Платоновское философское общество
Plato
О нас
Академии
Конференции
Летние школы
Научные проекты
Диссертации
Тексты платоников
Исследования по платонизму
Справочные издания
Партнеры

МОО «Платоновское философское общество»

ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ

271a     {ΚΡ.} Τίς ἦν, ὦ Σώκρατες, ᾧ χθὲς ἐν Λυκείῳ διελέγου;

ἦ πολὺς ὑμᾶς ὄχλος περιειστήκει, ὥστ’ ἔγωγε βουλόμενος

ἀκούειν προσελθὼν οὐδὲν οἷός τ’ ἦ ἀκοῦσαι σαφές· ὑπερκύψας

μέντοι κατεῖδον, καί μοι ἔδοξεν εἶναι ξένος τις ᾧ διελέγου.

(5)τίς ἦν;

     {ΣΩ.} Πότερον καὶ ἐρωτᾷς, ὦ Κρίτων; οὐ γὰρ εἷς ἀλλὰ

δύ’ ἤστην.

     {ΚΡ.} Ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ἐκ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ σοῦ καθῆστο·

271bἐν μέσῳ δ’ ὑμῶν τὸ Ἀξιόχου μειράκιον ἦν. καὶ μάλα πολύ,

ὦ Σώκρατες, ἐπιδεδωκέναι μοι ἔδοξεν, καὶ τοῦ ἡμετέρου οὐ

πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. ἀλλ’ ἐκεῖνος

μὲν σκληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς καὶ καλὸς καὶ ἀγαθὸς τὴν

(5)ὄψιν.

     {ΣΩ.} Εὐθύδημος οὗτός ἐστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς, ὁ δὲ

παρ’ ἐμὲ καθήμενος ἐξ ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τούτου, Διονυσό-

δωρος· μετέχει δὲ καὶ οὗτος τῶν λόγων.

     {ΚΡ.} Οὐδέτερον γιγνώσκω, ὦ Σώκρατες. καινοί τινες αὖ

271cοὗτοι, ὡς ἔοικε, σοφισταί· ποδαποί; καὶ τίς ἡ σοφία;

     {ΣΩ.} Οὗτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγᾦμαι, ἐντεῦθέν ποθέν

εἰσιν ἐκ Χίου, ἀπῴκησαν δὲ ἐς Θουρίους, φεύγοντες δὲ

ἐκεῖθεν πόλλ’ ἤδη ἔτη περὶ τούσδε τοὺς τόπους διατρίβουσιν.

(5)ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, θαυμασία, ὦ Κρίτων·

πάσσοφοι ἀτεχνῶς τώ γε, οὐδ’ ᾔδη πρὸ τοῦ ὅτι εἶεν οἱ

παγκρατιασταί. τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ παμμάχω. οὐ κατὰ

τὼ Ἀκαρνᾶνε ἐγενέσθην τὼ παγκρατιαστὰ ἀδελφώ· ἐκείνω

271dμὲν γὰρ τῷ σώματι μόνον οἵω τε μάχεσθαι, τούτω δὲ πρῶτον

μὲν τῷ σώματι δεινοτάτω ἐστὸν [καὶ μάχῃ, ᾗ πάντων ἔστι

κρατεῖν]_ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτώ τε σοφὼ πάνυ μάχεσθαι καὶ

272aἄλλον, ὃς ἂν διδῷ μισθόν, οἵω τε ποιῆσαι_ἔπειτα τὴν ἐν

τοῖς δικαστηρίοις μάχην κρατίστω καὶ ἀγωνίσασθαι καὶ

ἄλλον διδάξαι λέγειν τε καὶ συγγράφεσθαι λόγους οἵους

εἰς τὰ δικαστήρια. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ταῦτα δεινὼ ἤστην

(5)μόνον, νῦν δὲ τέλος ἐπιτεθήκατον παγκρατιαστικῇ τέχνῃ. ἣ

γὰρ ἦν λοιπὴ αὐτοῖν μάχη ἀργός, ταύτην νῦν ἐξείργασθον,

ὥστε μηδ’ ἂν ἕνα αὐτοῖς οἷόν τ’ εἶναι μηδ’ ἀντᾶραι· οὕτω

δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς λόγοις μάχεσθαί τε καὶ ἐξελέγχειν

272bτὸ ἀεὶ λεγόμενον, ὁμοίως ἐάντε ψεῦδος ἐάντε ἀληθὲς ᾖ. ἐγὼ

μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ἐν νῷ ἔχω τοῖν ἀνδροῖν παραδοῦναι

ἐμαυτόν· καὶ γάρ φατον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ

ἄλλον ὁντινοῦν τὰ αὐτὰ ταῦτα δεινόν.

(5)     {ΚΡ.} Τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὐ φοβῇ τὴν ἡλικίαν, μὴ ἤδη

πρεσβύτερος ᾖς;

     {ΣΩ.} Ἥκιστά γε, ὦ Κρίτων· ἱκανὸν τεκμήριον ἔχω καὶ

παραμύθιον τοῦ μὴ φοβεῖσθαι. αὐτὼ γὰρ τούτω, ὡς ἔπος

εἰπεῖν, γέροντε ὄντε ἠρξάσθην ταύτης τῆς σοφίας ἧς ἔγωγε

(10)ἐπιθυμῶ, τῆς ἐριστικῆς· πέρυσιν ἢ προπέρυσιν οὐδέπω ἤστην

272cσοφώ. ἀλλ’ ἐγὼ ἓν μόνον φοβοῦμαι, μὴ αὖ ὄνειδος τοῖν

ξένοιν περιάψω, ὥσπερ Κόννῳ τῷ Μητροβίου, τῷ κιθαριστῇ,

ὃς ἐμὲ διδάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρίζειν· ὁρῶντες οὖν οἱ παῖδες

οἱ συμφοιτηταί μοι ἐμοῦ τε καταγελῶσι καὶ τὸν Κόννον

(5)καλοῦσι γεροντοδιδάσκαλον. μὴ οὖν καὶ τοῖν ξένοιν τις

ταὐτὸν τοῦτο ὀνειδίσῃ· οἱ δ’ αὐτὸ τοῦτο ἴσως φοβούμενοι

τάχα με οὐκ ἂν ἐθέλοιεν προσδέξασθαι. ἐγὼ δ’, ὦ Κρίτων,

ἐκεῖσε μὲν ἄλλους πέπεικα συμμαθητάς μοι φοιτᾶν πρε-

272dσβύτας, ἐνταῦθα δέ γε ἑτέρους πειράσομαι πείθειν. καὶ σὺ τί

οὐ συμφοιτᾷς; ὡς δὲ δέλεαρ αὐτοῖς ἄξομεν τοὺς σοὺς ὑεῖς·

ἐφιέμενοι γὰρ ἐκείνων οἶδ’ ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδεύσουσιν.

     {ΚΡ.} Ἀλλ’ οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώκρατες, ἐάν γε σοὶ δοκῇ.

(5)πρῶτον δέ μοι διήγησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν τίς ἐστιν,

ἵνα εἰδῶ ὅτι καὶ μαθησόμεθα.

     {ΣΩ.} Οὐκ ἂν φθάνοις ἀκούων· ὡς οὐκ ἂν ἔχοιμί γε εἰπεῖν

ὅτι οὐ προσεῖχον τὸν νοῦν αὐτοῖν, ἀλλὰ πάνυ καὶ προσεῖχον

καὶ μέμνημαι, καί σοι πειράσομαι ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα διηγή-

272eσασθαι. κατὰ θεὸν γάρ τινα ἔτυχον καθήμενος ἐνταῦθα,

οὗπερ σύ με εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ μόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ

εἶχον ἀναστῆναι· ἀνισταμένου δέ μου ἐγένετο τὸ εἰωθὸς

σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν ἐκαθεζόμην, καὶ ὀλίγῳ

273aὕστερον εἰσέρχεσθον τούτω_ὅ τ’ Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυ-

σόδωρος_καὶ ἄλλοι μαθηταὶ ἅμα αὖ πολλοὶ ἐμοὶ δοκεῖν·

εἰσελθόντε δὲ περιπατείτην ἐν τῷ καταστέγῳ δρόμῳ. καὶ

οὔπω τούτω δύ’ ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυθότε ἤστην,

(5)καὶ εἰσέρχεται Κλεινίας, ὃν σὺ φῂς πολὺ ἐπιδεδωκέναι,

ἀληθῆ λέγων· ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ ἐρασταὶ πάνυ πολλοί τε

καὶ ἄλλοι καὶ Κτήσιππος, νεανίσκος τις Παιανιεύς, μάλα

καλός τε κἀγαθὸς τὴν φύσιν, ὅσον μὴ ὑβριστὴς [δὲ] διὰ τὸ

273bνέος εἶναι. ἰδὼν οὖν με ὁ Κλεινίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου μόνον

καθήμενον, ἄντικρυς ἰὼν παρεκαθέζετο ἐκ δεξιᾶς, ὥσπερ καὶ

σὺ φῄς. ἰδόντε δὲ αὐτὸν ὅ τε Διονυσόδωρος καὶ ὁ Εὐθύ-

δημος πρῶτον μὲν ἐπιστάντε διελεγέσθην ἀλλήλοιν, ἄλλην

(5)καὶ ἄλλην ἀποβλέποντε εἰς ἡμᾶς_καὶ γὰρ πάνυ αὐτοῖν

προσεῖχον τὸν νοῦν_ἔπειτα ἰόντε ὁ μὲν παρὰ τὸ μειράκιον

ἐκαθέζετο, ὁ Εὐθύδημος, ὁ δὲ παρ’ αὐτὸν ἐμὲ ἐξ ἀριστερᾶς,

οἱ δ’ ἄλλοι ὡς ἕκαστος ἐτύγχανεν.

273c     Ἠσπαζόμην οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ χρόνου ἑωρακώς· μετὰ δὲ

τοῦτο εἶπον πρὸς τὸν Κλεινίαν· Ὦ Κλεινία, τώδε μέντοι τὼ

ἄνδρε σοφώ, Εὐθύδημός τε καὶ Διονυσόδωρος, οὐ τὰ σμικρὰ

ἀλλὰ τὰ μεγάλα· τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον πάντα ἐπί-

(5)στασθον, ὅσα δεῖ τὸν μέλλοντα ἀγαθὸν στρατηγὸν ἔσεσθαι,

τάς τε τάξεις καὶ τὰς ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων καὶ [ὅσα]

ἐν ὅπλοις μάχεσθαι [διδακτέον]· οἵω τε δὲ καὶ ποιῆσαι

δυνατὸν εἶναι αὐτὸν αὑτῷ βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἄν

τις αὐτὸν ἀδικῇ.

273d     Εἰπὼν οὖν ταῦτα κατεφρονήθην ὑπ’ αὐτοῖν· ἐγελασάτην

οὖν ἄμφω βλέψαντε εἰς ἀλλήλω, καὶ ὁ Εὐθύδημος εἶπεν·

Οὔτοι ἔτι ταῦτα, ὦ Σώκρατες, σπουδάζομεν, ἀλλὰ παρέργοις

αὐτοῖς χρώμεθα.

(5)     Κἀγὼ θαυμάσας εἶπον· Καλὸν ἄν που τὸ ἔργον ὑμῶν εἴη,

εἰ τηλικαῦτα πράγματα πάρεργα ὑμῖν τυγχάνει ὄντα, καὶ

πρὸς θεῶν εἴπετόν μοι τί ἐστι τοῦτο τὸ καλόν.

     Ἀρετήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οἰόμεθα οἵω τ’ εἶναι παραδοῦναι

κάλλιστ’ ἀνθρώπων καὶ τάχιστα.

273e     Ὦ Ζεῦ, οἷον, ἦν δ’ ἐγώ, λέγετον πρᾶγμα· πόθεν τοῦτο

τὸ ἕρμαιον ηὑρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ὑμῶν διενοούμην ἔτι, ὥσπερ

νυνδὴ ἔλεγον, ὡς τὸ πολὺ τοῦτο δεινοῖν ὄντοιν, ἐν ὅπλοις

μάχεσθαι, καὶ ταῦτα ἔλεγον περὶ σφῷν· ὅτε γὰρ τὸ πρότερον

(5)ἐπεδημησάτην, τοῦτο μέμνημαι σφὼ ἐπαγγελλομένω. εἰ

δὲ νῦν ἀληθῶς ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἔχετον, ἵλεω εἶτον_

ἀτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ θεὼ προσαγορεύω, συγ-

274aγνώμην δεόμενος ἔχειν μοι τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων. ἀλλ’

ὁρᾶτον, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσόδωρε, εἰ ἀληθῆ λέγετον·

ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐπαγγέλματος οὐδὲν θαυμαστὸν

ἀπιστεῖν.

(5)     Ἀλλ’ εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες, [ἔφατον,] τοῦτο οὕτως ἔχον.

     Μακαρίζω ἄρ’ ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ κτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ

μέγαν βασιλέα τῆς ἀρχῆς· τοσόνδε δέ μοι εἴπετον, εἰ ἐν νῷ

ἔχετον ἐπιδεικνύναι ταύτην τὴν σοφίαν, ἢ πῶς σφῷν βεβού-

λευται.

(10)     Ἐπ’ αὐτό γε τοῦτο πάρεσμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐπιδείξοντε

274bκαὶ διδάξοντε, ἐάν τις ἐθέλῃ μανθάνειν.

     Ἀλλ’ ὅτι μὲν ἐθελήσουσιν ἅπαντες οἱ μὴ ἔχοντες, ἐγὼ

ὑμῖν ἐγγυῶμαι, πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας οὑτοσί,

πρὸς δ’ ἡμῖν Κτήσιππός τε ὅδε καὶ οἱ ἄλλοι οὗτοι, ἦν δ’ ἐγὼ

(5)δεικνὺς αὐτῷ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου· οἱ δὲ ἐτύγχανον

ἡμᾶς ἤδη περιιστάμενοι. ὁ γὰρ Κτήσιππος ἔτυχε πόρρω

καθεζόμενος τοῦ Κλεινίου_κἀμοὶ δοκεῖν ὡς ἐτύγχανεν ὁ

Εὐθύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνενευκὼς εἰς τὸ πρόσθεν,

274cἐν μέσῳ ὄντος ἡμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπεσκότει τῷ Κτησίππῳ

τῆς θέας_βουλόμενός τε οὖν θεάσασθαι ὁ Κτήσιππος τὰ

παιδικὰ καὶ ἅμα φιλήκοος ὢν ἀναπηδήσας πρῶτος προσέστη

ἡμῖν ἐν τῷ καταντικρύ· οὕτως οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ἐκεῖνον

(5)ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς, οἵ τε τοῦ Κλεινίου ἐρασταὶ καὶ

οἱ τοῦ Εὐθυδήμου τε καὶ Διονυσοδώρου ἑταῖροι. τούτους δὴ

ἐγὼ δεικνὺς ἔλεγον τῷ Εὐθυδήμῳ ὅτι πάντες ἕτοιμοι εἶεν

274dμανθάνειν· ὅ τε οὖν Κτήσιππος συνέφη μάλα προθύμως

καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ἐκέλευον αὐτὼ κοινῇ πάντες ἐπιδείξασθαι

τὴν δύναμιν τῆς σοφίας.

     Εἶπον οὖν ἐγώ· Ὦ Εὐθύδημε καὶ Διονυσόδωρε, πάνυ μὲν

(5)οὖν παντὶ τρόπῳ καὶ τούτοις χαρίσασθον καὶ ἐμοῦ ἕνεκα

ἐπιδείξασθον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δῆλον ὅτι οὐκ ὀλίγον

ἔργον ἐπιδεῖξαι· τόδε δέ μοι εἴπετον, πότερον πεπεισμένον

ἤδη ὡς χρὴ παρ’ ὑμῶν μανθάνειν δύναισθ’ ἂν ἀγαθὸν ποιῆσαι

274eἄνδρα μόνον, ἢ καὶ ἐκεῖνον τὸν μήπω πεπεισμένον διὰ τὸ μὴ

οἴεσθαι ὅλως τὸ πρᾶγμα τὴν ἀρετὴν μαθητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ

εἶναι αὐτῆς διδασκάλω; φέρε, καὶ τὸν οὕτως ἔχοντα τῆς

αὐτῆς τέχνης ἔργον πεῖσαι ὡς καὶ διδακτὸν ἡ ἀρετὴ καὶ οὗτοι

(5)ὑμεῖς ἐστὲ παρ’ ὧν ἂν κάλλιστά τις αὐτὸ μάθοι, ἢ ἄλλης;

     Ταύτης μὲν οὖν, ἔφη, τῆς αὐτῆς, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυ-

σόδωρος.

     Ὑμεῖς ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀνθρώ-

275aπων κάλλιστ’ ἂν προτρέψαιτε εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς

ἐπιμέλειαν;

     Οἰόμεθά γε δή, ὦ Σώκρατες.

     Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εἰς αὖθις

(5)ἀπόθεσθον, τοῦτο δ’ αὐτὸ ἐπιδείξασθον· τουτονὶ τὸν νεανίσκον

πείσατον ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ

χαριεῖσθον ἐμοί τε καὶ τουτοισὶ πᾶσιν. συμβέβηκεν γάρ τι

τοιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτῳ· ἐγώ τε καὶ οἵδε πάντες τυγχά-

νομεν ἐπιθυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. ἔστι δὲ

(10)οὗτος Ἀξιόχου μὲν ὑὸς τοῦ Ἀλκιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, αὐτα-

275bνεψιὸς δὲ τοῦ νῦν ὄντος Ἀλκιβιάδου· ὄνομα δ’ αὐτῷ Κλεινίας.

ἔστι δὲ νέος· φοβούμεθα δὴ περὶ αὐτῷ, οἷον εἰκὸς περὶ νέῳ,

μή τις φθῇ ἡμᾶς ἐπ’ ἄλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν

διάνοιαν καὶ διαφθείρῃ. σφὼ οὖν ἥκετον εἰς κάλλιστον·

(5)ἀλλ’ εἰ μή τι διαφέρει ὑμῖν, λάβετον πεῖραν τοῦ μειρακίου

καὶ διαλέχθητον ἐναντίον ἡμῶν.

     Εἰπόντος οὖν ἐμοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ Εὐθύδημος

ἅμα ἀνδρείως τε καὶ θαρραλέως, Ἀλλ’ οὐδὲν διαφέρει, ὦ

275cΣώκρατες, ἔφη, ἐὰν μόνον ἐθέλῃ ἀποκρίνεσθαι ὁ νεανίσκος.

     Ἀλλὰ μὲν δή, ἔφην ἐγώ, τοῦτό γε καὶ εἴθισται· θαμὰ γὰρ

αὐτῷ οἵδε προσιόντες πολλὰ ἐρωτῶσίν τε καὶ διαλέγονται,

ὥστε ἐπιεικῶς θαρρεῖ τὸ ἀποκρίνασθαι.

(5)     Τὰ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Κρίτων, πῶς ἂν καλῶς σοι διηγη-

σαίμην; οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ ἔργον δύνασθαι ἀναλαβεῖν

διεξιόντα σοφίαν ἀμήχανον ὅσην· ὥστ’ ἔγωγε, καθάπερ οἱ

275dποιηταί, δέομαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεως Μούσας τε καὶ

Μνημοσύνην ἐπικαλεῖσθαι. ἤρξατο δ’ οὖν ἐνθένδε ποθὲν

ὁ Εὐθύδημος, ὡς ἐγᾦμαι· Ὦ Κλεινία, πότεροί εἰσι τῶν

ἀνθρώπων οἱ μανθάνοντες, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαθεῖς;

(5)     Καὶ τὸ μειράκιον, ἅτε μεγάλου ὄντος τοῦ ἐρωτήματος,

ἠρυθρίασέν τε καὶ ἀπορήσας ἐνέβλεψεν εἰς ἐμέ· καὶ ἐγὼ

γνοὺς αὐτὸν τεθορυβημένον, Θάρρει, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Κλεινία,

275eκαὶ ἀπόκριναι ἀνδρείως, ὁπότερά σοι φαίνεται· ἴσως γάρ

τοι ὠφελεῖ τὴν μεγίστην ὠφελίαν.

     Καὶ ἐν τούτῳ ὁ Διονυσόδωρος προσκύψας μοι μικρὸν

πρὸς τὸ οὖς, πάνυ μειδιάσας τῷ προσώπῳ, Καὶ μήν, ἔφη,

(5)σοί, ὦ Σώκρατες, προλέγω ὅτι ὁπότερ’ ἂν ἀποκρίνηται τὸ

μειράκιον, ἐξελεγχθήσεται.

