· ἐγὼ δ’ ἴσως ἱκανῶς πέπυσμαι.

     {ΣΩ.} Ἀλλ’ οὐδέν με κωλύει· κοινὴ γὰρ ἔσται ἡ πύστις

ὑπὲρ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ.

     {ΛΑ.} Πάνυ μὲν οὖν.

(10)     {ΣΩ.} Λέγε δή μοι, ὦ Νικία_μᾶλλον δ’ ἡμῖν· κοινούμεθα

196dγὰρ ἐγώ τε καὶ Λάχης τὸν λόγον_τὴν ἀνδρείαν ἐπιστήμην

φῂς δεινῶν τε καὶ θαρραλέων εἶναι;

     {ΝΙ.} Ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Τοῦτο δὲ οὐ παντὸς δὴ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, ὁπότε

(5)γε μήτε ἰατρὸς μήτε μάντις αὐτὸ γνώσεται μηδὲ ἀνδρεῖος

ἔσται, ἐὰν μὴ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιστήμην προσλάβῃ· οὐχ

οὕτως ἔλεγες;

     {ΝΙ.} Οὕτω μὲν οὖν.

     {ΣΩ.} Κατὰ τὴν παροιμίαν ἄρα τῷ ὄντι οὐκ ἂν πᾶσα ὗς

(10)γνοίη οὐδ’ ἂν ἀνδρεία γένοιτο.

     {ΝΙ.} Οὔ μοι δοκεῖ.

196e     {ΣΩ.} Δῆλον δή, ὦ Νικία, ὅτι οὐδὲ τὴν Κρομμυωνίαν ὗν

πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν γεγονέναι. τοῦτο δὲ λέγω οὐ

παίζων, ἀλλ’ ἀναγκαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηδενὸς

θηρίου ἀποδέχεσθαι ἀνδρείαν, ἢ συγχωρεῖν θηρίον τι οὕτω

(5)σοφὸν εἶναι, ὥστε ἃ ὀλίγοι ἀνθρώπων ἴσασι διὰ τὸ χαλεπὰ

εἶναι γνῶναι, ταῦτα λέοντα ἢ πάρδαλιν ἤ τινα κάπρον φάναι

εἰδέναι· ἀλλ’ ἀνάγκη ὁμοίως λέοντα καὶ ἔλαφον καὶ ταῦρον

καὶ πίθηκον πρὸς ἀνδρείαν φάναι πεφυκέναι τὸν τιθέμενον

ἀνδρείαν τοῦθ’ ὅπερ σὺ τίθεσαι.

197a     {ΛΑ.} Νὴ τοὺς θεούς, καὶ εὖ γε λέγεις, ὦ Σώκρατες. καὶ

ἡμῖν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὦ Νικία, πότερον σοφώ-

τερα φῂς ἡμῶν ταῦτα εἶναι τὰ θηρία, ἃ πάντες ὁμολογοῦμεν

ἀνδρεῖα εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐναντιούμενος τολμᾷς μηδὲ ἀνδρεῖα

(5)αὐτὰ καλεῖν;

     {ΝΙ.} Οὐ γάρ τι, ὦ Λάχης, ἔγωγε ἀνδρεῖα καλῶ οὔτε θηρία

οὔτε ἄλλο οὐδὲν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀνοίας μὴ φοβούμενον,

ἀλλ’ ἄφοβον καὶ μῶρον· ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα οἴει με

197bἀνδρεῖα καλεῖν, ἃ δι’ ἄνοιαν οὐδὲν δέδοικεν; ἀλλ’ οἶμαι τὸ

ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταὐτόν ἐστιν. ἐγὼ δὲ ἀνδρείας

μὲν καὶ προμηθίας πάνυ τισὶν ὀλίγοις οἶμαι μετεῖναι, θρα-

σύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου μετὰ ἀπρομηθίας

(5)πάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παίδων καὶ

θηρίων. ταῦτ’ οὖν ἃ σὺ καλεῖς ἀνδρεῖα καὶ οἱ πολλοί, ἐγὼ

197cθρασέα καλῶ, ἀνδρεῖα δὲ τὰ φρόνιμα περὶ ὧν λέγω.

     {ΛΑ.} Θέασαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ ὅδε ἑαυτὸν δή, ὡς

οἴεται, κοσμεῖ τῷ λόγῳ· οὓς δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἀν-

δρείους εἶναι, τούτους ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ ταύτης τῆς τιμῆς.