     Καὶ αὐτοῦ μεταξὺ ταῦτα λέγοντος ὁ Κλεινίας ἔτυχεν

ἀποκρινάμενος, ὥστε οὐδὲ παρακελεύσασθαί μοι ἐξεγένετο

276aεὐλαβηθῆναι τῷ μειρακίῳ, ἀλλ’ ἀπεκρίνατο ὅτι οἱ σοφοὶ

εἶεν οἱ μανθάνοντες.

     Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Καλεῖς δέ τινας, ἔφη, διδασκάλους, ἢ

οὔ; — Ὡμολόγει. — Οὐκοῦν τῶν μανθανόντων οἱ διδάσκαλοι

(5)διδάσκαλοί εἰσιν, ὥσπερ ὁ κιθαριστὴς καὶ ὁ γραμματιστὴς

διδάσκαλοι δήπου ἦσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς

δὲ μαθηταί; — Συνέφη. — Ἄλλο τι οὖν, ἡνίκα ἐμανθάνετε,

οὔπω ἠπίστασθε ταῦτα ἃ ἐμανθάνετε; — Οὐκ ἔφη. — Ἆρ’ οὖν

276bσοφοὶ ἦτε, ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασθε; — Οὐ δῆτα, ἦ δ’ ὅς.

— Οὐκοῦν εἰ μὴ σοφοί, ἀμαθεῖς; — Πάνυ γε. — Ὑμεῖς ἄρα

μανθάνοντες ἃ οὐκ ἠπίστασθε, ἀμαθεῖς ὄντες ἐμανθάνετε. —

Ἐπένευσε τὸ μειράκιον. — Οἱ ἀμαθεῖς ἄρα μανθάνουσιν, ὦ

(5)Κλεινία, ἀλλ’ οὐχ οἱ σοφοί, ὡς σὺ οἴει.

     Ταῦτ’ οὖν εἰπόντος αὐτοῦ, ὥσπερ ὑπὸ διδασκάλου χορὸς

ἀποσημήναντος, ἅμα ἀνεθορύβησάν τε καὶ ἐγέλασαν οἱ ἑπό-

276cμενοι ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ Διονυσοδώρου τε καὶ Εὐθυδήμου· καὶ

πρὶν ἀναπνεῦσαι καλῶς τε καὶ εὖ τὸ μειράκιον, ἐκδεξάμενος

ὁ Διονυσόδωρος, Τί δέ, ὦ Κλεινία, ἔφη, ὁπότε ἀποστοματίζοι

ὑμῖν ὁ γραμματιστής, πότεροι ἐμάνθανον τῶν παίδων τὰ

(5)ἀποστοματιζόμενα, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαθεῖς; — Οἱ σοφοί, ἔφη

ὁ Κλεινίας. — Οἱ σοφοὶ ἄρα μανθάνουσιν ἀλλ’ οὐχ οἱ ἀμαθεῖς,

καὶ οὐκ εὖ σὺ ἄρτι Εὐθυδήμῳ ἀπεκρίνω.

276d     Ἐνταῦθα δὴ καὶ πάνυ μέγα ἐγέλασάν τε καὶ ἐθορύβησαν

οἱ ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγασθέντες τῆς σοφίας αὐτοῖν· οἱ

δ’ ἄλλοι ἡμεῖς ἐκπεπληγμένοι ἐσιωπῶμεν. γνοὺς δὲ ἡμᾶς

ὁ Εὐθύδημος ἐκπεπληγμένους, ἵν’ ἔτι μᾶλλον θαυμάζοιμεν

(5)αὐτόν, οὐκ ἀνίει τὸ μειράκιον, ἀλλ’ ἠρώτα, καὶ ὥσπερ οἱ

ἀγαθοὶ ὀρχησταί, διπλᾶ ἔστρεφε τὰ ἐρωτήματα περὶ τοῦ

αὐτοῦ, καὶ ἔφη· Πότερον γὰρ οἱ μανθάνοντες μανθάνουσιν

ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπίστανται;

     Καὶ ὁ Διονυσόδωρος πάλιν μικρὸν πρός με ψιθυρίσας,

276eΚαὶ τοῦτ’, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἕτερον τοιοῦτον οἷον τὸ

πρότερον.

     Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ἦ μὴν καὶ τὸ πρότερόν γε καλὸν ἡμῖν

ἐφάνη τὸ ἐρώτημα.

(5)     Πάντ’, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοιαῦτα ἡμεῖς ἐρωτῶμεν ἄφυκτα.

     Τοιγάρτοι, ἦν δ’ ἐγώ, δοκεῖτέ μοι εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς

μαθηταῖς.

     Ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Εὐθυδήμῳ ἀπεκρίνατο

ὅτι μανθάνοιεν οἱ μανθάνοντες ἃ οὐκ ἐπίσταιντο· ὁ δὲ ἤρετο

277aαὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὧνπερ τὸ πρότερον· Τί δέ; ἦ δ’ ὅς, οὐκ

ἐπίστασαι σὺ γράμματα; — Ναί, ἔφη. — Οὐκοῦν ἅπαντα; —

Ὡμολόγει. — Ὅταν οὖν τις ἀποστοματίζῃ ὁτιοῦν, οὐ γράμματα

ἀποστοματίζει; — Ὡμολόγει. — Οὐκοῦν ὧν τι σὺ ἐπίστασαι,

(5)ἔφη, ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντα ἐπίστασαι; — Καὶ τοῦτο

ὡμολόγει. — Τί οὖν; ἦ δ’ ὅς, ἆρα σὺ [οὐ] μανθάνεις ἅττ’ ἂν

ἀποστοματίζῃ τις, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος γράμματα μανθάνει;

— Οὔκ, ἀλλ’, ἦ δ’ ὅς, μανθάνω. — Οὐκοῦν ἃ ἐπίστασαι, ἦ δ’

277bὅς, μανθάνεις, εἴπερ γε ἅπαντα τὰ γράμματα ἐπίστασαι. —

Ὡμολόγησεν. — Οὐκ ἄρα ὀρθῶς ἀπεκρίνω, ἔφη.

     Καὶ οὔπω σφόδρα τι ταῦτα εἴρητο τῷ Εὐθυδήμῳ, καὶ ὁ

Διονυσόδωρος ὥσπερ σφαῖραν ἐκδεξάμενος τὸν λόγον πάλιν

(5)ἐστοχάζετο τοῦ μειρακίου, καὶ εἶπεν· Ἐξαπατᾷ σε Εὐθύ-

δημος, ὦ Κλεινία. εἰπὲ γάρ μοι, τὸ μανθάνειν οὐκ ἐπιστήμην

ἐστὶ λαμβάνειν τούτου οὗ ἄν τις μανθάνῃ; — Ὡμολόγει ὁ

Κλεινίας. — Τὸ δ’ ἐπίστασθαι, ἦ δ’ ὅς, ἄλλο τι ἢ ἔχειν

ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν; — Συνέφη. — Τὸ ἄρα μὴ ἐπίστασθαι

277cμήπω ἔχειν ἐπιστήμην ἐστίν; — Ὡμολόγει αὐτῷ. — Πότερον

οὖν εἰσιν οἱ λαμβάνοντες ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη ἢ οἳ ἂν μὴ

ἔχωσιν; — Οἳ ἂν μή. — Οὐκοῦν ὡμολόγηκας εἶναι τούτων καὶ

τοὺς μὴ ἐπισταμένους, τῶν μὴ ἐχόντων; — Κατένευσε. —

(5)Τῶν λαμβανόντων ἄρ’ εἰσὶν οἱ μανθάνοντες, ἀλλ’ οὐ τῶν

ἐχόντων; — Συνέφη. — Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, ἔφη, μανθά-

νουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ’ οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι.

277d     Ἔτι δὴ ἐπὶ τὸ τρίτον καταβαλῶν ὥσπερ πάλαισμα ὥρμα

ὁ Εὐθύδημος τὸν νεανίσκον· καὶ ἐγὼ γνοὺς βαπτιζόμενον τὸ

μειράκιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι αὐτό, μὴ ἡμῖν ἀποδειλιά-

σειε, παραμυθούμενος εἶπον· Ὦ Κλεινία, μὴ θαύμαζε εἴ

(5)σοι φαίνονται ἀήθεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ οὐκ αἰσθάνῃ

οἷον ποιεῖτον τὼ ξένω περὶ σέ· ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ

οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, ὅταν τὴν θρόνωσιν

ποιῶσιν περὶ τοῦτον ὃν ἂν μέλλωσι τελεῖν. καὶ γὰρ ἐκεῖ

χορεία τίς ἐστι καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι· καὶ νῦν

277eτούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ χορεύετον περὶ σὲ καὶ οἷον ὀρχεῖσθον

παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε. νῦν οὖν νόμισον τὰ

πρῶτα τῶν ἱερῶν ἀκούειν τῶν σοφιστικῶν. πρῶτον γάρ,

ὥς φησι Πρόδικος, περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος μαθεῖν δεῖ·

(5)ὃ δὴ καὶ ἐνδείκνυσθόν σοι τὼ ξένω, ὅτι οὐκ ᾔδησθα τὸ

μανθάνειν ὅτι οἱ ἄνθρωποι καλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ τοιῷδε, ὅταν

τις ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγματός

278aτινος ἔπειτα ὕστερον αὐτοῦ λαμβάνῃ τὴν ἐπιστήμην, καλοῦσι

δὲ ταὐτὸν τοῦτο καὶ ἐπειδὰν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ

τῇ ἐπιστήμῃ ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα ἐπισκοπῇ ἢ πραττόμενον

ἢ λεγόμενον_μᾶλλον μὲν αὐτὸ συνιέναι καλοῦσιν ἢ μαν-

(5)θάνειν, ἔστι δ’ ὅτε καὶ μανθάνειν_σὲ δὲ τοῦτο, ὡς οὗτοι

ἐνδείκνυνται, διαλέληθεν, ταὐτὸν ὄνομα ἐπ’ ἀνθρώποις ἐναν-

τίως ἔχουσιν κείμενον, τῷ τε εἰδότι καὶ ἐπὶ τῷ μή· παρα-

πλήσιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐρωτήματι, ἐν ᾧ

278bἠρώτων σε πότερα μανθάνουσιν οἱ ἄνθρωποι ἃ ἐπίστανται

ἢ ἃ μή. ταῦτα δὴ τῶν μαθημάτων παιδιά ἐστιν_διὸ καί

φημι ἐγώ σοι τούτους προσπαίζειν_παιδιὰν δὲ λέγω διὰ

ταῦτα, ὅτι, εἰ καὶ πολλά τις ἢ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μάθοι,

(5)τὰ μὲν πράγματα οὐδὲν ἂν μᾶλλον εἰδείη πῇ ἔχει, προς-

παίζειν δὲ οἷός τ’ ἂν εἴη τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὴν τῶν ὀνο-

μάτων διαφορὰν ὑποσκελίζων καὶ ἀνατρέπων, ὥσπερ οἱ τὰ

σκολύθρια τῶν μελλόντων καθιζήσεσθαι ὑποσπῶντες χαίρουσι

278cκαὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν ἴδωσιν ὕπτιον ἀνατετραμμένον. ταῦτα

μὲν οὖν σοι παρὰ τούτων νόμιζε παιδιὰν γεγονέναι· τὸ δὲ

μετὰ ταῦτα δῆλον ὅτι τούτω γέ σοι αὐτὼ τὰ σπουδαῖα

ἐνδείξεσθον, καὶ ἐγὼ ὑφηγήσομαι αὐτοῖν ἵνα μοι ὃ ὑπέσχοντο

(5)ἀποδῶσιν. ἐφάτην γὰρ ἐπιδείξασθαι τὴν προτρεπτικὴν

σοφίαν· νῦν δέ, μοι δοκεῖ, δεῖν ᾠηθήτην πρότερον παῖσαι

πρὸς σέ. ταῦτα μὲν οὖν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσόδωρε,

278dπεπαίσθω τε ὑμῖν, καὶ ἴσως ἱκανῶς ἔχει· τὸ δὲ δὴ μετὰ

ταῦτα ἐπιδείξατον προτρέποντε τὸ μειράκιον ὅπως χρὴ

σοφίας τε καὶ ἀρετῆς ἐπιμεληθῆναι. πρότερον δ’ ἐγὼ σφῷν

ἐνδείξομαι οἷον αὐτὸ ὑπολαμβάνω καὶ οἵου αὐτοῦ ἐπιθυμῶ

(5)ἀκοῦσαι. ἐὰν οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς τε καὶ γελοίως αὐτὸ

ποιεῖν, μή μου καταγελᾶτε· ὑπὸ προθυμίας γὰρ τοῦ ἀκοῦσαι

τῆς ὑμετέρας σοφίας τολμήσω ἀπαυτοσχεδιάσαι ἐναντίον

278eὑμῶν. ἀνάσχεσθον οὖν ἀγελαστὶ ἀκούοντες αὐτοί τε καὶ

οἱ μαθηταὶ ὑμῶν· σὺ δέ μοι, ὦ παῖ Ἀξιόχου, ἀπόκριναι.

     Ἆρά γε πάντες ἄνθρωποι βουλόμεθα εὖ πράττειν; ἢ

τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν νυνδὴ ἐφοβούμην ἓν τῶν καταγελά-

(5)στων; ἀνόητον γὰρ δήπου καὶ τὸ ἐρωτᾶν τὰ τοιαῦτα· τίς γὰρ

οὐ βούλεται ἀνθρώπων εὖ πράττειν; — Οὐδεὶς ὅστις οὔκ, ἔφη

279aὁ Κλεινίας. — Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ· τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ἐπειδὴ βου-

λόμεθα εὖ πράττειν, πῶς ἂν εὖ πράττοιμεν; ἆρ’ ἂν εἰ ἡμῖν

πολλὰ κἀγαθὰ εἴη; ἢ τοῦτο ἐκείνου ἔτι εὐηθέστερον; δῆλον

γάρ που καὶ τοῦτο ὅτι οὕτως ἔχει. — Συνέφη. — Φέρε δή,

(5)ἀγαθὰ δὲ ποῖα ἄρα τῶν ὄντων τυγχάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ

χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς πάνυ τι οὐδὲ τοῦτο ἔοικεν εἶναι

εὐπορεῖν; πᾶς γὰρ ἂν ἡμῖν εἴποι ὅτι τὸ πλουτεῖν ἀγαθόν·

ἦ γάρ· — Πάνυ γ’, ἔφη. — Οὐκοῦν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ

279bκαλὸν εἶναι καὶ τἆλλα κατὰ τὸ σῶμα ἱκανῶς παρεσκευά-

σθαι; — Συνεδόκει. — Ἀλλὰ μὴν εὐγένειαί γε καὶ δυνάμεις καὶ

τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ δῆλά ἐστιν ἀγαθὰ ὄντα. — Ὡμολόγει. —

Τί οὖν, ἔφην, ἔτι ἡμῖν λείπεται τῶν ἀγαθῶν; τί ἄρα ἐστὶν

(5)τὸ σώφρονά τε εἶναι καὶ δίκαιον καὶ ἀνδρεῖον; πότερον

πρὸς Διός, ὦ Κλεινία, ἡγῇ σύ, ἐὰν ταῦτα τιθῶμεν ὡς

ἀγαθά, ὀρθῶς ἡμᾶς θήσειν, ἢ ἐὰν μή; ἴσως γὰρ ἄν τις ἡμῖν

ἀμφισβητήσειεν· σοὶ δὲ πῶς δοκεῖ; — Ἀγαθά, ἔφη ὁ Κλει-

279cνίας. — Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ· τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν;

ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, ἢ πῶς λέγεις; — Ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. — Ἐνθυ-

μοῦ δὴ μή τι παραλείπωμεν τῶν ἀγαθῶν, ὅτι καὶ ἄξιον

λόγου. — Ἀλλά μοι δοκοῦμεν, ἔφη, οὐδέν, ὁ Κλεινίας. — Καὶ

(5)ἐγὼ ἀναμνησθεὶς εἶπον ὅτι Ναὶ μὰ Δία κινδυνεύομέν γε

τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν παραλιπεῖν. — Τί τοῦτο; ἦ δ’ ὅς.

— Τὴν εὐτυχίαν, ὦ Κλεινία· ὃ πάντες φασί, καὶ οἱ πάνυ

φαῦλοι, μέγιστον τῶν ἀγαθῶν εἶναι. — Ἀληθῆ λέγεις, ἔφη.

— Καὶ ἐγὼ αὖ πάλιν μετανοήσας εἶπον ὅτι Ὀλίγου κατα-

279dγέλαστοι ἐγενόμεθα ὑπὸ τῶν ξένων ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ παῖ

Ἀξιόχου. — Τί δή, ἔφη, τοῦτο; — Ὅτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς ἔμ-

προσθεν θέμενοι νυνδὴ αὖθις περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέγομεν. —

Τί οὖν δὴ τοῦτο; — Καταγέλαστον δήπου, ὃ πάλαι πρόκειται,

(5)τοῦτο πάλιν προτιθέναι καὶ δὶς ταὐτὰ λέγειν. — Πῶς, ἔφη,

τοῦτο λέγεις; — Ἡ σοφία δήπου, ἦν δ’ ἐγώ, εὐτυχία ἐστίν·

τοῦτο δὲ κἂν παῖς γνοίη. — Καὶ ὃς ἐθαύμασεν· οὕτως ἔτι νέος

τε καὶ εὐήθης ἐστί. — Κἀγὼ γνοὺς αὐτὸν θαυμάζοντα, Ἆρα

279eοὐκ οἶσθα, ἔφην, ὦ Κλεινία, ὅτι περὶ αὐλημάτων εὐπραγίαν

οἱ αὐληταὶ εὐτυχέστατοί εἰσιν; — Συνέφη. — Οὐκοῦν, ἦν δ’

ἐγώ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς τε καὶ ἀναγνώσεως οἱ

γραμματισταί; — Πάνυ γε. — Τί δέ; πρὸς τοὺς τῆς θαλάττης

(5)κινδύνους μῶν οἴει εὐτυχεστέρους τινὰς εἶναι τῶν σοφῶν

κυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν; — Οὐ δῆτα. — Τί δέ; στρα-

τευόμενος μετὰ ποτέρου ἂν ἥδιον τοῦ κινδύνου τε καὶ τῆς

280aτύχης μετέχοις, μετὰ σοφοῦ στρατηγοῦ ἢ μετὰ ἀμαθοῦς; —

Μετὰ σοφοῦ. — Τί δέ; ἀσθενῶν μετὰ ποτέρου ἂν ἡδέως

κινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ ἰατροῦ ἢ μετὰ ἀμαθοῦς; — Μετὰ

σοφοῦ. — Ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι εὐτυχέστερον ἂν οἴει πράτ-

(5)τειν μετὰ σοφοῦ πράττων ἢ μετὰ ἀμαθοῦς; — Συνεχώρει. —

Ἡ σοφία ἄρα πανταχοῦ εὐτυχεῖν ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους.

οὐ γὰρ δήπου ἁμαρτάνοι γ’ ἄν ποτέ τι σοφία, ἀλλ’ ἀνάγκη

ὀρθῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν· ἦ γὰρ ἂν οὐκέτι σοφία εἴη.

280b     Συνωμολογησάμεθα τελευτῶντες οὐκ οἶδ’ ὅπως ἐν κεφα-

λαίῳ οὕτω τοῦτο ἔχειν, σοφίας παρούσης, ᾧ ἂν παρῇ, μηδὲν

προσδεῖσθαι εὐτυχίας· ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συνωμολογησάμεθα,

πάλιν ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τὰ πρότερον ὡμολογημένα πῶς

(5)ἂν ἡμῖν ἔχοι. Ὡμολογήσαμεν γάρ, ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαθὰ

πολλὰ παρείη, εὐδαιμονεῖν ἂν καὶ εὖ πράττειν. — Συνέφη. —

Ἆρ’ οὖν εὐδαιμονοῖμεν ἂν διὰ τὰ παρόντα ἀγαθά, εἰ μηδὲν

ἡμᾶς ὠφελοῖ ἢ εἰ ὠφελοῖ; — Εἰ ὠφελοῖ, ἔφη. — Ἆρ’ οὖν ἄν

280cτι ὠφελοῖ, εἰ εἴη μόνον ἡμῖν, χρῴμεθα δ’ αὐτοῖς μή; οἷον

σιτία εἰ ἡμῖν εἴη πολλά, ἐσθίοιμεν δὲ μή, ἢ ποτόν, πίνοιμεν

δὲ μή, ἔσθ’ ὅτι ὠφελοίμεθ’ ἄν; — Οὐ δῆτα, ἔφη. — Τί δέ;

οἱ δημιουργοὶ πάντες, εἰ αὐτοῖς εἴη πάντα τὰ ἐπιτήδεια

(5)παρεσκευασμένα ἑκάστῳ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο δὲ

αὐτοῖς μή, ἆρ’ ἂν οὗτοι εὖ πράττοιεν διὰ τὴν κτῆσιν, ὅτι

κεκτημένοι εἶεν πάντα ἃ δεῖ κεκτῆσθαι τὸν δημιουργόν;

οἷον τέκτων, εἰ παρεσκευασμένος εἴη τά τε ὄργανα ἅπαντα

καὶ ξύλα ἱκανά, τεκταίνοιτο δὲ μή, ἔσθ’ ὅτι ὠφελοῖτ’ ἂν

280dἀπὸ τῆς κτήσεως; — Οὐδαμῶς, ἔφη. — Τί δέ, εἴ τις κεκτη-

μένος εἴη πλοῦτόν τε καὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντα τὰ ἀγαθά,

χρῷτο δὲ αὐτοῖς μή, ἆρ’ ἂν εὐδαιμονοῖ διὰ τὴν τούτων

κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν; — Οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατες. — Δεῖ ἄρα,

(5)ἔφην, ὡς ἔοικεν, μὴ μόνον κεκτῆσθαι τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ τὸν

μέλλοντα εὐδαίμονα ἔσεσθαι, ἀλλὰ καὶ χρῆσθαι αὐτοῖς· ἢ

οὐδὲν ὄφελος τῆς κτήσεως γίγνεται. — Ἀληθῆ λέγεις. — Ἆρ’

280eοὖν, ὦ Κλεινία, ἤδη τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα ποιῆσαί

τινα, τό τε κεκτῆσθαι τἀγαθὰ καὶ τὸ χρῆσθαι αὐτοῖς; —

Ἔμοιγε δοκεῖ. — Πότερον, ἦν δ’ ἐγώ, ἐὰν ὀρθῶς χρῆταί τις

ἢ καὶ ἐὰν μή; — Ἐὰν ὀρθῶς. — Καλῶς γε, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεις.

(5)πλέον γάρ που οἶμαι θάτερόν ἐστιν, ἐάν τις χρῆται ὁτῳοῦν

μὴ ὀρθῶς πράγματι ἢ ἐὰν ἐᾷ· τὸ μὲν γὰρ κακόν, τὸ δὲ οὔτε

281aκακὸν οὔτε ἀγαθόν. ἢ οὐχ οὕτω φαμέν; — Συνεχώρει. — Τί

οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ τε καὶ χρήσει τῇ περὶ τὰ ξύλα μῶν

ἄλλο τί ἐστιν τὸ ἀπεργαζόμενον ὀρθῶς χρῆσθαι ἢ ἐπιστήμη

ἡ τεκτονική; — Οὐ δῆτα, ἔφη. — Ἀλλὰ μήν που καὶ ἐν τῇ

(5)περὶ τὰ σκεύη ἐργασίᾳ τὸ ὀρθῶς ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀπεργα-

ζομένη. — Συνέφη. — Ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ περὶ τὴν χρείαν

ὧν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν ἀγαθῶν, πλούτου τε καὶ ὑγιείας

καὶ κάλλους, τὸ ὀρθῶς πᾶσι τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι ἐπι-

281bστήμη ἦν ἡγουμένη καὶ κατορθοῦσα τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι;

— Ἐπιστήμη, ἦ δ’ ὅς. — Οὐ μόνον ἄρα εὐτυχίαν ἀλλὰ καὶ

εὐπραγίαν, ὡς ἔοικεν, ἡ ἐπιστήμη παρέχει τοῖς ἀνθρώποις

ἐν πάσῃ κτήσει τε καὶ πράξει. — Ὡμολόγει. — Ἆρ’ οὖν ὦ

(5)πρὸς Διός, ἦν δ’ ἐγώ, ὄφελός τι τῶν ἄλλων κτημάτων ἄνευ

φρονήσεως καὶ σοφίας; ἆρά γε ἂν ὄναιτο ἄνθρωπος πολλὰ

κεκτημένος καὶ πολλὰ πράττων νοῦν μὴ ἔχων, ἢ μᾶλλον

ὀλίγα νοῦν ἔχων; ὧδε δὲ σκόπει· οὐκ ἐλάττω πράττων

281cἐλάττω ἂν ἐξαμαρτάνοι, ἐλάττω δὲ ἁμαρτάνων ἧττον ἂν

κακῶς πράττοι, ἧττον δὲ κακῶς πράττων ἄθλιος ἧττον ἂν

εἴη; — Πάνυ γ’, ἔφη. — Πότερον οὖν ἂν μᾶλλον ἐλάττω τις

πράττοι πένης ὢν ἢ πλούσιος; — Πένης, ἔφη. — Πότερον δὲ

(5)ἀσθενὴς ἢ ἰσχυρός; — Ἀσθενής. — Πότερον δὲ ἔντιμος ἢ

ἄτιμος; — Ἄτιμος. — Πότερον δὲ ἀνδρεῖος ὢν καὶ σώφρων

ἐλάττω ἂν πράττοι ἢ δειλός; — Δειλός. — Οὐκοῦν καὶ ἀργὸς

μᾶλλον ἢ ἐργάτης; — Συνεχώρει. — Καὶ βραδὺς μᾶλλον ἢ

281dταχύς, καὶ ἀμβλὺ ὁρῶν καὶ ἀκούων μᾶλλον ἢ ὀξύ; — Πάντα

τὰ τοιαῦτα συνεχωροῦμεν ἀλλήλοις. — Ἐν κεφαλαίῳ δ’, ἔφην,

ὦ Κλεινία, κινδυνεύει σύμπαντα ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν ἀγαθὰ

εἶναι, οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς εἶναι, ὅπως αὐτά γε

(5)καθ’ αὑτὰ πέφυκεν ἀγαθὰ [εἶναι], ἀλλ’ ὡς ἔοικεν ὧδ’ ἔχει·

ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται ἀμαθία, μείζω κακὰ εἶναι τῶν ἐναν-

τίων, ὅσῳ δυνατώτερα ὑπηρετεῖν τῷ ἡγουμένῳ κακῷ ὄντι,

ἐὰν δὲ φρόνησίς τε καὶ σοφία, μείζω ἀγαθά, αὐτὰ δὲ καθ’

281eαὑτὰ οὐδέτερα αὐτῶν οὐδενὸς ἄξια εἶναι. — Φαίνεται, ἔφη,

ὡς ἔοικεν, οὕτως, ὡς σὺ λέγεις. — Τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ

τῶν εἰρημένων; ἄλλο τι ἢ τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὂν οὔτε

ἀγαθὸν οὔτε κακόν, τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία

(5)ἀγαθόν, ἡ δὲ ἀμαθία κακόν; — Ὡμολόγει.

282a     Ἔτι τοίνυν, ἔφην, τὸ λοιπὸν ἐπισκεψώμεθα. ἐπειδὴ

εὐδαίμονες μὲν εἶναι προθυμούμεθα πάντες, ἐφάνημεν δὲ

τοιοῦτοι γιγνόμενοι ἐκ τοῦ χρῆσθαί τε τοῖς πράγμασιν καὶ

ὀρθῶς χρῆσθαι, τὴν δὲ ὀρθότητα καὶ εὐτυχίαν ἐπιστήμη [ἦν]

(5)ἡ παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἐκ παντὸς τρόπου ἅπαντα

ἄνδρα τοῦτο παρασκευάζεσθαι, ὅπως ὡς σοφώτατος ἔσται·

ἢ οὔ; — Ναί, ἔφη. — Καὶ παρὰ πατρός γε δήπου τοῦτο οἰό-

μενον δεῖν παραλαμβάνειν πολὺ μᾶλλον ἢ χρήματα, καὶ

282bπαρ’ ἐπιτρόπων καὶ φίλων τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν φασκόν-

των ἐραστῶν εἶναι, καὶ ξένων καὶ πολιτῶν, δεόμενον καὶ

ἱκετεύοντα σοφίας μεταδιδόναι, οὐδὲν αἰσχρόν, ὦ Κλεινία,

οὐδὲ νεμεσητὸν ἕνεκα τούτου ὑπηρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ

(5)ἐραστῇ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, ὁτιοῦν ἐθέλοντα ὑπηρετεῖν τῶν

καλῶν ὑπηρετημάτων, προθυμούμενον σοφὸν γενέσθαι· ἢ οὐ

δοκεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, οὕτως; — Πάνυ μὲν οὖν εὖ μοι δοκεῖς

282cλέγειν, ἦ δ’ ὅς. — Εἰ ἔστι γε, ὦ Κλεινία, ἦν δ’ ἐγώ, ἡ σοφία

διδακτόν, ἀλλὰ μὴ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώ-

ποις· τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔτι ἄσκεπτον καὶ οὔπω διωμολογη-

μένον ἐμοί τε καὶ σοί. — Ἀλλ’ ἔμοιγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες,

(5)διδακτὸν εἶναι δοκεῖ. — Καὶ ἐγὼ ἡσθεὶς εἶπον· Ἦ καλῶς

λέγεις, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, καὶ εὖ ἐποίησας ἀπαλλάξας με

σκέψεως πολλῆς περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτὸν ἢ οὐ

διδακτὸν ἡ σοφία. νῦν οὖν ἐπειδή σοι καὶ διδακτὸν δοκεῖ

καὶ μόνον τῶν ὄντων εὐδαίμονα καὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὸν

282dἄνθρωπον, ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν ἀναγκαῖον εἶναι φιλοσοφεῖν

καὶ αὐτὸς ἐν νῷ ἔχεις αὐτὸ ποιεῖν; — Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη,

ὦ Σώκρατες, ὡς οἷόν τε μάλιστα.

     Κἀγὼ ταῦτα ἅσμενος ἀκούσας, Τὸ μὲν ἐμόν, ἔφην, παρά-

(5)δειγμα, ὦ Διονυσόδωρέ τε καὶ Εὐθύδημε, οἵων ἐπιθυμῶ τῶν

προτρεπτικῶν λόγων εἶναι, τοιοῦτον, ἰδιωτικὸν ἴσως καὶ

μόλις διὰ μακρῶν λεγόμενον· σφῷν δὲ ὁπότερος βούλεται,

ταὐτὸν τοῦτο τέχνῃ πράττων ἐπιδειξάτω ἡμῖν. εἰ δὲ μὴ

282eτοῦτο βούλεσθον, ὅθεν ἐγὼ ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς ἐπιδείξατον

τῷ μειρακίῳ, πότερον πᾶσαν ἐπιστήμην δεῖ αὐτὸν κτᾶσθαι,

ἢ ἔστι τις μία ἣν δεῖ λαβόντα εὐδαιμονεῖν τε καὶ ἀγαθὸν

ἄνδρα εἶναι, καὶ τίς αὕτη. ὡς γὰρ ἔλεγον ἀρχόμενος, περὶ

(5)πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνει ὂν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφόν τε

καὶ ἀγαθὸν γενέσθαι.

283a     Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα εἶπον, ὦ Κρίτων· τῷ δὲ μετὰ τοῦτο

ἐσομένῳ πάνυ σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, καὶ ἐπεσκόπουν

τίνα ποτὲ τρόπον ἅψοιντο τοῦ λόγου καὶ ὁπόθεν ἄρξοιντο

παρακελευόμενοι τῷ νεανίσκῳ σοφίαν τε καὶ ἀρετὴν ἀσκεῖν.

(5)ὁ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὁ Διονυσόδωρος, πρότερος ἤρχετο

τοῦ λόγου, καὶ ἡμεῖς πάντες ἐβλέπομεν πρὸς αὐτὸν ὡς

αὐτίκα μάλα ἀκουσόμενοι θαυμασίους τινὰς λόγους. ὅπερ

283bοὖν καὶ συνέβη ἡμῖν· θαυμαστὸν γάρ τινα, ὦ Κρίτων, ἁνὴρ

κατῆρχεν λόγον, οὗ σοὶ ἄξιον ἀκοῦσαι, ὡς παρακελευστικὸς

ὁ λόγος ἦν ἐπ’ ἀρετήν.

     Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατές τε καὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, ὅσοι

(5)φατὲ ἐπιθυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφὸν γενέσθαι, πότε-

ρον παίζετε ταῦτα λέγοντες ἢ ὡς ἀληθῶς ἐπιθυμεῖτε καὶ

σπουδάζετε;

     Κἀγὼ διενοήθην ὅτι ᾠηθήτην ἄρα ἡμᾶς τὸ πρότερον

παίζειν, ἡνίκα ἐκελεύομεν διαλεχθῆναι τῷ νεανίσκῳ αὐτώ,

(10)καὶ διὰ ταῦτα προσεπαισάτην τε καὶ οὐκ ἐσπουδασάτην·

283cταῦτα οὖν διανοηθεὶς ἔτι μᾶλλον εἶπον ὅτι θαυμαστῶς

σπουδάζοιμεν.

     Καὶ ὁ Διονυσόδωρος, Σκόπει μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες,

ὅπως μὴ ἔξαρνος ἔσῃ ἃ νῦν λέγεις. — Ἔσκεμμαι, ἦν δ’ ἐγώ·

(5)οὐ γὰρ μή ποτ’ ἔξαρνος γένωμαι. — Τί οὖν; ἔφη· φατὲ

βούλεσθαι αὐτὸν σοφὸν γενέσθαι; — Πάνυ μὲν οὖν. — Νῦν

δέ, ἦ δ’ ὅς, Κλεινίας πότερον σοφός ἐστιν ἢ οὔ; — Οὔκουν

φησί γέ πω· ἔστιν δέ, ἦν δ’ ἐγώ, οὐκ ἀλαζών. — Ὑμεῖς δέ,

283dἔφη, βούλεσθε γενέσθαι αὐτὸν σοφόν, ἀμαθῆ δὲ μὴ εἶναι;

— Ὡμολογοῦμεν. — Οὐκοῦν ὃς μὲν οὐκ ἔστιν, βούλεσθε

αὐτὸν γενέσθαι, ὃς δ’ ἔστι νῦν, μηκέτι εἶναι. — Καὶ ἐγὼ

ἀκούσας ἐθορυβήθην· ὁ δέ μου θορυβουμένου ὑπολαβών,

(5)Ἄλλο τι οὖν, ἔφη, ἐπεὶ βούλεσθε αὐτὸν ὃς νῦν ἐστὶν

μηκέτι εἶναι, βούλεσθε αὐτόν, ὡς ἔοικεν, ἀπολωλέναι; καίτοι

πολλοῦ ἂν ἄξιοι οἱ τοιοῦτοι εἶεν φίλοι τε καὶ ἐρασταί,

οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι.

283e     Καὶ ὁ Κτήσιππος ἀκούσας ἠγανάκτησέν τε ὑπὲρ τῶν

παιδικῶν καὶ εἶπεν· Ὦ ξένε Θούριε, εἰ μὴ ἀγροικότερον,

ἔφη, ἦν εἰπεῖν, εἶπον ἄν· "Σοὶ εἰς κεφαλήν," ὅτι μαθών μου

καὶ τῶν ἄλλων καταψεύδῃ τοιοῦτον πρᾶγμα, ὃ ἐγὼ οἶμαι

(5)οὐδ’ ὅσιον εἶναι λέγειν, ὡς ἐγὼ τόνδε βουλοίμην ἂν ἐξολω-

λέναι.

     Τί δέ, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, ὁ Εὐθύδημος, ἦ δοκεῖ σοι οἷόν

τ’ εἶναι ψεύδεσθαι; — Νὴ Δία, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί γε. —

Πότερον λέγοντα τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ᾖ, ἢ μὴ

284aλέγοντα; — Λέγοντα, ἔφη. — Οὐκοῦν εἴπερ λέγει αὐτό, οὐκ

ἄλλο λέγει τῶν ὄντων ἢ ἐκεῖνο ὅπερ λέγει; — Πῶς γὰρ ἄν;

ἔφη ὁ Κτήσιππος. — Ἓν μὴν κἀκεῖνό γ’ ἐστὶν τῶν ὄντων, ὃ

λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων. — Πάνυ γε. — Οὐκοῦν ὁ ἐκεῖνο

(5)λέγων τὸ ὄν, ἔφη, λέγει; — Ναί. — Ἀλλὰ μὴν ὅ γε τὸ ὂν

λέγων καὶ τὰ ὄντα τἀληθῆ λέγει· ὥστε ὁ Διονυσόδωρος,

εἴπερ λέγει τὰ ὄντα, λέγει τἀληθῆ καὶ οὐδὲν κατὰ σοῦ

ψεύδεται.

284b     Ναί, ἔφη· ἀλλ’ ὁ ταῦτα λέγων, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ

Εὐθύδημε, οὐ τὰ ὄντα λέγει.

     Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο τι ἢ οὐκ

ἔστιν; — Οὐκ ἔστιν. — Ἄλλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά γε μὴ ὄντα

(5)ὄντα ἐστίν; — Οὐδαμοῦ. — Ἔστιν οὖν ὅπως περὶ ταῦτα, τὰ μὴ

ὄντα, πράξειεν ἄν τίς τι, ὥστ’ ἐκεῖνα ποιήσειεν ἂν καὶ

ὁστισοῦν τὰ μηδαμοῦ ὄντα; — Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κτής-

ιππος. — Τί οὖν; οἱ ῥήτορες ὅταν λέγωσιν ἐν τῷ δήμῳ,

οὐδὲν πράττουσι; — Πράττουσι μὲν οὖν, ἦ δ’ ὅς. — Οὐκοῦν

284cεἴπερ πράττουσι, καὶ ποιοῦσι; — Ναί. — Τὸ λέγειν ἄρα πράτ-

τειν τε καὶ ποιεῖν ἐστιν; — Ὡμολόγησεν. — Οὐκ ἄρα τά

γε μὴ ὄντ’, ἔφη, λέγει οὐδείς_ποιοῖ γὰρ ἂν ἤδη τί· σὺ δὲ

ὡμολόγηκας τὸ μὴ ὂν μὴ οἷόν τ’ εἶναι μηδένα ποιεῖν_

(5)ὥστε κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδῆ λέγει, ἀλλ’ εἴπερ

λέγει Διονυσόδωρος, τἀληθῆ τε καὶ τὰ ὄντα λέγει.

     Νὴ Δία, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε· ἀλλὰ τὰ ὄντα

μὲν τρόπον τινὰ λέγει, οὐ μέντοι ὥς γε ἔχει.

     Πῶς λέγεις, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, ὦ Κτήσιππε; εἰσὶν

284dγάρ τινες οἳ λέγουσι τὰ πράγματα ὡς ἔχει; — Εἰσὶν μέντοι,

ἔφη, οἱ καλοί τε κἀγαθοὶ καὶ οἱ τἀληθῆ λέγοντες. — Τί οὖν;

ἦ δ’ ὅς· τἀγαθὰ οὐκ εὖ, ἔφη, ἔχει, τὰ δὲ κακὰ κακῶς; —

Συνεχώρει. — Τοὺς δὲ καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ὁμολογεῖς λέ-

(5)γειν ὡς ἔχει τὰ πράγματα; — Ὁμολογῶ. — Κακῶς ἄρα, ἔφη,

λέγουσιν, ὦ Κτήσιππε, οἱ ἀγαθοὶ τὰ κακά, εἴπερ ὡς ἔχει

λέγουσιν. — Ναὶ μὰ Δία, ἦ δ’ ὅς, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν

κακοὺς ἀνθρώπους· ὧν σύ, ἐάν μοι πείθῃ, εὐλαβήσῃ εἶναι,

284eἵνα μή σε οἱ ἀγαθοὶ κακῶς λέγωσιν. ὡς εὖ ἴσθ’ ὅτι κακῶς

λέγουσιν οἱ ἀγαθοὶ τοὺς κακούς. — Καὶ τοὺς μεγάλους, ἔφη

ὁ Εὐθύδημος, μεγάλως λέγουσι καὶ τοὺς θερμοὺς θερμῶς; —

Μάλιστα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος· τοὺς γοῦν ψυχροὺς

(5)ψυχρῶς λέγουσί τε καὶ φασὶν διαλέγεσθαι. — Σὺ μέν, ἔφη ὁ

Διονυσόδωρος, λοιδορῇ, ὦ Κτήσιππε, λοιδορῇ. — Μὰ Δί’ οὐκ

ἔγωγε, ἦ δ’ ὅς, ὦ Διονυσόδωρε, ἐπεὶ φιλῶ σε, ἀλλὰ νου-

θετῶ σε ὡς ἑταῖρον, καὶ πειρῶμαι πείθειν μηδέποτε ἐναντίον

ἐμοῦ οὕτως ἀγροίκως λέγειν ὅτι ἐγὼ τούτους βούλομαι

285aἐξολωλέναι, οὓς περὶ πλείστου ποιοῦμαι.