(5)     {ΝΙ.} Οὔκουν σέ γε, ὦ Λάχης, ἀλλὰ θάρρει· φημὶ γάρ

σε εἶναι σοφόν, καὶ Λάμαχόν γε, εἴπερ ἐστὲ ἀνδρεῖοι, καὶ

ἄλλους γε συχνοὺς Ἀθηναίων.

     {ΛΑ.} Οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα μή με φῇς

ὡς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶναι.

197d     {ΣΩ.} Μηδέ γε εἴπῃς, ὦ Λάχης· καὶ γάρ μοι δοκεῖς οὐδὲ

ᾐσθῆσθαι ὅτι ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ ἡμετέ-

ρου ἑταίρου παρείληφεν, ὁ δὲ Δάμων τῷ Προδίκῳ πολλὰ

πλησιάζει, ὃς δὴ δοκεῖ τῶν σοφιστῶν κάλλιστα τὰ τοιαῦτα

(5)ὀνόματα διαιρεῖν.

     {ΛΑ.} Καὶ γὰρ πρέπει, ὦ Σώκρατες, σοφιστῇ τὰ τοι-

αῦτα μᾶλλον κομψεύεσθαι ἢ ἀνδρὶ ὃν ἡ πόλις ἀξιοῖ αὑτῆς

προεστάναι.

197e     {ΣΩ.} Πρέπει μέν που, ὦ μακάριε, τῶν μεγίστων προ-

στατοῦντι μεγίστης φρονήσεως μετέχειν· δοκεῖ δέ μοι Νικίας

ἄξιος εἶναι ἐπισκέψεως, ὅποι ποτὲ βλέπων τοὔνομα τοῦτο

τίθησι τὴν ἀνδρείαν.

(5)     {ΛΑ.} Αὐτὸς τοίνυν σκόπει, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Τοῦτο μέλλω ποιεῖν, ὦ ἄριστε· μὴ μέντοι οἴου με

ἀφήσειν σε τῆς κοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρόσεχε τὸν

νοῦν καὶ συσκόπει τὰ λεγόμενα.

     {ΛΑ.} Ταῦτα δὴ ἔστω, εἰ δοκεῖ χρῆναι.

(10)     {ΣΩ.} Ἀλλὰ δοκεῖ. σὺ δέ, Νικία, λέγε ἡμῖν πάλιν ἐξ

198aἀρχῆς· οἶσθ’ ὅτι τὴν ἀνδρείαν κατ’ ἀρχὰς τοῦ λόγου ἐσκο-

ποῦμεν ὡς μέρος ἀρετῆς σκοποῦντες;

     {ΝΙ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν καὶ σὺ τοῦτο ἀπεκρίνω ὡς μόριον, ὄντων

(5)δὴ καὶ ἄλλων μερῶν, ἃ σύμπαντα ἀρετὴ κέκληται;

     {ΝΙ.} Πῶς γὰρ οὔ;

     {ΣΩ.} Ἆρ’ οὖν ἅπερ ἐγὼ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις; ἐγὼ δὲ

καλῶ πρὸς ἀνδρείᾳ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην καὶ ἄλλ’

ἄττα τοιαῦτα. οὐ καὶ σύ;

198b     {ΝΙ.} Πάνυ μὲν οὖν.

     {ΣΩ.} Ἔχε δή. ταῦτα μὲν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ τῶν

δεινῶν καὶ θαρραλέων σκεψώμεθα, ὅπως μὴ σὺ μὲν ἄλλ’

ἄττα ἡγῇ, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς ἡγούμεθα, φρά-

(5)σομέν σοι· σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῇς, διδάξεις. ἡγούμεθα δ’

ἡμεῖς δεινὰ μὲν εἶναι ἃ καὶ δέος παρέχει, θαρραλέα δὲ ἃ μὴ

δέος παρέχει_δέος δὲ παρέχει οὐ τὰ γεγονότα οὐδὲ τὰ

παρόντα τῶν κακῶν, ἀλλὰ τὰ προσδοκώμενα· δέος γὰρ εἶναι

προσδοκίαν μέλλοντος κακοῦ_ἢ οὐχ οὕτω καὶ συνδοκεῖ, ὦ

(10)Λάχης;

198c     {ΛΑ.} Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Τὰ μὲν ἡμέτερα τοίνυν, ὦ Νικία, ἀκούεις, ὅτι δεινὰ

μὲν τὰ μέλλοντα κακά φαμεν εἶναι, θαρραλέα δὲ τὰ μὴ κακὰ

ἢ ἀγαθὰ μέλλοντα· σὺ δὲ ταύτῃ ἢ ἄλλῃ περὶ τούτων λέγεις;

(5)     {ΝΙ.} Ταύτῃ ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Τούτων δέ γε τὴν ἐπιστήμην ἀνδρείαν προς-

αγορεύεις;

     {ΝΙ.} Κομιδῇ γε.