     Ἐγὼ οὖν, ἐπειδή μοι ἐδόκουν ἀγριωτέρως πρὸς ἀλλήλους

ἔχειν, προσέπαιζόν τε τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον ὅτι Ὦ

Κτήσιππε, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ χρῆναι ἡμᾶς παρὰ τῶν ξένων

(5)δέχεσθαι ἃ λέγουσιν, ἐὰν ἐθέλωσι διδόναι, καὶ μὴ ὀνόματι

διαφέρεσθαι. εἰ γὰρ ἐπίστανται οὕτως ἐξολλύναι ἀνθρώ-

πους, ὥστ’ ἐκ πονηρῶν τε καὶ ἀφρόνων χρηστούς τε καὶ

ἔμφρονας ποιεῖν, καὶ τοῦτο εἴτε αὐτὼ ηὑρήκατον εἴτε καὶ

285bπαρ’ ἄλλου του ἐμαθέτην φθόρον τινὰ καὶ ὄλεθρον τοιοῦτον,

ὥστε ἀπολέσαντες πονηρὸν ὄντα χρηστὸν πάλιν ἀποφῆναι·

εἰ τοῦτο ἐπίστασθον_δῆλον δὲ ὅτι ἐπίστασθον· ἐφάτην

γοῦν τὴν τέχνην σφῶν εἶναι τὴν νεωστὶ ηὑρημένην ἀγαθοὺς

(5)ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκ πονηρῶν_συγχωρήσωμεν οὖν

αὐτοῖν αὐτό· ἀπολεσάντων ἡμῖν τὸ μειράκιον καὶ φρόνιμον

ποιησάντων, καὶ ἅπαντάς γε ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ ὑμεῖς

285cοἱ νέοι φοβεῖσθε, ὥσπερ ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔστω ὁ κίνδυνος·

ὡς ἐγώ, ἐπειδὴ καὶ πρεσβύτης εἰμί, παρακινδυνεύειν ἕτοι-

μος καὶ παραδίδωμι ἐμαυτὸν Διονυσοδώρῳ τούτῳ ὥσπερ τῇ

Μηδείᾳ τῇ Κόλχῳ. ἀπολλύτω με, καὶ εἰ μὲν βούλεται,

(5)ἑψέτω, εἰ δ’, ὅτι βούλεται, τοῦτο ποιείτω· μόνον χρηστὸν

ἀποφηνάτω.

     Καὶ ὁ Κτήσιππος, Ἐγὼ μέν, ἔφη, καὶ αὐτός, ὦ Σώκρατες,

ἕτοιμός εἰμι παρέχειν ἐμαυτὸν τοῖς ξένοις, καὶ ἐὰν βούλων-

ται δέρειν ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν δέρουσιν, εἴ μοι ἡ δορὰ μὴ εἰς

285dἀσκὸν τελευτήσει, ὥσπερ ἡ τοῦ Μαρσύου, ἀλλ’ εἰς ἀρετήν.

καίτοι με οἴεται Διονυσόδωρος οὑτοσὶ χαλεπαίνειν αὐτῷ·

ἐγὼ δὲ οὐ χαλεπαίνω, ἀλλ’ ἀντιλέγω πρὸς ταῦτα ἅ μοι

δοκεῖ πρός με μὴ καλῶς λέγειν. ἀλλὰ σὺ τὸ ἀντιλέγειν,

(5)ἔφη, ὦ γενναῖε Διονυσόδωρε, μὴ κάλει λοιδορεῖσθαι· ἕτερον

γάρ τί ἐστι τὸ λοιδορεῖσθαι.

     Καὶ Διονυσόδωρος, Ὡς ὄντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέγειν, ὦ

Κτήσιππε, ποιῇ τοὺς λόγους;

285e     Πάντως δήπου, ἔφη, καὶ σφόδρα γε· ἢ σύ, ὦ Διονυσό-

δωρε, οὐκ οἴει εἶναι ἀντιλέγειν;

     Οὔκουν σύ γ’ ἄν, ἔφη, ἀποδείξαις πώποτε ἀκούσας οὐδενὸς

ἀντιλέγοντος ἑτέρου ἑτέρῳ.

(5)     Ἀληθῆ λέγεις; ἔφη· ἀλλὰ ἀκούων μὲν νυνί σοι ἀποδεί-

κνυμι ἀντιλέγοντος Κτησίππου Διονυσοδώρῳ.

     Ἦ καὶ ὑπόσχοις ἂν τούτου λόγον;

     Πάνυ, ἔφη.

     Τί οὖν; ἦ δ’ ὅς· εἰσὶν ἑκάστῳ τῶν ὄντων λόγοι; —

(10)Πάνυ γε. — Οὐκοῦν ὡς ἔστιν ἕκαστον ἢ ὡς οὐκ ἔστιν; —

286aὩς ἔστιν. — Εἰ γὰρ μέμνησαι, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, καὶ ἄρτι

ἐπεδείξαμεν μηδένα λέγοντα ὡς οὐκ ἔστι· τὸ γὰρ μὴ ὂν

οὐδεὶς ἐφάνη λέγων. — Τί οὖν δὴ τοῦτο; ἦ δ’ ὃς ὁ Κτήσιπ-

πος· ἧττόν τι ἀντιλέγομεν ἐγώ τε καὶ σύ; — Πότερον οὖν,

(5)ἦ δ’ ὅς, ἀντιλέγοιμεν ἂν τοῦ αὐτοῦ πράγματος λόγον ἀμφό-

τεροι λέγοντες, ἢ οὕτω μὲν ἂν δήπου ταὐτὰ λέγοιμεν; —

Συνεχώρει. — Ἀλλ’ ὅταν μηδέτερος, ἔφη, τὸν τοῦ πράγματος

286bλόγον λέγῃ, τότε ἀντιλέγοιμεν ἄν; ἢ οὕτω γε τὸ παράπαν

οὐδ’ ἂν μεμνημένος εἴη τοῦ πράγματος οὐδέτερος ἡμῶν; —

Καὶ τοῦτο συνωμολόγει. — Ἀλλ’ ἄρα, ὅταν ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ

πράγματος λόγον λέγω, σὺ δὲ ἄλλου τινὸς ἄλλον, τότε

(5)ἀντιλέγομεν; ἢ ἐγὼ λέγω μὲν τὸ πρᾶγμα, σὺ δὲ οὐδὲ λέγεις

τὸ παράπαν; ὁ δὲ μὴ λέγων τῷ λέγοντι πῶς [ἂν] ἀντιλέγοι;

     Καὶ ὁ μὲν Κτήσιππος ἐσίγησεν· ἐγὼ δὲ θαυμάσας τὸν

λόγον, Πῶς, ἔφην, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις; οὐ γάρ τοι

286cἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον πολλῶν δὴ καὶ πολλάκις ἀκηκοὼς

ἀεὶ θαυμάζω_καὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν σφόδρα ἐχρῶντο

αὐτῷ καὶ οἱ ἔτι παλαιότεροι· ἐμοὶ δὲ ἀεὶ θαυμαστός τις

δοκεῖ εἶναι καὶ τούς τε ἄλλους ἀνατρέπων καὶ αὐτὸς αὑτόν

(5)_οἶμαι δὲ αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν παρὰ σοῦ κάλλιστα πεύ-

σεσθαι. ἄλλο τι ψευδῆ λέγειν οὐκ ἔστιν; _τοῦτο γὰρ

δύναται ὁ λόγος· ἦ γάρ; _ἀλλ’ ἢ λέγοντ’ ἀληθῆ λέγειν ἢ

μὴ λέγειν;

     Συνεχώρει.

286d     Πότερον οὖν ψευδῆ μὲν λέγειν οὐκ ἔστι, δοξάζειν μέντοι

ἔστιν;

     Οὐδὲ δοξάζειν, ἔφη.

     Οὐδ’ ἄρα ψευδής, ἦν δ’ ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παράπαν.

(5)     Οὐκ ἔφη.

     Οὐδ’ ἄρα ἀμαθία οὐδ’ ἀμαθεῖς ἄνθρωποι· ἢ οὐ τοῦτ’ ἂν

εἴη ἀμαθία, εἴπερ εἴη, τὸ ψεύδεσθαι τῶν πραγμάτων;

     Πάνυ γε, ἔφη.

     Ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἦν δ’ ἐγώ.

(10)     Οὐκ ἔφη.

     Λόγου ἕνεκα, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα δὴ

ἄτοπον λέγῃς, ἢ ὡς ἀληθῶς δοκεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι ἀμαθὴς

ἀνθρώπων;

286e     Ἀλλὰ σύ, ἔφη, ἔλεγξον.

     Ἦ καὶ ἔστι τοῦτο κατὰ τὸν σὸν λόγον, ἐξελέγξαι,

μηδενὸς ψευδομένου;

     Οὐκ ἔστιν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος.

(5)     Οὐδ’ ἄρα ἐκέλευεν, ἔφην ἐγώ, νυνδὴ Διονυσόδωρος

ἐξελέγξαι;

     Τὸ γὰρ μὴ ὂν πῶς ἄν τις κελεύσαι; σὺ δὲ κελεύεις;

     Ὅτι, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, τὰ σοφὰ ταῦτα καὶ τὰ εὖ

ἔχοντα οὐ πάνυ τι μανθάνω, ἀλλὰ παχέως πως ἐννοῶ.

(10)ἴσως μὲν οὖν φορτικώτερόν τι ἐρήσομαι, ἀλλὰ συγγίγνωσκε.

287aὅρα δέ· εἰ γὰρ μήτε ψεύδεσθαι ἔστιν μήτε ψευδῆ δοξάζειν

μήτε ἀμαθῆ εἶναι, ἄλλο τι οὐδ’ ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τίς

τι πράττῃ; πράττοντα γὰρ οὐκ ἔστιν ἁμαρτάνειν τούτου ὃ

πράττει· οὐχ οὕτω λέγετε;

(5)     Πάνυ γ’, ἔφη.

     Τοῦτό ἐστιν ἤδη, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ φορτικὸν ἐρώτημα. εἰ

γὰρ μὴ ἁμαρτάνομεν μήτε πράττοντες μήτε λέγοντες μήτε

διανοούμενοι, ὑμεῖς, ὦ πρὸς Διός, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τίνος

διδάσκαλοι ἥκετε; ἢ οὐκ ἄρτι ἔφατε ἀρετὴν κάλλιστ’ ἂν

287bπαραδοῦναι ἀνθρώπων τῷ ἐθέλοντι μανθάνειν;

     Εἶτ’, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος ὑπολαβών, οὕτως

εἶ Κρόνος, ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν νῦν ἀναμιμνῄσκῃ, καὶ

εἴ τι πέρυσιν εἶπον, νῦν ἀναμνησθήσῃ, τοῖς δ’ ἐν τῷ παρόντι

(5)λεγομένοις οὐχ ἕξεις ὅτι χρῇ;

     Καὶ γάρ, ἔφην ἐγώ, χαλεποί εἰσιν πάνυ_εἰκότως· παρὰ

σοφῶν γὰρ λέγονται_ἐπεὶ καὶ τούτῳ τῷ τελευταίῳ παγ-

χάλεπον χρήσασθαί ἐστιν, ᾧ λέγεις. τὸ γὰρ "Οὐκ ἔχω ὅτι

χρῶμαι" τί ποτε λέγεις, ὦ Διονυσόδωρε; ἢ δῆλον ὅτι ὡς

287cοὐκ ἔχω ἐξελέγξαι αὐτόν; ἐπεὶ εἰπέ, τί σοι ἄλλο νοεῖ τοῦτο

τὸ ῥῆμα, τὸ "Οὐκ ἔχω ὅτι χρήσωμαι τοῖς λόγοις";

     Ἀλλ’ ὃ σὺ λέγεις, ἔφη, [τούτῳ τῷ πάνυ χαλεπὸν χρῆσθαι·]

ἐπεὶ ἀπόκριναι.

(5)     Πρὶν σὲ ἀποκρίνασθαι, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε;

     Οὐκ ἀποκρίνῃ; ἔφη.

     Ἦ καὶ δίκαιον;

     Δίκαιον μέντοι, ἔφη.

     Κατὰ τίνα λόγον; ἦν δ’ ἐγώ· ἢ δῆλον ὅτι κατὰ τόνδε,

(10)ὅτι σὺ νῦν πάσσοφός τις ἡμῖν ἀφῖξαι περὶ λόγους, καὶ οἶσθα

287dὅτε δεῖ ἀποκρίνασθαι καὶ ὅτε μή; καὶ νῦν οὐδ’ ἂν ὁτιοῦν

ἀποκρίνῃ, ἅτε γιγνώσκων ὅτι οὐ δεῖ;

     Λαλεῖς, ἔφη, ἀμελήσας ἀποκρίνασθαι· ἀλλ’, ὠγαθέ, πείθου

καὶ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογεῖς με σοφὸν εἶναι.

(5)     Πειστέον τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη, ὡς ἔοικεν· σὺ

γὰρ ἄρχεις. ἀλλ’ ἐρώτα.

     Πότερον οὖν ψυχὴν ἔχοντα νοεῖ τὰ νοοῦντα, ἢ καὶ τὰ

ἄψυχα;

     Τὰ ψυχὴν ἔχοντα.

(10)     Οἶσθα οὖν τι, ἔφη, ῥῆμα ψυχὴν ἔχον;

     Μὰ Δία οὐκ ἔγωγε.

287e     Τί οὖν ἄρτι ἤρου ὅτι μοι νοοῖ τὸ ῥῆμα;

     Τί ἄλλο γε, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ ἐξήμαρτον διὰ τὴν βλακείαν;

ἢ οὐκ ἐξήμαρτον ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀρθῶς εἶπον, εἰπὼν ὅτι

νοεῖ τὰ ῥήματα; πότερα φῂς ἐξαμαρτάνειν με ἢ οὔ; εἰ γὰρ

(5)μὴ ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξεις, καίπερ σοφὸς ὤν, οὐδ’

ἔχεις ὅτι χρῇ τῷ λόγῳ· εἰ δ’ ἐξήμαρτον, οὐδ’ οὕτως ὀρθῶς

288aλέγεις, φάσκων οὐκ εἶναι ἐξαμαρτάνειν. καὶ ταῦτα οὐ πρὸς

ἃ πέρυσιν ἔλεγες λέγω. ἀλλὰ ἔοικεν, ἔφην ἐγώ, ὦ Διονυσό-

δωρέ τε καὶ Εὐθύδημε, οὗτος μὲν ὁ λόγος ἐν ταὐτῷ μένειν

καὶ ἔτι ὥσπερ τὸ παλαιὸν καταβαλὼν πίπτειν, καὶ ὥστε

(5)τοῦτο μὴ πάσχειν οὐδ’ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας πω τέχνης ἐξηυρῆ-

σθαι, καὶ ταῦτα οὑτωσὶ θαυμαστῆς οὔσης εἰς ἀκρίβειαν

λόγων.

     Καὶ ὁ Κτήσιππος, Θαυμάσιά γε λέγετ’, ἔφη, ὦ ἄνδρες

288bΘούριοι εἴτε Χῖοι εἴθ’ ὁπόθεν καὶ ὅπῃ χαίρετον ὀνομαζόμενοι·

ὡς οὐδὲν ὑμῖν μέλει τοῦ παραληρεῖν.

     Καὶ ἐγὼ φοβηθεὶς μὴ λοιδορία γένηται, πάλιν κατεπράυ-

νον τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον· Ὦ Κτήσιππε, καὶ νυνδὴ ἃ

(5)πρὸς Κλεινίαν ἔλεγον, καὶ πρὸς σὲ ταὐτὰ ταῦτα λέγω, ὅτι

οὐ γιγνώσκεις τῶν ξένων τὴν σοφίαν ὅτι θαυμασία ἐστίν.

ἀλλ’ οὐκ ἐθέλετον ἡμῖν ἐπιδείξασθαι σπουδάζοντε, ἀλλὰ τὸν

Πρωτέα μιμεῖσθον τὸν Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς.

288cἡμεῖς οὖν τὸν Μενέλαον μιμώμεθα, καὶ μὴ ἀφιώμεθα τοῖν

ἀνδροῖν ἕως ἂν ἡμῖν ἐκφανῆτον ἐφ’ ᾧ αὐτὼ σπουδάζετον·

οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν πάγκαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται

σπουδάζειν. ἀλλὰ δεώμεθα καὶ παραμυθώμεθα καὶ προσευχώ-

(5)μεθα αὐτοῖν ἐκφανῆναι. ἐγὼ οὖν μοι δοκῶ καὶ αὐτὸς πάλιν

ὑφηγήσασθαι οἵω προσεύχομαι αὐτὼ φανῆναί μοι· ὅθεν γὰρ

288dτὸ πρότερον ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς τούτοις πειράσομαι, ὅπως ἂν

δύνωμαι, διελθεῖν, ἐάν πως ἐκκαλέσωμαι καὶ ἐλεήσαντέ

με καὶ οἰκτίραντε συντεταμένον καὶ σπουδάζοντα καὶ αὐτὼ

σπουδάσητον.

(5)     Σὺ δέ, ὦ Κλεινία, ἔφην, ἀνάμνησόν με πόθεν τότ’ ἀπε-

λίπομεν. ὡς μὲν οὖν ἐγᾦμαι, ἐνθένδε ποθέν. φιλοσοφη-

τέον ὡμολογήσαμεν τελευτῶντες· ἦ γάρ; — Ναί, ἦ δ’ ὅς. —

Ἡ δέ γε φιλοσοφία κτῆσις ἐπιστήμης· οὐχ οὕτως; ἔφην.

— Ναί, ἔφη. — Τίνα ποτ’ οὖν ἂν κτησάμενοι ἐπιστήμην ὀρθῶς

288eκτησαίμεθα; ἆρ’ οὐ τοῦτο μὲν ἁπλοῦν, ὅτι ταύτην ἥτις ἡμᾶς

ὀνήσει; — Πάνυ γ’, ἔφη. — Ἆρ’ οὖν ἄν τι ἡμᾶς ὀνήσειεν, εἰ

ἐπισταίμεθα γιγνώσκειν περιιόντες ὅπου τῆς γῆς χρυσίον

πλεῖστον κατορώρυκται; — Ἴσως, ἔφη. — Ἀλλὰ τὸ πρότερον,

(5)ἦν δ’ ἐγώ, τοῦτό γε ἐξηλέγξαμεν, ὅτι οὐδὲν πλέον, οὐδ’ εἰ

ἄνευ πραγμάτων καὶ τοῦ ὀρύττειν τὴν γῆν τὸ πᾶν ἡμῖν

χρυσίον γένοιτο· ὥστε οὐδ’ εἰ τὰς πέτρας χρυσᾶς ἐπισταί-

289aμεθα ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία ἡ ἐπιστήμη εἴη. εἰ γὰρ μὴ καὶ

χρῆσθαι ἐπιστησόμεθα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν ὄφελος αὐτοῦ

ἐφάνη ὄν· ἢ οὐ μέμνησαι; ἔφην ἐγώ. — Πάνυ γ’, ἔφη,

μέμνημαι. — Οὐδέ γε, ὡς ἔοικε, τῆς ἄλλης ἐπιστήμης ὄφελος

(5)γίγνεται οὐδέν, οὔτε χρηματιστικῆς οὔτε ἰατρικῆς οὔτε ἄλ-

λης οὐδεμιᾶς, ἥτις ποιεῖν τι ἐπίσταται, χρῆσθαι δὲ μὴ ᾧ ἂν

ποιήσῃ· οὐχ οὕτως; — Συνέφη. — Οὐδέ γε εἴ τις ἔστιν ἐπι-

289bστήμη ὥστε ἀθανάτους ποιεῖν, ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαι τῇ

ἀθανασίᾳ χρῆσθαι οὐδὲ ταύτης ἔοικεν ὄφελος οὐδέν, εἴ τι

δεῖ τοῖς πρόσθεν ὡμολογημένοις τεκμαίρεσθαι. — Συνεδόκει

ἡμῖν πάντα ταῦτα. — Τοιαύτης τινὸς ἄρα ἡμῖν ἐπιστήμης δεῖ,

(5)ὦ καλὲ παῖ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν ᾗ συμπέπτωκεν ἅμα τό τε ποιεῖν

καὶ τὸ ἐπίστασθαι χρῆσθαι τούτῳ ὃ ἂν ποιῇ. — Φαίνεται,

ἔφη. — Πολλοῦ ἄρα δεῖ, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς λυροποιοὺς δεῖν

289cεἶναι καὶ τοιαύτης τινὸς ἐπιστήμης ἐπηβόλους. ἐνταῦθα

γὰρ δὴ χωρὶς μὲν ἡ ποιοῦσα τέχνη, χωρὶς δὲ ἡ χρωμένη

διῄρηται τοῦ αὐτοῦ πέρι· ἡ γὰρ λυροποιικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ

πολὺ διαφέρετον ἀλλήλοιν. οὐχ οὕτως; — Συνέφη. — Οὐδὲ

(5)μὴν αὐλοποιικῆς γε δῆλον ὅτι δεόμεθα· καὶ γὰρ αὕτη ἑτέρα

τοιαύτη. — Συνεδόκει. — Ἀλλὰ πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, εἰ τὴν

λογοποιικὴν τέχνην μάθοιμεν, ἆρά ἐστιν αὕτη ἣν ἔδει κεκτη-

μένους ἡμᾶς εὐδαίμονας εἶναι; — Οὐκ οἶμαι, ἔφη, ἐγώ, ὁ

Κλεινίας ὑπολαβών.

289d     Τίνι τεκμηρίῳ, ἦν δ’ ἐγώ, χρῇ;

     Ὁρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, οἳ τοῖς ἰδίοις λόγοις, οἷς

αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται χρῆσθαι, ὥσπερ οἱ λυροποιοὶ

ταῖς λύραις, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα ἄλλοι δυνατοὶ χρῆσθαι οἷς

(5)ἐκεῖνοι ἠργάσαντο, οἱ λογοποιεῖν αὐτοὶ ἀδύνατοι· δῆλον οὖν

ὅτι καὶ περὶ λόγους χωρὶς ἡ τοῦ ποιεῖν τέχνη καὶ ἡ τοῦ

χρῆσθαι.

     Ἱκανόν μοι δοκεῖς, ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ

αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λογοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις

(10)εὐδαίμων εἴη. καίτοι ἐγὼ ᾤμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι

289eτὴν ἐπιστήμην ἣν δὴ πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι οἵ τε

ἄνδρες αὐτοὶ οἱ λογοποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρ-

σοφοι, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν

θεσπεσία τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν· ἔστι

(5)γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης μόριον μικρῷ τε ἐκείνης ὑπο-

290aδεεστέρα. ἡ μὲν γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων

καὶ σκορπίων καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς

ἐστιν, ἡ δὲ δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων

ὄχλων κήλησίς τε καὶ παραμυθία τυγχάνει οὖσα· ἢ σοί,

(5)ἔφην ἐγώ, ἄλλως πως δοκεῖ;

     Οὔκ, ἀλλ’ οὕτω μοι φαίνεται, ἔφη, ὡς σὺ λέγεις.

     Ποῖ οὖν, ἔφην ἐγώ, τραποίμεθ’ ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέχνην;

     Ἐγὼ μὲν οὐκ εὐπορῶ, ἔφη.

     Ἀλλ’, ἦν δ’ ἐγώ, ἐμὲ οἶμαι ηὑρηκέναι.

(10)     Τίνα; ἔφη ὁ Κλεινίας.

290b     Ἡ στρατηγική μοι δοκεῖ, ἔφην ἐγώ, τέχνη παντὸς μᾶλλον

εἶναι ἣν ἄν τις κτησάμενος εὐδαίμων εἴη.

     Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ.

     Πῶς; ἦν δ’ ἐγώ.

(5)     Θηρευτική τις ἥδε γέ ἐστιν τέχνη ἀνθρώπων.

     Τί δὴ οὖν; ἔφην ἐγώ.

     Οὐδεμία, ἔφη, τῆς θηρευτικῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐστὶν ἢ

ὅσον θηρεῦσαι καὶ χειρώσασθαι· ἐπειδὰν δὲ χειρώσωνται

τοῦτο ὃ ἂν θηρεύωνται, οὐ δύνανται τούτῳ χρῆσθαι, ἀλλ’ οἱ

(10)μὲν κυνηγέται καὶ οἱ ἁλιῆς τοῖς ὀψοποιοῖς παραδιδόασιν, οἱ

290cδ’ αὖ γεωμέτραι καὶ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ λογιστικοί_θηρευ-

τικοὶ γάρ εἰσι καὶ οὗτοι· οὐ γὰρ ποιοῦσι τὰ διαγράμματα

ἕκαστοι τούτων, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσκουσιν_ἅτε οὖν χρῆ-

σθαι αὐτοὶ αὐτοῖς οὐκ ἐπιστάμενοι, ἀλλὰ θηρεῦσαι μόνον,

(5)παραδιδόασι δήπου τοῖς διαλεκτικοῖς καταχρῆσθαι αὐτῶν τοῖς

εὑρήμασιν, ὅσοι γε αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοί εἰσιν.

     Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ κάλλιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία·

τοῦτο οὕτως ἔχει;

     Πάνυ μὲν οὖν. καὶ οἵ γε στρατηγοί, ἔφη, οὕτω τὸν αὐτὸν

290dτρόπον· ἐπειδὰν ἢ πόλιν τινὰ θηρεύσωνται ἢ στρατόπεδον,

παραδιδόασι τοῖς πολιτικοῖς ἀνδράσιν_αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπί-

στανται χρῆσθαι τούτοις ἃ ἐθήρευσαν_ὥσπερ οἶμαι οἱ

ὀρτυγοθῆραι τοῖς ὀρτυγοτρόφοις παραδιδόασιν. εἰ οὖν, ἦ δ’

(5)ὅς, δεόμεθα ἐκείνης τῆς τέχνης, ἥτις ᾧ ἂν κτήσηται ἢ ποι-

ήσασα ἢ θηρευσαμένη αὐτὴ καὶ ἐπιστήσεται χρῆσθαι, καὶ ἡ

τοιαύτη ποιήσει ἡμᾶς μακαρίους, ἄλλην δή τινα, ἔφη,

ζητητέον ἀντὶ τῆς στρατηγικῆς.

290e     {ΚΡ.} Τί λέγεις σύ, ὦ Σώκρατες; ἐκεῖνο τὸ μειράκιον

τοιαῦτ’ ἐφθέγξατο;

     {ΣΩ.} Οὐκ οἴει, ὦ Κρίτων;

     {ΚΡ.} Μὰ Δί’ οὐ μέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ’

(5)εἶπεν, οὔτ’ Εὐθυδήμου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἔτ’ ἀνθρώπου

δεῖσθαι εἰς παιδείαν.

     {ΣΩ.} Ἀλλ’ ἄρα, ὦ πρὸς Διός, μὴ ὁ Κτήσιππος ἦν ὁ ταῦτ’

εἰπών, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι;

291a     {ΚΡ.} Ποῖος Κτήσιππος;

     {ΣΩ.} Ἀλλὰ μὴν τόδε γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐθύδημος οὔτε

Διονυσόδωρος ἦν ὁ εἰπὼν ταῦτα· ἀλλ’, ὦ δαιμόνιε Κρίτων,

μή τις τῶν κρειττόνων παρὼν αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ

(5)ἤκουσά γε ταῦτα, εὖ οἶδα.

     {ΚΡ.} Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες· τῶν κρειττόνων μέντοι

τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πολύ γε. ἀλλὰ μετὰ τοῦτο ἔτι τινὰ

ἐζητήσατε τέχνην; καὶ ηὕρετε ἐκείνην ἢ οὐχ ηὕρετε, ἧς

ἕνεκα ἐζητεῖτε;

291b     {ΣΩ.} Πόθεν, ὦ μακάριε, ηὕρομεν; ἀλλ’ ἦμεν πάνυ γελοῖοι·

ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώκοντα, ἀεὶ ᾠόμεθα

ἑκάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίκα λήψεσθαι, αἱ δ’ ἀεὶ ὑπεξέ-

φευγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τί ἄν σοι λέγοιμι; ἐπὶ δὲ δὴ

(5)τὴν βασιλικὴν ἐλθόντες τέχνην καὶ διασκοπούμενοι αὐτὴν

εἰ αὕτη εἴη ἡ τὴν εὐδαιμονίαν παρέχουσά τε καὶ ἀπεργαζο-

μένη, ἐνταῦθα ὥσπερ εἰς λαβύρινθον ἐμπεσόντες, οἰόμενοι

ἤδη ἐπὶ τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς

291cζητήσεως ἀνεφάνημεν ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι ὅσουπερ

ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν.

     {ΚΡ.} Πῶς δὴ τοῦτο ὑμῖν συνέβη, ὦ Σώκρατες;

     {ΣΩ.} Ἐγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡμῖν ἡ πολιτικὴ καὶ

(5)ἡ βασιλικὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι.

     {ΚΡ.} Τί οὖν δή;

     {ΣΩ.} Ταύτῃ τῇ τέχνῃ ἥ τε στρατηγικὴ καὶ αἱ ἄλλαι

παραδιδόναι ἄρχειν τῶν ἔργων ὧν αὐταὶ δημιουργοί εἰσιν,

ὡς μόνῃ ἐπισταμένῃ χρῆσθαι. σαφῶς οὖν ἐδόκει ἡμῖν αὕτη

(10)εἶναι ἣν ἐζητοῦμεν, καὶ ἡ αἰτία τοῦ ὀρθῶς πράττειν ἐν τῇ

291dπόλει, καὶ ἀτεχνῶς κατὰ τὸ Αἰσχύλου ἰαμβεῖον μόνη ἐν

τῇ πρύμνῃ καθῆσθαι τῆς πόλεως, πάντα κυβερνῶσα καὶ

πάντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα ποιεῖν.

     {ΚΡ.} Οὐκοῦν καλῶς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώκρατες;

(5)     {ΣΩ.} Σὺ κρινεῖς, ὦ Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν καὶ τὰ μετὰ

ταῦτα συμβάντα ἡμῖν. αὖθις γὰρ δὴ πάλιν ἐσκοποῦμεν

ὧδέ πως· Φέρε, πάντων ἄρχουσα ἡ βασιλικὴ τέχνη τὶ ἡμῖν

291eἀπεργάζεται ἔργον ἢ οὐδέν; Πάντως δήπου, ἡμεῖς ἔφαμεν

πρὸς ἀλλήλους. Οὐ καὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, ὦ Κρίτων;

     {ΚΡ.} Ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Τί οὖν ἂν φαίης αὐτῆς ἔργον εἶναι; ὥσπερ εἰ σὲ

(5)ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχουσα ἡ ἰατρικὴ ὧν ἄρχει, τί ἔργον

παρέχεται; οὐ τὴν ὑγίειαν [ἂν] φαίης;

     {ΚΡ.} Ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Τί δὲ ἡ ὑμετέρα τέχνη ἡ γεωργία; πάντων ἄρχουσα

292aὧν ἄρχει, τί [ἔργον] ἀπεργάζεται; οὐ τὴν τροφὴν ἂν φαίης

τὴν ἐκ τῆς γῆς παρέχειν ἡμῖν;

     {ΚΡ.} Ἔγωγε.

     {ΣΩ.} Τί δὲ ἡ βασιλικὴ πάντων ἄρχουσα ὧν ἄρχει; τί

(5)ἀπεργάζεται; ἴσως οὐ πάνυ γ’ εὐπορεῖς.

     {ΚΡ.} Μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς, ὦ Κρίτων· ἀλλὰ τοσόνδε γε οἶσθα,

ὅτι εἴπερ ἐστὶν αὕτη ἣν ἡμεῖς ζητοῦμεν, ὠφέλιμον αὐτὴν δεῖ

εἶναι.

(10)     {ΚΡ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν ἀγαθόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παραδιδόναι;

     {ΚΡ.} Ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες.

292b     {ΣΩ.} Ἀγαθὸν δέ γέ που ὡμολογήσαμεν ἀλλήλοις ἐγώ τε

καὶ Κλεινίας οὐδὲν εἶναι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά.

     {ΚΡ.} Ναί, οὕτως ἔλεγες.

     {ΣΩ.} Οὐκοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα, ἃ φαίη ἄν τις πολιτικῆς

(5)εἶναι_πολλὰ δέ που ταῦτ’ ἂν εἴη, οἷον πλουσίους τοὺς

πολίτας παρέχειν καὶ ἐλευθέρους καὶ ἀστασιάστους_πάντα

ταῦτα οὔτε κακὰ οὔτε ἀγαθὰ ἐφάνη, ἔδει δὲ σοφοὺς ποιεῖν

καὶ ἐπιστήμης μεταδιδόναι, εἴπερ ἔμελλεν αὕτη εἶναι ἡ

292cὠφελοῦσά τε καὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα.

     {ΚΡ.} Ἔστι ταῦτα· τότε γοῦν οὕτως ὑμῖν ὡμολογήθη, ὡς

σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας.

     {ΣΩ.} Ἆρ’ οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους

(5)καὶ ἀγαθούς;

     {ΚΡ.} Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες;

     {ΣΩ.} Ἀλλ’ ἆρα πάντας καὶ πάντα ἀγαθούς; καὶ πᾶσαν

ἐπιστήμην, σκυτοτομικήν τε καὶ τεκτονικὴν καὶ τὰς ἄλλας

ἁπάσας, αὕτη ἡ παραδιδοῦσά ἐστιν;

(10)     {ΚΡ.} Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.

292d     {ΣΩ.} Ἀλλὰ τίνα δὴ ἐπιστήμην; ᾗ τί χρησόμεθα; τῶν

μὲν γὰρ ἔργων οὐδενὸς δεῖ αὐτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν μήτε

κακῶν μήτε ἀγαθῶν, ἐπιστήμην δὲ παραδιδόναι μηδεμίαν

ἄλλην ἢ αὐτὴν ἑαυτήν. λέγωμεν δὴ οὖν τίς ποτέ ἐστιν

(5)αὕτη, ᾗ τί χρησόμεθα; βούλει φῶμεν, ὦ Κρίτων, ᾗ ἄλλους

ἀγαθοὺς ποιήσομεν;

     {ΚΡ.} Πάνυ γε.

     {ΣΩ.} Οἳ τί ἔσονται ἡμῖν ἀγαθοὶ καὶ τί χρήσιμοι; ἢ ἔτι

λέγωμεν ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐκεῖνοι ἄλλους;

292eὅτι δέ ποτε ἀγαθοί εἰσιν, οὐδαμοῦ ἡμῖν φαίνονται, ἐπειδήπερ

τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς πολιτικῆς ἠτιμάσαμεν, ἀλλ’

ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὁ Διὸς Κόρινθος γίγνεται, καὶ ὅπερ

ἔλεγον, τοῦ ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλέονος πρὸς τὸ εἰδέναι τίς

(5)ποτέ ἐστιν ἡ ἐπιστήμη ἐκείνη ἣ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσει;

     {ΚΡ.} Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, εἰς πολλήν γε ἀπορίαν,

ὡς ἔοικεν, ἀφίκεσθε.

     {ΣΩ.} Ἔγωγε οὖν καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ

293aτῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώκη, πᾶσαν ἤδη φωνὴν ἠφίειν, δεόμενος

τοῖν ξένοιν ὥσπερ Διοσκούρων ἐπικαλούμενος σῶσαι ἡμᾶς,

ἐμέ τε καὶ τὸ μειράκιον, ἐκ τῆς τρικυμίας τοῦ λόγου, καὶ

παντὶ τρόπῳ σπουδάσαι, καὶ σπουδάσαντας ἐπιδεῖξαι τίς

(5)ποτ’ ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη ἧς τυχόντες ἂν καλῶς τὸν ἐπίλοιπον

βίον διέλθοιμεν.

     {ΚΡ.} Τί οὖν; ἠθέλησέν τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὁ Εὐθύδημος;

     {ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ; καὶ ἤρξατό γε, ὦ ἑταῖρε, πάνυ μεγαλο-

φρόνως τοῦ λόγου ὧδε_

293b     Πότερον δή σε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτην τὴν ἐπιστήμην,

περὶ ἣν πάλαι ἀπορεῖτε, διδάξω, ἢ ἐπιδείξω ἔχοντα;

     Ὦ μακάριε, ἦν δ’ ἐγώ, ἔστι δὲ ἐπὶ σοὶ τοῦτο;

     Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

(5)     Ἐπίδειξον τοίνυν με νὴ Δί’, ἔφην ἐγώ, ἔχοντα· πολὺ γὰρ

ῥᾷον ἢ μανθάνειν τηλικόνδε ἄνδρα.

     Φέρε δή μοι ἀπόκριναι, ἔφη· ἔστιν ὅτι ἐπίστασαι; — Πάνυ

γε, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ πολλά, σμικρά γε. — Ἀρκεῖ, ἔφη. ἆρ’ οὖν

δοκεῖς οἷόν τέ τι τῶν ὄντων τοῦτο ὃ τυγχάνει ὄν, αὐτὸ τοῦτο

293cμὴ εἶναι; — Ἀλλὰ μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγε. — Οὐκοῦν σύ, ἔφη,

ἐπίστασαί τι; — Ἔγωγε. — Οὐκοῦν ἐπιστήμων εἶ, εἴπερ ἐπί-

στασαι; — Πάνυ γε, τούτου γε αὐτοῦ. — Οὐδὲν διαφέρει· ἀλλ’

οὐκ ἀνάγκη σε ἔχει πάντα ἐπίστασθαι ἐπιστήμονά γε ὄντα;

(5)— Μὰ Δί’, ἔφην ἐγώ· ἐπεὶ πολλὰ ἄλλ’ οὐκ ἐπίσταμαι. —

Οὐκοῦν εἴ τι μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἐπιστήμων εἶ. — Ἐκείνου γε,

ὦ φίλε, ἦν δ’ ἐγώ. — Ἧττον οὖν τι, ἔφη, οὐκ ἐπιστήμων

εἶ; ἄρτι δὲ ἐπιστήμων ἔφησθα εἶναι· καὶ οὕτως τυγχάνεις ὢν

293dαὐτὸς οὗτος ὃς εἶ, καὶ αὖ πάλιν οὐκ εἶ, κατὰ ταὐτὰ ἅμα.

     Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ, Εὐθύδημε· τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ

δὴ παταγεῖς· πῶς οὖν ἐπίσταμαι ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην

ἣν ἐζητοῦμεν; ὡς δὴ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν τὸ αὐτὸ εἶναί τε

(5)καὶ μή, εἴπερ ἓν ἐπίσταμαι, ἅπαντα ἐπίσταμαι_οὐ γὰρ

ἂν εἴην ἐπιστήμων τε καὶ ἀνεπιστήμων ἅμα_ἐπεὶ δὲ πάντα

ἐπίσταμαι, κἀκείνην δὴ τὴν ἐπιστήμην ἔχω· ἆρα οὕτως λέγεις,

καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ σοφόν;

293e     Αὐτὸς σαυτόν γε δὴ ἐξελέγχεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες.

     Τί δέ, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, σὺ οὐ πέπονθας τοῦτο τὸ

αὐτὸ πάθος; ἐγὼ γάρ τοι μετὰ σοῦ ὁτιοῦν ἂν πάσχων καὶ

μετὰ Διονυσοδώρου τοῦδε, φίλης κεφαλῆς, οὐκ ἂν πάνυ

(5)ἀγανακτοίην. εἰπέ μοι, σφὼ οὐχὶ τὰ μὲν ἐπίστασθον τῶν

ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασθον;

     Ἥκιστά γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος.

     Πῶς λέγετον; ἔφην ἐγώ· ἀλλ’ οὐδὲν ἄρα ἐπίστασθον;

     Καὶ μάλα, ἦ δ’ ὅς.

294a     Πάντ’ ἄρα, ἔφην ἐγώ, ἐπίστασθον, ἐπειδήπερ καὶ ὁτιοῦν;

     Πάντ’, ἔφη· καὶ σύ γε πρός, εἴπερ καὶ ἓν ἐπίστασαι, πάντα

ἐπίστασαι.

     Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ὡς θαυμαστὸν λέγεις καὶ ἀγαθὸν μέγα

(5)πεφάνθαι. μῶν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι πάντ’ ἐπί-

στανται, ἢ οὐδέν;

     Οὐ γὰρ δήπου, ἔφη, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ’ οὐκ ἐπί-

στανται, καὶ εἰσὶν ἅμα ἐπιστήμονές τε καὶ ἀνεπιστήμονες.

     Ἀλλὰ τί; ἦν δ’ ἐγώ.

(10)     Πάντες, ἦ δ’ ὅς, πάντα ἐπίστανται, εἴπερ καὶ ἕν.

294b     Ὦ πρὸς τῶν θεῶν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε_δῆλοι γάρ

μοί ἐστον ἤδη ὅτι σπουδάζετον, καὶ μόλις ὑμᾶς προυκαλε-

σάμην σπουδάζειν_αὐτὼ τῷ ὄντι πάντα ἐπίστασθον; οἷον

τεκτονικὴν καὶ σκυτικήν;

(5)     Πάνυ γ’, ἔφη.

     Ἦ καὶ νευρορραφεῖν δυνατώ ἐστον;

     Καὶ ναὶ μὰ Δία καττύειν, ἔφη.