     {ΣΩ.} Ἔτι δὴ τὸ τρίτον σκεψώμεθα εἰ συνδοκεῖ σοί τε καὶ

(10)ἡμῖν.

     {ΝΙ.} Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο;

198d     {ΣΩ.} Ἐγὼ δὴ φράσω. δοκεῖ γὰρ δὴ ἐμοί τε καὶ τῷδε,

περὶ ὅσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι περὶ γεγο-

νότος εἰδέναι ὅπῃ γέγονεν, ἄλλη δὲ περὶ γιγνομένων ὅπῃ

γίγνεται, ἄλλη δὲ ὅπῃ ἂν κάλλιστα γένοιτο καὶ γενήσεται

(5)τὸ μήπω γεγονός, ἀλλ’ ἡ αὐτή. οἷον περὶ τὸ ὑγιεινὸν εἰς

ἅπαντας τοὺς χρόνους οὐκ ἄλλη τις ἢ ἰατρική, μία οὖσα,

ἐφορᾷ καὶ γιγνόμενα καὶ γεγονότα καὶ γενησόμενα ὅπῃ

198eγενήσεται· καὶ περὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς αὖ φυόμενα ἡ γεωργία

ὡσαύτως ἔχει· καὶ δήπου τὰ περὶ τὸν πόλεμον αὐτοὶ ἂν

μαρτυρήσαιτε ὅτι ἡ στρατηγία κάλλιστα προμηθεῖται τά

τε ἄλλα καὶ περὶ τὸ μέλλον ἔσεσθαι, οὐδὲ τῇ μαντικῇ

(5)οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν ἀλλὰ ἄρχειν, ὡς εἰδυῖα κάλλιον

199aτὰ περὶ τὸν πόλεμον καὶ γιγνόμενα καὶ γενησόμενα· καὶ

ὁ νόμος οὕτω τάττει, μὴ τὸν μάντιν τοῦ στρατηγοῦ ἄρχειν,

ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν τοῦ μάντεως. φήσομεν ταῦτα, ὦ

Λάχης;

(5)     {ΛΑ.} Φήσομεν.

     {ΣΩ.} Τί δέ; σὺ ἡμῖν, ὦ Νικία, σύμφῃς περὶ τῶν αὐτῶν

τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην καὶ ἐσομένων καὶ γιγνομένων καὶ

γεγονότων ἐπαΐειν;

     {ΝΙ.} Ἔγωγε· δοκεῖ γάρ μοι οὕτως, ὦ Σώκρατες.

(10)     {ΣΩ.} Οὐκοῦν, ὦ ἄριστε, καὶ ἡ ἀνδρεία τῶν δεινῶν ἐπι-

199bστήμη ἐστὶν καὶ θαρραλέων, ὡς φῄς· ἦ γάρ;

     {ΝΙ.} Ναί.

     {ΣΩ.} Τὰ δὲ δεινὰ ὡμολόγηται καὶ τὰ θαρραλέα τὰ μὲν

μέλλοντα ἀγαθά, τὰ δὲ μέλλοντα κακὰ εἶναι.

(5)     {ΝΙ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Ἡ δέ γ’ αὐτὴ ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν καὶ μελλόντων

καὶ πάντως ἐχόντων εἶναι.

     {ΝΙ.} Ἔστι ταῦτα.

     {ΣΩ.} Οὐ μόνον ἄρα τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων ἡ ἀνδρεία

(10)ἐπιστήμη ἐστίν· οὐ γὰρ μελλόντων μόνον πέρι τῶν ἀγαθῶν

τε καὶ κακῶν ἐπαΐει, ἀλλὰ καὶ γιγνομένων καὶ γεγονότων

199cκαὶ πάντως ἐχόντων, ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἐπιστῆμαι.

     {ΝΙ.} Ἔοικέν γε.