     Ἦ καὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς ἀστέρας ὁπόσοι εἰσί, καὶ τὴν

ἄμμον;

(10)     Πάνυ γε, ἦ δ’ ὅς· εἶτ’ οὐκ ἂν οἴει ὁμολογῆσαι ἡμᾶς;

     Καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβών· Πρὸς Διός, ἔφη, Διονυ-

294cσόδωρε, τεκμήριόν τί μοι τούτων ἐπιδείξατον τοιόνδε, ᾧ

εἴσομαι ὅτι ἀληθῆ λέγετον.

     Τί ἐπιδείξω; ἔφη.

     Οἶσθα Εὐθύδημον ὁπόσους ὀδόντας ἔχει, καὶ ὁ Εὐθύδημος

(5)ὁπόσους σύ;

     Οὐκ ἐξαρκεῖ σοι, ἔφη, ἀκοῦσαι ὅτι πάντα ἐπιστάμεθα;

     Μηδαμῶς, ἦ δ’ ὅς, ἀλλὰ τοῦτο ἔτι ἡμῖν μόνον εἴπατον καὶ

ἐπιδείξατον ὅτι ἀληθῆ λέγετον· καὶ ἐὰν εἴπητον ὁπόσους

ἑκάτερος ἔχει ὑμῶν, καὶ φαίνησθε γνόντες ἡμῶν ἀριθμη-

(10)σάντων, ἤδη πεισόμεθα ὑμῖν καὶ τἆλλα.

294d     Ἡγουμένω οὖν σκώπτεσθαι οὐκ ἠθελέτην, ἀλλ’ ὡμο-

λογησάτην πάντα χρήματα ἐπίστασθαι, καθ’ ἓν ἕκαστον

ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὁ γὰρ Κτήσιππος πάνυ ἀπαρα-

καλύπτως οὐδὲν ὅτι οὐκ ἠρώτα τελευτῶν, καὶ τὰ αἴσχιστα, εἰ

(5)ἐπισταίσθην· τὼ δὲ ἀνδρειότατα ὁμόσε ᾔτην τοῖς ἐρωτήμασιν,

ὁμολογοῦντες εἰδέναι, ὥσπερ οἱ κάπροι οἱ πρὸς τὴν πληγὴν

ὁμόσε ὠθούμενοι, ὥστ’ ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπ’

ἀπιστίας ἠναγκάσθην τελευτῶν ἐρέσθαι [τὸν Εὐθύδημον] εἰ

294eκαὶ ὀρχεῖσθαι ἐπίσταιτο ὁ Διονυσόδωρος· ὁ δέ, Πάνυ, ἔφη.

     Οὐ δήπου, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστᾶν καὶ

ἐπὶ τροχοῦ δινεῖσθαι τηλικοῦτος ὤν, οὕτω πόρρω σοφίας

ἥκεις;

(5)     Οὐδέν, ἔφη, ὅτι οὔ.

     Πότερον δέ, ἦν δ’ ἐγώ, πάντα νῦν μόνον ἐπίστασθον ἢ

καὶ ἀεί;

     Καὶ ἀεί, ἔφη.

     Καὶ ὅτε παιδία ἤστην καὶ εὐθὺς γενόμενοι ἠπίστασθε

(10)πάντα;

     Ἐφάτην ἅμα ἀμφοτέρω.

295a     Καὶ ἡμῖν μὲν ἄπιστον ἐδόκει τὸ πρᾶγμα εἶναι· ὁ δ’

Εὐθύδημος, Ἀπιστεῖς, ἔφη, ὦ Σώκρατες;

     Πλήν γ’ ὅτι, [ἦν δ’] ἐγώ, εἰκὸς ὑμᾶς ἐστι σοφοὺς εἶναι.

     Ἀλλ’ ἤν, ἔφη, ἐθελήσῃς μοι ἀποκρίνεσθαι, ἐγὼ ἐπιδείξω

(5)καὶ σὲ ταῦτα τὰ θαυμαστὰ ὁμολογοῦντα.

     Ἀλλὰ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, ἥδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἰ γάρ

τοι λέληθα ἐμαυτὸν σοφὸς ὤν, σὺ δὲ τοῦτο ἐπιδείξεις ὡς

πάντα ἐπίσταμαι καὶ ἀεί, τί μεῖζον ἕρμαιον αὐτοῦ ἂν εὕροιμι

ἐν παντὶ τῷ βίῳ;

(10)     Ἀποκρίνου δή, ἔφη.

295b     Ὡς ἀποκρινουμένου ἐρώτα.

     Ἆρ’ οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπιστήμων του εἶ ἢ οὔ; —

Ἔγωγε. — Πότερον οὖν ᾧ ἐπιστήμων εἶ, τούτῳ καὶ ἐπίστασαι,

ἢ ἄλλῳ τῳ; — Ὧι ἐπιστήμων. οἶμαι γάρ σε τὴν ψυχὴν

(5)λέγειν· ἢ οὐ τοῦτο λέγεις;

     Οὐκ αἰσχύνῃ, ἔφη, ὦ Σώκρατες; ἐρωτώμενος ἀντερωτᾷς;

     Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ· ἀλλὰ πῶς ποιῶ; οὕτω γὰρ ποιήσω

ὅπως ἂν σὺ κελεύῃς. ὅταν μὴ εἰδῶ ὅτι ἐρωτᾷς, κελεύεις

με ὅμως ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ μὴ ἐπανερέσθαι;

295c     Ὑπολαμβάνεις γὰρ δήπου τι, ἔφη, ὃ λέγω;

     Ἔγωγε, ἦν δ’ ἐγώ.

     Πρὸς τοῦτο τοίνυν ἀποκρίνου ὃ ὑπολαμβάνεις.

     Τί οὖν, ἔφην, ἂν σὺ μὲν ἄλλῃ ἐρωτᾷς διανοούμενος, ἐγὼ

(5)δὲ ἄλλῃ ὑπολάβω, ἔπειτα πρὸς τοῦτο ἀποκρίνωμαι, ἐξαρκεῖ

σοι ἐὰν μηδὲν πρὸς ἔπος ἀποκρίνωμαι;

     Ἔμοιγε, ἦ δ’ ὅς· οὐ μέντοι σοί γε, ὡς ἐγᾦμαι.

     Οὐ τοίνυν μὰ Δία ἀποκρινοῦμαι, ἦν δ’ ἐγώ, πρότερον

πρὶν ἂν πύθωμαι.

(10)     Οὐκ ἀποκρινῇ, ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνῃς, ὅτι ἔχων

φλυαρεῖς καὶ ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δέοντος.

295d     Κἀγὼ ἔγνων αὐτὸν ὅτι μοι χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τὰ

λεγόμενα, βουλόμενός με θηρεῦσαι τὰ ὀνόματα περιστήσας.

ἀνεμνήσθην οὖν τοῦ Κόννου, ὅτι μοι κἀκεῖνος χαλεπαίνει

ἑκάστοτε ὅταν αὐτῷ μὴ ὑπείκω, ἔπειτά μου ἧττον ἐπιμελεῖται

(5)ὡς ἀμαθοῦς ὄντος· ἐπεὶ δὲ οὖν διενενοήμην καὶ παρὰ τοῦτον

φοιτᾶν, ᾠήθην δεῖν ὑπείκειν, μή με σκαιὸν ἡγησάμενος

φοιτητὴν μὴ προσδέχοιτο. εἶπον οὖν· Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ σοι,

295eΕὐθύδημε, οὕτω ποιεῖν, ποιητέον· σὺ γὰρ πάντως που

κάλλιον ἐπίστασαι διαλέγεσθαι ἢ ἐγώ, τέχνην ἔχων ἰδιώτου

ἀνθρώπου. ἐρώτα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς.

     Ἀποκρίνου δή, ἔφη, πάλιν, πότερον ἐπίστασαί τῳ ἃ

(5)ἐπίστασαι, ἢ οὔ; — Ἔγωγε, ἔφην, τῇ γε ψυχῇ.

296a     Οὗτος αὖ, ἔφη, προσαποκρίνεται τοῖς ἐρωτωμένοις. οὐ

γὰρ ἔγωγε ἐρωτῶ ὅτῳ, ἀλλ’ εἰ ἐπίστασαί τῳ.

     Πλέον αὖ, ἔφην ἐγώ, τοῦ δέοντος ἀπεκρινάμην ὑπὸ ἀπαι-

δευσίας. ἀλλὰ συγγίγνωσκέ μοι· ἀποκρινοῦμαι γὰρ ἤδη

(5)ἁπλῶς ὅτι ἐπίσταμαί τῳ ἃ ἐπίσταμαι. — Πότερον, ἦ δ’ ὅς,

τῷ αὐτῷ τούτῳ γ’ ἀεί, ἢ ἔστι μὲν ὅτε τούτῳ, ἔστιν δὲ ὅτε

ἑτέρῳ; — Ἀεί, ὅταν ἐπίστωμαι, ἦν δ’ ἐγώ, τούτῳ.

     Οὐκ αὖ, ἔφη, παύσῃ παραφθεγγόμενος;

     Ἀλλ’ ὅπως μή τι ἡμᾶς σφήλῃ τὸ "ἀεὶ" τοῦτο.

296b     Οὔκουν ἡμᾶς γ’, ἔφη, ἀλλ’ εἴπερ, σέ. ἀλλ’ ἀποκρίνου·

ἦ ἀεὶ τούτῳ ἐπίστασαι; — Ἀεί, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφελεῖν

τὸ "ὅταν." — Οὐκοῦν ἀεὶ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι· ἀεὶ δ’ ἐπιστά-

μενος πότερον τὰ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι ᾧ ἐπίστασαι, τὰ δ’

(5)ἄλλῳ, ἢ τούτῳ πάντα; — Τούτῳ, ἔφην ἐγώ, ἅπαντα, ἅ γ’

ἐπίσταμαι.

     Τοῦτ’ ἐκεῖνο, ἔφη· ἥκει τὸ αὐτὸ παράφθεγμα.

     Ἀλλ’ ἀφαιρῶ, ἔφην ἐγώ, τὸ "ἅ γ’ ἐπίσταμαι."

     Ἀλλὰ μηδὲ ἕν, ἔφη, ἀφέλῃς· οὐδὲν γάρ σου δέομαι.

296cἀλλά μοι ἀπόκριναι· δύναιο ἂν ἅπαντα ἐπίστασθαι, εἰ μὴ

πάντα ἐπίσταιο;

     Τέρας γὰρ ἂν εἴη, ἦν δ’ ἐγώ.

     Καὶ ὃς εἶπε· Προστίθει τοίνυν ἤδη ὅτι βούλει· ἅπαντα

(5)γὰρ ὁμολογεῖς ἐπίστασθαι.

     Ἔοικα, ἔφην ἐγώ, ἐπειδήπερ γε οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν τὸ

"ἃ ἐπίσταμαι," πάντα δὲ ἐπίσταμαι.

     Οὐκοῦν καὶ ἀεὶ ὡμολόγηκας ἐπίστασθαι τούτῳ ᾧ ἐπίστα-

σαι, εἴτε ὅταν ἐπίστῃ εἴτε ὅπως βούλει· ἀεὶ γὰρ ὡμολόγηκας

(10)ἐπίστασθαι καὶ ἅμα πάντα. δῆλον οὖν ὅτι καὶ παῖς ὢν

296dἠπίστω, καὶ ὅτ’ ἐγίγνου, καὶ ὅτ’ ἐφύου· καὶ πρὶν αὐτὸς

γενέσθαι, καὶ πρὶν οὐρανὸν καὶ γῆν γενέσθαι, ἠπίστω

ἅπαντα, εἴπερ ἀεὶ ἐπίστασαι. καὶ ναὶ μὰ Δία, ἔφη, αὐτὸς

ἀεὶ ἐπιστήσῃ καὶ ἅπαντα, ἂν ἐγὼ βούλωμαι.

(5)     Ἀλλὰ βουληθείης, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ πολυτίμητε Εὐθύδημε,

εἰ δὴ τῷ ὄντι ἀληθῆ λέγεις. ἀλλ’ οὔ σοι πάνυ πιστεύω

ἱκανῷ εἶναι, εἰ μή σοι συμβουληθείη ὁ ἀδελφός σου οὑτοσὶ

Διονυσόδωρος· οὕτω δὲ τάχα ἄν. εἴπετον δέ μοι, ἦν δ’ ἐγώ_

296eτὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς ἀμφισβητοίην, οὕτως

εἰς σοφίαν τερατώδεσιν ἀνθρώποις, ὅπως ἐγὼ οὐ πάντα

ἐπίσταμαι, ἐπειδή γε ὑμεῖς φατε_τὰ δὲ τοιάδε πῶς φῶ

ἐπίστασθαι, Εὐθύδημε, ὡς οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες ἄδικοί εἰσιν;

(5)φέρε εἰπέ, τοῦτο ἐπίσταμαι ἢ οὐκ ἐπίσταμαι;

     Ἐπίστασαι μέντοι, ἔφη.

     Τί; ἦν δ’ ἐγώ.

     Ὅτι οὐκ ἄδικοί εἰσιν οἱ ἀγαθοί.

297a     Πάνυ γε, ἦν δ’ ἐγώ, πάλαι. ἀλλ’ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ· ἀλλ’

ὡς ἄδικοί εἰσιν οἱ ἀγαθοί, ποῦ ἐγὼ τοῦτο ἔμαθον;

     Οὐδαμοῦ, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος.

     Οὐκ ἄρα ἐπίσταμαι, ἔφην, τοῦτο ἐγώ.

(5)     Διαφθείρεις, ἔφη, τὸν λόγον, ὁ Εὐθύδημος πρὸς τὸν

Διονυσόδωρον, καὶ φανήσεται οὑτοσὶ οὐκ ἐπιστάμενος, καὶ

ἐπιστήμων ἅμα ὢν καὶ ἀνεπιστήμων. Καὶ ὁ Διονυσόδωρος

ἠρυθρίασεν.

     Ἀλλὰ σύ, ἦν δ’ ἐγώ, πῶς λέγεις, ὦ Εὐθύδημε; οὐ δοκεῖ

297bσοι ὀρθῶς ἁδελφὸς λέγειν ὁ πάντ’ εἰδώς;

     Ἀδελφὸς γάρ, ἔφη, ἐγώ εἰμι Εὐθυδήμου, ταχὺ ὑπολαβὼν

ὁ Διονυσόδωρος;

     Κἀγὼ εἶπον· Ἔασον, ὠγαθέ, ἕως ἂν Εὐθύδημός με διδάξῃ

(5)ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ὅτι ἄδικοί εἰσι, καὶ μή

μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος.

     Φεύγεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος, καὶ οὐκ

ἐθέλεις ἀποκρίνεσθαι.

     Εἰκότως γ’, εἶπον ἐγώ· ἥττων γάρ εἰμι καὶ τοῦ ἑτέρου

(10)ὑμῶν, ὥστε πολλοῦ δέω μὴ οὐ δύο γε φεύγειν. πολὺ γάρ

297cπού εἰμι φαυλότερος τοῦ Ἡρακλέους, ὃς οὐχ οἷός τε ἦν τῇ

τε ὕδρᾳ διαμάχεσθαι, σοφιστρίᾳ οὔσῃ καὶ διὰ τὴν σοφίαν

ἀνιείσῃ, εἰ μίαν κεφαλὴν τοῦ λόγου τις ἀποτέμοι, πολλὰς

ἀντὶ τῆς μιᾶς, καὶ καρκίνῳ τινὶ ἑτέρῳ σοφιστῇ ἐκ θαλάττης

(5)ἀφιγμένῳ, νεωστί, μοι δοκεῖν, καταπεπλευκότι· ὃς ἐπειδὴ

αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐκ τοῦ ἐπ’ ἀριστερὰ λέγων καὶ δάκνων,

τὸν Ἰόλεων τὸν ἀδελφιδοῦν βοηθὸν ἐπεκαλέσατο, ὁ δὲ αὐτῷ

297dἱκανῶς ἐβοήθησεν. ὁ δ’ ἐμὸς Ἰόλεως [Πατροκλῆς] εἰ ἔλθοι,

πλέον ἂν θάτερον ποιήσειεν.

     Ἀπόκριναι δή, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, ὁπότε σοι ταῦτα

ὕμνηται· πότερον ὁ Ἰόλεως τοῦ Ἡρακλέους μᾶλλον ἦν

(5)ἀδελφιδοῦς ἢ σός;

     Κράτιστον τοίνυν μοι, ὦ Διονυσόδωρε, ἦν δ’ ἐγώ, ἀπο-

κρίνασθαί σοι. οὐ γὰρ μὴ ἀνῇς ἐρωτῶν, σχεδόν τι ἐγὼ

τοῦτ’ εὖ οἶδα, φθονῶν καὶ διακωλύων, ἵνα μὴ διδάξῃ με

Εὐθύδημος ἐκεῖνο τὸ σοφόν. — Ἀποκρίνου δή, ἔφη. — Ἀπο-

(10)κρίνομαι δή, εἶπον, ὅτι τοῦ Ἡρακλέους ἦν ὁ Ἰόλεως ἀδελ-

297eφιδοῦς, ἐμὸς δ’, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδ’ ὁπωστιοῦν. οὐ γὰρ

Πατροκλῆς ἦν αὐτῷ πατήρ, ὁ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παρα-

πλήσιον μὲν τοὔνομα Ἰφικλῆς, ὁ Ἡρακλέους ἀδελφός. —

Πατροκλῆς δέ, ἦ δ’ ὅς, σός; — Πάνυ γ’, ἔφην ἐγώ, ὁμομή-

(5)τριός γε, οὐ μέντοι ὁμοπάτριος. — Ἀδελφὸς ἄρα ἐστί σοι

καὶ οὐκ ἀδελφός. — Οὐχ ὁμοπάτριός γε, ὦ βέλτιστε, ἔφην·

ἐκείνου μὲν γὰρ Χαιρέδημος ἦν πατήρ, ἐμὸς δὲ Σωφρονίσκος.

— Πατὴρ δὲ ἦν, ἔφη, Σωφρονίσκος καὶ Χαιρέδημος; — Πάνυ

298aγ’, ἔφην· ὁ μέν γε ἐμός, ὁ δὲ ἐκείνου. — Οὐκοῦν, ἦ δ’ ὅς, ἕτερος

ἦν Χαιρέδημος τοῦ πατρός; — Τοὐμοῦ γ’, ἔφην ἐγώ. — Ἆρ’

οὖν πατὴρ ἦν ἕτερος ὢν πατρός; ἢ σὺ εἶ ὁ αὐτὸς τῷ λίθῳ;

— Δέδοικα μὲν ἔγωγ’, ἔφην, μὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὁ αὐτός· οὐ

(5)μέντοι μοι δοκῶ. — Οὐκοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λίθου; —

Ἕτερος μέντοι. — Ἄλλο τι οὖν ἕτερος, ἦ δ’ ὅς, ὢν λίθου οὐ

λίθος εἶ; καὶ ἕτερος ὢν χρυσοῦ οὐ χρυσὸς εἶ; — Ἔστι ταῦτα.

— Οὔκουν καὶ ὁ Χαιρέδημος, ἔφη, ἕτερος ὢν πατρὸς [οὐκ

ἂν] πατήρ ἐστιν. — Ἔοικεν, ἦν δ’ ἐγώ, οὐ πατὴρ εἶναι.

298b     Εἰ γὰρ δήπου, ἔφη, πατήρ ἐστιν ὁ Χαιρέδημος, ὑπολαβὼν

ὁ Εὐθύδημος, πάλιν αὖ ὁ Σωφρονίσκος ἕτερος ὢν πατρὸς

οὐ πατήρ ἐστιν, ὥστε σύ, ὦ Σώκρατες, ἀπάτωρ εἶ.

     Καὶ ὁ Κτήσιππος ἐκδεξάμενος, Ὁ δὲ ὑμέτερος, ἔφη, αὖ

(5)πατὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα πέπονθεν; ἕτερός ἐστιν τοὐμοῦ πατρός;

— Πολλοῦ γ’, ἔφη, δεῖ, ὁ Εὐθύδημος. — Ἀλλά, ἦ δ’ ὅς, ὁ

αὐτός; — Ὁ αὐτὸς μέντοι. — Οὐκ ἂν συμβουλοίμην. ἀλλὰ

298cπότερον, ὦ Εὐθύδημε, ἐμὸς μόνον ἐστὶ πατὴρ ἢ καὶ τῶν

ἄλλων ἀνθρώπων; — Καὶ τῶν ἄλλων, ἔφη· ἢ οἴει τὸν αὐτὸν

πατέρα ὄντα οὐ πατέρα εἶναι; — Ὤιμην δῆτα, ἔφη ὁ Κτής-

ιππος. — Τί δέ; ἦ δ’ ὅς· χρυσὸν ὄντα μὴ χρυσὸν εἶναι;

(5)ἢ ἄνθρωπον ὄντα μὴ ἄνθρωπον; — Μὴ γάρ, ἔφη ὁ Κτήσιπ-

πος, ὦ Εὐθύδημε, τὸ λεγόμενον, οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις·

δεινὸν γὰρ λέγεις πρᾶγμα εἰ ὁ σὸς πατὴρ πάντων ἐστὶν

πατήρ. — Ἀλλ’ ἔστιν, ἔφη. — Πότερον ἀνθρώπων; ἦ δ’ ὃς

ὁ Κτήσιππος, ἢ καὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων πάντων ζῴων; —

298dΠάντων, ἔφη. — Ἦ καὶ μήτηρ ἡ μήτηρ; — Καὶ ἡ μήτηρ γε.

— Καὶ τῶν ἐχίνων ἄρα, ἔφη, ἡ σὴ μήτηρ μήτηρ ἐστὶ τῶν

θαλαττίων. — Καὶ ἡ σή γ’, ἔφη. — Καὶ σὺ ἄρα ἀδελφὸς

εἶ τῶν κωβιῶν καὶ κυναρίων καὶ χοιριδίων. — Καὶ γὰρ σύ,

(5)ἔφη. — Κάπρος ἄρα σοι πατήρ ἐστι καὶ κύων. — Καὶ γὰρ

σοί, ἔφη.

     Αὐτίκα δέ γε, ἦ δ’ ὃς ὁ Διονυσόδωρος, ἄν μοι ἀποκρίνῃ,

ὦ Κτήσιππε, ὁμολογήσεις ταῦτα. εἰπὲ γάρ μοι, ἔστι σοι

κύων; — Καὶ μάλα πονηρός, ἔφη ὁ Κτήσιππος. — Ἔστιν οὖν

298eαὐτῷ κυνίδια; — Καὶ μάλ’, ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα. — Οὐκοῦν

πατήρ ἐστιν αὐτῶν ὁ κύων; — Ἔγωγέ τοι εἶδον, ἔφη, αὐτὸν

ὀχεύοντα τὴν κύνα. — Τί οὖν; οὐ σός ἐστιν ὁ κύων; — Πάνυ

γ’, ἔφη. — Οὐκοῦν πατὴρ ὢν σός ἐστιν, ὥστε σὸς πατὴρ

(5)γίγνεται ὁ κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός;

     Καὶ αὖθις ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος, ἵνα μὴ

πρότερόν τι εἴποι ὁ Κτήσιππος, Καὶ ἔτι γέ μοι μικρόν, ἔφη,

ἀπόκριναι· τύπτεις τὸν κύνα τοῦτον; — Καὶ ὁ Κτήσιππος

γελάσας, Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη· οὐ γὰρ δύναμαι σέ. — Οὐκοῦν

(10)τὸν σαυτοῦ πατέρα, ἔφη, τύπτεις;

299a     Πολὺ μέντοι, ἔφη, δικαιότερον τὸν ὑμέτερον πατέρ’ ἂ[ν]

τύπτοιμι, ὅτι μαθὼν σοφοὺς ὑεῖς οὕτως ἔφυσεν. ἀλλ’ ἦ

που, ὦ Εὐθύδημε [ὁ Κτήσιππος], πόλλ’ ἀγαθὰ ἀπὸ τῆς

ὑμετέρας σοφίας ταύτης ἀπολέλαυκεν ὁ πατὴρ ὁ ὑμέτερός

(5)τε καὶ τῶν κυνιδίων.

     Ἀλλ’ οὐδὲν δεῖται πολλῶν ἀγαθῶν, ὦ Κτήσιππε, οὔτ’

ἐκεῖνος οὔτε σύ.

     Οὐδὲ σύ, ἦ δ’ ὅς, ὦ Εὐθύδημε, αὐτός;

     Οὐδὲ ἄλλος γε οὐδεὶς ἀνθρώπων. εἰπὲ γάρ μοι, ὦ

299bΚτήσιππε, εἰ ἀγαθὸν νομίζεις εἶναι ἀσθενοῦντι φάρμακον

πιεῖν ἢ οὐκ ἀγαθὸν εἶναι δοκεῖ σοι, ὅταν δέηται· ἢ εἰς

πόλεμον ὅταν ἴῃ, ὅπλα ἔχοντα μᾶλλον ἰέναι ἢ ἄνοπλον. —

Ἔμοιγε, ἔφη. καίτοι οἶμαί τί σε τῶν καλῶν ἐρεῖν. — Σὺ

(5)ἄριστα εἴσῃ, ἔφη· ἀλλ’ ἀποκρίνου. ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγεις

ἀγαθὸν εἶναι φάρμακον, ὅταν δέῃ, πίνειν ἀνθρώπῳ, ἄλλο τι

τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ὡς πλεῖστον δεῖ πίνειν, καὶ καλῶς ἐκεῖ ἕξει,

ἐάν τις αὐτῷ τρίψας ἐγκεράσῃ ἐλλεβόρου ἅμαξαν; — Καὶ ὁ

Κτήσιππος εἶπεν· Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Εὐθύδημε, ἐὰν ᾖ γε

299cὁ πίνων ὅσος ὁ ἀνδριὰς ὁ ἐν Δελφοῖς. — Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ἐν

τῷ πολέμῳ ἐπειδὴ ἀγαθόν ἐστιν ὅπλα ἔχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ

ἔχειν δόρατά τε καὶ ἀσπίδας, ἐπειδήπερ ἀγαθόν ἐστιν; —

Μάλα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος· σὺ δ’ οὐκ οἴει, ὦ Εὐθύδημε,

(5)ἀλλὰ μίαν καὶ ἓν δόρυ; — Ἔγωγε. — Ἦ καὶ τὸν Γηρυόνην ἄν,

ἔφη, καὶ τὸν Βριάρεων οὕτως σὺ ὁπλίσαις; ἐγὼ δὲ ᾤμην σὲ

δεινότερον εἶναι, ἅτε ὁπλομάχην ὄντα, καὶ τόνδε τὸν ἑταῖρον.

     Καὶ ὁ μὲν Εὐθύδημος ἐσίγησεν· ὁ δὲ Διονυσόδωρος πρὸς

299dτὰ πρότερον ἀποκεκριμένα τῷ Κτησίππῳ ἤρετο, Οὐκοῦν καὶ

χρυσίον, ἦ δ’ ὅς, ἀγαθὸν δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν; — Πάνυ,

καὶ ταῦτά γε πολύ, ἔφη ὁ Κτήσιππος. — Τί οὖν; ἀγαθὰ οὐ

δοκεῖ σοι χρῆναι ἀεί τ’ ἔχειν καὶ πανταχοῦ; — Σφόδρα γ’,

(5)ἔφη. — Οὐκοῦν καὶ τὸ χρυσίον ἀγαθὸν ὁμολογεῖς εἶναι; —

Ὡμολόγηκα μὲν οὖν, ἦ δ’ ὅς. — Οὐκοῦν ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν

καὶ πανταχοῦ καὶ ὡς μάλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἂν εὐδαι-

299eμονέστατος εἰ ἔχοι χρυσίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί,

τάλαντον δ’ ἐν τῷ κρανίῳ, στατῆρα δὲ χρυσοῦ ἐν ἑκατέρῳ

τὠφθαλμῷ; — Φασί γε οὖν, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη ὁ Κτήσιππος,

τούτους εὐδαιμονεστάτους εἶναι Σκυθῶν καὶ ἀρίστους ἄνδρας,

(5)οἳ χρυσίον τε ἐν τοῖς κρανίοις ἔχουσιν πολὺ τοῖς ἑαυτῶν,

ὥσπερ σὺ νυνδὴ ἔλεγες τὸν κύνα τὸν πατέρα, καὶ ὃ θαυ-

μασιώτερόν γε ἔτι, ὅτι καὶ πίνουσιν ἐκ τῶν ἑαυτῶν κρανίων

κεχρυσωμένων, καὶ ταῦτα ἐντὸς καθορῶσιν, τὴν ἑαυτῶν

κορυφὴν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες.

300a     Πότερον δὲ ὁρῶσιν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, καὶ Σκύθαι τε καὶ

οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν ἢ τὰ ἀδύνατα; — Τὰ

δυνατὰ δήπου. — Οὐκοῦν καὶ σύ, ἔφη; — Κἀγώ. — Ὁρᾷς οὖν

τὰ ἡμέτερα ἱμάτια; — Ναί. — Δυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστὶν ταῦτα. —

(5)Ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Κτήσιππος. — Τί δέ; ἦ δ’ ὅς. — Μηδέν.

σὺ δὲ ἴσως οὐκ οἴει αὐτὰ ὁρᾶν· οὕτως ἡδὺς εἶ. ἀλλά μοι

δοκεῖς, Εὐθύδημε, οὐ καθεύδων ἐπικεκοιμῆσθαι καί, [εἰ] οἷόν

τε λέγοντα μηδὲν λέγειν, καὶ σὺ τοῦτο ποιεῖν.

300b     Ἦ γὰρ οὐχ οἷόν τ’, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, σιγῶντα

λέγειν; — Οὐδ’ ὁπωστιοῦν, ἦ δ’ ὃς ὁ Κτήσιππος. — Ἆρ’ οὐδὲ

λέγοντα σιγᾶν; — Ἔτι ἧττον, ἔφη. — Ὅταν οὖν λίθους λέγῃς

καὶ ξύλα καὶ σιδήρια, οὐ σιγῶντα λέγεις; — Οὔκουν εἴ γε

(5)ἐγώ, ἔφη, παρέρχομαι ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀλλὰ φθεγγόμενα

καὶ βοῶντα μέγιστον τὰ σιδήρια λέγεται, ἐάν τις ἅψηται·

ὥστε τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαθες οὐδὲν εἰπών. ἀλλ’ ἔτι

μοι τὸ ἕτερον ἐπιδείξατον, ὅπως αὖ ἔστιν λέγοντα σιγᾶν.

300c     Καί μοι ἐδόκει ὑπεραγωνιᾶν ὁ Κτήσιππος διὰ τὰ παιδικά.

     Ὅταν σιγᾷς, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, οὐ πάντα σιγᾷς; — Ἔγωγε,

ἦ δ’ ὅς. — Οὐκοῦν καὶ τὰ λέγοντα σιγᾷς, εἴπερ τῶν ἁπάντων

ἐστὶν [τὰ λεγόμενα]. — Τί δέ; ἔφη ὁ Κτήσιππος, οὐ σιγᾷ

(5)πάντα; — Οὐ δήπου, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. — Ἀλλ’ ἄρα, ὦ βέλ-

τιστε, λέγει τὰ πάντα; — Τά γε δήπου λέγοντα. — Ἀλλά, ἦ

δ’ ὅς, οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ τὰ πάντα σιγᾷ ἢ λέγει;

300d     Οὐδέτερα καὶ ἀμφότερα, ἔφη ὑφαρπάσας ὁ Διονυσόδωρος·

εὖ γὰρ οἶδα ὅτι τῇ ἀποκρίσει οὐχ ἕξεις ὅτι χρῇ.

     Καὶ ὁ Κτήσιππος, ὥσπερ εἰώθει, μέγα πάνυ ἀνακαγχάσας,

Ὦ Εὐθύδημε, ἔφη, ὁ ἀδελφός σου ἐξημφοτέρικεν τὸν λόγον,

(5)καὶ ἀπόλωλέ τε καὶ ἥττηται. Καὶ ὁ Κλεινίας πάνυ ἥσθη

καὶ ἐγέλασεν, ὥστε ὁ Κτήσιππος ἐγένετο πλεῖον ἢ δεκα-

πλάσιος. ὁ δέ μοι δοκεῖ ἅτε πανοῦργος ὤν, ὁ Κτήσιππος,

παρ’ αὐτῶν τούτων αὐτὰ ταῦτα παρηκηκόει· οὐ γάρ ἐστιν

ἄλλων τοιαύτη σοφία τῶν νῦν ἀνθρώπων.

300e     Κἀγὼ εἶπον· Τί γελᾷς, ὦ Κλεινία, ἐπὶ σπουδαίοις οὕτω

πράγμασιν καὶ καλοῖς;

     Σὺ γὰρ ἤδη τι πώποτ’ εἶδες, ὦ Σώκρατες, καλὸν πρᾶγμα;

ἔφη ὁ Διονυσόδωρος.

(5)     Ἔγωγε, ἔφην, καὶ πολλά γε, ὦ Διονυσόδωρε.

301a     Ἆρα ἕτερα ὄντα τοῦ καλοῦ, ἔφη, ἢ ταὐτὰ τῷ καλῷ;

     Κἀγὼ ἐν παντὶ ἐγενόμην ὑπὸ ἀπορίας, καὶ ἡγούμην

δίκαια πεπονθέναι ὅτι ἔγρυξα, ὅμως δὲ ἕτερα ἔφην αὐτοῦ

γε τοῦ καλοῦ· πάρεστιν μέντοι ἑκάστῳ αὐτῶν κάλλος τι.

(5)     Ἐὰν οὖν, ἔφη, παραγένηταί σοι βοῦς, βοῦς εἶ, καὶ ὅτι

νῦν ἐγώ σοι πάρειμι, Διονυσόδωρος εἶ;

     Εὐφήμει τοῦτό γε, ἦν δ’ ἐγώ.

     Ἀλλὰ τίνα τρόπον, ἔφη, ἑτέρου ἑτέρῳ παραγενομένου

τὸ ἕτερον ἕτερον ἂν εἴη;

301b     Ἆρα τοῦτο, ἔφην ἐγώ, ἀπορεῖς; Ἤδη δὲ τοῖν ἀνδροῖν

τὴν σοφίαν ἐπεχείρουν μιμεῖσθαι, ἅτε ἐπιθυμῶν αὐτῆς.

     Πῶς γὰρ οὐκ ἀπορῶ, ἔφη, καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες

ἄνθρωποι ὃ μὴ ἔστι;

(5)     Τί λέγεις, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε; οὐ τὸ καλὸν καλόν

ἐστιν καὶ τὸ αἰσχρὸν αἰσχρόν; — Ἐὰν ἔμοιγε, ἔφη, δοκῇ. —

Οὐκοῦν δοκεῖ; — Πάνυ γ’, ἔφη. — Οὐκοῦν καὶ τὸ ταὐτὸν ταὐτὸν

καὶ τὸ ἕτερον ἕτερον; οὐ γὰρ δήπου τό γε ἕτερον ταὐτόν, ἀλλ’

301cἔγωγε οὐδ’ ἂν παῖδα ᾤμην τοῦτο ἀπορῆσαι, ὡς οὐ τὸ ἕτερον

ἕτερόν ἐστιν. ἀλλ’, ὦ Διονυσόδωρε, τοῦτο μὲν ἑκὼν παρῆκας,

ἐπεὶ τὰ ἄλλα μοι δοκεῖτε ὥσπερ οἱ δημιουργοὶ οἷς ἕκαστα

προσήκει ἀπεργάζεσθαι, καὶ ὑμεῖς τὸ διαλέγεσθαι παγκάλως

(5)ἀπεργάζεσθαι.

     Οἶσθα οὖν, ἔφη, ὅτι προσήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργῶν;

πρῶτον τίνα χαλκεύειν προσήκει, οἶσθα; — Ἔγωγε· ὅτι χαλ-

κέα. — Τί δέ, κεραμεύειν; — Κεραμέα. — Τί δέ, σφάττειν τε

καὶ ἐκδέρειν καὶ τὰ μικρὰ κρέα κατακόψαντα ἕψειν καὶ ὀπτᾶν;

301d— Μάγειρον, ἦν δ’ ἐγώ. — Οὐκοῦν ἐάν τις, ἔφη, τὰ προσή-

κοντα πράττῃ, ὀρθῶς πράξει; — Μάλιστα. — Προσήκει δέ γε,

ὡς φῄς, τὸν μάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐκδέρειν; ὡμολόγησας

ταῦτα ἢ οὔ; — Ὡμολόγησα, ἔφην, ἀλλὰ συγγνώμην μοι ἔχε.

(5)— Δῆλον τοίνυν, ἦ δ’ ὅς, ὅτι ἄν τις σφάξας τὸν μάγειρον καὶ

κατακόψας ἑψήσῃ καὶ ὀπτήσῃ, τὰ προσήκοντα ποιήσει· καὶ

ἐὰν τὸν χαλκέα τις αὐτὸν χαλκεύῃ καὶ τὸν κεραμέα κεραμεύῃ,

καὶ οὗτος τὰ προσήκοντα πράξει.

301e     Ὦ Πόσειδον, ἦν δ’ ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα ἐπιτιθεῖς τῇ

σοφίᾳ. ἆρά μοί ποτε αὕτη παραγενήσεται ὥστε μοι οἰκεία

γενέσθαι;

     Ἐπιγνοίης ἂν αὐτήν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οἰκείαν γενο-

(5)μένην;

     Ἐὰν σύ γε βούλῃ, ἔφην ἐγώ, δῆλον ὅτι.

     Τί δέ, ἦ δ’ ὅς, τὰ σαυτοῦ οἴει γιγνώσκειν;

     Εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις· ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχεσθαι,

τελευτᾶν δ’ εἰς Εὐθύδημον τόνδε.

(10)     Ἆρ’ οὖν, ἔφη, ταῦτα ἡγῇ σὰ εἶναι, ὧν ἂν ἄρξῃς καὶ ἐξῇ

302aσοι αὐτοῖς χρῆσθαι ὅτι ἂν βούλῃ; οἷον βοῦς καὶ πρόβατον,

ἆρ’ ἂν ἡγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, ἅ σοι ἐξείη καὶ ἀποδόσθαι

καὶ δοῦναι καὶ θῦσαι ὅτῳ βούλοιο θεῶν; ἃ δ’ ἂν μὴ οὕτως

ἔχῃ, οὐ σά;

(5)     Κἀγώ [ᾔδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνακύψοιτο τῶν

ἐρωτημάτων, καὶ ἅμα βουλόμενος ὅτι τάχιστ’ ἀκοῦσαι]

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην, οὕτως ἔχει· τὰ τοιαῦτά ἐστιν μόνα

ἐμά. — Τί δέ; ζῷα, ἔφη, οὐ ταῦτα καλεῖς ἃ ἂν ψυχὴν ἔχῃ;

302b— Ναί, ἔφην. — Ὁμολογεῖς οὖν τῶν ζῴων ταῦτα μόνα εἶναι

σά, περὶ ἃ ἄν σοι ἐξουσία ᾖ πάντα ταῦτα ποιεῖν ἃ νυνδὴ

ἐγὼ ἔλεγον; — Ὁμολογῶ. — Καὶ ὅς, εἰρωνικῶς πάνυ ἐπισχὼν

ὥς τι μέγα σκοπούμενος, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἔστιν

(5)σοι Ζεὺς πατρῷος; — Καὶ ἐγὼ ὑποπτεύσας ἥξειν τὸν λόγον

οἷπερ ἐτελεύτησεν, ἄπορόν τινα στροφὴν ἔφευγόν τε καὶ

ἐστρεφόμην ἤδη ὥσπερ ἐν δικτύῳ εἰλημμένος· Οὐκ ἔστιν, ἦν

δ’ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε. — Ταλαίπωρος ἄρα τις σύ γε ἄνθρω-

302cπος εἶ καὶ οὐδὲ Ἀθηναῖος, ᾧ μήτε θεοὶ πατρῷοί εἰσιν μήτε

ἱερὰ μήτε ἄλλο μηδὲν καλὸν καὶ ἀγαθόν. — Ἔα, ἦν δ’ ἐγώ,

ὦ Διονυσόδωρε, εὐφήμει τε καὶ μὴ χαλεπῶς με προδίδασκε.

ἔστι γὰρ ἔμοιγε καὶ βωμοὶ καὶ ἱερὰ οἰκεῖα καὶ πατρῷα καὶ

(5)τὰ ἄλλα ὅσαπερ τοῖς ἄλλοις Ἀθηναίοις τῶν τοιούτων. —

Εἶτα τοῖς ἄλλοις, ἔφη, Ἀθηναίοις οὐκ ἔστιν Ζεὺς ὁ πατρῷος;

— Οὐκ ἔστιν, ἦν δ’ ἐγώ, αὕτη ἡ ἐπωνυμία Ἰώνων οὐδενί,

οὔθ’ ὅσοι ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀπῳκισμένοι εἰσὶν οὔθ’ ἡμῖν,

302dἀλλὰ Ἀπόλλων πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν· Ζεὺς

δ’ ἡμῖν πατρῷος μὲν οὐ καλεῖται, ἕρκειος δὲ καὶ φράτριος,

καὶ Ἀθηναία φρατρία. — Ἀλλ’ ἀρκεῖ γ’, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος·

ἔστιν γάρ σοι, ὡς ἔοικεν, Ἀπόλλων τε καὶ Ζεὺς καὶ Ἀθηνᾶ.