     {ΣΩ.} Μέρος ἄρα ἀνδρείας ἡμῖν, ὦ Νικία, ἀπεκρίνω σχεδόν

τι τρίτον· καίτοι ἡμεῖς ἠρωτῶμεν ὅλην ἀνδρείαν ὅτι εἴη. καὶ

(5)νῦν δή, ὡς ἔοικεν, κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐ μόνον δεινῶν τε

καὶ θαρραλέων ἐπιστήμη ἡ ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ σχεδόν τι ἡ

περὶ πάντων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ πάντως ἐχόντων, ὡς

199dνῦν αὖ ὁ σὸς λόγος, ἀνδρεία ἂν εἴη. οὕτως αὖ μετατίθεσθαι

ἢ πῶς λέγεις, ὦ Νικία;

     {ΝΙ.} Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Δοκεῖ οὖν σοι, ὦ δαιμόνιε, ἀπολείπειν ἄν τι ὁ τοι-

(5)οῦτος ἀρετῆς, εἴπερ εἰδείη τά τε ἀγαθὰ πάντα καὶ παντά-

πασιν ὡς γίγνεται καὶ γενήσεται καὶ γέγονε, καὶ τὰ κακὰ

ὡσαύτως; καὶ τοῦτον οἴει ἂν σὺ ἐνδεᾶ εἶναι σωφροσύνης ἢ

δικαιοσύνης τε καὶ ὁσιότητος, ᾧ γε μόνῳ προσήκει καὶ περὶ

θεοὺς καὶ περὶ ἀνθρώπους ἐξευλαβεῖσθαί τε τὰ δεινὰ καὶ τὰ

199eμή, καὶ τἀγαθὰ πορίζεσθαι, ἐπισταμένῳ ὀρθῶς προσομιλεῖν;

     {ΝΙ.} Λέγειν τὶ ὦ Σώκρατές μοι δοκεῖς.

     {ΣΩ.} Οὐκ ἄρα, ὦ Νικία, μόριον ἀρετῆς ἂν εἴη τὸ νῦν σοι

λεγόμενον, ἀλλὰ σύμπασα ἀρετή.

(5)     {ΝΙ.} Ἔοικεν.

     {ΣΩ.} Καὶ μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι ἓν

τῶν τῆς ἀρετῆς.

     {ΝΙ.} Ἔφαμεν γάρ.

     {ΣΩ.} Τὸ δέ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται.

(10)     {ΝΙ.} Οὐκ ἔοικεν.

     {ΣΩ.} Οὐκ ἄρα ηὑρήκαμεν, ὦ Νικία, ἀνδρεία ὅτι ἔστιν.

     {ΝΙ.} Οὐ φαινόμεθα.

     {ΛΑ.} Καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ φίλε Νικία, ᾤμην σε εὑρήσειν,

200aἐπειδὴ ἐμοῦ κατεφρόνησας Σωκράτει ἀποκριναμένου· πάνυ

δὴ μεγάλην ἐλπίδα εἶχον, ὡς τῇ παρὰ τοῦ Δάμωνος σοφίᾳ

αὐτὴν ἀνευρήσεις.

     {ΝΙ.} Εὖ γε, ὦ Λάχης, ὅτι οὐδὲν οἴει σὺ ἔτι πρᾶγμα εἶναι

(5)ὅτι αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρείας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ’ εἰ

καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος ἀναφανήσομαι, πρὸς τοῦτο βλέπεις,

καὶ οὐδὲν ἔτι διοίσει, ὡς ἔοικε, σοὶ μετ’ ἐμοῦ μηδὲν εἰδέναι

ὧν προσήκει ἐπιστήμην ἔχειν ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ εἶναι. σὺ

200bμὲν οὖν μοι δοκεῖς ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπειον πρᾶγμα ἐργάζεσθαι

οὐδὲ πρὸς σαυτὸν βλέπειν ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους· ἐγὼ δ’

οἶμαι ἐμοὶ περὶ ὧν ἐλέγομεν νῦν τε ἐπιεικῶς εἰρῆσθαι, καὶ

εἴ τι αὐτῶν μὴ ἱκανῶς εἴρηται, ὕστερον ἐπανορθώσεσθαι καὶ

(5)μετὰ Δάμωνος_οὗ σύ που οἴει καταγελᾶν, καὶ ταῦτα οὐδ’

ἰδὼν πώποτε τὸν Δάμωνα_καὶ μετ’ ἄλλων· καὶ ἐπειδὰν

βεβαιώσωμαι αὐτά, διδάξω καὶ σέ, καὶ οὐ φθονήσω· δοκεῖς

200cγάρ μοι καὶ μάλα σφόδρα δεῖσθαι μαθεῖν.