(5)— Πάνυ, ἦν δ’ ἐγώ. — Οὐκοῦν καὶ οὗτοι σοὶ θεοὶ ἂν εἶεν;

ἔφη. — Πρόγονοι, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ δεσπόται. — Ἀλλ’ οὖν σοί

γε, ἔφη· ἢ οὐ σοὺς ὡμολόγηκας αὐτοὺς εἶναι; — Ὡμολόγηκα,

ἔφην· τί γὰρ πάθω; — Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ζῷά εἰσιν οὗτοι οἱ

302eθεοί; ὡμολόγηκας γὰρ ὅσα ψυχὴν ἔχει ζῷα εἶναι. ἢ οὗτοι

οἱ θεοὶ οὐκ ἔχουσιν ψυχήν; — Ἔχουσιν, ἦν δ’ ἐγώ. — Οὐκοῦν

καὶ ζῷά εἰσιν; — Ζῷα, ἔφην. — Τῶν δέ γε ζῴων, ἔφη, ὡμο-

λόγηκας ταῦτ’ εἶναι σά, ὅσα ἄν σοι ἐξῇ καὶ δοῦναι καὶ

(5)ἀποδόσθαι καὶ θῦσαι δὴ θεῷ ὅτῳ ἂν βούλῃ. — Ὡμολόγηκα,

ἔφην· οὐκ ἔστιν γάρ μοι ἀνάδυσις, ὦ Εὐθύδημε. — Ἴθι δή μοι

εὐθύς, ἦ δ’ ὅς, εἰπέ· ἐπειδὴ σὸν ὁμολογεῖς εἶναι τὸν Δία

303aκαὶ τοὺς ἄλλους θεούς, ἆρα ἔξεστί σοι αὐτοὺς ἀποδόσθαι

ἢ δοῦναι ἢ ἄλλ’ ὅτι ἂν βούλῃ χρῆσθαι ὥσπερ τοῖς ἄλλοις

ζῴοις;

     Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ὥσπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου,

(5)ἐκείμην ἄφωνος· ὁ δὲ Κτήσιππός μοι ἰὼν ὡς βοηθήσων,

Πυππὰξ ὦ Ἡράκλεις, ἔφη, καλοῦ λόγου. — Καὶ ὁ Διονυσό-

δωρος, Πότερον οὖν, ἔφη, ὁ Ἡρακλῆς πυππάξ ἐστιν ἢ ὁ

πυππὰξ Ἡρακλῆς; — Καὶ ὁ Κτήσιππος, Ὦ Πόσειδον, ἔφη,

δεινῶν λόγων. ἀφίσταμαι· ἀμάχω τὼ ἄνδρε.

303b     Ἐνταῦθα μέντοι, ὦ φίλε Κρίτων, οὐδεὶς ὅστις οὐ τῶν

παρόντων ὑπερεπῄνεσε τὸν λόγον καὶ τὼ ἄνδρε, καὶ γελῶντες

καὶ κροτοῦντες καὶ χαίροντες ὀλίγου παρετάθησαν. ἐπὶ μὲν

γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν ἐφ’ ἑκάστοις πᾶσι παγκάλως ἐθορύβουν

(5)μόνοι οἱ τοῦ Εὐθυδήμου ἐρασταί, ἐνταῦθα δὲ ὀλίγου καὶ οἱ

κίονες οἱ ἐν τῷ Λυκείῳ ἐθορύβησάν τ’ ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν καὶ

ἥσθησαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς οὕτω διετέθην, ὥστε

303cὁμολογεῖν μηδένας πώποτε ἀνθρώπους ἰδεῖν οὕτω σοφούς,

καὶ παντάπασι καταδουλωθεὶς ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ

τὸ ἐπαινεῖν τε καὶ ἐγκωμιάζειν αὐτὼ ἐτραπόμην, καὶ εἶπον·

Ὦ μακάριοι σφὼ τῆς θαυμαστῆς φύσεως, οἳ τοσοῦτον πρᾶγμα

(5)οὕτω ταχὺ καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐξείργασθον. πολλὰ μὲν

οὖν καὶ ἄλλα οἱ λόγοι ὑμῶν καλὰ ἔχουσιν, ὦ Εὐθύδημέ τε

καὶ Διονυσόδωρε· ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῦτο μεγαλοπρεπέστατον,

ὅτι τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δοκούντων

303dτὶ εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει, ἀλλὰ τῶν ὁμοίων ὑμῖν μόνον.

ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα ὅτι τούτους τοὺς λόγους πάνυ μὲν ἂν ὀλίγοι

ἀγαπῷεν ἄνθρωποι ὅμοιοι ὑμῖν, οἱ δ’ ἄλλοι οὕτως ἀγνοοῦσιν

αὐτούς, ὥστ’ εὖ οἶδα ὅτι αἰσχυνθεῖεν ἂν μᾶλλον ἐξελέγχοντες

(5)τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλλους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγχόμενοι. καὶ

τόδε αὖ ἕτερον δημοτικόν τι καὶ πρᾷον ἐν τοῖς λόγοις·

ὁπόταν φῆτε μήτε καλὸν εἶναι μηδὲν μήτε ἀγαθὸν πρᾶγμα

μήτε λευκὸν μηδ’ ἄλλο τῶν τοιούτων μηδέν, μηδὲ τὸ παράπαν

303eἑτέρων ἕτερον, ἀτεχνῶς μὲν τῷ ὄντι συρράπτετε τὰ στόματα

τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ καὶ φατέ· ὅτι δ’ οὐ μόνον τὰ τῶν

ἄλλων, ἀλλὰ δόξαιτε ἂν καὶ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, τοῦτο πάνυ

χαρίεν τέ ἐστιν καὶ τὸ ἐπαχθὲς τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ

(5)δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει ὑμῖν καὶ τεχνικῶς

ἐξηύρηται, ὥστ’ ἐ[ν] πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ ὁντινοῦν ἂν μαθεῖν

ἀνθρώπων· ἔγνων ἔγωγε καὶ τῷ Κτησίππῳ τὸν νοῦν προσέ-

χων ὡς ταχὺ ὑμᾶς ἐκ τοῦ παραχρῆμα μιμεῖσθαι οἷός τε ἦν.

304aτοῦτο μὲν οὖν τοῦ πράγματος σφῶν τὸ σοφὸν πρὸς μὲν τὸ

ταχὺ παραδιδόναι καλόν, ἐναντίον δ’ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι

οὐκ ἐπιτήδειον, ἀλλ’ ἄν γέ μοι πείθησθε, εὐλαβήσεσθε μὴ

πολλῶν ἐναντίον λέγειν, ἵνα μὴ ταχὺ ἐκμαθόντες ὑμῖν μὴ

(5)εἰδῶσιν χάριν. ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτὼ πρὸς ἀλλήλω μόνω

διαλέγεσθον· εἰ δὲ μή, εἴπερ ἄλλου του ἐναντίον, ἐκείνου

μόνου ὃς ἂν ὑμῖν διδῷ ἀργύριον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα, ἐὰν

304bσωφρονῆτε, καὶ τοῖς μαθηταῖς συμβουλεύσετε, μηδέποτε

μηδενὶ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι ἀλλ’ ἢ ὑμῖν τε καὶ αὑτοῖς·

τὸ γὰρ σπάνιον, ὦ Εὐθύδημε, τίμιον, τὸ δὲ ὕδωρ εὐωνό-

τατον, ἄριστον ὄν, ὡς ἔφη Πίνδαρος. ἀλλ’ ἄγετε, ἦν δ’

(5)ἐγώ, ὅπως κἀμὲ καὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσθον.

     Ταῦτα, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα ἄττα ἔτι βραχέα διαλε-

χθέντες ἀπῇμεν. σκόπει οὖν ὅπως συμφοιτήσεις παρὰ τὼ

304cἄνδρε, ὡς ἐκείνω φατὸν οἵω τε εἶναι διδάξαι τὸν ἐθέλοντ’

ἀργύριον διδόναι, καὶ οὔτε φύσιν οὔθ’ ἡλικίαν ἐξείργειν

οὐδεμίαν_ὃ δὲ καὶ σοὶ μάλιστα προσήκει ἀκοῦσαι, ὅτι οὐδὲ

τοῦ χρηματίζεσθαί φατον διακωλύειν οὐδέν_μὴ οὐ παρα-

(5)λαβεῖν ὁντινοῦν εὐπετῶς τὴν σφετέραν σοφίαν.

     {ΚΡ.} Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, φιλήκοος μὲν ἔγωγε καὶ

ἡδέως ἄν τι μανθάνοιμι, κινδυνεύω μέντοι κἀγὼ εἷς εἶναι

τῶν οὐχ ὁμοίων Εὐθυδήμῳ, ἀλλ’ ἐκείνων ὧν δὴ καὶ σὺ

304dἔλεγες, τῶν ἥδιον ἂν ἐξελεγχομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων

λόγων ἢ ἐξελεγχόντων. ἀτὰρ γελοῖον μέν μοι δοκεῖ εἶναι

τὸ νουθετεῖν σε, ὅμως δέ, ἅ γ’ ἤκουον, ἐθέλω σοι ἀπαγ-

γεῖλαι. τῶν ἀφ’ ὑμῶν ἀπιόντων ἴσθ’ ὅτι προσελθών τίς

(5)μοι περιπατοῦντι, ἀνὴρ οἰόμενος πάνυ εἶναι σοφός, τούτων

τις τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὰ δικαστήρια δεινῶν,

Ὦ Κρίτων, ἔφη, οὐδὲν ἀκροᾷ τῶνδε τῶν σοφῶν; — Οὐ μὰ

τὸν Δία, ἦν δ’ ἐγώ· οὐ γὰρ οἷός τ’ ἦ προσστὰς κατακούειν

ὑπὸ τοῦ ὄχλου. — Καὶ μήν, ἔφη, ἄξιόν γ’ ἦν ἀκοῦσαι. — Τί

304eδέ; ἦν δ’ ἐγώ. — Ἵνα ἤκουσας ἀνδρῶν διαλεγομένων οἳ νῦν

σοφώτατοί εἰσι τῶν περὶ τοὺς τοιούτους λόγους. — Κἀγὼ

εἶπον· Τί οὖν ἐφαίνοντό σοι; — Τί δὲ ἄλλο, ἦ δ’ ὅς, ἢ οἷάπερ

ἀεὶ ἄν τις τῶν τοιούτων ἀκούσαι ληρούντων καὶ περὶ οὐδενὸς

(5)ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιουμένων; [οὑτωσὶ γάρ πως καὶ

εἶπεν τοῖς ὀνόμασιν]. — Καὶ ἐγώ, Ἀλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν

γέ τι πρᾶγμά ἐστιν ἡ φιλοσοφία. — Ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ

305aμακάριε; οὐδενὸς μὲν οὖν ἄξιον. ἀλλὰ καὶ εἰ νῦν παρεγένου,

πάνυ ἄν σε οἶμαι αἰσχυνθῆναι ὑπὲρ τοῦ σεαυτοῦ ἑταίρου·

οὕτως ἦν ἄτοπος, ἐθέλων ἑαυτὸν παρέχειν ἀνθρώποις οἷς

οὐδὲν μέλει ὅτι ἂν λέγωσιν, παντὸς δὲ ῥήματος ἀντέχονται.

(5)καὶ οὗτοι, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ἐν τοῖς κράτιστοί εἰσι τῶν

νῦν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Κρίτων, ἔφη, τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καὶ οἱ

ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ τῷ πράγματι διατρίβοντες φαῦλοί εἰσιν καὶ

καταγέλαστοι. Ἐμοὶ δέ, ὦ Σώκρατες, τὸ πρᾶγμα ἐδόκει

305bοὐκ ὀρθῶς ψέγειν οὔθ’ οὗτος οὔτ’ εἴ τις ἄλλος ψέγει· τὸ

μέντοι ἐθέλειν διαλέγεσθαι τοιούτοις ἐναντίον πολλῶν

ἀνθρώπων ὀρθῶς μοι ἐδόκει μέμφεσθαι.

     {ΣΩ.} Ὦ Κρίτων, θαυμάσιοί εἰσιν οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες.

(5)ἀτὰρ οὔπω οἶδα ὅτι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων ἦν ὁ προσελθών

σοι καὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν; πότερον τῶν ἀγωνί-

σασθαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ῥήτωρ τις, ἢ τῶν τοὺς

τοιούτους εἰσπεμπόντων, ποιητὴς τῶν λόγων οἷς οἱ ῥήτορες

ἀγωνίζονται;

305c     {ΚΡ.} Ἥκιστα νὴ τὸν Δία ῥήτωρ, οὐδὲ οἶμαι πώποτ’ αὐτὸν

ἐπὶ δικαστήριον ἀναβεβηκέναι· ἀλλ’ ἐπαΐειν αὐτόν φασι

περὶ τοῦ πράγματος νὴ τὸν Δία καὶ δεινὸν εἶναι καὶ δεινοὺς

λόγους συντιθέναι.

(5)     {ΣΩ.} Ἤδη μανθάνω· περὶ τούτων καὶ αὐτὸς νυνδὴ ἔμελ-

λον λέγειν. οὗτοι γάρ εἰσιν μέν, ὦ Κρίτων, οὓς ἔφη Πρό-

δικος μεθόρια φιλοσόφου τε ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ, οἴονται

δ’ εἶναι πάντων σοφώτατοι ἀνθρώπων, πρὸς δὲ τῷ εἶναι

καὶ δοκεῖν πάνυ παρὰ πολλοῖς, ὥστε παρὰ πᾶσιν εὐδοκιμεῖν

305dἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους ἢ τοὺς περὶ φιλο-

σοφίαν ἀνθρώπους. ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν τούτους εἰς δόξαν

καταστήσωσιν μηδενὸς δοκεῖν ἀξίους εἶναι, ἀναμφισβητήτως

ἤδη παρὰ πᾶσιν τὰ νικητήρια εἰς δόξαν οἴσεσθαι σοφίας

(5)πέρι. εἶναι μὲν γὰρ τῇ ἀληθείᾳ σφᾶς σοφωτάτους, ἐν δὲ

τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφθῶσιν, ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύ-

δημον κολούεσθαι. σοφοὶ δὲ ἡγοῦνται εἶναι πάνυ_εἰκότως·

μετρίως μὲν γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως δὲ πολιτικῶν,

305eπάνυ ἐξ εἰκότος λόγου_μετέχειν γὰρ ἀμφοτέρων ὅσον ἔδει,

ἐκτὸς δὲ ὄντες κινδύνων καὶ ἀγώνων καρποῦσθαι τὴν σοφίαν.

     {ΚΡ.} Τί οὖν; δοκοῦσί σοί τι, ὦ Σώκρατες, λέγειν; οὐ

γάρ τοι ἀλλὰ ὅ γε λόγος ἔχει τινὰ εὐπρέπειαν τῶν ἀνδρῶν.

(5)     {ΣΩ.} Καὶ γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν μᾶλλον

306aἢ ἀλήθειαν. οὐ γὰρ ῥᾴδιον αὐτοὺς πεῖσαι ὅτι καὶ ἄνθρωποι

καὶ τἆλλα πάντα ὅσα μεταξύ τινοιν δυοῖν ἐστιν καὶ ἀμφο-

τέροιν τυγχάνει μετέχοντα, ὅσα μὲν ἐκ κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ,

τοῦ μὲν βελτίω, τοῦ δὲ χείρω γίγνεται· ὅσα δὲ ἐκ δυοῖν

(5)ἀγαθοῖν μὴ πρὸς ταὐτόν, ἀμφοῖν χείρω πρὸς ὃ ἂν ἑκάτερον

ᾖ χρηστὸν ἐκείνων ἐξ ὧν συνετέθη· ὅσα δ’ ἐκ δυοῖν κακοῖν

συντεθέντα μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ ὄντοιν ἐν τῷ μέσῳ ἐστίν, ταῦτα

306bμόνα βελτίω ἑκατέρου ἐκείνων ἐστίν, ὧν ἀμφοτέρων μέρος

μετέχουσιν. εἰ μὲν οὖν ἡ φιλοσοφία ἀγαθόν ἐστιν καὶ ἡ

πολιτικὴ πρᾶξις, πρὸς ἄλλο δὲ ἑκατέρα, οὗτοι δ’ ἀμφοτέρων

μετέχοντες τούτων ἐν μέσῳ εἰσίν, οὐδὲν λέγουσιν_ἀμφο-

(5)τέρων γάρ εἰσι φαυλότεροι_εἰ δὲ ἀγαθὸν καὶ κακόν, τῶν

μὲν βελτίους, τῶν δὲ χείρους· εἰ δὲ κακὰ ἀμφότερα, οὕτως

ἄν τι λέγοιεν ἀληθές, ἄλλως δ’ οὐδαμῶς. οὐκ ἂν οὖν οἶμαι

306cαὐτοὺς ὁμολογῆσαι οὔτε κακὼ αὐτὼ ἀμφοτέρω εἶναι οὔτε

τὸ μὲν κακόν, τὸ δὲ ἀγαθόν· ἀλλὰ τῷ ὄντι οὗτοι ἀμφο-

τέρων μετέχοντες ἀμφοτέρων ἥττους εἰσὶν πρὸς ἑκάτερον

πρὸς ὃ ἥ τε πολιτικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία ἀξίω λόγου ἐστόν,

(5)καὶ τρίτοι ὄντες τῇ ἀληθείᾳ ζητοῦσι πρῶτοι δοκεῖν εἶναι.

συγγιγνώσκειν μὲν οὖν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπιθυμίας καὶ μὴ

χαλεπαίνειν, ἡγεῖσθαι μέντοι τοιούτους εἶναι οἷοί εἰσιν·

πάντα γὰρ ἄνδρα χρὴ ἀγαπᾶν ὅστις καὶ ὁτιοῦν λέγει ἐχό-

306dμενον φρονήσεως πρᾶγμα καὶ ἀνδρείως ἐπεξιὼν διαπονεῖται.

     {ΚΡ.} Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς περὶ τῶν ὑέων,

ὥσπερ ἀεὶ πρός σε λέγω, ἐν ἀπορίᾳ εἰμὶ τί δεῖ αὐτοῖς

χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι καὶ σμικρός ἐστιν,

(5)Κριτόβουλος δ’ ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ δεῖταί τινος ὅστις

αὐτὸν ὀνήσει. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ συγγένωμαι, οὕτω

διατίθεμαι ὥστ’ ἐμοὶ δοκεῖ μανίαν εἶναι τὸ ἕνεκα τῶν παίδων

ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοιαύτην ἐσχηκέναι, καὶ περὶ

306eτοῦ γάμου ὅπως ἐκ γενναιοτάτης ἔσονται μητρός, καὶ

περὶ τῶν χρημάτων ὅπως ὡς πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ

παιδείας ἀμελῆσαι· ὅταν δὲ εἴς τινα ἀποβλέψω τῶν φα-

σκόντων ἂν παιδεῦσαι ἀνθρώπους, ἐκπέπληγμαι καί μοι

(5)δοκεῖ εἷς ἕκαστος αὐτῶν σκοποῦντι πάνυ ἀλλόκοτος εἶναι,

307aὥς γε πρὸς σὲ τἀληθῆ εἰρῆσθαι· ὥστε οὐκ ἔχω ὅπως

προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ φιλοσοφίαν.

     {ΣΩ.} Ὦ φίλε Κρίτων, οὐκ οἶσθα ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτηδεύ-

ματι οἱ μὲν φαῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, οἱ δὲ σπουδαῖοι

(5)ὀλίγοι καὶ παντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ καλὸν δοκεῖ

σοι εἶναι, καὶ χρηματιστικὴ καὶ ῥητορικὴ καὶ στρατηγία;

     {ΚΡ.} Ἔμοιγε πάντως δήπου.

     {ΣΩ.} Τί οὖν; ἐν ἑκάστῃ τούτων τοὺς πολλοὺς πρὸς

307bἕκαστον τὸ ἔργον οὐ καταγελάστους ὁρᾷς;

     {ΚΡ.} Ναὶ μὰ τὸν Δία, καὶ μάλα ἀληθῆ λέγεις.

     {ΣΩ.} Ἦ οὖν τούτου ἕνεκα αὐτός τε φεύξῃ πάντα τὰ

ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ ὑεῖ οὐκ ἐπιτρέψεις;

(5)     {ΚΡ.} Οὔκουν δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες.

     {ΣΩ.} Μὴ τοίνυν ὅ γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ’ ἐάσας

χαίρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε χρηστοί εἰσιν

εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας καλῶς τε καὶ εὖ,

307cἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον ὄν, πάντ’ ἄνδρα ἀπότρεπε,

μὴ μόνον τοὺς ὑεῖς· ἐὰν δὲ φαίνηται οἷον οἶμαι αὐτὸ ἐγὼ

εἶναι, θαρρῶν δίωκε καὶ ἄσκει, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, αὐτός

τε καὶ τὰ παιδία.