     {ΛΑ.} Σοφὸς γάρ τοι σὺ εἶ, ὦ Νικία. ἀλλ’ ὅμως ἐγὼ

Λυσιμάχῳ τῷδε καὶ Μελησίᾳ συμβουλεύω σὲ μὲν καὶ ἐμὲ

περὶ τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαίρειν ἐᾶν, Σωκράτη δὲ

(5)τουτονί, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι· εἰ δὲ καὶ ἐμοὶ

ἐν ἡλικίᾳ ἦσαν οἱ παῖδες, ταὐτὰ ἂν ταῦτ’ ἐποίουν.

     {ΝΙ.} Ταῦτα μὲν κἀγὼ συγχωρῶ· ἐάνπερ ἐθέλῃ Σωκράτης

τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν. ἐπεὶ κἂν

200dἐγὼ τὸν Νικήρατον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτρέποιμι, εἰ ἐθέλοι

οὗτος· ἀλλὰ γὰρ ἄλλους μοι ἑκάστοτε συνίστησιν, ὅταν τι

αὐτῷ περὶ τούτου μνησθῶ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλει. ἀλλ’ ὅρα, ὦ

Λυσίμαχε, εἴ τι σοῦ ἂν μᾶλλον ὑπακούοι Σωκράτης.

(5)     {ΛΥ.} Δίκαιόν γέ τοι, ὦ Νικία, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ πολλὰ

ἂν ἐθελήσαιμι ποιεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς ἐθέλοιμι.

πῶς οὖν φῄς, ὦ Σώκρατες; ὑπακούσῃ τι καὶ συμπροθυμήσῃ

ὡς βελτίστοις γενέσθαι τοῖς μειρακίοις;

200e     {ΣΩ.} Καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, ὦ Λυσίμαχε, τοῦτό γε, μὴ

ἐθέλειν τῳ συμπροθυμεῖσθαι ὡς βελτίστῳ γενέσθαι. εἰ μὲν

οὖν ἐν τοῖς διαλόγοις τοῖς ἄρτι ἐγὼ μὲν ἐφάνην εἰδώς, τώδε

δὲ μὴ εἰδότε, δίκαιον ἂν ἦν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔργον

(5)παρακαλεῖν, νῦν δ’ ὁμοίως γὰρ πάντες ἐν ἀπορίᾳ ἐγενόμεθα·

τί οὖν ἄν τις ἡμῶν τίνα προαιροῖτο; ἐμοὶ μὲν οὖν δὴ αὐτῷ

201aδοκεῖ οὐδένα· ἀλλ’ ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, σκέψασθε ἄν

τι δόξω συμβουλεύειν ὑμῖν. ἐγὼ γάρ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες

_οὐδεὶς γὰρ ἔκφορος λόγος_κοινῇ πάντας ἡμᾶς ζητεῖν

μάλιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς διδάσκαλον ὡς ἄριστον_δεόμεθα

(5)γάρ_ἔπειτα καὶ τοῖς μειρακίοις, μήτε χρημάτων φειδομένους

μήτε ἄλλου μηδενός· ἐᾶν δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχειν ὡς νῦν ἔχο-

μεν οὐ συμβουλεύω. εἰ δέ τις ἡμῶν καταγελάσεται, ὅτι

201bτηλικοίδε ὄντες εἰς διδασκάλων ἀξιοῦμεν φοιτᾶν, τὸν Ὅμηρον

δοκεῖ μοι χρῆναι προβάλλεσθαι, ὃς ἔφη οὐκ <ἀγαθὴν> εἶναι

<αἰδῶ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι>. καὶ ἡμεῖς οὖν ἐά-

σαντες χαίρειν εἴ τίς τι ἐρεῖ, κοινῇ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν

(5)μειρακίων ἐπιμέλειαν ποιησώμεθα.

     {ΛΥ.} Ἐμοὶ μὲν ἀρέσκει, ὦ Σώκρατες, ἃ λέγεις· καὶ ἐθέλω,

ὅσῳπερ γεραίτατός εἰμι, τοσούτῳ προθυμότατα μανθάνειν

μετὰ τῶν νεανίσκων. ἀλλά μοι οὑτωσὶ ποίησον· αὔριον

201cἕωθεν ἀφίκου οἴκαδε καὶ μὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἵνα βουλευ-

σώμεθα περὶ αὐτῶν τούτων, τὸ δὲ νῦν εἶναι τὴν συνουσίαν

διαλύσωμεν.

     {ΣΩ.} Ἀλλὰ ποιήσω, ὦ Λυσίμαχε, ταῦτα, καὶ ἥξω παρὰ

(5)σὲ αὔριον, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ.